herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 193/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

ZARZĄDZENIE NR 193/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 16 maja 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 7 ust. 1 i § 9 pkt 6 lit. a Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży na organizację wypoczynku letniego.

§ 2. Cele zadania publicznego:

 1. zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży grudziądzkich szkół i placówek oświatowych w czasie ferii letnich;
 2. propagowanie aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu przez dzieci i młodzież.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 41.974,00 zł. 

§ 4. Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży;
 2. oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz., 2057) – wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Dla mieszkańców/Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe;
 3. w przypadku gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta;
 4. oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
 1. została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. została sporządzona według wzoru, o którym mowa w pkt 2,
 3. jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu realizacji zadania, warunków i terminu realizacji zadania,
 4. została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 5. została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych,
 6. została wypełniona w sposób czytelny, kompletny i nie zawiera istotnych błędów;
 1. dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełniania ofert zawierających uchybienia wskazane w pkt 4 lit. e i f w terminie wskazanym przez Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zwanym dalej „komórką merytoryczną”, nie dłuższym jednak niż 2 dni robocze od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia oferty;
 2. oferty, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie nie podlegają ocenie merytorycznej;
 3. wysokość dotacji ustala się w oparciu o kryterium stawki osobodnia, która wynosi w przypadku:
 1. organizacji wypoczynku w formie stacjonarnej – do 8,00 zł,
 2. organizacji wypoczynku w formie wyjazdowej – do 11,00 zł;
 1. przyznana dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów wyżywienia i noclegów, przejazdów oraz realizację programu w placówce wypoczynku dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Grudziądza;
 2. dotacja nie może być przeznaczona na organizację wypoczynku dzieci i młodzieży poza granicami kraju;
 3. w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferent w terminie wskazanym przez komórkę merytoryczną jest zobowiązany:
 1. złożyć w komórce merytorycznej aktualizację oferty z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach zadania nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie lub
 2. pisemnie poinformować komórkę merytoryczną o rezygnacji z realizacji zadania publicznego.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 22 czerwca 2019 r. do dnia 1 września 2019 r.;
 2. przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem organizator zobowiązany jest do zweryfikowania czy dane osoby zapewniającej wypoczynek nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – w myśl art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405);
 3. zadanie może być realizowane w formie dofinansowania uczestnictwa dzieci i młodzieży w różnych formach wypoczynku: kolonie, półkolonie, obozy, biwaki itp., zorganizowanych zgodnie z przepisami dotyczącymi wypoczynku dzieci i młodzieży;
 4. dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem prowadzenia przez oferenta odpłatnej działalności pożytku publicznego;
 5. szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowach zawartych pomiędzy gminą-miasto Grudziądz a zleceniobiorcami, sporządzonymi zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 6. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w następujących wielkościach:
 1. zwiększenie kosztów nie więcej niż 15 %,
 2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

§ 6. 1. Oferty należy składać w Wydziale Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Sikorskiego 32-36 w terminie do dnia 6 czerwca 2019 r.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Referat Oświaty pod numerem telefonu 56 45 10 395.

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;
 2. kryteria wyboru ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

1.

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

10

1.1.

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży

5

1.2.

Ocena syntetycznego opisu realizacji zadania (czy opis zawiera miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób organizacji wypoczynku, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez oferenta)

5

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania

10

1.1.

Celowość i adekwatność planowanych kosztów

5

1.2.

Spójność kosztów z zakresem rzeczowym zadania

5

3.

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

20

3.1

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość proponowanych działań

10

3.2

Spójność, realność i szczegółowość opisu działań

5

3.3

Kwalifikacje kadry, w tym wolontariuszy

5

4.

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych

20

4.1

Brak wkładu własnego finansowego

0

4.2

Wkład własny finansowy mniejszy niż 10 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania

5

4.3

Wkład własny finansowy wynosi od 10 % do 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania

10

4.4

Wkład własny finansowy wyższy niż 20 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania

20

5.

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy

10

5.1.

Wkład rzeczowy

3

5.2.

Wkład osobowy

7

6.

Rzetelność, terminowości i sposób rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań publicznych w latach poprzednich

10

6.1

Ocena negatywna

0

6.2

Ocena neutralna oraz ocena dla nowych organizacji, które dotychczas nie otrzymały środków z budżetu miasta

5

6.3

Ocena pozytywna

10

Razem

80 pkt

 1. za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska powyżej 41 punktów;
 2. wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie zostaną zakwalifikowane do przyznania dotacji;
 3. ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert i wysokości przyznanych dotacji na realizację zadań publicznych podejmuje Prezydent Grudziądza w formie zarządzenia;
 4. zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 19 czerwca 2019 r. w następujących miejscach:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl,
 2. na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu;
 1. oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 8. W latach 2018 – 2019 Prezydent Grudziądza zlecił zadania publiczne z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacjom pozarządowym i innym podmiotom przekazując dotacje w łącznej wysokości 40.642,00 zł w 2018 r. i 18.026,00 zł w 2019 r., zgodnie z zestawieniem:

Lp.

Nazwa organizacji

Rok 2018

Rok 2019

1.

Autonomiczna Sekcja Koszykówki „Basketstal”

13.200,00 zł

8.560,00 zł

2.

Caritas Diecezji Toruńskiej

8.950,00 zł

0,00 zł

3.

Chorągiew Kujawsko-Pomorska Związku Harcerstwa Polskiego

5.852,00 zł

0,00 zł

4.

Klub Wioślarski „Wisła” w Grudziądzu

10.080,00 zł

6.160,00 zł

5.

Międzyszkolny Klub Sportowy

2.560,00 zł

3.306,00 zł

Razem

40.642,00 zł

18.026,00 zł

§ 9. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społeczne w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

4. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 102) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do dnia 3 czerwca 2019 r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 3. Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r.
  w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”;
 4. Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Naczelnikowi Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 16-05-2019 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:09