herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 205/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 205/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 maja 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

            Na podstawie art. 42 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. W Zarządzeniu Nr 191/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego  z późn. zm. wprowadzam następujące zmiany:

 

1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wykorzystywanie telefonów służbowych do rozmów prywatnych przez pracowników jest zabronione za wyjątkiem ratowania życia lub zdrowia.”

2) w § 12:

     a) ust. 8 skreśla się,

     b) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Ze względu na pracę w zadaniowym systemie czasu pracy z obowiązku potwierdzania swojego pobytu na terenie zakładu pracy zwolnieni są:

1)    Wiceprezydenci;

2)    pracownik zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną;

3)    gońcy.”;

 

3) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. 1. Zgodę na przebywanie na terenie zakładu pracy po regulaminowych godzinach pracy wydaje kierownik komórki organizacyjnej lub Prezydent Grudziądza, Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta oraz Skarbnik. Informację o takim fakcie należy niezwłocznie przekazać Dyrektorowi Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.”;

4) § 20 otrzymuje brzmienie:

„§ 20. 1. Korzystanie przez pracowników z mienia stanowiącego własność pracodawcy w celach związanych z wykonywaniem obowiązków, (np. notebooka, aparatu fotograficznego, wyposażenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej itp.) gdy wiąże się to z jego wynoszeniem poza teren budynku Urzędu, a także wynoszenie poza teren budynku jakichkolwiek dokumentów może następować tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach i wymaga zgody wyrażonej na piśmie.

2. Zgodę dla:

1)    Wiceprezydenta Grudziądza, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta wydaje Prezydent Grudziądza;

2)    kierowników komórek organizacyjnych wydaje Sekretarz Miasta;

3)    pozostałych pracowników wydaje kierownik komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik.

3. Zgoda może być jednorazowa, na czas określony lub na czas nieokreślony.

4. Zgoda powinna zawierać wskazanie czego dotyczy (np. notebooka, aparatu fotograficznego, dokumentów, pieczątek).”;

5) w § 21 ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Plan urlopów powinien być ustalony i doręczony do Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego najpóźniej do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, na który został sporządzony. Z planem urlopów powinni być zapoznani wszyscy pracownicy.”;

6) § 35 otrzymuje brzmienie:

„§ 35. Dopuszcza się, w celu zapewnienia właściwej obsługi interesantów oraz sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, pracę według harmonogramu pracowników Wydziału Komunikacji Miejskiej. Harmonogram ustalany jest przez Dyrektora Wydziału Komunikacji Miejskiej w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta.

2. Dopuszcza się, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komórki organizacyjnej, pracę według harmonogramu pracowników Wydziału Środowiska. Harmonogram ustalany jest przez Dyrektora Wydziału Środowiska w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta.

3. Według zadaniowego systemu czasu pracy pracują:

1)    Wiceprezydenci;

2)    pracownik zajmujący się nadzorem nad gospodarką leśną;

3)    gońcy.”.

 

7) § 42 otrzymuje brzmienie

„§ 42. Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zapewnia właściwe oznaczenia budynku Urzędu Miejskiego zawierające następujące informacje:

1)    nazwy komórek organizacyjnych i ich rozmieszczenie;

2)    godziny przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta Grudziądza, Wiceprezydentów, Skarbnika i Sekretarza Miasta.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych we współpracy z Dyrektorem Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego zapewniają aktualną informację na drzwiach pomieszczeń biurowych, na których winny być uwidocznione: numery pokojów, nazwy komórek organizacyjnych, imiona i nazwiska oraz stanowiska służbowe pracowników.”;

8) w § 53 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zawiadomienia Dyrektora Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego o zauważonych usterkach, które mogą być przyczyną pożaru;”;

9) po § 55 dodaje się § 55a w brzmieniu:

„§ 55a. 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca wprowadza szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu za pomocą kamer w zakresie wizerunku osób.

2. Monitoring wizyjny, o którym mowa w ust. 1, nie będzie naruszać godności oraz innych dóbr osobistych Pracownika. Nagrania obrazu Pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje je przez okres 14 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony powyżej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego postępowania.”;

10) w § 57 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Pracownik będący w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,
w przypadku konieczności załatwienia pilnych spraw służbowych, winien komunikować się telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich ze swoim przełożonym albo też komórką organizacyjną zakładu pracy, która jest władna do załatwienia sprawy.”;

11) w § 84 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kontrolę przestrzegania zarządzenia sprawują wyznaczeni pracownicy Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego stosownie do posiadanych zakresów czynności.”;

12) § 88 otrzymuje brzmienie:

„§ 88. Niniejsze zarządzenie dostępne jest w Wydziale  Organizacyjno-Administracyjnym.”;

13) załączniki nr 2–3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie jak załączniki nr 1–2 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. po uprzednim podaniu jego postanowień do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni przed wejściem w życie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 31-05-2019 08:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:20