herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 46/09 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

ZARZĄDZENIE NR  46 /09

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia  5 lutego  2009 r.

 

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej

 

 

            Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.) a także § 1 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz § 2 uchwały Nr XLIII/128/05 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 7 września 2005 r. w sprawie określenia zasad dotyczących obciążania nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy-Miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. nr 108, poz. 1883) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1 Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość    gruntową stanowiącą  własność gminy-miasto Grudziądz  położoną w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa  oznaczoną jako działka  nr  31/21 w obr. 73  o powierzchni  446 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW TO1U/00021523/6.

 

2. Wykonanie  służebności  gruntowej  polegać będzie na tym, że każdocześni  użytkownicy

wieczyści, a w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  każdocześni właściciele nieruchomości   położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego, stanowiącej  działki  nr 31/41 w obr. 73 o powierzchni 207 m² oraz nr 31/47 w obr. 73 o powierzchni 4.419 m²,  zapisanej w księdze wieczystej KW 20709, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Droga Topolowa,  uzyskują prawo  przejścia  i przejazdu  przez część nieruchomości opisanej w § 1.ust.1 na całej jej szerokości od południowej granicy z działką nr 31/7  do kamienia granicznego rozgraniczającego przyległe działki nr 43 i nr 25/7.

 

§ 2. 1 Obciążyć prawem służebności gruntowej nieruchomość   gruntową stanowiącą

własność gminy-miasto Grudziądz  położoną w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa  -Ludwika  Waryńskiego oznaczoną jako działki nr  31/23  w obr. 73  o powierzchni 2.522 m² oraz nr  31/26 w obr 73  o powierzchni  2.536 m², dla której prowadzona jest księga wieczysta  KW TO1U/00021502/3.

 

2. Wykonanie  służebności  gruntowej  polegać będzie na tym,   że każdocześni  użytkownicy

wieczyści, a w przypadku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  każdocześni właściciele nieruchomości  położonej przy ul. Ludwika Waryńskiego, stanowiącej  działki  nr 31/41 w obr. 73 o powierzchni 207 m² oraz  nr 31/47 w obr. 73 o powierzchni 4.419 m²,  zapisanej w księdze wieczystej KW 20709, w celu zapewnienia dostępu do drogi publicznej ul. Droga Topolowa,  uzyskują prawo  przejścia  i przejazdu  przez  część nieruchomości opisanej w § 2.ust. 1  pasem gruntu o szerokości  około 10 m. przebiegającym na całej jej długości  przy  południowo-wschodniej granicy z  nieruchomością oznaczoną jako działka nr 59, na której zlokalizowane jest torowisko kolejowe.

 

§ 3. Graficzny obraz służebności drogowych  przedstawiają  załączone mapy.

 

 

§4.Wykonywanie służebności gruntowych następuje za wynagrodzeniem rocznym  odpowiednio:

1) w wysokości  85,40 złotych ( słownie: osiemdziesiątpięć40/100złotych )  w tym

    22% podatek VAT w wysokości 15,40 złotych,

 

2) 158,60 złotych ( słownie:  stopięćdziesiątosiem60/100 złotych) w tym 22% podatek

     VAT w wysokości 28,60 złotych

 

płatnym na konto Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, Wydział Finansowy – Referat Księgowości  Bank PKO BP  S.A. Oddział  I   Grudziądz  nr 62 1020 5040 0000 6102 0085 9777  w terminie  do dnia 31 marca każdego roku. Za datę zapłaty wynagrodzenia  uznaje się  dzień jej wpływu na konto.

  

§5.Każdocześni użytkownicy wieczyści lub właściciele nieruchomości władnących zobowiązani są do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem drogi w należytym stanie oraz  odpowiadają za utrzymanie porządku.

 

            §6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

            § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 12-02-2009 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 13-02-2009 07:49