herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 206/19 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 206/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 29 maja 2019 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

 

       Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) oraz § 5 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

       § 1. W Zarządzeniu Nr 190/14 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu z późn. wprowadza się następujące zmiany:

 

1)    w § 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6)  kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć osoby kierujące pracami poszczególnych komórek organizacyjnych;”;

 

2)    w § 5 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku gdy sytuacja budżetu na to pozwala Prezydent Grudziądza wraz ze związkami zawodowymi może podjąć decyzję o podwyżce wynagrodzeń wszystkich pracowników Urzędu o kwotę równą 50 % podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku kalendarzowym.”;

 

2)    § 11 otrzymuje brzmienie

„§ 11. 1. Strażnikowi Straży Miejskiej kierującemu pojazdem uprzywilejowanym i specjalnym za każdy dzień przysługuje dodatek eksploatacyjny w wysokości 6 złotych brutto, kierowcy motoroweru 4 złote brutto oraz kierującemu rowerem 3 złote brutto.

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 wypłacany jest na wniosek Komendanta Straży Miejskiej po wywiązaniu się przez strażnika, o którym mowa w ust. 1, z obowiązków określonych przez Komendanta.

3. Szczegółowe zasady przydzielania dodatku eksploatacyjnego określi w drodze zarządzenia Komendant Straży Miejskiej.”;

 

2)    załączniki nr 1 – 4 otrzymują brzmienie jak załączniki nr 1 – 4 do niniejszego zarządzenia.

 

       § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

 

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 czerwca 2019 r. po uprzednim podaniu jego postanowień do wiadomości pracowników poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 2 tygodni przed wejściem w życie.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 03-06-2019 09:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 04-06-2019 11:21