herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 79/09 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

ZARZĄDZENIE NR 79/09
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 27 lutego 2009 r.
 
 
zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok
 
            Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458), art.2 pkt 2, art.188 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381 i Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791 i Nr 140, poz.984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1112, Nr 209, poz.1317 i Nr 216, poz.1370) oraz § 12 pkt 3 Uchwały Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok zarządzam, co następuje:
 
     § 1. W Uchwale Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok (zmiana: URM Nr XXXIV/3/09 RMG z 28.01.2009., Uchwała Nr XXXV/5/09 RMG z 25.02.2009.) wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1:
ust.1.
Dochody ogółem
368.157.243,00 zł
 
zastępuje się kwotą
362.053.443,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) dochody gminy
235.371.735,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
230.830.735,00 zł
 
 
w tym:
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej
27.471.804,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
23.607.804,00 zł
 
 
 
 
 
 
2) dochody powiatu
132.785.508,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
131.222.708,00 zł
 
 
w tym:
 
 
 
- dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej
10.547.800,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
9.648.000,00 zł
 
 
 
 
ust.2.
 
1) dochody bieżące
311.615.669,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
306.211.869,00 zł
 
 
 
 
 
 
2) dochody majątkowe
56.541.574,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
55.841.574,00 zł
 
 
 
 
ust.3.
Wydatki ogółem
399.632.441,00 zł
 
zastępuje się kwotą
393.528.641,00 zł
 
w tym:
 
 
 
1) wydatki bieżące
304.316.902,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
298.913.102,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
134.607.582,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
134.202.108,00 zł
 
 
 
 
 
 
2) wydatki majątkowe
95.315.539,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
94.615.539,00 zł
 
 
z tego:
 
 
 
- wydatki inwestycyjne
95.315.539,00 zł
 
 
zastępuje się kwotą
94.615.539,00 zł
 
2)      w załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,
3)      w załączniku nr 2 „Plan wydatków bieżących na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia,
4)      w załączniku nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
5)      w załączniku nr 6 „Plan finansowy inwestycji” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
     
     § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.
 
     § 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Monitorze Grudziądzkim.
 
     § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Z up.Prezydenta
/-/ Marek Sikora
Wiceprezydent
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 05-03-2009 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-03-2009
Ostatnia aktualizacja: - 05-03-2009 14:45