herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 538/12 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

ZARZĄDZENIE NR 538/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 4 grudnia 2012 r.

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ogłoszenia otwartych
konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1i § 8 ust. 1 „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/115/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012 r.w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 508/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 182.952,00 zł rocznie i stanowi iloczyn ilości godzin (średniomiesięcznie 1.386), ceny jednej godziny usług (11,00 zł) oraz ilości miesięcy (12 miesięcy w roku). Wysokość środków na realizację zadania uzależniona jest od kwoty dotacji przekazanej przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego.”.

        § 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu.

        §  3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 listopada 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 04-12-2012 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 11-12-2012 13:30