herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 406/09 w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli udzielonych dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych

ZARZĄDZENIE  NR 406/09
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 24 września 2009r.
 
w sprawie określenia zasad przeprowadzania kontroli udzielonych dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań przez podmioty nie zaliczone
do sektora finansów publicznych
 
            Na podstawie art.17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zmianami) zarządzam, co następuje:
            § 1. Określa się ogólne zasady, tematykę oraz tryb przeprowadzania kontroli udzielonych dotacji z budżetu miasta na cele publiczne związane z realizacją zadań przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych.
 
            § 2. Kontrole obejmują swym zakresem:
1)      stan realizacji zadania,
2)      efektywność, rzetelność i jakość realizacji zadania,
3)      prawidłowość wykorzystania dotacji na realizację zadania,
4)      prawidłowość prowadzonej dokumentacji dotyczącej realizacji zadania.
 
            § 3. 1. Zadania kontrolne realizowane są w oparciu o plany kontroli.
2. Kontrola może być przeprowadzona w toku realizacji zadania oraz po jego zakończeniu.
3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie imiennego upoważnienia podpisanego przez Prezydenta Grudziądza lub osobę upoważnioną.
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust.3 określa w szczególności osoby uprawnione do przeprowadzenia kontroli, dokładną nazwę i adres podmiotu kontrolowanego, przedmiot kontroli, orientacyjny czas trwania kontroli.
 
            § 4. 1. Kontrolujący dokonuje ustaleń w zakresie kontroli na podstawie dowodów które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania.
2. Do dowodów zalicza się w szczególności dokumenty finansowe, dowody rzeczowe, dane ewidencji i sprawozdawczości, oględziny, zeznania świadków, opinie biegłych, szkice, zdjęcia fotograficzne, pisemne wyjaśnienia i oświadczenia.
3. Pobranie dowodów rzeczowych powinno być opisane w protokole kontroli oraz odbywać się w obecności osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.
4. Każdy pobrany dokument w postaci kserokopii winien być potwierdzony przez kontrolującego za zgodność z oryginałem.
           
            § 5. 1. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół kontroli, który powinien zawierać w szczególności:
1)   datę sporządzenia protokołu,
2)      nazwę podmiotu kontrolowanego w pełnym brzmieniu oraz jego adres ,
3)      datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli, z wymienieniem ewentualnych przerw w kontroli,
4)      imię i nazwisko kontrolującego oraz datę i numer upoważnienia do przeprowadzenia kontroli,
5)      określenie przedmiotu kontroli,
6)      imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot kontrolowany,
7)      wzmiankę o sporządzonych protokołach dodatkowych, odpisach i wyciągach, zabezpieczonych dowodach itp.,
8)      wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości i uchybień,
9)      spis załączników stanowiących składową część protokołu,
10) wzmiankę informującą osobę reprezentującą podmiot kontrolowany o przysługującym jej prawie wnoszenia pisemnych wyjaśnień, co do ustaleń zawartych w protokole,
11) podpisy osób kontrolujących i osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu kontrolowanego.
 
            § 6. 1. Jeżeli przed podpisaniem protokołu osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego zgłasza zastrzeżenia co do jego treści, kontrolujący bada zasadność tych zastrzeżeń i w uzasadnionych przypadkach uzupełnia lub koryguje protokół.
2. W przypadku odmowy podpisania protokołu osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego jest zobowiązana do złożenia pisemnych wyjaśnień co do przyczyny tej odmowy.
3. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do wszczęcia postępowania pokontrolnego.
4. Osoba uprawniona do reprezentowania podmiotu kontrolowanego może złożyć w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu kontroli pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.
 
            § 7. 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolujący kieruje do podmiotu kontrolowanego wystąpienie pokontrolne.
2. Wystąpienie pokontrolne przesyła się do podmiotu kontrolowanego ze wskazaniem terminu zawiadomienia kontrolującego o wykonaniu zaleceń lub o przyczynach ich nie wykonania.
 
            § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 08-10-2009 09:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-10-2009 14:51