herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 210/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 210/19

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 31 maja 2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688) oraz § 7 ust. 1 i § 9 pkt 1 lit. d Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. „Organizacja ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej”.

§ 2. Celem zadania publicznego jest zapewnienie wypoczynku letniego 100 dzieciom z rodzin korzystających z pomocy społecznej oraz umożliwienie nawiązania i wzmocnienia pozytywnych kontaktów z rówieśnikami.

§ 3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 60.000,00 zł. 

§ 4. Zasady przyznawania dotacji:

 1. podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
 2. oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporzą-dzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz., 2057) – wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Dla mieszkańców/Polityka społeczna/Organizacje pozarządowe oraz w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu (pokój 217);
 3. w ofercie należy dokonać analizy ryzyka, odnoszącej się do możliwych do wystąpienia problemów podczas realizacji zadania oraz określić sposoby mające na celu przeciwdziałanie ich wystąpieniu;
 4. oferent jest zobowiązany w III części pkt 6 oferty zawrzeć informacje dot. wymaganych rezultatów i sposobów ich monitorowania:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Liczba dzieci objętych wsparciem w formie wypoczynku letniego

100 osób

lista dzieci, które faktycznie zostały objęte wsparciem w formie wypoczynku letniego

Liczba zorganizowanych wyjazdowych wycieczek krajoznawczych

4 wycieczki

program wycieczek wyjazdowych, dokumentacja potwierdzająca np. zakup biletów wstępu do atrakcji turystycznych, dokumentacja zdjęciowa grupowa

Liczba zorganizowanych atrakcji kolonijnych np. ognisk, dyskoteka, wieczór karaoke

6 atrakcji kolonijnych

sprawozdanie kierownika wypoczynku

Liczba zrealizowanych programów profilaktyczno-wychowawczych

1 program

dzienniki zajęć

 

 1. oferent jest zobowiązany załączyć do oferty:
 1. program wypoczynku letniego,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje kadry pedagogicznej zaangażowanej w realizację zadania,
 3. wydruk z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym potwierdzający, iż osoby zaangażowane w realizację zadania nie figurują w Rejestrze;
 1. w przypadku gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione statutowo do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta do oferty należy załączyć pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta;
 2. oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:
 1. została złożona w terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie,
 2. została sporządzona według wzoru, o którym mowa w pkt 2,
 3. jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu realizacji zadania, warunków i terminu realizacji zadania,
 4. została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie, o którym mowa w pkt 1,
 5. została podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta i zaciągania zobowiązań finansowych,
 6. została wypełniona w sposób czytelny, kompletny i nie zawiera istotnych błędów;
 1. dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełniania ofert zawierających uchybienia wskazane w pkt 7 lit. e i f w terminie wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu, nie dłuższym jednak niż 2 dni roboczych od dnia poinformowania o konieczności uzupełnienia oferty;
 2. oferty, które nie spełniają wymogów formalnych i nie zostaną uzupełnione we wskazanym terminie nie podlegają ocenie merytorycznej.

§ 5. Termin i warunki realizacji zadania:

 1. zadanie należy zrealizować w okresie od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.;
 2. wypoczynek należy zorganizować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457 z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452);
 3. oferent jest zobowiązany zorganizować wypoczynek w formie wyjazdowej w maksymalnie dwóch turnusach;
 4. oferent jest zobowiązany zapewnić:

a)  transport dzieci do miejsca realizacji zadania oraz powrót do miejsca zamieszkania,

b) realizację programu dydaktyczno-wypoczynkowego,

c) bezpieczne warunki wypoczynku i właściwą opiekę wychowawczą;

 1. przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wypoczynkiem organizator zobowiązany jest do zweryfikowania czy dane osoby nie figurują w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym – w myśl art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 405 z późn. zm.);
 2. nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego;
 3. dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania, w następujących wielkościach:
 1. zwiększenie kosztów nie więcej niż o 15 %,
 2. zmniejszenie kosztów w dowolnej wysokości.

§ 6. 1. Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 34A (pokój 217) lub nadesłać pocztą w opisanych kopertach zaopatrzonych w pieczęć podmiotu z napisem: „Konkurs ofert na organizację ośmiodniowego wypoczynku letniego obejmującego całodzienne wyżywienie, nocleg oraz całodobową opiekę dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej” w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 15:30.

2. Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

3. Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu pod numerem telefonu 56 69 68 750.

§ 7. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:

 1. w konkursie może zostać wybrana tylko jedna oferta;
 2. kryteria wyboru ofert przedstawia poniższa tabela:

Lp.

Kryterium

Maksymalna liczba punktów

I

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta, w tym:

10

1

Doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży

5

2

Ocena syntetycznego opisu realizacji zadania (czy opis zawiera miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób organizacji wypoczynku, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez oferenta)

5

II

Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym  w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, w szczególności:

10

1

Racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań

5

2

Przejrzysta konstrukcja kosztorysu

5

III

Proponowana jakość wykonania zadania

10

1

Zgodność założonych rezultatów innych niż wymagane z celami zadania określonymi w ogłoszeniu konkursowym, realność osiągnięcia rezultatów i sposób monitoringu

5

2

Atrakcyjność (różnorodność) i jakość form realizacji zadania

5

IV

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

10

V

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

10

1

Wkład rzeczowy, w szczególności dysponowanie odpowiednimi zasobami materialnymi adekwatnymi do realizacji zadania

5

2

Wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

5

Razem

50 pkt

 1. ostateczną decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji
  na realizację zadania publicznego podejmuje Prezydent Grudziądza w formie zarządzenia;
 2. zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 12 lipca 2019 r. w następujących miejscach:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl oraz www.mopr.bip.gov.pl,
 2. na stronie internetowej www.grudziadz.pl oraz www.mopr.grudziadz.pl,
 3. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Grudziądzu;
 1. oferenci zostaną poinformowani w formie pisemnej o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert.

§ 8. W 2019 r. zadanie tego samego typu nie było realizowane. W 2018 r.  Prezydent Grudziądza zlecił organizację ośmiodniowego wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin korzystających z pomocy społecznej Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych  im. Teresy Kras w Lublinie, któremu przekazano dotację w kwocie 60.000,00 zł.  

§ 9. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.

3. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie w godzinach pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

4. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (pokój 102) w terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.

§ 10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

 1. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 2. rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia
  24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;
 3. Uchwały Nr II/19/18 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 listopada 2018 r.
  w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”;
 4. Zarządzenia Nr 471/16 Prezydenta Grudziądza z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom (zmienionego Zarządzeniem Nr 490/17 z dnia 30 listopada 2017 r.).

§ 11. Wykonanie Zarządzenia powierzam Wydziałowi Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Milena Kubik 06-06-2019 07:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-05-2019
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-06-2019 12:54