herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/36/09 w sprawie emisji obligacji komunalnych

UCHWAŁA NR XLII/36/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie emisji obligacji komunalnych

          Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. „b” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) oraz art. 2 pkt 2 i art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824, z 2003 r. Nr 217, poz. 2124, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2008 r. Nr 231, poz. 1547) uchwala się, co następuje:

          § 1. 1. Postanawia się wyemitować 2 (dwie) transze obligacji na okaziciela w łącznej liczbie 480 (czterysta osiemdziesiąt) sztuk o wartości nominalnej 100.000 PLN (sto tysięcy złotych) każda na łączną kwotę 48.000.000 PLN (czterdzieści osiem milionów złotych).
          2. Pierwsza transza na kwotę 24.000.000 PLN (dwadzieścia cztery miliony złotych) wyemitowana zostanie w 2009 r. w 12 (dwunastu) seriach:

1) seria A1 na kwotę 2.000.000 PLN;
2) seria B1 na kwotę 2.000.000 PLN;
3) seria C1 na kwotę 2.000.000 PLN;
4) seria D1 na kwotę 2.000.000 PLN;
5) seria E1 na kwotę 2.000.000 PLN;
6) seria F1 na kwotę 2.000.000 PLN;
7) seria G1 na kwotę 2.000.000 PLN;
8) seria H1 na kwotę 2.000.000 PLN;
9) seria I1 na kwotę 2.000.000 PLN;
10) seria J1 na kwotę 2.000.000 PLN;
11) seria K1 na kwotę 2.000.000 PLN;
12) seria L1 na kwotę 2.000.000 PLN.

          3. Druga transza na kwotę 24.000.000 PLN (dwadzieścia cztery miliony złotych) wyemitowana zostanie w 2010 r. w 12 (dwunastu) seriach:

1) seria A2 na kwotę 2.000.000 PLN;
2) seria B2 na kwotę 2.000.000 PLN;
3) seria C2 na kwotę 2.000.000 PLN;
4) seria D2 na kwotę 2.000.000 PLN;
5) seria E2 na kwotę 2.000.000 PLN;
6) seria F2 na kwotę 2.000.000 PLN;
7) seria G2 na kwotę 2.000.000 PLN;
8) seria H2 na kwotę 2.000.000 PLN;
9) seria I2 na kwotę 2.000.000 PLN;
10) seria J2 na kwotę 2.000.000 PLN;
11) seria K2 na kwotę 2.000.000 PLN;
12) seria L2 na kwotę 2.000.000 PLN.

          4. Emisja obligacji poszczególnych serii nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) osób.
          5. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
          6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
          7. Obligacje nie będą zabezpieczone.

          § 2. Emisja obligacji ma na celu sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w latach 2009-2010 związanego z realizacją zadań inwestycyjnych wynikających z uchwalonych planów finansowych na lata 2009-2010 z zakresu:

1) transportu i łączności;
2) oświaty i wychowania;
3) pomocy społecznej;
4) gospodarki komunalnej i ochrony środowiska;
5) kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
6) kultury fizycznej i sportu;
7) ochrony zdrowia.

          § 3. 1. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
          2. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych gminy-miasto Grudziądz w latach 2009-2010.

          § 4. 1. Wykup obligacji nastąpi po upływie:

1) 4 lat od daty emisji dla obligacji serii A1;
2) 5 lat od daty emisji dla obligacji serii B1, C1;
3) 6 lat od daty emisji dla obligacji serii D1, E1, F1;
4) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii G1, H1, I1, J1;
5) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii K1, L1;
6) 7 lat od daty emisji dla obligacji serii A2, B2;
7) 8 lat od daty emisji dla obligacji serii C2, D2, E2, F2;
8) 9 lat od daty emisji dla obligacji serii G2, H2, I2, J2;
9) 10 lat od daty emisji dla obligacji serii K2, L2.

          § 2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
          3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
          4. Dopuszcza się nabycie przez gminę - miasto Grudziądz obligacji przed terminem wykupu w celu umorzenia.

          § 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych lub półrocznych liczonych od daty emisji.
          2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, ustalane każdorazowo na dwa dni przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, przy czym nie może ono przekroczyć stawki WIBOR 1R lub WIBOR 6M, powiększonej o marżę dla inwestorów.
          3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
          4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust.3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
          5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

          § 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych gminy – miasto Grudziądz w latach 2010-2020.

          § 7. Upoważnia się Prezydenta Grudziądza do:

1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

          § 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 29-06-2009 14:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 23-07-2009 08:58