herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE 551/12 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym"

ZARZĄDZENIE NR 551/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację
zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXVIII/115/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012 r.w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok” zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” określonego w § 6 pkt 8 „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:

1)      działalność placówek zapewniających dzieciom i młodzieży opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz organizację czasu wolnego;

2)      pomoc psychologiczną, prawną i społeczną dla osób z rodzin dysfunkcyjnych;

3)      wspieranie różnorodnych form samopomocy oraz prowadzenie punktów konsultacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin.

§ 2. 1. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1)      organizacje pozarządowe:

a)      niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),

b)      niedziałające w celu osiągnięcia zysku

– osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2)      osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

3)      stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

4)      spółdzielnie socjalne;

5)      Art. 3 ust. 3 pkt 3 dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. (Dz.U.10.28.146) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 marca 2010 r.spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.
o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

2.      Podmioty wskazane w ust. 1 mogą składać oferty na realizację danego zadania publicznego, jeżeli prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.

§ 3. 1. Oferty należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 25).

2.    Wzór oferty dostępny jest na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl w zakładce Polityka Społeczna/Organizacje pozarządowe.

3.    Do oferty należy załączyć:

1)        kserokopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji – odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2)        w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta – pełnomocnictwo (upoważnienie) do działania w imieniu oferenta;

3)      kserokopię statutu.

4.      Kserokopie składanych dokumentów oferent potwierdza za zgodność z oryginałem.

5.      W przypadku składania przez oferenta w konkursie więcej niż jednej oferty, oferent dołącza załączniki do jednej oferty, a w pozostałych ofertach zamieszcza informację, w której podaje tytuł zadania, do którego zostały dołączone wymagane załączniki.

§ 4. 1. Oferty należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój nr 225 lub 325) lub w Biurze Obsługi Interesantów (pokój nr 102) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do 11 stycznia 2013 r.

2.      Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Urzędu Miejskiego. Oferty złożone po terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

3.      Dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących konkursu udziela Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych w Grudziądzu pod numerem tel. 56 45 10 318.

§ 5. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie miasta na realizację zadania w 2013 roku wynosi 150.000,00 zł. 

§ 6. Zadanie publiczne, będące przedmiotem konkursu należy zrealizować w 2013 roku.

§ 7.Zasady przyznawania dotacji:

1)      zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wspierania wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji;

2)      w konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta;

3)      dotacje przyznane zostaną organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wyłonionym w konkursie, prowadzącym działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem;

4)      szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Prezydentem Grudziądza a zleceniobiorcą, sporządzoną zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

§ 8.  Przy wyborze oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

1)      możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta;

2)      kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3)      proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie;

4)      planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania;

5)      planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków;

6)      w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne – analiza i ocena realizacji zleconych zadań z uwzględnieniem rzetelności, terminowości i sposobu rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

§ 9. Prezydent Grudziądza unieważni konkurs, jeżeli:

1)      nie zostanie złożona żadna oferta;

2)      żadna ze złożonych ofert nie spełni wymogów formalnych.

§ 10.1. Ogłoszenie wyników konkursu lub informacja o unieważnieniu konkursu zamieszczone zostaną w terminie do 15 marca 2013 r. w następujących miejscach:

1)      w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.grudziadz.pl;

2)      na stronie internetowej Grudziądza www.grudziadz.pl;

3)      na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

2.      Oferenci zostaną poinformowani o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert również w formie pisemnej.

3.      W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej od wnioskowanej, oferenci w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o przyznanej dotacji zobowiązani są:

1)      przedłożyć w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu aktualizację harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania z uwzględnieniem wysokości przyznanej dotacji, z zastrzeżeniem, iż procentowy udział przyznanej dotacji w całkowitych kosztach zadania nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie lub

2)      pisemnie poinformować Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o rezygnacji z realizacji zadania publicznego.

§ 11. Zrealizowane przez gminę – miasto Grudziądz w roku bieżącym i poprzednim zadania publiczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1)      w 2012 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 160.000,00 zł, które otrzymały następujące organizacje pozarządowe i inne podmioty:

·        Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty – 93.000,00 zł,

·        Klub Abstynenta „Alicja” – 8.000,00 zł,

·        Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – 50.000,00 zł;

·        „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Grudziądzu – 9.000,00 zł,

2)      W 2011 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 160.000,00 zł, które otrzymały następujące organizacje pozarządowe i inne podmioty:

·        Caritas Diecezji Toruńskiej – Grudziądzkie Centrum „Caritas” im. Błogosławionej Juty – 90.400,00 zł,

·        Klub Abstynenta „Alicja” – 9.000,00 zł,

·        Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – 4.800,00 zł,

·        Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny – 50.600,00 zł,

·        „Teen Challenge” Chrześcijańska Misja Społeczna Oddział w Grudziądzu – 5.200,00 zł.

§  12.1. Zapraszam podmioty wymienione w § 2 ust. 1 do wskazywaniaosób do udziału w pracach komisji konkursowej.

2. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez podmioty wymienione w § 2 ust. 1, jeżeli dany podmiot bierze udział w konkursie.

3. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie z Załącznikiem do Zarządzenia, należy składać w Wydziale Spraw Społecznych (pokój 225 lub 325) lub w Biurze Obsługi Interesantów (pokój 102) Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 w terminie do 11 stycznia 2013 r.

§ 13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

1)      ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

2)      rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25);

3)      Uchwały Nr XXVIII/115/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 października 2012 r. w sprawie „Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok”;

4)      Uchwały Nr XXX/138/12 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok;

5)      Zarządzenia Nr 510/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom.

§ 14. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

§ 15. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 18-12-2012 13:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 27-12-2012 13:27