herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 60/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

ZARZĄDZENIE NR 60/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 18 lutego 2019 r

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz art. 3051 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Obciążyć prawem nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz OPEC-SYSTEM Spółki z o.o. w Grudziądzu, nieruchomość gruntową stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz, położoną w Grudziądzu przy ul. Podhalańskiej, oznaczoną jako działka nr 157/26 w obr. 141 o pow. 0.0299 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr TO1U/00023863/5.

  1. Zakres służebności przesyłu obejmuje część nieruchomości o powierzchni 52,80 m2, na której posadowione zostaną sieci ciepłownicze:
  1. dn 80 o długości 4,5 m i stanowi pas gruntu o szerokości 2 m wzdłuż przebiegu sieci ciepłowniczej, po obu jej stronach;
  2. dn 65 o długości 24,9 m i stanowi pas gruntu o szerokości od 1 m (na długości 6 m) do 2 m (na długości 18,90 m) wzdłuż przebiegu sieci ciepłowniczej, po obu jej stronach.
  3. Ustanowienie służebności przesyłu następuje odpłatnie za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 1.922,49 złote (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dwa 49/100 złote) w tym 359,49 złotych (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć 49/100 złotych) należny podatek VAT 23%. Wynagrodzenie płatne jest w terminie nie późniejszym niż do dnia zawarcia umowy ustanowienia służebności.
  4. Przebieg sieci i pasa służebności przesyłu określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.
  5. Wykonanie służebności przesyłu polegać będzie na:

1) prawie posadowienia i istnienia w gruncie nieruchomości sieci o której mowa wyżej oraz jej eksploatacji przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Spółki z o.o. w Grudziądzu a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego;

  1. prawie korzystania z obciążonej nieruchomości w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii sieci wraz z prawem wejścia i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem przez uprawnionych pracowników OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu, a także przez wszystkie podmioty i osoby, którymi OPEC-SYSTEM Sp. z o.o. w Grudziądzu posługuje się w związku z prowadzoną działalnością oraz następców prawnych przedsiębiorstwa przesyłowego.
  2. prawie odbudowy sieci w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia.

6. OPEC-SYSTEM Spółka z o.o. w Grudziądzu zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 5 oraz do usunięcia sieci w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Kudlewska 19-02-2019 12:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 03-04-2019 08:13