herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 185/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022"

ZARZĄDZENIE NR 185/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 13 maja 2019 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019 – 2022”

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz.688) oraz § 6 Uchwały Nr LII/113/14 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014 r.
poz. 3072) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie „Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2019-2022”, zwanego dalej „projektem uchwały”, stanowiącego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

2. Projekt uchwały zamieszczony zostanie:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;
  2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;
  3. na Internetowej Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.grudziadz.pl;
  4. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w dniach od 15 do 29 maja 2019 r.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu uchwały na formularzu stanowiącym Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

2. Wypełnione formularze należy składać w terminie wskazanym w § 2 w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, pokój 102 lub 225, albo przesyłać skany podpisanych formularzy pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są:

  1. Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;
  2.  organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące na terenie gminy – miasto Grudziądz działalność pożytku publicznego w zakresie:
  1. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
  2. ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.),
  3. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 5. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 16-05-2019 14:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:01