herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 54/09 w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 54/09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 9 lutego 2009 r.

 

 

w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

osób niepełnosprawnych

 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. W celu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych powołuję komisję w składzie:

1)        Beata Przybylska – przewodnicząca komisji;

2)        Aleksandra Malinowska lub Anna Guzowska – pracownicy socjalni;

3)        Beata Dąbrowska.

2.    W celu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych powołuję komisję w składzie:

1)        Beata Przybylska – przewodnicząca komisji;

2)        Marlena Kotlewska-Cegłowska;

3)        Beata Dąbrowska;

4)        Dorota Świtajska.

 

§ 2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w zakresie przedłożonych kosztorysów po wstępnym rozpatrzeniu przez komisję podlegają weryfikacji przez inspektora posiadającego uprawnienia budowlane.

 

§ 3. 1. Wnioski osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty podjęcia przez Radę Miejską uchwały w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w danym roku kalendarzowym.

2.    Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny
oraz
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych rozpatrywane są według kolejności wpływu, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

3.    Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły.

 

§ 4. 1. W związku z dużą liczbą wniosków i niedoborem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ustalam następujące zasady dofinansowania:

1)        dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych powyżej 24 roku życia
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – raz na dwa lata;

2)        dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych dla dorosłych osób niepełnosprawnych
w ramach zaopatrzenia w środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – do kwoty 1.000,00 zł;

3)        dofinansowanie zakupu wkładek usznych dla dorosłych osób niepełnosprawnych
w ramach zaopatrzenia w środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – do kwoty 30,00 zł;

4)        dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – do 50% kosztów;

5)        dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych – do 70% kosztów.

2. W przypadkach uzasadnionych szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej, komisja może przyznać dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych do wysokości 80% kosztów.

 

§ 5. 1. Ustalam katalog zakupów i usług, które mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier architektonicznych, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2.    Ustalam katalog zakupów, które mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się, stanowiący Załącznik nr 2 do Zarządzenia.

3.    Ustalam katalog zakupów, które mogą być dofinansowane w ramach likwidacji barier technicznych, stanowiący Załącznik nr 3 do Zarządzenia.

4.    Ustalam katalog zakupów, które mogą być dofinansowane w ramach zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, stanowiący Załącznik nr 4 do Zarządzenia.

5.    Komisja może rozpatrzyć wniosek dotyczący dofinansowania zakupu lub usługi nie wymienionej w katalogach.

 

§ 6. Traci moc Okólnik Nr 149/07 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 grudnia 2007 r.
w sprawie dofinansowania zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.

 

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

Wiceprezydent

Mariola Sokołowska

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Pawska 10-02-2009 11:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-02-2009 08:08