herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 532/12 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu. 2012-12-11 13:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 531/12 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr XXIII/48/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2012 roku 2012-12-11 13:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 530/12 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-12-11 13:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 529/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-12-11 13:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 528/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-12-11 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 527/12 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej części lokali użytkowych znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym w Białym Borze k/Grudziądza oraz placu magazynowo-składowego z przeznaczeniem na potrzeby Oddziału Budownictwa Inżynieryjnego firmy Skanska SA w Poznaniu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2012-12-11 13:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 526/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-12-11 13:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 525/12 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2012 rok 2012-12-11 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 524/12 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok 2012-12-27 13:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 523/12 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2012-12-11 13:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 522/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW34674 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-12-11 13:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 521/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 16040 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-12-11 13:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 520/12 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW 17596 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2012-12-11 13:14
dokument ZARZĄDZENIE NR 519/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2012-12-11 13:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 518/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-11-23 12:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 517/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-11-23 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 516/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-23 13:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 515/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-23 13:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 514/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-23 12:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 513/12 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego 2012-11-23 12:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 512/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu "Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok" 2012-11-23 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 511/12 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku 2012-11-23 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 510/12 w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom 2012-11-23 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 509/12 w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Zatrudnienia 2012-12-11 13:10
dokument ZARZĄDZENIE NR 508/12 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-23 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 507/12 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego 2012-11-23 12:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 506/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-23 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 505/12 w sprawie projektu budżetu na 2013 rok 2012-12-27 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 504/12 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 5 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 27d. 2012-12-11 13:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 503/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konstytucji 3 Maja, przeznaczonej na polepszenie warunków zagospodarowania oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-11-23 11:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 502/12 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Grudziądzu 2012-11-23 11:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/12 w sprawie akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2012-11-23 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 500/12 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Zapewnianie opieki osobom nietrzeźwym oraz udzielanie schronienia bezdomnym kobietom i osobom w stanie kryzysu" 2012-11-23 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 499/12 zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2012-11-23 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 498/12 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Ryszarda Misiewicza 2012-12-27 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 497/12 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Michała Wiatra 2012-12-27 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/12 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Magdy Flinik-Jankowskiej 2012-12-27 08:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 495/12 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Elżbiety Macierzyńskiej 2012-12-27 08:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/12 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Joanny Wierzchowskiej 2012-12-27 08:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/12 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2012-11-23 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/12 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2012-11-23 10:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 491/12 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2012-11-23 10:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/12 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonej do oddania w użytkowanie wieczyste. 2012-11-23 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/12 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2012-11-23 10:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/12 w sprawie wystąpienia o nabycie nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz położonej przy ul. Elbląskiej. 2012-11-23 10:36