herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 536/12 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność miasta Grudziądz prawem służebności przesyłu

 ZARZĄDZENIE NR 536/12

PREZYDENTA  GRUDZIĄDZA

z dnia 3 grudnia 2012 r.

 

w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność miasta Grudziądz prawem służebności przesyłu

Na podstawie art.  305¹ ustawy z  dnia   23 kwietnia  1964 roku -   Kodeks   cywilny ( Dz. U.  Nr  16, poz. 93 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

  

     § 1. 1. Obciążyć prawem służebności przesyłu nieruchomość gruntową położoną w Grudziądzu przy ul. Marii Konopnickiej - Jackowskiego, oznaczoną jako działki nr 169/1 o powierzchni 0,0116 ha, nr 169/2 o powierzchni 0,0041 ha, nr 169/3 o powierzchni 0,0072 ha, nr 169/4 o powierzchni 0,0071 ha, nr 170/1 o powierzchni 0,0057 ha i nr 170/2 o powierzchni 0,0065 ha w obrębie 109, zapisaną w księdze wieczystej KW 22040, stanowiącą własność gminy – miasto Grudziądz.

 

     2. Wykonywanie służebności przesyłu polegać będzie na:

  1. prawie istnienia na nieruchomości urządzeń wodno – kanalizacyjnych, będących własnością Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o. o. w Grudziądzu;
  2. prawie korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii oraz przebudowy istniejących urządzeń wodno – kanalizacyjnych wraz z prawem wejścia
    i wjazdu na teren nieruchomości odpowiednim sprzętem przez pracowników MWiO sp. z o. o. w Grudziądzu oraz przez wszystkie podmioty i osoby, które wykonują czynności w związku z prowadzoną przez Spółkę działalnością z możliwością rozebrania ogrodzenia celem zapewniania dostępu do urządzeń wodno – kanalizacyjnych.

 

3. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Sp. z o. o. w Grudziądzu zobowiązane będądo przywrócenia nieruchomości do stanu pierwotnego i naprawienia powstałych szkód
w związku z wykonywaniem uprawnień określonych w ust. 2 oraz usunięcia urządzeń w przypadku wygaśnięcia służebności przesyłu.

 

4. Wykonywanie służebności przesyłu następuje za jednorazowym wynagrodzeniem w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych) plus 23% podatek VAT, płatnym najpóźniej do dnia ustanowienia służebności.

 

 § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.

 

  § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Dorota Kozyrska 05-12-2012 13:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 11-12-2012 13:37