herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 572/12 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu


 

ZARZĄDZENIE NR 572/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 498/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2010 r.
w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu zmienionym Zarządzeniem Nr 371/11 Prezydenta Grudziadz z dnia 25 sierpnia 2011 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu wprowadza się następujące zmiany:

  1. w Załączniku nr 1 stanowiącym procedurę wymiaru podatków i opłat lokalnych:

 

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Czynności sprawdzające

Pracownicy ds. wymiaru podatków sprawdzają złożone przez podatników wszelkie dokumenty dotyczące podatków (np. deklaracje podatkowe, akty notarialne, itp.) pod względem:

1) terminowości składanych deklaracji;

2) formalnej poprawności deklaracji;

3) ustalenia stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia jego zgodności
z przedstawionymi dokumentami (np. z ewidencją gruntów i budynków).

Sprawdzenie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym deklaracji pracownik ds. wymiaru podatków potwierdza wpisując w poz. deklaracji pn.: „Adnotacje Organu Podatkowego” – „do przypisu”, „do odpisu” lub „zwolnienie”, podpisuje wraz z datą. Dokonanie operacji przypisu, odpisu lub zwolnienia w ewidencji podatkowej potwierdza pracownik ds. wymiaru podatków odnotowując w deklaracji numer identyfikacyjny (jeżeli został nadany w systemie) stanowiący podstawę zapisu na koncie podatkowym oraz jego datę, jeżeli różni się ona od daty sprawdzenia deklaracji. Sprawdzone i zaewidencjonowane deklaracje pracownik ds. wymiaru podatków przedkłada Kierownikowi Referatu
do zatwierdzenia.

Czynności sprawdzające winny być oparte na współpracy podatnika z Organem podatkowym i mogą być podejmowane wielokrotnie, nawet w tym samym zakresie.

W razie stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki, bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami, pracownik ds. wymiaru podatków
w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

1) koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania w wyniku tej korekty nie przekracza 1.000,00 zł (art. 274 § 1 pkt 1 Ordynacji podatkowej). Kopię skorygowanej deklaracji potwierdzoną za zgodność
z oryginałem pracownik ds. wymiaru podatków przedkłada Kierownikowi Referatu
do zatwierdzenia, a następnie doręcza podatnikowi wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji zmianie wysokości zobowiązania podatkowego;

2) zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień wskazując przyczyny, z powodu których informacje podane w deklaracji poddaje się w wątpliwość.

W przypadku złożenia korekty deklaracji bez uzasadnienia przyczyn korekty pracownik
ds. wymiaru podatków opracowuje wezwanie podatnika do złożenia takiego uzasadnienia
i przedkłada Kierownikowi Referatu do zatwierdzenia.

W razie stwierdzenia, że deklaracja składana corocznie nie została złożona, pracownik ds. wymiaru podatków przygotowuje pisemne wezwanie podatnika do złożenia wyjaśnień
w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wzywa do jej złożenia najpóźniej w terminie 60 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji i przedkłada Kierownikowi Referatu do podpisu.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W przypadku nie złożenia deklaracji pomimo wezwania podatnika do jej złożenia pracownik ds. wymiaru podatków opracowuje postanowienie o wszczęciu postępowania
w sprawie określenia lub ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania i przedkłada Kierownikowi Referatu do podpisu. W sprawach skomplikowanych termin do opracowania postanowienia o wszczęciu postępowania może zostać wydłużony po uzgodnieniu z Kierownikiem Referatu.

W trakcie prowadzonego postępowania pracownik ds. wymiaru podatków podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym w oparciu o obowiązujące przepisy.

Pracownik prowadzący sprawę przygotowuje projekt decyzji w sprawie wymiaru podatku. Następnie po jej zatwierdzeniu przez Kierownika Referatu przekazuje jej oryginał
do kancelarii w celu doręczenia, a kopię decyzji włącza do akt podatnika.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

 

 

 

 

Prezydent Grudziądza

 

Robert Malinowski

 

 

 

 

Uzasadnienie

 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 i art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej należy do obowiązków wójta, burmistrza, prezydenta miasta, przewodniczącego zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zarządzeniem Nr 498/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu wprowadzono Procedurę wymiaru podatków i opłat lokalnych stanowiącą Załącznik nr 1 do zarządzenia oraz Procedurę poboru i windykacji podatków i opłat lokalnych stanowiącą Załącznik nr 2.

Zmiana brzemienia ust. 5 podyktowana jest tym, iż został wydłużony ustawowy termin do składania, przez osoby prawne, rocznych deklaracji na podatek od nieruchomości –
z 15 stycznia do 31 stycznia roku podatkowego

Wprowadzona zmiana dostosowuje możliwy do zrealizowania termin na przygotowanie wezwania do złożenia deklaracji – jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w ustawowym terminie.

W ust. 6 wprowadzono zapis, iż w sprawach skomplikowanych termin do opracowania postanowienia o wszczęciu postępowania może zostać wydłużony po uzgodnieniu
z Kierownikiem Referatu.

Powyższe zmiany zapewnią terminową realizację celów i zadań w sposób zgodny z prawem.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Goralewska 07-01-2013 08:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-01-2013 09:30