herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 73/19 w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny 2019-04-05 11:35
ZARZĄDZENIE NR 72/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-04-03 08:38
ZARZĄDZENIE NR 71/19 w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania uczczenia setnej rocznicy powrotu Grudziądza do Macierzy 2019-04-03 08:26
ZARZĄDZENIE NR 70/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw koordynacji uroczystości patriotycznych 2019-04-03 08:26
ZARZĄDZENIE NR 69/19 w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej 2019-04-05 11:34
ZARZĄDZENIE NR 68/19 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 2000 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2019-04-19 09:48
ZARZĄDZENIE NR 67/19 w sprawie zasad flagowania budynków i obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych podległych gminie-miasto Grudziądz, w tym instytucji kultury 2019-04-03 08:24
ZARZĄDZENIE NR 66/19 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2019-04-05 11:33
ZARZĄDZENIE NR 65'/19 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" 2019-04-03 08:23
ZARZĄDZENIE NR 65/19 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00043457/2 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2019-04-03 08:21
ZARZĄDZENIE NR 64/19 w sprawie ustanowienia na rzecz gminy – miasto Grudziądz odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 58 mieszczącego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Grudziądzu przy Alei Sportowców 10 2019-04-03 08:19
ZARZĄDZENIE NR 63/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu 2019-04-03 08:18
ZARZĄDZENIE NR 62/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku 2019-04-03 08:18
ZARZĄDZENIE NR 61/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-04-03 08:15
ZARZĄDZENIE NR 60/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2019-04-03 08:13
ZARZĄDZENIE NR 59/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-04-03 08:11
ZARZĄDZENIE NR 58/19 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2019-04-03 08:10
ZARZĄDZENIE NR 57/19 w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2019 roku programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki wczesnego wykrywania raka piersi" 2019-04-03 08:09
ZARZĄDZENIE NR 56/19 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2019-04-03 08:08
ZARZĄDZENIE NR 55/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-03 08:07
ZARZĄDZENIE NR 54/19 w sprawie wyboru na stanowisko Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-04-03 08:06
ZARZĄDZENIE NR 53/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia przysługującego gminie – miasto Grudziądz udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa 2019-04-03 08:04
ZARZĄDZENIE NR 52/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-04-03 08:03
ZARZĄDZENIE NR 51/19 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2019 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2019 2019-04-03 08:02
ZARZĄDZENIE NR 50/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-03 08:00
ZARZĄDZENIE NR 49/19 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2019-04-03 07:58
ZARZĄDZENIE NR 48/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu 2019-04-05 11:31
ZARZĄDZENIE NR 47/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-04-03 07:56
ZARZĄDZENIE NR 46/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-04-03 07:56
ZARZĄDZENIE NR 45/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2019 roku 2019-04-03 07:55
ZARZĄDZENIE NR 44/19 w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetu miasta Grudziądza 2019-04-03 07:54
ZARZĄDZENIE NR 43/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-03 07:51