herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/38/09 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz.

UCHWAŁA NR XLII/38/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz.

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730 oraz z 2009 r. Nr 56, poz.458) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Niniejsza uchwała stanowi Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie warunków udzielania zwolnień od podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 146, poz. 927), zwanego dalej rozporządzeniem.
          2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości przedmioty opodatkowania (grunty, budynki oraz budowle) lub ich części związane z nowymi inwestycjami oraz tworzeniem nowych miejsc pracy, związanych z tymi inwestycjami, będące własnością lub w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy - miasto Grudziądz.
          3. Uchwały nie stosuje się do zwolnień od podatku od środków transportowych.

          § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) specjalnej strefie ekonomicznej – należy przez to rozumieć obszar, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.);
2) Grudziądzkim Parku Przemysłowym – należy przez to rozumieć tereny należące do Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.; oraz tereny nabyte przez inwestorów od Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. w okresie obowiązywania niniejszej uchwały;
3) nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa. Za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte przez niezależnego inwestora. Za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa, oraz inwestycji odtworzeniowych (reinwestycji);
4) utworzeniu nowych miejsc pracy – należy przez to rozumieć przyrost netto liczby pracowników określony zgodnie ze wzorem, o którym mowa w § 7 ust. 3;
5) rozpoczęciu realizacji nowej inwestycji – należy przez to rozumieć dzień rozpoczęcia robót budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia towarów i usług związanych z realizacją inwestycji z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności;
6) zakończeniu nowej inwestycji – należy przez to rozumieć dzień wydania przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia prac budowlanych kierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w zależności od rodzaju inwestycji;
7) programie – należy przez to rozumieć Program pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji oraz tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy na terenach specjalnej strefy ekonomicznej i Grudziądzkiego Parku Przemysłowego usytuowanych na terenie gminy - miasta Grudziądz;
8) mikro, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć mikroprzedsiębiorcę, małego i średniego przedsiębiorcę w rozumieniu załącznika I do zalecenia Komisji nr 361/2003/WE/ z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L124 z 20 maja 2003 r., str.36).

          § 3. 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 3 lat nieruchomości lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 2, na których realizowana będzie nowa inwestycja oraz utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy przez:

1) przedsiębiorcę mikro, małego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 20 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
2) przedsiębiorcę średniego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
3) przedsiębiorcę innego niż wymieniony w pkt. 1 i 2, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

          2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 5 lat nieruchomości lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 2, na których realizowana będzie nowa inwestycja oraz utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy przez:

1) przedsiębiorcę mikro, małego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 30 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
2) przedsiębiorcę średniego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
3) przedsiębiorcę innego niż wymieniony w pkt. 1 i 2, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 70 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

          3. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 7 lat nieruchomości lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 2, na których realizowana będzie nowa inwestycja oraz utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy przez:

1) przedsiębiorcę mikro, małego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 50 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
2) przedsiębiorcę średniego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 70 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
3) przedsiębiorcę innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 90 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

          4. Zwalnia się od podatku od nieruchomości na okres 9 lat nieruchomości lub ich części, o których mowa w § 1 ust. 2, na których realizowana będzie nowa inwestycja oraz utworzone zostaną związane z nią nowe miejsca pracy przez:

1) przedsiębiorcę mikro, małego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 70 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
2) przedsiębiorcę średniego, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 90 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją;
3) przedsiębiorcę innego niż wymieniony w pkt 1 i 2, pod warunkiem poniesienia na realizację nowej inwestycji kwoty nie mniejszej niż 100 tys. euro oraz utworzenia nie mniej niż 120 nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

          5. Jednocześnie za każde nadobowiązkowe 500 tys. euro zainwestowane w nową inwestycję przyznane zostanie dodatkowe 6 miesięcy zwolnienia, jednakże okres dodatkowego zwolnienia nie może przekroczyć 12 miesięcy.
          6. Równowartość kosztów inwestycyjnych w euro ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu złożenia zgłoszenia o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości.
          7. Warunkiem uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały jest:

1) dokonanie przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji, zgłoszenia organowi podatkowemu o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z załącznikami określonymi w § 6 niniejszej uchwały;
2) zakończenie nowej inwestycji w okresie do 3 lat od dnia dokonania zgłoszenia o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości;
3) utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją w okresie do 18 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji;
4) utrzymanie inwestycji przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy przez okres co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia nowej inwestycji;
5) utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia na poziomie z pierwszego dnia miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały oraz nowoutworzonych miejsc pracy na poziomie nie niższym niż wskaźnik Sz, o którym mowa w § 7 ust. 3, w związku z którymi została udzielona pomoc, w każdym miesiącu w okresie co najmniej 5 lat, a w przypadku mikro, małego i średniego przedsiębiorcy w każdym miesiącu w okresie co najmniej 3 lat, od dnia złożenia sprawozdania, o którym mowa w § 7 ust. 3 niniejszej uchwały;
6) udział środków własnych przedsiębiorcy lub środków pochodzących z zewnętrznych źródeł finansowania, rozumianych jako środki, które nie zostały uzyskane w ramach udzielonej mu pomocy publicznej, wynoszących co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji.

          8. Prawo do zwolnienia nie przysługuje przedsiębiorcy, który na dzień złożenia zgłoszenia, o którym mowa w § 3 ust.7 pkt 1 zalega w stosunku do gminy - miasto Grudziądz z zapłatą podatków, wyłączając zaległości w ramach odpowiedzialności solidarnej z tytułu podatku od nieruchomości za grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako drogi, lub posiada wobec gminy - miasto Grudziądz inne zaległości finansowe, w tym także te, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).

          § 4. 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się:

1) cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
2) cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, w szczególności:
  a) maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
  b) narzędzia, przyrządy i aparatura,
  c) wyposażenie techniczne do prac biurowych,
  d) urządzenia:
    - infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.),
    - infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
3) koszty związane z tworzeniem nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją określone zgodnie z § 7 rozporządzenia.

          2. Aktywa nabywane przez przedsiębiorców powinny być nowe. Warunek ten nie dotyczy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz nabycia przedsiębiorstwa.
          3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się wydatków na zakup środków transportu.
          4. W przypadku, gdy przed nabyciem przedsiębiorstwa w stosunku do jego składników udzielono już pomocy publicznej, ceny nabycia tych składników nie zalicza się do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.

          § 5. 1. Pomoc w ramach Programu, będzie udzielana pod warunkiem, że łączna wielkość pomocy nie przekracza maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 8 rozporządzenia oraz maksymalnej wartości pomocy określonej w § 9 rozporządzenia, przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się pod uwagę wyższą kwotę, kwalifikujących się do objęcia pomocą kosztów nowej inwestycji albo kosztów utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.
          2. Pomoc udzielana w ramach niniejszej uchwały podlega kumulacji z pomocą określoną w § 12 ust. 3 rozporządzenia.

          § 6. Przedsiębiorca ubiegający się o pomoc zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu następujących dokumentów:

1) zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością;
3) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych;
4) informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413);
5) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
6) oświadczenie dotyczące wykonania warunków określonych w niniejszej uchwale według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
7) deklaracja dotycząca utrzymania nowej inwestycji oraz związanych z nią utworzonych nowych miejsc pracy według wzoru określonego w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
8) oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004) według wzoru określonego w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
9) oświadczenie wnioskodawcy o nie zaleganiu, na dzień złożenia zgłoszenia, w stosunku do gminy - miasto Grudziądz z zapłatą podatków lub innych zaległości finansowych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

          § 7. 1. Przedsiębiorca do 15 marca każdego roku następującego po roku korzystania ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały, jest zobowiązany przedstawić następujące dokumenty:

1) zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru podmiotów gospodarczych;
2) informację o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej oraz informacji o nieotrzymaniu pomocy (Dz. U. Nr 61, poz. 413);
3) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku korzystania ze zwolnienia, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie;
4) informację o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą, to znaczy kosztach nowej inwestycji oraz kosztach związanych z utworzeniem nowych miejsc pracy poniesionych do końca roku poprzedzającego informację.

          2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu w terminie 30 dni od zakończenia nowej inwestycji sprawozdania dotyczącego nakładów poniesionych na nową inwestycję.
          3. Przedsiębiorca zobowiązany jest do przedłożenia organowi podatkowemu w terminie 30 dni po zakończeniu procesu tworzenia zadeklarowanych nowych miejsc pracy, sprawozdania dotyczącego zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem informacji o przyroście netto liczby pracowników, wyliczonej na podstawie poniższego wzoru i przedłożonej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały:

PN = Sz – Z0
gdzie:
PN - przyrost netto liczby pracowników,
Sz - średnie zatrudnienie pracowników w danym okresie w przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy liczone od miesiąca, w którym nastąpiło zakończenie nowej inwestycji,
Sz = ∑SM/z
SM - średnie zatrudnienie miesięczne liczone jako suma pracowników w przeliczeniu na zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w pierwszym i ostatnim dniu miesiąca dzielona przez 2,
Z0 - zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty na pierwszy dzień miesiąca, w którym złożono zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały,
z - suma miesięcy, w którym nastąpił wzrost zatrudnienia.

          4. Przedsiębiorca w terminie do 15 marca każdego roku następującego po roku złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 2, zobowiązany jest do przedkładania organowi podatkowemu przez okres 5 lat (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat), oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej i utrzymaniu inwestycji, która została objęta pomocą w ramach programu.
          5. Przedsiębiorca w terminie do 15 marca każdego roku następującego po roku złożenia sprawozdania, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest do przedkładania organowi podatkowemu przez okres 5 lat (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat), informacji o utrzymaniu wskazanego poziomu zatrudnienia w każdym miesiącu okresu, w ciągu którego przedsiębiorca jest zobowiązany do jej przedłożenia organowi podatkowemu zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
          6. Ostatnie oświadczenia, o których mowa w ust. 4 i 5 przedsiębiorca jest zobowiązany przedłożyć do dnia 15 marca roku następującego po roku, w którym upłynęły okresy, o których mowa w ust. 4 i 5.
          7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przedłożenia w żądanym terminie, na wezwanie organu podatkowego, dodatkowych informacji niezbędnych dla oceny udzielonej pomocy oraz prawidłowego jej nadzorowania i monitorowania.
          8. Jeżeli przedsiębiorca do 15 marca każdego roku następującego po roku, w którym korzystał ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały oraz w okresie 5 lat (w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez okres 3 lat) od złożenia sprawozdań, o których mowa w ust. 2 i 3, nie złoży informacji odpowiednio zgodnie z ust. 1, ust. 4 i ust. 5 w wymaganych terminach zostanie wezwany przez organ podatkowy do złożenia informacji w wyznaczonym terminie.
          9. W przypadku nie złożenia informacji odpowiednio zgodnie z ust. 1, ust. 4 i ust. 5 w terminie wyznaczonym przez organ podatkowy podatnik traci prawo do zwolnienia od podatku od nieruchomości przez cały okres zwolnienia.

          § 8. 1. Podatnicy korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani powiadomić pisemnie organ podatkowy o utracie warunków do tego zwolnienia, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia powstania okoliczności powodujących tę utratę.
          2. Prawo do zwolnienia wygasa z końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym podatnik utracił prawo do zwolnienia w przypadku określonym w ust. 1.
          3. Podatnicy, którzy nie dopełnili obowiązku terminowego zawiadomienia o utracie warunków uzyskania zwolnienia lub przekroczeniu maksymalnej intensywności pomocy, tracą prawo do zwolnienia od początku roku podatkowego, w którym doszło do tego przekroczenia lub utraty warunków.
          4. Podatnicy, którzy przekazali organowi podatkowemu nieprawdziwe informacje dotyczące spełnienia warunków uprawniających do zwolnienia, tracą prawo do tego zwolnienia za cały okres korzystania ze zwolnienia a udzielone zwolnienie staje się zaległością podatkową i podlega zwrotowi do budżetu miasta w trybie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.).
          5. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności pomocy.
          6. Przedsiębiorca, który nie złoży informacji, o której mowa w ust. 1 traci prawo do zwolnienia za cały okres zwolnienia.
          7. W przypadku utraty prawa do zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest do zapłaty podatku za okres, w którym nienależnie korzystał ze zwolnienia wraz z odsetkami za zwłokę zgodnie z obowiązującymi przepisami.
          8. Zastrzega się, że organ podatkowy ma prawo do przeprowadzenia kontroli u przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia w zakresie przestrzegania przez niego warunków udzielonego zwolnienia, w tym także do weryfikacji dokumentów i informacji przedkładanych przez przedsiębiorcę w związku z udzieloną pomocą.

          § 9. 1. Pomoc w ramach Programu przysługuje:

1) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przedłożono zgłoszenie o korzystaniu ze zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach niniejszej uchwały wraz z załącznikami – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu jego złożenia;
2) od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu przedłożenia przedmiotowego zgłoszenia.

          2. Pomoc w ramach Programu przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zakończył się przyznany okres zwolnienia zgodnie § 3 ust. 1-4 lub przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 8 rozporządzenia lub maksymalną wartość pomocy ustaloną zgodnie z § 9 rozporządzenia.

          § 10. Zobowiązuje się Prezydenta Grudziądza do zamieszczania informacji o skutkach finansowych zwolnień udzielonych na podstawie niniejszej uchwały w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu.

          § 11. Traci moc uchwała Nr XXII/21/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji i tworzenie związanych z nimi nowych miejsc pracy w obrębie specjalnej strefy ekonomicznej, usytuowanej na terenie gminy - miasto Grudziądz (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 75, poz 1238).

          § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2013 roku.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 29-06-2009 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-07-2009 10:48