herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

UCHWAŁA NR XLII/35/09 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

UCHWAŁA NR XLII/35/09
RADY MIEJSKIEJ GRUDZIĄDZA
z dnia 24 czerwca 2009 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 1 i 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100) uchwala się, co następuje:

          § 1. W Uchwale Nr XXXIII/138/08 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2009 rok (zmiana: Uchwała Nr XXXIV/3/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 stycznia 2009 r., Uchwała Nr XXXV/5/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 lutego 2009 r., Uchwała Nr XXXIX/11/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 25 marca 2009 r., Uchwała Nr XL/22/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 22 kwietnia 2009 r., Uchwała Nr XLI/27/09 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 maja 2009 r., Zarządzenie Nr 79/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 27 lutego 2009 r., Zarządzenie Nr 116/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 31 marca 2009 r., Zarządzenie Nr 158/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 kwietnia 2009 r., Zarządzenie Nr 215/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 29 maja 2009 r., Zarządzenie Nr 223/09 Prezydenta Grudziądza z dnia 5 czerwca 2009 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:
 
ust.1. Dochody ogółem 364.606.788,00 zł
  zastępuje się kwotą 391.057.831,00 zł
  w tym:  
    1) dochody gminy 233.857.608,00 zł
    zastępuje się kwotą 234.697.615,00 zł
         
    2) dochody powiatu 130.749.180,00 zł
    zastępuje się kwotą 156.360.216,00 zł
         
ust.2.   1) dochody bieżące 305.204.430,00 zł
    zastępuje się kwotą 306.565.073,00 zł
         
    2) dochody majątkowe 59.402.358,00 zł
    zastępuje się kwotą 84.492.758,00 zł
    z tego:  
      - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 39.264.106,00 zł
      zastępuje się kwotą 64.354.506,00 zł
         
ust.3. Wydatki ogółem 395.446.933,00 zł
  zastępuje się kwotą 422.309.598,00 zł
  w tym:  
    1) wydatki bieżące 299.379.122,00 zł
    zastępuje się kwotą 300.357.177,00 zł
    z tego:  
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133.240.155,00 zł
      zastępuje się kwotą 133.648.705,00 zł
      - dotacje z budżetu 31.027.698,00 zł
      zastępuje się kwotą 31.577.698,00 zł
         
    2) wydatki majątkowe 96.067.811,00 zł
    zastępuje się kwotą 121.952.421,00 zł
    w tym:  
      - wydatki inwestycyjne 95.517.811,00 zł
      zastępuje się kwotą 120.902.421,00 zł
         
ust.4. Deficyt budżetu 30.840.145,00 zł
  zastępuje się kwotą 31.251.767,00 zł
2) § 2 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się:
  1) przychody budżetu w kwocie 50.965.661,00 zł
  2) rozchody budżetu w kwocie 19.713.894,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”
3) § 3 otrzymuje brzmienie:
  „Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu budżetu:
  1) przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych – 30.251.767,00 zł
  2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 1.000.000,00 zł
  zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.”
4) § 11 otrzymuje brzmienie:
  „Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
  2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 31.251.767,00 zł,
  3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – 4.159.117,00 zł.”
5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
6) w załączniku nr 2 „Plan wydatków bieżących na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
7) w załączniku nr 3 „Plan wydatków inwestycyjnych na rok 2009” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
8) załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały,
9) załącznik nr 6 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały,
10) załącznik nr 7 „Plan dotacji z budżetu miasta w 2009 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały,
11) załącznik nr 8 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały,
12) załącznik nr 10 „Plan przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały,
13) załącznik nr 12 „Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 do niniejszej uchwały,
14) załącznik nr 13 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 10 do niniejszej uchwały.

          § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

          § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodniczący Rady Miejskiej

Arkadiusz Goszka
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 29-06-2009 15:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-06-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 24-07-2009 10:42