herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 73/19 w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

ZARZĄDZENIE NR 73/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 lutego 2019 r.

 

w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 – 3 Uchwały Nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1441 z późn. zm.) zarządzam,co następuje:

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1. Ustalam regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

2. Regulamin określa tryb, warunki i zasady przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

3. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o:

 1. Karcie – należy przez to rozumieć Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny będącą dokumentem identyfikującym i potwierdzającym prawo członka rodziny wielodzietnej do korzystania z Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”;
 2. Programie – należy przez to rozumieć Program „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” przyjęty Uchwałą Nr XLVII/39/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r. poz. 1441 z późn. zm.);
 3. deklaracji – należy przez to rozumieć deklarację przystąpienia do Programu składaną przez podmiot, który w ramach prowadzonej działalności wyraża wolę stosowania uprawnień (ulg, zwolnień, preferencji bądź dodatkowych świadczeń) dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie;
 4. partnerze Programu – należy przez to rozumieć podmiot, który przystąpił do Programu i otrzymał status partnera potwierdzony naklejką „Tu honorujemy Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny”;
 5. realizatorze Programu – należy przez to rozumieć Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;
 6. wnioskodawcy – należy przez to rozumieć osobę składającą wniosek o przyznanie Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

Rozdział II
Zasady przyznawania i wydawania Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

§ 2. 1. Karta jest przyznawana na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

 1. Wzór wniosku o przyznanie Karty dla członków rodziny, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci określa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 2. Wzór wniosku o przyznanie Karty dla rodziców (rodzica) lub małżonka rodzica, którzy mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci określa Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
 3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, należy załączyć w przypadku:
 1. rodzica – oświadczenie, że ma na utrzymaniu wymienione dzieci oraz że nie jest w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej;
 2. dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
 3. dziecka w wieku powyżej 18 roku życia legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – kserokopię (oryginał do wglądu) orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
 4. dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia umieszczonego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 5. dziecka w wieku powyżej 18 roku życia przebywającego w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka
  w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz oświadczenie dziecka o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej;
 6. cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy.
 1. W przypadku mieszkańców Grudziądza nieposiadających zameldowania na terenie miasta, wnioskodawca składając wniosek, o którym mowa w ust. 2, okazuje do wglądu dokumenty członków rodziny, w szczególności w przypadku: 
 1. rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. dziecka w wieku do ukończenia 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość albo legitymację szkolną;
 4. dziecka w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość.
 1. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, należy załączyć w przypadku:
 1. rodzica – oświadczenie, że miał na utrzymaniu wymienione dzieci oraz że nie był w stosunku do nich pozbawiony ani ograniczony we władzy rodzicielskiej, poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej;
 2. dziecka, które przebywało w pieczy zastępczej – kserokopię (oryginał do wglądu) postanowienia sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 3. cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej – kserokopię (oryginał do wglądu) dokumentu potwierdzającego prawo do zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenie na pobyt czasowy.
 1. W przypadku rodziców lub małżonka rodzica będących mieszkańcami Grudziądza, nieposiadających zameldowania na terenie miasta, wnioskodawca składając wniosek, o którym mowa w ust. 3, okazuje do wglądu dokumenty członków rodziny, w szczególności w przypadku: 
 1. rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
 2. małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa.
 1. Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców Grudziądza wnioskodawca składa w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów lub w Wydziale Spraw Społecznych.
 2. Wniosek o przyznanie Karty dla mieszkańców gminy Grudziądz wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38.
 3. Pracownik przyjmujący wniosek potwierdza zgodność z oryginałem załączonych do wniosku kserokopii dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub 6, oraz potwierdza dane zawarte we wniosku z dokumentami, o których mowa w ust. 5 lub 7.
 4. Realizator Programu rozpatruje wniosek o przyznanie Karty w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4 lub 6.
 5. Karta jest przyznawana bezpłatnie, z zastrzeżeniem zapisów § 4 ust. 6.
 6. Karta jest przyznawana niezależnie od sytuacji materialnej rodziny wielodzietnej.
 7. Karta jest własnością gminy – miasto Grudziądz.
 8. W przypadku niespełniania przez rodzinę lub jej członka (członków) przesłanek do przyznania Karty, realizator Programu informuje wnioskodawcę w formie pisemnej o odmowie przyznania Karty.
 9. Realizator Programu informuje wnioskodawcę zamieszkałego na terenie Grudziądza o terminie odbioru Kart telefonicznie, e-mailem, pisemnie lub osobiście.
 10. Pracownik Urzędu Gminy w Grudziądzu informuje wnioskodawcę zamieszkałego na terenie gminy Grudziądz o terminie odbioru Kart telefonicznie, e-mailem, pisemnie lub osobiście.
 11. Karty dla członków rodziny zamieszkałej na terenie Grudziądza odbiera pełnoletni członek rodziny w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w Biurze Obsługi Interesantów.
 12. Karty dla członków rodziny zamieszkałej na terenie gminy Grudziądz odbiera pełnoletni członek rodziny w Urzędzie Gminy w Grudziądzu przy ul. Wybickiego 38.

§ 3. 1. Rodzic, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że sąd pozbawił go w stosunku do dzieci, dla których wystąpił o przyznanie Karty władzy rodzicielskiej lub ograniczył mu władzę rodzicielską poprzez umieszczenie dzieci w pieczy zastępczej.

 1. Rodzic zastępczy lub osoba prowadząca rodzinny dom dziecka, któremu przyznano Kartę, traci prawo do jej posiadania w przypadku, gdy sąd orzekł o odebraniu jemu dzieci, dla których wystąpił o przyznanie Karty, z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.
 2. Opiekun, któremu przyznano Kartę z tytułu zatrudnienia w placówce opiekuńczo-wychowawczej, traci prawo do jej posiadania w przypadku zaprzestania zatrudnienia lub sprawowania faktycznej opieki nad dziećmi.
 3. Małżonek rodzica, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania mimo wystąpienia zmian mających wpływ na istnienie tego uprawnienia, chyba że rodzic zmarł, utracił prawo do posiadania Karty lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód, albo sąd orzekł o nieistnieniu małżeństwa.
 4. Dziecko, któremu przyznano Kartę, nie traci prawa do jej posiadania odpowiednio przez okres, na jaki ją przyznano, mimo utraty tego uprawnienia przez rodzica lub zmniejszenia się liczby dzieci, które wchodziły w skład rodziny wielodzietnej.
 5. W przypadku, gdy rodzicowi posiadającemu Kartę, urodziło się dziecko lub rodzic ten przyjął dziecko w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, dziecko to nabywa prawo do posiadania Karty mimo utraty tego uprawnienia przez pozostałe dzieci z rodziny wielodzietnej.
 6. W przypadku zbiegu praw do posiadania Karty, członkowi rodziny wielodzietnej przyznaje się jedną Kartę.
 7. Członek rodziny wielodzietnej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania realizatora Programu o wystąpieniu zmian mających wpływ na prawo do posiadania Karty, zmiany danych zawartych w Karcie lub zmiany miejsca zamieszkania.
 8. W przypadku zmiany danych zawartych w Karcie należy złożyć wniosek o przyznanie nowej Karty i zwrócić posiadaną Kartę.

§ 4. 1. Posiadacz Karty jest zobowiązany do jej ochrony przed utratą lub zniszczeniem.

 1. W przypadku utraty lub zniszczenia Karty, pełnoletni członek rodziny wielodzietnej może złożyć wniosek o wydanie duplikatu Karty.
 2. Wzór wniosku o przyznanie duplikatu Karty określa Załącznik Nr 3 do Zarządzenia.
 3. Przepisy § 2 ust. 8 – 10 i 15 – 19 stosuje się odpowiednio.
 4. Składając wniosek o wydanie duplikatu Karty, wnioskodawca okazuje do wglądu dokument potwierdzający tożsamość.
 5. Wydanie duplikatu Karty podlega opłacie w wysokości 10,00 zł za każdy duplikat, płatnej w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 6. Warunkiem wydania duplikatu Karty jest uiszczenie opłaty, o której mowa w ust. 6 oraz zwrot zniszczonej Karty albo złożenie oświadczenia o powodach niemożności zwrotu Karty.
 7. Realizator Programu rozpatruje wniosek o wydanie duplikatu Karty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku i uiszczenia opłaty.

Rozdział III
Zasady korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny

§ 5. 1. Warunkiem korzystania przez członka rodziny wielodzietnej z uprawnień oferowanych przez partnerów Programu jest okazanie Karty.

 1. Posiadacz Karty jest zobowiązany okazać dokument potwierdzający tożsamość na żądanie partnera Programu.
 2. W przypadku nieokazania Karty wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość, partner Programu odmawia udzielenia uprawnień posiadaczowi Karty.
 3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.
 4. Karta jest kartą imienną i posiadacz Karty nie może jej udostępniać osobom trzecim.
 5. Realizator Programu może unieważnić Kartę w przypadku stwierdzenia posługiwania się nią przez osoby trzecie.

§ 6. 1. Członek rodziny wielodzietnej jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

2. W przypadku rezygnacji członek rodziny jest zobowiązany do złożenia realizatorowi Programu pisemnego oświadczenia oraz zwrotu Karty.

Rozdział IV
Zasady przystępowania partnerów do Programu
„Grudziądzka Karta Dużej Rodziny”

§ 7. 1. Podmioty, które w ramach prowadzonej działalności wyrażają wolę przystąpienia do Programu, składają realizatorowi Programu deklarację, w której określają krąg osób uprawnionych do korzystania z uprawnień oraz rodzaj, wysokość i zakres proponowanych uprawnień (ulg, zwolnień, preferencji bądź dodatkowych świadczeń) dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie.

 1. Wzór deklaracji przystąpienia do Programu określa Załącznik Nr 4 do Zarządzenia.
 2. Realizator Programu w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji nadaje podmiotowi status partnera Programu poprzez wydanie naklejek „Tu honorujemy Grudziądzką Kartę Dużej Rodziny” w liczbie odpowiadającej liczbie miejsc prowadzenia działalności, w których będą realizowane deklarowane uprawnienia.
 3. W uzasadnionych przypadkach Realizator Programu ma prawo odmowy nadania podmiotowi statusu partnera Programu.
 4. Partner Programu jest zobowiązany do umieszczenia otrzymanej naklejki (naklejek) w widocznym miejscu w każdym ze wskazanych miejsc prowadzenia działalności, w których będą realizowane deklarowane uprawnienia.
 5. Partner Programu wyraża zgodę na przekazanie i zamieszczenie logo oraz danych podmiotu na stronach internetowych gminy – miasto Grudziądz oraz materiałach informacyjnych związanych z realizacją Programu.
 6. Partner Programu jest zobowiązany do zamieszczenia informacji o udziale w Programie na swojej stronie internetowej (jeżeli posiada) oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 7. Wszelkie koszty związane z przyznaniem uprawnień dla członków rodzin wielodzietnych uczestniczących w Programie ponosi we własnym zakresie partner Programu, któremu z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia finansowe wobec gminy – miasto Grudziądz.
 8. Partner Programu jest zobowiązany do udzielania członkom rodzin wielodzietnych uczestniczącym w Programie uprawnień w wysokości i na zasadach określonych w deklaracji i niniejszym Zarządzeniu.
 9. W przypadku posługiwania się Kartą przez osoby trzecie, partner Programu jest zobowiązany zatrzymać Kartę i przekazać ją realizatorowi Programu, który może unieważnić Kartę.
 10. Partner Programu jest uprawniony do rezygnacji z uczestnictwa w Programie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia złożonego realizatorowi Programu w formie pisemnej.
 11. Realizator Programu może pozbawić podmiot statusu partnera Programu w przypadku odmowy udzielania członkom rodzin wielodzietnych uczestniczącym w Programie uprawnień lub udzielania uprawnień mniej korzystnych, niż określone w deklaracji.
 12. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Programie lub utraty statusu partnera Programu, podmiot jest zobowiązany do usunięcia wszystkich otrzymanych od realizatora Programu materiałów informacyjnych związanych z realizacją Programu.

Rozdział V
Przepisy końcowe

§ 8. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 10/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Dużej Rodziny.

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 04-03-2019 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-04-2019 11:35