herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 571/12 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ZARZĄDZENIE NR 571/12

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 31 grudnia 2012 r.

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

 

      Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Nadaję Urzędowi Miejskiemu w Grudziądzu Regulamin Organizacyjny.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

 

§ 2. 1. Regulamin Organizacyjny Urzędu określa strukturę wewnętrzną Urzędu wraz z podziałem zadań i odpowiedzialności.

2. Strukturę wewnętrzną Straży Miejskiej wraz z podziałem zadań wewnętrznych komórek organizacyjnych Straży określa odrębny Regulamin Straży Miejskiej w Grudziądzu.

3. Regulamin Organizacyjny Urzędu określa także zasady kierowania jego pracą, sposób pracy Urzędu przy załatwianiu indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, zasady działania Urzędu jako jednostki pomocniczej Prezydenta, zasady wydawania norm wewnętrznych oraz sposób załatwiania skarg i wniosków obywateli.

4. Sprawy wynikające ze stosunków pracy pracowników Urzędu normuje Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

§ 3. 1. Pracą Urzędu kieruje Prezydent na zasadzie jednoosobowego kierownictwa.

2. Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Kierownicy komórek organizacyjnych oraz poszczególni pracownicy odpowiadają za powierzony im zakres zadań.

 

§ 4. 1. Prezydent jako przełożony wszystkich pracowników Urzędu sprawuje nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez nich zadań.

2. Sekretarz Miasta jest upoważniony do wykonywania zadań w imieniu Prezydenta, w szczególności do zapewnienia właściwej organizacji pracy oraz do realizowania polityki zarządzania zasobami pracy.

 

§ 5. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o:

1) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską Grudziądza;

3) Prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Grudziądza;

4) Wiceprezydentach – należy przez to rozumieć Wiceprezydentów Grudziądza;

5) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Grudziądzu;

6) Komórkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć Wydziały, Biura (z wyłączeniem Biura Rady Miejskiej) i samodzielne stanowiska (z wyłączeniem Architekta Miejskiego) w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu oraz Urząd Stanu Cywilnego i Straż Miejską;

7) Kierownikach komórek organizacyjnych – należy przez to rozumieć Naczelników Wydziałów, Kierowników Biur i samodzielne stanowiska, o których mowa w pkt 6 oraz Pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych, Koordynatora Biura Prawnego, Komendanta Straży Miejskiej i Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego;

8) mieście – należy przez to rozumieć gminę-miasto Grudziądz;

9) jednostkach organizacyjnych – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne gminy- miasto Grudziądz, z wyłączeniem Urzędu.

 

§ 6. Jeżeli do załatwiania danego zakresu spraw nie mają zastosowania przepisy kodeksu postępowania administracyjnego, a przepisy szczególne nie określają terminu załatwienia tych spraw, urzędnicy zobowiązani są załatwiać je bez zbędnej zwłoki w zwykłym toku niezbędnych do tego czynności.

 

 

Rozdział 2

Struktura wewnętrzna Urzędu

 

§ 7. Praca Urzędu zorganizowana jest w komórkach organizacyjnych.

 

§ 8. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (ZK);

2) Wydział Budownictwa i Planowania Przestrzennego (PP);

3) Wydział Edukacji (ED);

4) Wydział Finansowy (FN);

5) Wydział Funduszy Europejskich (FE);

6) Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (GN);

7) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK);

8) Wydział Inwestycji i Remontów (IN);

9) Wydział Komunikacji (KM);

10) Wydział Kultury, Sportu i Promocji (KSP);

11) Wydział Organizacyjny (OR);

12) Wydział Spraw Obywatelskich (SO);

13) Wydział Spraw Społecznych (SP);

14) Wydział Transportu (TR);

15) Biuro Informatyki (IF);

16) Biuro Nadzoru Właścicielskiego (NW);

17) Biuro Ochrony Informacji Niejawnych (BO);

18) Biuro Prawne (BP);

19) Biuro Prezydenta (PR);

20) Biuro Zamówień Publicznych (ZP);

21) Straż Miejska (SM);

22) Urząd Stanu Cywilnego (USC);

23) Audytor Wewnętrzny (AW);

24) Miejski Konserwator Zabytków (MKZ);

25) Miejski Rzecznik Konsumentów (MRK).

 

 

§ 9. Pracą komórek organizacyjnych Urzędu kierują:

1) Wydziałów – Naczelnicy;

2) Biur – Kierownicy;

3) Biura Ochrony Informacji Niejawnych – Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych;

4) Biura Prawnego – Koordynator;

5) Urzędu Stanu Cywilnego – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego;

6) Straży Miejskiej – Komendant Straży Miejskiej.

 

§ 10. 1. W Wydziałach mogą funkcjonować Referaty i równorzędne z Referatami samodzielne stanowiska, a dodatkowo w Wydziale Organizacyjnym Biuro Rady Miejskiej.

2. Do kierowania pracami Referatów i Biura, o których mowa w ust.1, mogą być powołani kierownicy.  

3. W Wydziałach niepodzielonych na Referaty, Biuro lub samodzielne stanowiska może być powołany Zastępca Naczelnika Wydziału.

4. W Urzędzie Stanu Cywilnego utworzone zostaje stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.

 

§ 11. 1. W Wydziale Budownictwa i Planowania Przestrzennego działają:

1) Referat Budownictwa (PP-I);

2) Referat Planowania Przestrzennego (PP-II);

3) Architekt Miejski (PP-III);

2. W Wydziale Edukacji działają:

1) Referat Oświaty (ED-I);

2) Referat Planowania i Analizy (ED-II);

3. W Wydziale Finansowym działają:

1) Referat Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej (FN-I);

2) Referat Księgowości Urzędu (FN-II);

3) Referat Wymiaru i Kontroli Podatków (FN-III);

4) Referat Księgowości Podatkowej i Egzekucji (FN-IV).

4. W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami działają:

1) Referat Geodezji (GN-I);

2) Referat Gospodarki Nieruchomościami (GN-II);

3) Stanowisko ds. Obsługi Inwestorów (GN-III).

5. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska działają:

1) Referat Ochrony Środowiska (GK-I);

2) Referat Zieleni Miejskiej (GK-II);

3) Referat Gospodarki Komunalnej (GK-III).

6. W Wydziale Organizacyjnym działają:

1) Referat Ogólny (OR-I);

2) Referat Gospodarczo-Administracyjny (OR-II);

3) Biuro Rady Miejskiej (OR-III).

7. W Wydziale Spraw Obywatelskich działają:

1) Referat Ewidencji Ludności (SO-I);

2) Referat Działalności Gospodarczej (SO-II).

8. W Wydziale Spraw Społecznych działają:

1) Referat Spraw Społecznych (SP-I);

2) Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu (SP-II);

3) Referat Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych (SP-III).

9. W Wydziale Transportu działają:

1) Referat Organizacji i Nadzoru Przewozów (TR-I);

2) Referat Sprzedaży Biletów (TR-II).

 

§ 12. Obowiązki Biura Prawnego mogą być wykonywane przez radców prawnych na podstawie umowy cywilno-prawnej.

 

§ 13. Wewnątrzurzędowym organem opiniodawczo-doradczym Prezydenta do spraw szczególnie istotnych dla miasta jest Kolegium Prezydenta, w skład którego wchodzą Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta.

 

§ 14. 1. Prezydent może, w drodze zarządzenia, tworzyć stanowiska Pełnomocników do prowadzenia określonej kategorii spraw.

2. Zarządzenie Prezydenta określa zakres umocowania Pełnomocnika.

3. Obsługę organizacyjno-administracyjną Pełnomocnika prowadzi komórka wskazana przez Prezydenta.

4. Stanowisko Pełnomocnika może zostać utworzone na czas określony lub nieokreślony.

5. W przypadku, gdy Pełnomocnik nie jest pracownikiem Urzędu, Prezydent ustala zasady jego wynagradzania i współdziałania z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi Urzędu.

 

 

Rozdział 3

Zakres właściwości komórek organizacyjnych

 

§ 15. Komórki organizacyjne prowadzą sprawy związane z realizacją zadań i kompetencji Prezydenta.

 

§ 16. Komórki organizacyjne są zobowiązane do wzajemnego uzgadniania swoich działań.

 

§ 17. 1. Jeżeli działanie komórki organizacyjnej dotyczy spraw należących do właściwości także innych komórek, komórka prowadząca sprawę jest zobowiązana do poinformowaniao sposobie załatwienia sprawy zainteresowane komórki.

2. Spory o właściwość między komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Prezydent. Prezydent może wskazać, że sprawę będzie załatwiało kilka komórek, określając w tym przypadku komórkę wiodącą.

 

§ 18. Komórka organizacyjna zobowiązana do załatwienia sprawy ma prawo żądać od innych komórek niezbędnych opinii, informacji, materiałów oraz opracowań.

 

§ 19. Do zadań wspólnych komórek organizacyjnych należy w szczególności:

1) opracowywanie w części dotyczącej swojego zakresu działania rocznych i wieloletnich projektów programów zadań społeczno-gospodarczych miasta oraz projektów budżetu miasta;

2) przygotowywanie okresowych ocen, analiz, informacji i sprawozdań na potrzeby Prezydenta oraz Rady;

3) zapewnienie właściwej i terminowej realizacji zadań ujętych w programie społeczno-gospodarczym, budżecie miasta, uchwałach Rady oraz zarządzeniach i poleceniach Prezydenta;

4) współdziałanie w sprawach, które wymagają uzgodnień między komórkami organizacyjnymi;

5) współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi;

6) współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej;

7) rozpatrywanie skarg i wniosków według właściwości pod nadzorem Wydziału Organizacyjnego;

8) prowadzenie w zakresie swej właściwości postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach dotyczących administracji publicznej oraz postępowań egzekucyjnych;

9) przygotowywanie projektów uchwał Rady, zarządzeń oraz okólników Prezydenta;

10) realizacja uchwał Rady, zarządzeń i okólników Prezydenta;

11) przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, wnioski komisji i postulaty wyborców;

12) współdziałanie z Biurem Prezydenta w zakresie udzielania informacji środkom masowego przekazu;

13) udzielanie informacji publicznej, w tym zamieszczanie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;

14) prowadzenie i aktualizacja baz danych Systemu Informacji Przestrzennej – GSIP w zakresie rzeczowym komórki organizacyjnej;

15) sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych obowiązujących w zakresie problematyki komórki organizacyjnej;

16) planowanie i merytoryczna kontrola wykonania budżetu miasta w zakresie działania komórki organizacyjnej;

17) współdziałanie w sprawach merytorycznych komórki organizacyjnej z samorządami zawodowymi, związkami zawodowymi, organizacjami społecznymi i politycznymi;

18) przygotowywanie Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie merytorycznej właściwości komórki organizacyjnej;

19) przygotowywanie dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

20) realizacja zadań z zakresu spraw obronnych, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego;

21) współdziałanie w zakresie wyznaczania celów i zadań, monitorowanie stopnia ich realizacji oraz identyfikacja ryzyka w ramach kontroli zarządczej;

22) sprawdzanie złożonych wniosków przed dokonaniem czynności urzędowych pod kątem obowiązku opłaty skarbowej;

23) przekazywanie akt do archiwum.

 

§ 20. 1. Do właściwości Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego należy w szczególności:

1) zadania z zakresu spraw bezpieczeństwa:

a) stała współpraca z Komendą Miejską Policji, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Strażą Miejską, Oddziałem Ratownictwa Medycznego oraz pozostałymi służbami i instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo,

b) monitorowanie stanu bezpieczeństwa w mieście, dyspozycyjności sił i środków ratowniczych oraz służb i inspekcji wspomagających działania ratownicze,

c) udział w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych na potrzeby realizacji działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa,

d) przygotowanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,

e) tworzenie baz danych w celu zapewnienia wsparcia logistycznego dla potrzeb służb ratowniczych miasta,

f) realizacja zadań związanych z rozbudową systemu monitoringu miejskiego, usuwaniem powstałych awarii oraz bieżącą konserwacją,

g) prowadzenie spraw z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych,

h) realizacja zadań związanych ze znalezionymi na terenie miasta niewybuchami i niewypałami,

i) współpraca ze służbami ratowniczymi i instytucjami podczas wystąpienia lokalnych zdarzeń w tym między innymi: zabezpieczenia działań logistycznych dla służb i osób poszkodowanych,

j) realizacja zadań związanych z Komisją Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie Grudziądza,

2) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego:

a) współpraca ze służbami ratowniczymi i instytucjami w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze kryzysu,

b) monitorowanie zagrożeń mogących doprowadzić do wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze kryzysu,

c) udział w planowaniu, opracowaniu i opiniowaniu planów rzeczowo-finansowych na potrzeby realizacji działań kryzysowych,

d) opracowanie oraz aktualizacja Miejskiego Planu Zarządzania Kryzysowego,

e) opracowanie i aktualizacja Miejskiego Planu Ochrony Przeciwpowodziowej,

f) prowadzenie dokumentacji oraz organizowanie pracy Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego,

g) udział w opiniowaniu planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony przeciwpowodziowej,

h) prowadzenie przeglądów obiektów ochrony przeciwpowodziowej,

i) zabezpieczenie warunków funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,

j) zapewnienie ciągłości działania oraz kontrola wykorzystania Sieci Koordynacji Ratownictwa,

k) wdrażanie, weryfikacja i aktualizacja bazy danych w celu zabezpieczenia koordynacji działań ratowniczych w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub zdarzenia o charakterze kryzysu,

l) prowadzenie magazynu materiałów i środków na potrzeby wsparcia likwidacji skutków zdarzeń lokalnych jak i o charakterze kryzysu,

3) zadania z zakresu spraw obronnych:

a) planowanie zadań obronnych, w tym opracowanie i aktualizacja dokumentacji obronnej,

b) realizowanie zadań wynikających we współpracy cywilno-wojskowej oraz z obowiązków państwa gospodarza na rzecz wojsk sojuszniczych,

c) planowanie w jednostkach ochrony służby zdrowia przygotowania do działania w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny, w tym zabezpieczenie potrzeb medycznych dla sił zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych,

d) planowanie, organizacja i kontrola szkolenia obronnego,

e) planowanie i organizacja kontroli w zakresie wykonania zadań obronnych na terenie miasta,

f) współdziałanie w Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie potrzeb, planowania, organizowania i realizacji przedsięwzięć związanych z przygotowaniem systemów łączności stanowisk kierowania,

g) zorganizowanie oraz sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem stałego dyżuru w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych i podległych Prezydentowi,

h) opracowanie i aktualizowanie planu operacyjnego funkcjonowania miasta,

i) dokonanie podziału zadań obronnych w czasie pokoju oraz na czas wojny poprzez opracowanie zakresu działania wydziałów i stanowisk pracy w Urzędzie w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju oraz regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny,

j) realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych związanych z przemieszczeniem stanowiska kierowania Prezydenta i komórek organizacyjnych Urzędu do zapasowego miejsca pracy w przypadku wszelkich zagrożeń,

4) zadania z zakresu spraw wojskowych:

a) wykonywanie zadań związanych z organizacją kwalifikacji wojskowej,

b) realizacja zadań dotyczących doręczania kart powołania, rozplakatowania obwieszczeń,

c) planowanie, nakładanie i realizacja obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności kraju,

d) stała współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień,

e) orzekanie o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny,

f) uznawanie poborowych, którym doręczono kartę powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzy odbywających tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,

g) wypłacanie świadczeń pieniężnych rekompensujących utracone wynagrodzenie lub dochód w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi,

h) pokrywanie należności z tytułu wynajmu lokalu przez żołnierzy służby przygotowawczej uznanych za samotnych lub mających na bezwzględnym utrzymaniu członków rodziny,

5) zadania z zakresu Obrony Cywilnej:

a) opracowanie planu obrony cywilnej miasta oraz opiniowanie planów obrony cywilnej zakładów pracy i planów działania formacji OC,

b) organizowanie i koordynowanie szkolenia oraz ćwiczeń obrony cywilnej, w tym szkolenie ludności,

c) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o wszelkich zagrożeniach,

d) przygotowanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców na terenie miasta,

e) planowanie i nadzorowanie użytkowania budowli ochronnych oraz ich konserwacja, remont i modernizacja w budynkach komunalnych,

f) zabezpieczenie logistyczne działań obrony cywilnej,

g) realizowanie przedsięwzięć organizacyjno-rzeczowych związanych z przygotowaniem głównego stanowiska kierowania do funkcjonowania w dotychczasowym i zapasowym miejscu pracy w przypadku wszelkich zagrożeń,

h) organizowanie ćwiczeń, treningów i konkursów  zakresu obrony cywilnej i obronności,

i) tworzenie baz danych oraz sprawozdawczość dla zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej i obronności;

6) prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem składania oświadczeń majątkowych;

7) sprawowanie funkcji administratora bezpieczeństwa informacji w sposób zgodny z ustawą o ochronie danych osobowych i wydanym na jej podstawie rozporządzeniem;

8) prowadzenie spraw związanych ze zgłoszeniami do Rejestru Korzyści;

9) informowanie o konieczności składania oświadczeń lustracyjnych przez pracowników Urzędu;

10) współpraca z jednostkami organizacyjnymi miasta w zakresie ochrony danych osobowych.

 

2. Do właściwości Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego:

2.1. Referatu Budownictwa należy w szczególności:

1) wydawanie pozwoleń na budowę i rozbiórkę;

2) przyjmowanie zgłoszeń budowy, rozbiórki obiektów oraz wykonywania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę;

3) wydawanie decyzji o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego;

4) przyjmowanie zgłoszeń zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

5) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu zamiennego projektu budowlanego;

6) wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu;

7) wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokali;

8) wydawanie zaświadczeń potwierdzających wartość procentową udziału infrastruktury towarzyszącej, służącej budownictwu mieszkalnemu w oparciu o pozwolenie na budowę;

9) występowanie do właściwego ministra o wydanie upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych;

10) współdziałanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

2.2. Referatu Planowania Przestrzennego należy w szczególności:

1) wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i decyzji o ustaleniu warunków zabudowy;

2) wydawanie decyzji o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innej osoby;

3) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych;

4) wydawanie opinii o zgodności projektów podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

5) prowadzenie rejestru opracowań planistycznych zakończonych i będących w toku;

6) prowadzenie rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz o ustaleniu warunków zabudowy;

7) opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w trakcie opracowania i projektów uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania;

8) zlecanie koreferatów i innych opracowań do sporządzanych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i opracowań studialnych;

9) udostępnianie do wglądu planów miejscowych;

10) archiwizowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wraz z ich dokumentacją formalno-prawną;

11) współpraca przy tworzeniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

12) przygotowywanie uwarunkowań urbanistyczno-architektonicznych dla nieruchomości komunalnych;

13) kształtowanie strategii obrotu nieruchomościami gminnymi m.in. poprzez:

a) badanie skutków ekonomicznych uchwalenia planów miejscowych,

b) wskazywanie nieruchomości gminnych do sprzedaży w powiązaniu z kierunkami miasta ustalonymi w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta”,

c) analiza możliwości sprzedaży stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz terenów nieuzbrojonych lub o niewielkim wyposażeniu w infrastrukturę techniczną,

14) ocena zgodności zamierzenia inwestycyjnego z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

2.3. Architekta Miejskiego należy w szczególności:

1) wydawanie opinii urbanistycznych na potrzeby Prezydenta i Urzędu;

2) opiniowanie form plastycznych i kolorystyki projektów elewacji, pomników, reklam, małej architektury itp.;

3) opiniowanie koncepcyjnych rozwiązań urbanistyczno-architektonicznych.

 

3. Do właściwości Wydziału Edukacji:

3.1. Referatu Oświaty należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez miasto wynikających z ustawy o systemie oświaty, ustawy – Karta Nauczyciela i przepisów wykonawczych, w tym m.in. zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych, aneksowanie arkuszy organizacyjnych, ocena pracy dyrektora, organizacja i przeprowadzanie konkursów na stanowisko dyrektora szkoły/placówki, wywoływanie stosownych projektów uchwał, zarządzeń, okólników związanych z funkcjonowaniem jednostek oświatowych;

2) kontrola spełniania obowiązku szkolnego i nauki;

3) przeprowadzanie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego;

4) ustalanie granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów;

5) współpraca z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży;

6) koordynacja spraw związanych z bhp i ppoż. w szkołach i placówkach oświatowych;

7) umieszczanie dzieci i młodzieży w szkołach specjalnych, placówkach opiekuńczo--wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii;

8) prowadzenie spraw związanych z realizacją programów stypendialnych z funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa;

9) prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną o charakterze socjalnym dla uczniów;

10) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w celu przygotowania zawodowego.

11) opracowywanie sprawozdań statystycznych, w tym m.in. system informacji oświatowej;

12) wnioskowanie o wprowadzenie bądź korektę zadań do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Przedsięwzięć;

13) opracowywanie informacji o realizacji zadań oświatowych dla Rady (corocznie);

14) sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek oświatowych oraz współpraca z podmiotami zajmującymi się problematyką wynikającą z właściwości Wydziału.

 

3.2. Referatu Planowania i Analizy należy w szczególności:

1) opracowywanie projektu budżetu w zakresie zadań oświatowych, współpraca w tym zakresie z gminnymi jednostkami oświatowymi;

2) sporządzanie rocznych i półrocznych sprawozdań opisowych z realizacji budżetu;

3) bieżąca analiza realizacji budżetu i udzielanie informacji w zakresie realizacji budżetu jednostek oświatowych i wydziału;

4) przygotowywanie wniosków do projektów uchwał, zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków oświatowych w trakcie roku budżetowego;

5) dotowanie i rozliczanie dotacji udzielanych przedszkolom i szkołom niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne;

6) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne i publiczne, prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w tym zakresie;

7) prowadzenie spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych, w tym m.in. analiza stanu zatrudnienia i wynagrodzenia, analiza wynagrodzenia nauczycieli;

8) planowanie i przydział godzin zajęć pozalekcyjnych;

9) weryfikacja zadań oświatowych stanowiących bazę do naliczenia subwencji oświatowej dla gminy-miasto Grudziądz;

10) występowanie z wnioskami do Ministerstwa Edukacji Narodowej o dokonanie korekty i zwiększenie subwencji oświatowej;

11) rozliczanie dotacji celowych;

12) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji wydziału oraz jednostek podległych;

13) przygotowywanie projektów aktów prawnych w zakresie właściwości Referatu;

14) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie bieżącego funkcjonowania jednostek oświatowych.

 

4. Do właściwości Wydziału Finansowego:

4.1. Referatu Planowania, Sprawozdawczości i Analizy Budżetowej należy w szczególności:

1) opracowywanie projektów budżetu miasta;

2) opracowywanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej;

3) opracowywanie założeń społeczno-gospodarczych;

4) opracowywanie i aktualizacja Grudziądzkiego Informatora Statystycznego;

5) współpraca w zakresie planowania budżetu miasta z komórkami organizacyjnymi Urzędu, gminnymi jednostkami organizacyjnymi, Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Skarbowym, Regionalną Izbą Obrachunkową i Ministerstwem Finansów;

6) przygotowywanie projektów uchwał Rady oraz zarządzeń Prezydenta w sprawie zmian w planie budżetu miasta i gospodarce pozabudżetowej oraz innych uchwał związanych z realizacją budżetu;

7) udzielanie informacji i wyjaśnień w zakresie budżetu miasta;

8) uzgadnianie z komórkami organizacyjnymi planowanych dochodów i wydatków budżetowych w przypadku zmian w budżecie w trakcie roku budżetowego;

9) bieżąca analiza realizacji budżetu miasta;

10) sporządzanie półrocznych i rocznych sprawozdań opisowych z wykonania budżetu i gospodarki pozabudżetowej;

11) opracowywanie rocznych planów kontroli finansowej jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta;

12) dokonywanie kontroli finansowej zgodnie z zatwierdzonym planem;

13) przeprowadzanie kontroli doraźnych, problemowych wynikających ze stwierdzonych nieprawidłowości w realizacji budżetu;

14) weryfikacja sprawozdań budżetowych jednostek organizacyjnych budżetu miasta;

15) sporządzanie zbiorczych sprawozdań z realizacji budżetu w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych;

16) sporządzanie bilansów zbiorczych jednostek organizacyjnych finansowanych z budżetu miasta;

17) sporządzanie bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;

18) sporządzanie bilansu skonsolidowanego jednostki samorządu terytorialnego;

19) prowadzenie ksiąg rachunkowych budżetu miasta (organu);

20) uzgadnianie sprawozdań i rozliczeń z urzędami skarbowymi;

21) przekazywanie środków poszczególnym jednostkom budżetowym i uzgadnianie sald na kontach analitycznych;

22) weryfikacja planów i sprawozdań finansowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, dochodów własnych i funduszy celowych;

23) występowanie o refundację utraconych dochodów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

24) ewidencja, uzgadnianie i kontrolowanie wpływu transz pożyczek i kredytów oraz zapewnienie terminowej spłaty rat kapitałowych;

25) opracowywanie prognoz budżetowych w zakresie długu publicznego;

26) współpraca z bankami w zakresie lokowania wolnych środków pieniężnych.

 

4.2. Referatu Księgowości Urzędu należy w szczególności:

1) ewidencja księgowa niepodatkowych dochodów budżetowych z podziałem na dochody własne gminy i powiatu oraz dochody z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami;

2) monitoring spłat należności przypisanych;

3) wystawianie tytułów wykonawczych w postępowaniu mandatowym;

4) ewidencja i rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego od osób fizycznych;

5) ewidencja i rozliczanie składek z ubezpieczenia społecznego;

6) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów niepodatkowych;

7) weryfikacja i rejestracja wyciągów bankowych;

8) dekretacja dowodów księgowych;

9) ewidencja dowodów księgowych dotyczących wydatków budżetowych, inwestycyjnych, funduszy celowych, depozytów;

10) prowadzenie zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy wydatków;

11) miesięczna weryfikacja kont księgowych;

12) sporządzanie wydruków miesięcznych wydatków i dochodów budżetowych na potrzeby analizy budżetowej i sprawozdawczości;

13) sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych z realizacji wydatków i dochodów oraz innych wynikających z rozporządzenia o sprawozdawczości budżetowej;

14) prowadzenie kasy dochodowej i wydatkowej;

15) prowadzenie w programie komputerowym ewidencji wynagrodzeń pracowników Urzędu i sporządzanie list płac;

16) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia na żądanie pracowników i uprawnionych organów;

17) sporządzanie bilansu rocznego Urzędu;

18) rozliczanie inwentaryzacji.

 

4.3. Referatu Wymiaru i Kontroli Podatków należy w szczególności:

1) dokonywanie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych;

2) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

3) przyjmowanie i kontrola deklaracji podatkowych podatku od środków transportowych od osób fizycznych, od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej;

4) kontrola w zakresie prawidłowości i rzetelności danych zawartych w informacjach i deklaracjach podatkowych w oparciu o akty notarialne, ewidencję gruntów i budynków;

5) przygotowywanie wezwań, postanowień, decyzji i innych pism związanych z postępowaniem podatkowym;

6) dokonywanie przypisów, odpisów, korekt i zmian w podatkach i opłatach lokalnych oraz prowadzenie właściwych rejestrów;

7) przygotowywanie postanowień i decyzji w sprawach udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych;

8) prowadzenie ewidencji udzielonych ulg i zwolnień podatkowych dla celów sprawozdawczych;

9) przygotowywanie postanowień w sprawach udzielania ulg w zakresie podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy, a stanowiących dochody budżetu miasta;

10) prowadzenie postępowań podatkowych i sprawozdawczości z zakresu pomocy publicznej;

11) prowadzenie spraw dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

12) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach podatkowych;

13) planowanie dochodów z tytułu podatków i opłat;

14) sporządzanie planów kontroli podatkowej;

15) kontrola podatników w zakresie wywiązywania się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego;

16) opracowywanie informacji statystycznych w zakresie działania Referatu.

 

4.4. Referatu Księgowości Podatkowej i Egzekucji należy w szczególności:

1) prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy Urzędu oraz terminowe wpłacanie gotówki z kasy na rachunek bankowy;

2) księgowanie wpłat i zwrotów gotówkowych i bezgotówkowych na indywidualnych kontach podatników;

3) prowadzenie ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków i opłat;

4) prowadzenie ewidencji syntetycznej podatków i opłat;

5) sprawdzanie terminowości wpłat należności dokonywanych przez podatników i inkasentów;

6) podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia, tytuły wykonawcze;

7) dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości;

8) przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów;

9) przygotowywanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych z wpływów podatkowych na podstawie zbiorczej ewidencji oraz sprawozdań kwartalnych i rocznych z udzielonych ulg i zwolnień w podatkach i opłatach;

10) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych;

11) prowadzenie postępowań podatkowych w związku z nieuiszczeniem należnych opłat;

12) rozliczanie udziałów w podatku rolnym na rzecz Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej;

13) przyjmowanie i ewidencjonowanie otrzymanych tytułów wykonawczych;

14) egzekucja pieniężna należności objętych tytułami wykonawczymi;

15) ewidencjonowanie należności wyegzekwowanych w postępowaniu egzekucyjnym;

16) rozliczanie poborców z przydzielonych tytułów wykonawczych pod względem finansowym i merytorycznym;

17) dokonywanie zabezpieczeń wierzytelności na majątku dłużnika;

18) współpraca z komornikami sądowymi i właściwymi urzędami skarbowymi w zakresie prowadzonych postępowań egzekucyjnych;

19) opracowywanie informacji statystycznych w zakresie działania Referatu;

20) bieżąca weryfikacja zaległości pod względem przedawnienia.

 

5. Do właściwości Wydziału Funduszy Europejskich należy w szczególności:

1) bieżący kontakt z krajowymi i regionalnymi instytucjami zaangażowanymi w proces realizacji polityki regionalnej Unii Europejskiej;

2) przygotowywanie i weryfikacja dokumentów aplikacyjnych projektów, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszy unijnych;

3) stała współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami podległymi miastu na etapie przygotowań – opracowań, analiz i studiów niezbędnych do proponowanych projektów;

4) ewaluacja przedsięwzięć inwestycyjnych proponowanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne pod kątem źródeł finansowania;

5) administrowanie wnioskiem złożonym o dofinansowanie z funduszy europejskich na etapie ubiegania się o środki i na etapie jego realizacji;

6) opracowywanie procedur i instrukcji prowadzenia i nadzorowania inwestycji współfinansowanej z funduszy europejskich;

7) prowadzenie rozliczeń finansowych wykorzystania dofinansowania z organem kontrolującym realizację projektu;

8) przygotowywanie i składanie wyznaczonemu organowi nadzorującemu sprawozdań i raportów z realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich;

9) koordynowanie prac pracowników wyznaczonych przez Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu zaangażowanych w realizację projektów współfinansowanych z funduszy europejskich, ujętych w procedurach i instrukcjach realizacji danego projektu;

10) bieżące monitorowanie zmian w przepisach proceduralnych związanych z realizacją projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i informowanie o zmianach komórki organizacyjne Urzędu uczestniczące w realizacji projektu;

11) aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2015 i analiza stanu wdrażania tej strategii;

12) wdrażanie zadań wynikających z planu strategicznego rozwoju miasta;

13) koordynowanie procesu wdrażania Wieloletniego Planu Przedsięwzięć i jego aktualizacja;

14) współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu spójnego planowania realizacji i aktualizacji strategii rozwoju lokalnego i ponadlokalnego;

15) współpraca z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim oraz właściwymi ministerstwami w zakresie wdrażania polityki regionalnej;

16) nadzór merytoryczny nad zadaniami miasta realizowanymi przez Grudziądzkie Poręczenia Kredytowe Sp. z o.o.

 

6. Do właściwości Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami:

6.1. Referatu Geodezji należy w szczególności:

1) prowadzenie miejskiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

2) uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu;

3) zakładanie osnów szczegółowych;

4) zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej;

5) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych;

6) prowadzenie miejskich baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji
o terenie;

7) wydawanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości;

8) prowadzenie scalenia i wymiany gruntów;

9) wydawanie decyzji o zatwierdzeniu projektu podziału nieruchomości;

10) wydawanie zaświadczeń o odrębnym oznaczeniu działek gruntu w katastrze nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków);

11) prowadzenie rejestru cen i wartości;

12) prowadzenie numeracji porządkowej nieruchomości;

13) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów informacyjnych i prawnych na zlecenie osób prawnych i fizycznych;

14) sporządzanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w zakresie obsługi gospodarki nieruchomościami prowadzonej przez Urząd;

15) sprawowanie nadzoru merytorycznego nad Grudziądzkim Systemem Informacji Przestrzennej.

 

6.2. Referatu Gospodarki Nieruchomościami należy w szczególności:

1) sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste oraz wydzierżawianie nieruchomości
w trybie bezprzetargowym oraz w drodze przetargu;

2) sprzedaż nieruchomości w drodze rokowań;

3) sprzedaż nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

4) organizowanie i przeprowadzanie przetargów na sprzedaż i wydzierżawianie nieruchomości;

5) regulowanie stanów prawnych nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;

6) przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe, pod garaże oraz wykorzystywanych na cele rolne;

7) ustalanie i przedłużanie terminów zabudowy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

8) ustalanie dodatkowych opłat z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste;

9) wydawanie decyzji w sprawach rozwiązania umów wieczystego użytkowania i odebraniu gruntów;

10) przedłużanie okresów trwania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości;

11) uśrednianie terminów prawa użytkowania wieczystego nieruchomości użytkowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe;

12) przekazywanie nieruchomości w użytkowanie na rzecz osób fizycznych i prawnych;

13) oddawanie nieruchomości w trwały zarząd;

14) naliczanie opłat z tytułu zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;

15) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości w związku ze zmianą ich wartości;

16) obciążanie nieruchomości komunalnych ograniczonymi prawami rzeczowymi;

17) użyczanie nieruchomości na rzecz osób fizycznych i prawnych;

18) przygotowywanie umów dzierżawy i użyczenia;

19) zamiana nieruchomości z osobami fizycznymi, prawnymi, Skarbem Państwa oraz jednostkami samorządu terytorialnego;

20) nabywanie nieruchomości na rzecz gminy;

21) ustalanie i wypłata odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa pod drogi publiczne w wyniku podziału nieruchomości dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego;

22) prowadzenie spraw związanych z nabyciem nieruchomości na rzecz miasta w drodze decyzji wojewody;

23) wykonywanie prawa pierwokupu;

24) przygotowywanie decyzji i zarządzeń, a także innych rozstrzygnięć Prezydenta, z zakresu właściwości referatu;

25) sprzedaż, dzierżawa oraz oddawanie: w trwały zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Skarbu Państwa;

26) naliczanie opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i wieczystego użytkowania nieruchomości Skarbu Państwa oraz rozpatrywanie wniosków o ustalenie innego terminu zapłaty;

27) aktualizowanie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą ich wartości;

28) regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa;

29) obciążanie nieruchomości Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi;

30) nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa;

31) prowadzenie spraw z zakresu wywłaszczania nieruchomości i ustalania odszkodowań związanych z wywłaszczaniem;

32) prowadzenie spraw z zakresu zwrotu wywłaszczonych nieruchomości i rozliczeń z tego tytułu;

33) przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie wydawania zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstaniu znacznej szkody oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;

34) przygotowywanie decyzji Prezydenta, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości poprzez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniu za szkody powstałe z tego tytułu;

35) ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;

36) naliczanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa;

37) aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, użytkowania i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa w związku ze zmianą wartości nieruchomości;

38) ustalanie opłat adiacenckich w wyniku wybudowania przez miasto urządzeń infrastruktury technicznej, urządzenia lub modernizacji drogi;

39) sporządzanie umów i zlecanie wycen nieruchomości przez rzeczoznawców majątkowych;

40) sporządzanie umów na wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości;

41) zlecanie podziałów nieruchomości związanych z zadaniami realizowanymi przez referat;

42) opracowywanie projektów planów finansowych;

43) sporządzanie sprawozdań z wykonania dochodów i wydatków referatu;

44) monitoring i windykacja zobowiązań i należności, stanowiących dochody miasta oraz Skarbu Państwa;

45) prowadzenie spraw odszkodowań za niedostarczenie przez miasto mieszkań socjalnych;

46) prowadzenie ewidencji środków trwałych w zakresie nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych;

47) uzgadnianie projektów przebiegu sieci uzbrojenia technicznego przez teren nieruchomości komunalnych i stanowiących własność Skarbu Państwa;

48) wskazywanie prac remontowych i rozbiórkowych nieruchomości stanowiących własność miasta i zarządzanych bezpośrednio przez miasto;

49) przygotowywanie dla Biura Nadzoru Właścicielskiego dokumentów związanych z wnoszeniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;

50) ustalanie opłat na rzecz miasta w wyniku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

51) ustalanie odszkodowania, jeżeli wartość nieruchomości ulega obniżeniu w związku z ustaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a właściciel nie skorzystał z prawa wykupu lub zamiany nieruchomości na inną;

52) nadzór nad realizacją zadań miasta przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

 

6.3. Stanowiska ds. Obsługi Inwestorów należy w szczególności:

1) prowadzenie bazy ofert inwestycyjnych miasta;

2) pozyskiwanie informacji o uwarunkowaniach i możliwościach rozwoju miasta oraz dla partnerstwa w realizacji programów rozwoju;

3) poszukiwanie inwestorów krajowych i zagranicznych w zakresie sprzedaży mienia komunalnego i Skarbu Państwa;

4) gromadzenie i udostępnianie informacji dotyczących potencjału oraz możliwości inwestycyjnych dla inwestorów i przedsiębiorców;

5) sprawowanie merytorycznego nadzoru nad zadaniami miasta realizowanymi przez Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o.;

6) prowadzenie rejestru zasobu nieruchomości komunalnych i Skarbu Państwa;

7) podejmowanie działań na rzecz rozwoju i ożywienia gospodarczego miasta;

8) pełnienie funkcji opiekuna inwestorskiego;

9) współpraca z instytucjami i organizacjami wspierającymi rozwój gospodarczy miasta i regionu;

10) opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji o strukturze społeczno-gospodarczej Grudziądza, kierunkach jego rozwoju i możliwościach inwestycyjnych;

11) prowadzenie analityki na potrzeby inwestorów.

 

7. Do właściwości Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

7.1. Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska zgodnie z polityką ekologiczną miasta;

2) wydawanie decyzji oraz przyjmowanie informacji w zakresie gospodarki odpadami;

3) wydawanie decyzji w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów oraz na zbieranie i transport odpadów, prowadzenie rejestru działalności regulowanej;

4) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości płynnych;

5) udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie;

6) prowadzenie postępowań w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia;

7) wydawanie pozwoleń zintegrowanych;

8) wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

9) przyjmowanie zgłoszeń instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia;

10) wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu ochrony środowiska;

11) dofinansowanie zadań  zakresu ochrony środowiska realizowanych przez mieszkańców miasta;

12) współdziałanie w zakresie opracowywania Programu Ochrony Środowiska;

13) monitoring środowiska we współpracy z jednostkami badawczymi;

14) udzielanie pozwoleń wodnoprawnych;

15) prowadzenie spraw z zakresu gospodarki wodnej;

16) nadzór nad eksploatacją urządzeń wodnych i melioracyjnych;

17) prowadzenie i aktualizowanie ewidencji kąpielisk;

18) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością spółek wodnych, zatwierdzanie statutu spółki wodnej, rozwiązywanie zarządu lub spółki wodnej;

13) udzielanie koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych;

14) przyjmowanie dokumentacji geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;

15) zatwierdzanie projektów prac geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich;

16) prowadzenie obserwacji i rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy;

17) współdziałanie przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagadnień dotyczących ochrony środowiska;

18) opiniowanie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin;

19) opiniowanie miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

20) uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

21) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

22) nadzór na świadczeniem usług komunalnych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię Sp. z o.o.

 

7.2. Referatu Zieleni Miejskiej należy w szczególności:

1) zarządzanie terenami zieleni miejskiej;

2) dbałość o estetykę terenów zieleni oraz obiekty małej architektury (w tym fontanny, murki oporowe, pomniki);

3) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania i konserwacji zieleni miejskiej oraz współpraca przy realizacji inwestycji własnych na tych terenach;

4) współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi i podmiotami w zakresie inwestycji na terenach zieleni miejskiej;

5) wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów oraz ustalanie opłat;

6) orzekanie kar w przypadku usunięcia drzew i krzewów bez wymaganego pozwolenia;

7) ustanawianie form ochrony przyrody oraz rejestrowanie pomników przyrody;

8) współpraca z Ligą Ochrony Przyrody;

9) sprawowanie nadzoru nad lasami w granicach administracyjnych miasta, niestanowiącymi własności Skarbu Państwa;

10) realizacja zadań z zakresu gospodarki leśnej i łowieckiej w lasach komunalnych;

11) popularyzacja tematyki ochrony przyrody i środowiska poprzez edukację ekologiczną prowadzoną w „Centrum Edukacji Ekologicznej w Grudziądzu”;

12) likwidowanie nielegalnych wysypisk śmieci;

13) nadzór nad przeprowadzaniem deratyzacji na terenie miasta;

14) prowadzenie spraw w zakresie utrzymania cmentarzy i grobów wojennych oraz opieki nad miejscami pamięci i pomnikami;

15) prowadzenie i koordynowanie spraw w zakresie targowisk miejskich;

16) zapewnianie opieki bezdomnym zwierzętom, w tym: wyłapywanie, sterylizacja;

17) współdziałanie w prowadzeniu elektronicznej rejestracji psów;

18) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psów rasy uznawanej za agresywną;

19) rejestracja i prowadzenie rejestru zwierząt egzotycznych;

20) współdziałanie w prowadzeniu spisów rolnych;

21) podejmowanie działań na rzecz ochrony roślin i gleby;

22) wydawanie zaświadczeń o wyłączaniu gruntów z produkcji rolnej;

23) nadzór nad świadczeniem usług komunalnych przez OPEC Sp. z o.o.;

24) wydawanie i rejestrowanie kart wędkarskich lub kart łowiectwa podwodnego oraz legitymacji Społecznej Straży Rybackiej;

25) rejestracja sprzętu pływającego do amatorskiego połowu ryb;

26) współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką oraz z Polskim Związkiem Wędkarskim;

27) współdziałanie przy opracowywaniu projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz miejscowych projektów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagadnień dotyczących terenów zieleni.

 

7.3. Referatu Gospodarki Komunalnej należy w szczególności:

1) realizacja zadań określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w mieściepoprzez przygotowywanie uchwał w niezbędnym zakresie;

2) wdrażanie, organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta;

3) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej zgodnie
z polityką ekologiczną miasta;

4) tworzenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz przygotowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku;

5) podejmowanie, rozstrzyganie oraz wykonywanie innych czynności niezbędnych w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

6) bieżąca analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi;

7) przygotowywanie i prowadzenie postępowań przetargowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów;

8) weryfikacja składanych przez właścicieli nieruchomości deklaracji dotyczących odpadów komunalnych;

9) prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z gospodarką odpadami;

10) kontrola realizacji umów zawartych z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów;

11) zbieranie i weryfikacja danych przekazywanych przez przedsiębiorców w sprawozdaniach;

12) przygotowywanie sprawozdań związanych z gospodarką odpadami oraz korzystaniem ze środowiska wymaganych przez przepisy prawa;

13) współpraca ze Strażą Miejską w zakresie kontroli realizacji obowiązków właścicieli dot. gospodarki odpadami komunalnymi;

14) współpraca z ZUO Zakurzewo;

15) współpraca przy prowadzeniu kampanii edukacyjnych w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

 

8. Do właściwości Wydziału Inwestycji i Remontów należy w szczególności:

1) współdziałanie w opracowaniu programów Strategii Rozwoju Miasta, rozwiązań w zakresie zagospodarowania przestrzennego oraz rozbudowa infrastruktury technicznej;

2) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w opracowaniu planów przedsięwzięć (inwestycji i remontów) z wyłączeniem zadań dotyczących infrastruktury drogowej;

3) prowadzenie uzgodnień koordynacyjnych z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie koordynacji miejscowej i czasowej przedsięwzięć;

4) dokonywanie ocen wniosków dotyczących przedsięwzięć jednostek organizacyjnych pod względem kompletności przedsięwzięcia, stanu przygotowania oraz analizy dokumentacji technicznej o ile taka została sporządzona;

5) współpraca z Biurem Nadzoru Właścicielskiego w zakresie utrzymania nieruchomości miasta;

6) współpraca z Architektem Miejskim oraz z Miejską Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną;

7) przygotowanie danych wyjściowych i zakresu opracowań projektowych dla zadań przekazanych do realizacji przez merytoryczne komórki organizacyjne w zależności od wielkości budżetu przeznaczonego przez te komórki na ich realizację;

8) zapewnienie efektywnego wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na przedsięwzięcia realizowane przez Wydział;

9) przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej do prowadzonej inwestycji, w tym uzyskanie zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane;

10) weryfikacja opracowanej dokumentacji projektowej przez podmioty zewnętrzne;

11) prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawców prac geodezyjnych, projektowych, eksperckich i inspektorów nadzoru dla zadań realizowanych przez Wydział;

12) prowadzeniem spraw związanych z wyborem wykonawców robót budowlanych;

13) nadzór merytoryczny nad realizacją przedsięwzięć, współpraca z wykonawcami i Nadzorem Inwestorskim, uczestnictwo w przekazywaniu placu budowy, naradach koordynacyjnych, odbiorach końcowych;

14) uzyskanie decyzji na użytkowanie lub zgłaszania zakończenia budowy do PINB;

15) przygotowanie dla merytorycznych komórek organizacyjnymi informacji w zakresie poniesionych wydatków w celu rozliczenia zadań budżetowych przez te komórki i przygotowania dokumentów OT;

16) uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych.

 

9. Do właściwości Wydziału Komunikacji należy w szczególności:

1) rejestracja pojazdów;

2) czasowa rejestracja pojazdów;

3) dokonywanie zmian w dowodach rejestracyjnych;

4) wyrejestrowywanie pojazdów;

5) przyjmowanie zawiadomień o sprzedaży pojazdów;

6) prowadzenie depozytu dowodów rejestracyjnych zatrzymanych przez Policję;

7) wydawanie praw jazdy oraz ich wtórników;

8) wydawanie międzynarodowych praw jazdy;

9) przyjmowanie zawiadomień o zmianie stanu faktycznego, wymagającego zmiany danych zawartych w dokumencie uprawniającym do kierowania pojazdem lub o jego utracie;

10) kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem;

11) wydawanie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy;

12) wydawanie decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym;

13) prowadzenie Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zakresie rejestracji pojazdów i kierowców z terenu miasta;

14) wydawanie i cofanie diagnostom uprawnień do wykonywania badań technicznych pojazdów;

15) sprawowanie nadzoru nad stacjami kontroli pojazdów;

16) sprawowanie nadzoru nad ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców;

17) prowadzenie ewidencji instruktorów posiadających uprawnienia do szkolenia kandydatów na kierowców;

18) prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów oraz prowadzących ośrodek szkolenia kierowców.

 

10. Do właściwości Wydziału Kultury, Sportu i Promocji należy w szczególności:

1) tworzenie warunków materialnych dla rozwoju kultury i sztuki, sportu i turystyki;

2) sprawowanie nadzoru nad działalnością miejskich instytucji kultury (Centrum Kultury TEATR, Muzeum, Biblioteka Miejska);

3) współpraca z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się działalnością kulturalną, sportową i turystyczną;

4) promocja kultury i środowisk twórczych w mieście;

5) gromadzenie informacji o imprezach kulturalnych i sportowych odbywających się w mieście;

6) przyjmowanie zawiadomień o imprezach artystycznych lub rozrywkowych;

7) organizacja i współorganizowanie imprez plenerowych i innych imprez kulturalnych
i sportowych;

8) obsługa organizacyjna związana z przyznawaniem stypendiów w dziedzinie kultury
i sztuki przeznaczonych na realizację projektów artystycznych, upowszechnianie i ochronę dóbr kultury i sztuki oraz edukację artystyczną;

9) sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi i działalnością Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Wypoczynku;

10) prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń kultury fizycznej, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej;

11) udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w zakresie właściwości Wydziału;

12) inicjowanie i koordynacja działalności sprzyjającej rozwojowi kultury, sportu i turystyki;

13) sprawowanie nadzoru  nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej i turystyki;

14) obsługa organizacyjna związana z przyznawaniem stypendiów sportowych oraz nagród za szczególne osiągniecie w dziedzinie sportu;

15) kreowanie wizerunku Grudziądza, jako ośrodka turystycznego oraz promocji produktów turystycznych miasta zgodnie z obowiązującą strategią promocji, w tym nadzór nad wszelkimi działaniami z zakresu promocji miasta i komunikacji marketingowej;

16) przygotowywanie i realizacja materiałów promujących Grudziądz na różnych nośnikach, skierowanych do określonych grup docelowych;

17) prowadzenie bazy zdjęciowej miasta;

18) inicjowanie i współpraca w przygotowaniu imprez i wydarzeń specjalnych o charakterze promocyjnym;

19) przygotowywanie udziału miasta w wybranych targach krajowych i zagranicznych;

20) utrzymywanie kontaktów z miastami partnerskimi Grudziądza, udział w obsłudze wizyt zagranicznych delegacji miast partnerskich;

21) tłumaczenie korespondencji i dokumentów (niewymagających tłumaczenia przysięgłego) na potrzeby komórek organizacyjnych Urzędu (język angielski, niemiecki);

22) współdziałanie z podmiotami zewnętrznymi na rzecz budowania jednorodnego, pożądanego wizerunku Grudziądza;

23) inicjowanie działań mających na celu zaangażowanie mieszkańców w budowę pozytywnego wizerunku miasta oraz tworzenie mechanizmów integracji wewnętrznej mieszkańców miasta;

24) wdrażanie systemu identyfikacji wizualnej marki Grudziądza oraz nadzór nad jego przestrzeganiem przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu oraz jednostki organizacyjne;

25) realizowanie procedury związanej z wyrażaniem zgody na wykorzystywanie oznaczeń miasta, tj. herb, logo i innych elementów identyfikacji wizualnej Grudziądza;

26) prowadzenie i rozwijanie portalu marki Grudziądz oraz powiązanych z nim miejskich serwisów internetowych;

27) zarządzanie marką Grudziądza w poszczególnych obszarach (kultura, mieszkańcy, biznes, turystyka, edukacja);

28) wybór stylistyki i asortymentu upominków i wydawnictw promocyjnych oraz zarządzanie ich dystrybucją.

 

11. Do właściwości Wydziału Organizacyjnego:

11.1. Referatu Ogólnego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

2) analiza sytuacji kadrowej w Urzędzie;

3) realizacja polityki kadrowej Urzędu poprzez proponowanie i nabór pracowników, politykę wynagrodzeń, system ocen i nagród;

4) przygotowywanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej pracowników odchodzących na emeryturę i rentę inwalidzką;

5) rozliczanie czasu pracy oraz kontrola dyscypliny pracy w Urzędzie;

6) analiza potrzeb szkoleniowych oraz kontrola realizacji planu szkoleń;

7) przygotowywanie planów urlopów wypoczynkowych dla pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek organizacyjnych;

8) prowadzenie ewidencji etatów i funduszu płac dla pracowników Urzędu;

9) bieżące analizowanie wykorzystania budżetu w zakresie wynagrodzeń pracowników i informowanie Sekretarza Miasta o zachodzących w tym zakresie zmianach;

10) opracowywanie projektów aktów prawnych regulujących organizację i funkcjonowanie Urzędu;

11) prowadzenie rejestru i dystrybucja okólników Prezydenta;

12) koordynacja spraw związanych z zabezpieczeniem od strony organizacyjno-technicznej prawidłowego przeprowadzenia wyborów: do Sejmu i Senatu, organów samorządu terytorialnego, prezydenckich, do Parlamentu Europejskiego oraz referendum;

13) udzielanie interesantom informacji o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie;

14) udostępnianie interesantom odpowiednich formularzy i pomoc w ich wypełnianiu;

15) zapewnienie interesantom pomocy w formułowaniu podań kierowanych do Urzędu;

16) udzielanie interesantom informacji o obowiązujących przepisach prawnych oraz zbiorów przepisów prawa miejscowego;

17) przygotowywanie oraz analiza ankiet dotyczących obsługi interesantów;

18) wprowadzanie nowych oraz doskonalenie istniejących metod i form obsługi interesantów;

19) przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp. i ppoż. w Urzędzie;

20) podejmowanie działań w celu poprawy stanu bhp., zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia oraz wykonywanie czynności dla poprawy warunków pracy;

21) prowadzenie spraw dotyczących wypadków przy pracy i w drodze do pracy;

22) prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

23) przekazywanie do załatwiania właściwym organom spraw, pism, podań, skarg i wniosków w przypadkach stwierdzenia niewłaściwości organów miasta;

24) przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków wnoszonych według właściwości do Urzędu, a także sprawowanie nadzoru i kontroli nad ich przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem przez właściwe komórki organizacyjne Urzędu oraz opracowywanie sprawozdań w tym zakresie;

25) prowadzenie ewidencji cotygodniowych przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta oraz wykonywanie innych niezbędnych zadań i czynności w tym zakresie;

26) przeprowadzanie kontroli komórek organizacyjnych Urzędu z wyłączeniem kontroli finansowej;

27) prowadzenie pełnej dokumentacji z przeprowadzanych kontroli;

28) nadzór nad udzieleniem odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne oraz nad realizacją wniosków i zaleceń pokontrolnych;

29) współpraca z organami kontroli zewnętrznej;

30) wykonywanie okresowych analiz z zakresu działania Urzędu;

31) nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej;

32) realizowanie zleceń na ogłoszenia prasowe Urzędu;

33) prowadzenie zbioru publikatorów powszechnie obowiązujących aktów prawnych.

 

11.2. Referatu Gospodarczo-Administracyjnego należy w szczególności:

1) zapewnienie sprawnej organizacji i funkcjonowania Urzędu;

2) współdziałanie z pozostałymi komórkami organizacyjnymi w celu usprawnienia pracy Urzędu;

3) zarządzanie budynkami i lokalami wykorzystywanymi przez Urząd;

4) gospodarowanie środkami rzeczowymi i materiałami biurowymi;

5) konserwacja i naprawy urządzeń wyposażenia biurowego;

6) konserwacja i remonty bieżące budynków Urzędu i urządzeń technicznych w tych budynkach;

7) gospodarowanie pieczęciami i tablicami Urzędu, w tym zamawianie pieczęci urzędowych;

8) prenumerata aktów prawnych i czasopism na potrzeby Urzędu;

9) organizacja ochrony budynków Urzędu;

10) zabezpieczenie majątku wykorzystywanego przez Urząd;

11) ewidencja środków rzeczowych;

12) utrzymanie czystości wewnątrz i na zewnątrz budynków Urzędu;

13) oznakowanie pomieszczeń i budynków Urzędu;

14) prowadzenie spraw łączności i transportu na potrzeby Urzędu;

15) prowadzenie powielarni i archiwum zakładowego oraz archiwum zlikwidowanych jednostek gminnych, a w szczególności:

        a) przyjmowanie dokumentów do archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) dokonywanie przeglądu dokumentów i występowanie z wnioskiem o ich zniszczenie,

        c) udostępnianie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentów znajdujących się w archiwum,

16) wykonywanie czynności usługowych związanych z funkcjami reprezentacyjnymi Urzędu;

17) wykonywanie zadań dotyczących rzeczy znalezionych;

18) przygotowanie projektu budżetu Wydziału oraz sprawozdań z jego realizacji;

19) przygotowywanie wniosków o zmiany w budżecie oraz aktualizacja planu i wykonania wydatków budżetowych w zakresie właściwości Wydziału;

20) prowadzenie bieżącej ewidencji i analizy wydatków Wydziału;

21) prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi Urzędu;

22) koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami majątkowymi miasta.

 

11.3. Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:

1) obsługa merytoryczna, organizacyjna oraz biurowa Rady, komisji Rady i radnych;

2) prowadzenie rejestrów projektów uchwał, uchwał oraz rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

3) przygotowywanie materiałów na posiedzenia Rady oraz komisji, a także terminowe ich doręczanie;

4) zapewnienie właściwych warunków przeprowadzania sesji, posiedzeń komisji oraz klubów radnych;

5) sporządzanie protokołów z sesji;

6) sporządzanie sprawozdań, informacji z działalności Rady i jej organów;

7) prowadzenie spraw związanych z zapytaniami i interpelacjami radnych, czuwanie nad terminowością udzielania odpowiedzi;

8) prowadzenie rejestru wniosków i opinii komisji, przekazywanie ich do realizacji oraz kontrola tej realizacji;

9) przekazywanie uchwał Rady do komórki nadzoru prawnego Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;

10) przekazywanie uchwał merytorycznym komórkom organizacyjnym;

11) publikowanie aktów prawnych w Monitorze Grudziądzkim oraz jego dystrybucja;

12) aktualizowanie informacji dotyczących Rady, jej komisji i radnych w Biuletynie Informacji Publicznej;

13) prowadzenie spraw finansowych Biura Rady Miejskiej;

14) współpraca w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wyborów i referendum;

15) wykonywanie prac związanych z wyborem ławników sądowych;

16) przekazywanie akt Rady i jej komisji do archiwum.

 

12. Do właściwości Wydziału Spraw Obywatelskich:

12.1. Referatu Ewidencji Ludności należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji ludności;

2) załatwianie całokształtu spraw związanych z nadaniem lub zmianą numerów ewidencyjnych PESEL;

3) prowadzenie weryfikacji danych ewidencyjno-dowodowych w elektronicznym systemie ewidencji ludności;

4) sporządzanie statystyki zdarzeń w ewidencji ludności dla miasta Grudziądza i jej przekazywanie do Ośrodka Informatyki;

5) sporządzanie okresowych wydruków dzieci i osób podlegających obowiązkowi szkolnemu dla szkół i gimnazjów;

6) opracowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących prowadzonej ewidencji ludności;

7) udostępnianie danych ze zbioru meldunkowego;

8) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie zameldowania lub wymeldowania osób z pobytu stałego lub czasowego;

9) prowadzenie rejestru wyborców i wykonywanie zadań związanych z przygotowaniem do wyborów i referendów;

10) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego i wydawanie dowodów osobistych;

11) prowadzenie ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

12) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego;

13) wprowadzanie danych o aktualnych dowodach osobistych do Lokalnego Banku Danych – gminny zbiór meldunkowy;

14) udostępnianie danych z ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;

15) przyjmowanie zgłoszeń, udzielanie i cofanie pozwoleń na prowadzenie zbiórek publicznych;

16) przyjmowanie zawiadomień o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej;

17) przyjmowanie zawiadomień o planowanych zgromadzeniach publicznych i przygotowywanie decyzji o zakazie zgromadzenia w myśl ustawy Prawo o zgromadzeniach;

18) nadzór nad działalnością stowarzyszeń posiadających siedzibę na terenie Grudziądza z wyłączeniem stowarzyszeń kultury fizycznej;

19) przygotowywanie projektów finansowych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.

 

12.2. Referatu Działalności Gospodarczej należy w szczególności:

1) przyjmowanie, weryfikacja i przekształcanie w formę elektroniczną wniosków CEIDG-1 dot. wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania wykonywania
     działalności gospodarczej;

2) prowadzenie spraw związanych z obsługą CEDIG, w tym postępowania dot. niepoprawnych wniosków CEIDG-1;

3) bieżąca weryfikacja wprowadzonych do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rejestr
     działalności regulowanej, zezwoleń i koncesji w CEIDG);

4) wydawanie zaświadczeń dot. archiwalnych danych z gminnej ewidencji działalności gospodarczej;

5) sprawy związane z prowadzeniem na terytorium RP działalności gospodarczej w zakresie drobnej wytwórczości przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne;

6) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych usytuowanych na terenie miasta;

7) prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie wygaśnięcia lub cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

8) weryfikacja dokonanych wpłat z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

9) przeprowadzanie kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych;

10) prowadzenie spraw dotyczących ustalania dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów
        usługowych dla ludności;

11) wydawanie zezwoleń na używanie materiałów pirotechnicznych na terenie miasta;

12) sprawy związane z obsługą Systemu Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (system IMI).

 

13. Do właściwości Wydziału Spraw Społecznych:

13.1. Referatu Spraw Społecznych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad działalnością:

a) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,

b) Powiatowego Urzędu Pracy,

c) Centrum Profilaktyki i Terapii,

d) Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego;

2) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii, w tym m.in.:

         a) opracowywanie i realizacja miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,

          b) obsługa Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

3) wydawanie pozwoleń na przewóz zwłok i szczątków z obcego państwa;

4) wykonywanie zadań należących do miasta jako podmiotu tworzącego Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą Grudziądzu z wyłączeniem zadań zastrzeżonych dla Biura Nadzoru Właścicielskiego;

5) współpraca z innymi podmiotami leczniczymi na terenie miasta w zakresie właściwości Wydziału;

6) wspieranie działań w zakresie promocji zdrowia;

7) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Wydziału oraz jednostek podległych;

8) realizacja zadań dotyczących ustalania rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie miasta;

9) realizacja zadań wynikających z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech;

10) prowadzenie we współpracy z Wydziałem Finansowym spraw dotyczących należności zlikwidowanego Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej
       z Izbą Wytrzeźwień;

11) współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym;

12) realizacja zadań z zakresu repatriacji;

13) przygotowanie i realizacja projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie właściwości Referatu.

 

13.2. Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu należy w szczególności:

1) przyjmowanie i kompletowanie wniosków w sprawie wydania orzeczenia o:

a) niepełnosprawności osobom, które nie ukończyły 16 roku życia,

b) stopniu niepełnosprawności osobom, które ukończyły 16 rok życia,

c) wskazaniach do ulg i uprawnień;

2) organizacja, obsługa administracyjna i biurowa składów orzekających oraz nadzór nad ich działalnością;

3) wydawanie orzeczeń o:

a) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,

b) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok życia,

                c) wskazaniach do ulg i uprawnień;

4) tworzenie i prowadzenie baz danych w związku z prowadzoną działalnością orzeczniczą, w tym prowadzenie Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności;

5) opracowywanie i przedkładanie wojewodzie informacji o realizacji zadań orzeczniczych przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu;

6) wydawanie legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

7) wydawanie kart parkingowych osobom o obniżonej sprawności ruchowej;

8) współpraca z organami i instytucjami administracji publicznej w sprawach osób ubiegających się o wydanie orzeczenia;

9) współpraca z organami administracji publicznej, organizacjami i fundacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych;

10) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym;

11) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Referatu.

 

13.3. Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Wspierania Osób Niepełnosprawnych należy w szczególności:

1) prowadzenie i bieżąca aktualizacja bazy danych organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego („Mapa aktywności”);

2) przeprowadzanie konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

3) opracowywanie i realizacja programów współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami;

4) sporządzanie i przedkładanie Radzie Miejskiej sprawozdań z realizacji rocznych programów współpracy;

5) opracowywanie zasad zlecenia zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom oraz udzielania dotacji na ich realizację;

6) przygotowywanie konkursów ofert na realizację zadań publicznych, w tym propozycji składów komisji konkursowych i obsługa konkursów;

7) udzielanie i rozliczanie dotacji dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów na realizację zadań publicznych w zakresie właściwości Wydziału;

8) koordynacja i bieżące monitorowanie środków finansowych przekazywanych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom na realizację zadań publicznych;

9) przeprowadzanie i zlecanie kontroli realizacji zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;

10) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty;

11) koordynacja innych form współpracy wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w ramach inicjatywy lokalnej;

12) realizacja zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, w tym dofinansowanie:

a) uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,

b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki,

c) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,

d) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,

e) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

f) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;

13) kontrola prawidłowości wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

14) sporządzanie sprawozdań i analiz dotyczących zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

15) obsługa administracyjno-biurowa Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych;

16) opracowywanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych;

17) udzielanie informacji o ulgach i uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym;

18) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem przewozów osób niepełnosprawnych przystosowanymi do tego celu samochodami;

19) przygotowanie i realizacja projektów i programów celowych dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie właściwości Referatu;

20) prowadzenie spraw związanych z wydatkowaniem środków finansowych będących w dyspozycji Referatu.

 

14. Do właściwości Wydziału Transportu:

14.1. Referatu Organizacji i Nadzoru Przewozów należy w szczególności:

1) zapewnienie odpowiednich warunków funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego;

2) badanie i analiza potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej;

3) podejmowanie działań zmierzających do realizacji istniejącego planu transportowego albo do aktualizacji tego planu;

4) ustalanie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, zlokalizowanych na liniach komunikacyjnych na obszarze właściwości organizatora;

5) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

6) określanie przystanków komunikacyjnych i dworców, których właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz informowaniu o stawce za korzystanie z tych obiektów;

7) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania prowadzącego do zwarcia umowy oświadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

8) zawieranie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

9) ustalanie opłat za przewóz oraz innych opłat, o których mowa w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe (Dz.U. z 2000 r. Nr 50, poz.601 z późn. zm.), za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

10) ustalanie sposobu dystrybucji biletów za usługę świadczoną przez operatora w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

11) ocena i kontrola realizacji przez operatora i przewoźnika usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

12) nakładanie i egzekwowanie kar umownych nakładanych na operatorów/przewoźników;

13) kontrola nad przestrzeganiem przez operatora i przewoźnika zasad funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego, w zakresie przestrzegania rozkładów jazdy, warunków technicznych pojazdów i oznakowań pojazdów;

14) współpraca z przedsiębiorcami przy aktualizacji rozkładów jazdy w celu poprawy funkcjonowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej;

15) analiza realizacji zaspokajania potrzeb przewozowych wynikających z wykonywania przewozów na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

16) dokonywanie zmian w przebiegu istniejących linii komunikacyjnych;

17) zatwierdzanie rozkładów jazdy oraz dokonywaniu ich aktualizacji;

18) administrowanie systemu informacji dla pasażera;

19) określenie metodologii i sposobu rozliczania rekompensaty z tytułu wykonywanych usług przewozowych przez operatora;

20) wykonywanie analiz komunikacyjnych poprzedzających wydanie zezwoleń na przewozy;

21) uzgadnianie zasad korzystania z przystanków przez przewoźników;

22) przeprowadzanie badań służących bieżącej weryfikacji prawidłowości oferty przewozowej;

23) badanie efektywności ekonomicznej poszczególnych linii komunikacyjnych;

24) zawieranie porozumień międzygminnych w zakresie komunikacji miejskiej i umów o współfinansowanie przewozów;

25) projektowanie układów komunikacyjnych;

26) promocja sprzedaży usług zbiorowej komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz;

27) opracowywanie projektów aktów prawnych w zakresie: taryf przewozowych, przepisów porządkowych, przejazdów ulgowych i bezpłatnych;

28) prowadzenie spraw związanych z kontrolą biletów w komunikacji miejskiej oraz windykacją należności z tego tytułu;

29) prowadzenie spraw związanych z budową, przebudową i remontem przystanków komunikacyjnych i wiat przystankowych;

30) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem albo zrządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego;

31) wydawanie licencji, zezwoleń i zaświadczeń na transport drogowy;

32) wydawanie zezwoleń na przejazd po drogach pojazdów (z ładunkiem lub bez), o masie, nacisku  osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach.

 

14.2. Referatu Sprzedaży Biletów należy w szczególności:

1) emisja, sprzedaż, dystrybucja biletów komunikacji miejskiej (indywidualna i hurtowa);

2) emisja i sprzedaż rozkładów jazdy;

3) promocja sprzedaży biletów komunikacji miejskiej organizowanej przez gminę-miasto Grudziądz.

 

15. Do właściwości Biura Informatyki należy w szczególności:

1) opracowanie i nadzór nad realizacją strategii informatyzacji Urzędu;

2) nadzór nad opracowaniem, wytworzeniem i eksploatacją systemów informatycznych dla potrzeb poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;

3) przygotowanie i kontrola realizacji umów związanych z informatyzacją Urzędu;

4) koordynacja wdrażania strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego e-Grudziądz,

5) administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Urzędu: serwisami, usługami sieciowymi oraz systemami baz danych;

6) organizowanie szkoleń dla pracowników Urzędu w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i pracy z systemami;

7) współdziałanie w zakresie prac teleinformatycznych w mieście;

8) analizowanie potrzeb informatycznej integracji Urzędu z administracją rządową i samorządową;

9) udział w przygotowywaniu projektów informatycznych finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

10) nadzorowanie przeprowadzania archiwacji danych oraz przechowywanie tych danych;

11) nadzór nad aktualizacją systemów informatycznych;

12) koordynacja i nadzór nad opracowaniem oprogramowania i wykorzystania informacji z baz danych;

13) sprawowanie nadzoru nad modernizowaniem, naprawianiem i konserwowaniem sprzętu komputerowego oraz drukarek;

14) koordynacja modernizacji i rozbudowy sieci komputerowej Urzędu;

15) zarządzanie zakupionymi licencjami i procedurami ich dotyczącymi;

16) prowadzenie profilaktyki antywirusowej, antyspamowej i antywłamaniowej sieci informatycznej Urzędu;

17) przeciwdziałanie próbom naruszenia bezpieczeństwa i integralności informacji w systemach informatycznych;

18) nadzór nad zabezpieczeniem komórek organizacyjnych w materiały eksploatacyjne;

19) testowanie sprzętu komputerowego, oprogramowania.

 

16. Do właściwości Biura Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji przekształconych jednostek organizacyjnych miasta oraz spółek, w których miasto ma udziały lub akcje;

2) prowadzenie spraw przekształceń własnościowych jednostek organizacyjnych miasta;

3) monitoring procesów likwidacyjnych i postępowań upadłościowych przedsiębiorstw komunalnych i spółek prawa handlowego z udziałem miasta;

4) koordynacja w zakresie zadań właścicielskich miasta w stosunku do spółek, w których miasto ma udziały lub akcje;

5) analiza wyników gospodarczo-finansowych spółek komunalnych;

6) przygotowywanie okresowych sprawozdań i informacji o działalności spółek komunalnych;

7) współpraca z zarządami i radami nadzorczymi;

8) inicjowanie działań doraźnych np. zwoływanie zgromadzeń wspólników;

9) przygotowywanie projektów dokumentów, w tym uchwał, opinii, informacji na zgromadzenie wspólników;

10) prowadzenie spraw związanych ze zbywaniem udziałów lub akcji miasta w spółkach prawa handlowego;

11) przeprowadzanie kontroli tematycznych, kompleksowych oraz doraźnych spółek komunalnych;

12) gromadzenie danych o spółkach, w których miasto ma udziały lub akcje;

13) obsługa organu wykonawczego (Prezydenta Grudziądza) w zakresie pełnienia funkcji zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach miasta Grudziądza;

14) sprawowanie nadzoru majątkowego nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie sprawozdania finansowego;

15) wykonywanie kontroli nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej, w tym w zakresie prawidłowości gospodarowania mieniem gminy-miasto Grudziądz i gospodarki finansowej;

16) nadzór właścicielski nad miejskimi instytucjami kultury w zakresie prawidłowości gospodarowania powierzonym mieniem gminy-miasto Grudziądz;

17) nadzór właścicielski nad mieniem gminy-miasto Grudziądz przekazanym w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym;

18) doradztwo dla kierowników jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem gminy-miasto Grudziądz;

19) nadzór nad przestrzeganiem przepisów przez kierowników jednostek organizacyjnych gospodarujących mieniem gminy-miasto Grudziądz przekazanym w trwały zarząd, w tym przepisów Prawa budowlanego i innych;

20) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wykorzystania środków zewnętrznych przeznaczonych na ulepszenie, modernizację lub inwestycje w mieniu gminy-miasto Grudziądz będącym w trwałym zarządzie;

21) współpraca z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi w zakresie wnoszenia nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;

22) współpraca z zarządami spółek w zakresie przygotowania dokumentacyjnego i właściwego przeprowadzenia zgromadzenia wspólników, związanego z wniesieniem nieruchomości komunalnych jako wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek.

 

17. Do właściwości Biura Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1) organizowanie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie;

2) ochrona systemów i sieci teleinformatycznych, służących do wytwarzania, przechowywania, przetwarzania lub przekazywania informacji niejawnych;

3) zapewnienie środków ochrony fizycznej informacji niejawnych w Urzędzie;

4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów niejawnych;

6) opracowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie i nadzorowanie jego realizacji;

7) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

8) prowadzenie kancelarii materiałów niejawnych;

9) stała współpraca z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego w zakresie wydawania poświadczeń bezpieczeństwa;

10) wydawanie poświadczeń bezpieczeństwa dla pracowników Urzędu oraz ich ewidencja.

 

18. Do właściwości Biura Prawnego należy w szczególności:

1) opiniowanie pod względem prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych Rady i Prezydenta;

2) opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień;

3) opiniowanie spraw pracowniczych;

4) udział w przygotowywaniu i negocjowaniu przez merytoryczne komórki organizacyjne projektów umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla miasta poważnych zobowiązań finansowych;

5) świadczenie pomocy prawnej Radzie i Prezydentowi;

6) udzielanie porad i konsultacji prawnych oraz sporządzanie opinii prawnych w ramach bieżącej współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu;

7) niezwłoczne informowanie komórek organizacyjnych o prowadzonych sprawach sądowych, wydanych wyrokach oraz bieżąca współpraca w tym zakresie;

8) zastępstwo procesowe w sprawach z udziałem miasta lub Urzędu;

9) wykonywanie funkcji pełnomocników miasta i Urzędu przed sądami powszechnymi i urzędami;

10) współpraca w zakresie obsługi prawnej z jednostkami organizacyjnymi miasta, w tym spółkami prawa handlowego z udziałem miasta.

 

19. Do właściwości Biura Prezydenta:

1) zapewnienie obsługi organizacyjnej pracy Prezydenta i Wiceprezydentów;

2) koordynowanie współpracy Prezydenta z organami administracji rządowej, samorządowej różnych szczebli, parlamentarzystami i innymi podmiotami, a w szczególności:

a) organizowanie obsługi kontaktów Prezydenta z przedstawicielami administracji rządowej, organami samorządu terytorialnego, przedstawicielami organizacji gospodarczych i zawodowych, klubami radnych Rady,

b) nadawanie biegu składanym do Prezydenta przez parlamentarzystów, organizacje gospodarcze i zawodowe oraz kluby radnych Rady inicjatywom, propozycjom i wnioskom,

        c) obsługa organizacyjna wizyt, spotkań i uroczystości z udziałem Prezydenta, stosowanie protokołu dyplomatycznego oraz współorganizacja kontaktów władz
         miasta z miastami partnerskimi;

3) prowadzenie sekretariatów Prezydenta i Wiceprezydentów a w szczególności:

        a)  prowadzenie terminarzy spotkań Prezydenta i Wiceprezydentów,

        b) prowadzenie oficjalnej i okolicznościowej korespondencji oraz koordynacja współpracy w tym zakresie z komórkami organizacyjnymi,

        c) prowadzenie rejestru zarządzeń Prezydenta,

        d) prowadzenie baz danych instytucji i osób współpracujących;

4) w zakresie organizowania kontaktów Prezydenta z mieszkańcami:

        a) przygotowywanie i organizacja spotkań Prezydenta z mieszkańcami Grudziądza,

        b) inspirowanie cyklicznych spotkań Prezydenta ze środowiskami zawodowymi miasta,

        c) inspirowanie i przygotowywanie spotkań Prezydenta z młodzieżą;

5) w zakresie obsługi Kolegiów Prezydenta:

        a) zbieranie od komórek organizacyjnych materiałów na posiedzenia Kolegium,

        b) opracowywanie porządku obrad Kolegium,

        c) zapewnienie protokołowania posiedzeń Kolegium, archiwizowanie protokołów,

        d) przygotowywanie rejestru decyzji i poleceń wydanych podczas posiedzenia Kolegium i ich dystrybucja do właściwych komórek organizacyjnych i jednostek 
         organizacyjnych;

6) współprowadzenie ewidencji cotygodniowych przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Prezydenta, Wiceprezydentów oraz wykonywanie innych niezbędnych zadań i czynności w tym zakresie;

7) opracowywanie sprawozdań dotyczących działań Prezydenta, Wiceprezydentów;

8) prowadzenie polityki informacyjnej, a w szczególności:

       a) prezentowanie przedstawicielom mediów stanowisk Prezydenta, Wiceprezydentów oraz Urzędu, a także informowanie o ich działalności i wynikach pracy,

       b) informowanie mieszkańców o działalności organów miasta,

       c) autoryzowanie wywiadów prasowych z upoważnienia Prezydenta i Wiceprezydentów,

       d) uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydentów z przedstawicielami mediów,

       e) przygotowywanie propozycji tekstów oficjalnych wystąpień Prezydenta i Wiceprezydentów,

       f) redagowanie miesięcznika samorządowego „Nasz Kurier Grudziądzki”,

       g) tworzenie i redagowanie internetowego portalu miasta,

       h) organizowanie konferencji prasowych Prezydenta i Wiceprezydentów,

        i) monitoring i analiza artykułów prasowych, audycji radiowych i telewizyjnych,

        j) działania mające na celu należyte wykorzystanie informacji do publikacji prasowych przekazanych przez Prezydenta, Wiceprezydentów, komórki organizacyjne Urzędu i jednostki organizacyjne miasta,

        k) prowadzenie dokumentacji fotograficznej i jej archiwizacja,

        l) uczestnictwo w spotkaniach Prezydenta i Wiceprezydentów z mieszkańcami;

9) stosowanie podstawowych zasad PR (public relations) wewnątrz i na zewnątrz Urzędu w celu kreowania dobrego i wiarygodnego wizerunku Urzędu.

 

20. Do właściwości Biura Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) przygotowywanie i przeprowadzanie od strony formalnej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro poprzez:

     a) sporządzanie projektów ogłoszeń,

     b) sporządzanie projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zaproszenia do negocjacji lub zaproszenia do składania ofert,

     c) sporządzanie wniosku o powołanie komisji przetargowych,

     d) uczestnictwo w komisji przetargowej,

     e) sporządzanie protokołu postępowania;

2) prowadzenie ewidencji udzielonych zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro;

3) prowadzenie Centralnego Rejestru Umów w sprawach zamówień publicznych;

4) sporządzanie i przekazanie Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych;

5) opracowywanie projektów aktów kierownictwa wewnętrznego w sprawach zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro;

6) przeprowadzanie na polecenie Prezydenta kontroli udzielonych zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000  euro w jednostkach organizacyjnych, z wyłączeniem postępowań o których mowa w Zarządzeniu Nr 416/10 Prezydenta Grudziądza z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie realizowania przedsięwzięć przez gminne jednostki organizacyjne.

 

21. Do właściwości Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1) sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów;

2) prowadzenie skorowidza zgłoszonych urodzeń, małżeństw i zgonów;

3) przyjmowanie oświadczeń w przedmiocie uznania ojcostwa przez ojca biologicznego, przed i po urodzeniu dziecka;

4) przyjmowanie zgłoszeń o urodzeniu się dziecka w okręgu innego USC;

5) wpisywanie do ksiąg stanu cywilnego aktów sporządzonych za granicą na podstawie decyzji administracyjnych;

6) powiadomienie organów sądowych o narodzinach dzieci przez małoletnie matki;

7) sporządzanie danych statystycznych dla potrzeb GUS;

8) powiadamianie właściwych terenowo Biur Ewidencji i Ludności Dowodów Osobistych i USC o sporządzonych aktach stanu cywilnego;

9) prowadzenie akt zbiorowych;

10) powiadamianie organów sądowych o zgonie rodziców małoletnich dzieci;

11) powiadamianie właściwych sądów i przedstawicielstw zagranicznych o zgonie cudzoziemca;

12) przyjmowanie pisemnych zapewnień o braku przeszkód prawnych do zawarcia małżeństwa (cywilnego, konkordatowego i zawieranego za granicą) od nupturientów;

13) sporządzanie zaświadczeń stanowiących podstawę zarejestrowania aktu małżeństwa zawartego w sposób określony w art. 1 §§ 2 i 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

14) rejestrowanie małżeństw na podstawie zaświadczeń przekazanych przez Kościół albo inne związki wyznaniowe;

15) wprowadzanie przypisków do akt stanu cywilnego;

16) wydawanie zezwoleń skracających ustawowy, miesięczny termin wyczekiwania na zawarcie małżeństwa;

17) wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego poza granicami kraju;

18) uznawanie orzeczeń w sprawach niematerialnych wydawanych przez sądy państw obcych;

19) współpraca z konsulatami i ambasadami;

20) organizowanie i przygotowywanie uroczystości związanych z jubileuszami długoletniego pożycia małżeńskiego;

21) wpisywanie do aktu urodzenia sporządzonego przed dniem 30 sierpnia 1955 roku imienia ojca;

22) sporządzanie wniosków o wydanie dowodu osobistego;

23) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących warunków sposobu i terminu przechowywania ksiąg, skorowidzów i akt zbiorowych;

24) przyjmowanie oświadczeń o nadaniu dziecku nazwiska męża matki / żony ojca;

25) prostowanie oczywistych błędów pisarskich, uzupełnianie aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu decyzją administracyjną;

26) uzupełnianie aktów stanu cywilnego decyzją administracyjną;

27) wprowadzanie wzmianek marginesowych na podstawie otrzymanych dokumentów z innych USC, także wyroków i postanowień sadowych;

28) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska po rozwodzie i o zmianie imienia dziecka;

29) sporządzanie i wydawanie decyzji o zmianie imienia lub nazwiska;

30) współpraca z Archiwum Państwowym;

31) współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych;

32) współpraca ze Strażą Graniczną.

 

22. Do właściwości Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1) opracowywanie zasad przeprowadzania audytu wewnętrznego w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych;

2) sporządzanie rocznego planu audytu wewnętrznego opartego na identyfikacji i analizie ryzyka;

3) przeprowadzanie zadań audytowych w Urzędzie oraz w jednostkach organizacyjnych;

4) przedstawianie Prezydentowi sprawozdań z przeprowadzanych zadań audytowych, w tym informacji o zagrożeniach wymagających podjęcia natychmiastowych działań zaradczych;

5) dokonywanie obiektywnej i niezależnej oceny kontroli zarządczej w obszarze ryzyka objętym zadaniem audytowym pod względem jej adekwatności, skuteczności i efektywności;

6) monitorowanie wykonania zaleceń zawartych w sprawozdaniu z przeprowadzania audytu wewnętrznego;

7) wykonywanie czynności sprawdzających działania jednostek audytowanych w zakresie realizacji zaleceń audytu;

8) przedstawianie opinii lub wniosków dotyczących usprawnienia funkcjonowania Urzędu i jednostek organizacyjnych miasta;

9) opracowywanie sprawozdań z wykonania planu audytu za rok poprzedni.

 

23. Do właściwości Miejskiego Konserwatora Zabytków należy w szczególności:

1) przedstawianie na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku zaleceń konserwatorskich w odniesieniu do zbytków niewpisanych do rejestru zabytków;

2) nakazanie właścicielowi lub posiadaczowi przedmiotu będącego zabytkiem lub posiadającego cechy zabytku oraz zabytku nieruchomego, jak również nieruchomości o cechach zabytku, udostępniania przedmiotu lub nieruchomości na czas niezbędny do prowadzenia badań;

3) przekazywanie spraw Kujawsko-Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w przypadku konieczności wydania decyzji nakazującej dalsze wstrzymanie robót i przeprowadzenie badań archeologicznych w niezbędnym zakresie określonym w art. 32 ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.);

4) postępowanie w sprawie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5) nakazie wstrzymania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków, jeżeli zabytek ten spełnia warunki uzasadniające dokonanie wpisu do rejestru zabytków;

6) uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych formami ochrony zabytków, o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków;

7) uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych formami ochrony zabytków o których mowa w art. 7 ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz ujętych w gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem zabytków archeologicznych i zabytkowych form zaprojektowanej zieleni wpisanej do rejestru zabytków;

8) uzgadnianie pozwoleń na budowę lub rozbiórkę w stosunku do obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków oraz obszarów niewpisanych do rejestrów zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków;

9) prowadzenie gminnej ewidencji zabytków;

10) inicjowanie przeprowadzania prac konserwacyjnych i remontowych zabytków stanowiących własność miasta;

11) planowanie i zlecanie opisu zabytków.

 

24. Do właściwości Miejskiego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:

1) zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów;

2) wytaczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów;

3) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

4) współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów;

5) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.

 

 

Rozdział 4

Zakres czynności i odpowiedzialności

 

§ 21. Prezydent sprawuje ogólne kierownictwo nad pracą Urzędu, a ponadto:

1) reprezentuje gminę-miasto Grudziądz na zewnątrz;

2) koordynuje współpracę z innymi urzędami i instytucjami;

3) kieruje bieżącymi sprawami miasta;

4) wykonuje obowiązki zwierzchnika służbowego wobec pracowników Urzędu;

5) zwołuje Kolegia i przewodniczy im;

6) wydaje zalecenia co do sposobu załatwienia spraw ważnych z punktu widzenia interesu miasta;

7) wydaje wytyczne co do zasad planowania pracy przez poszczególne komórki organizacyjne oraz zasad ich rozliczania;

8) załatwia sprawy obłożone klauzulą niejawności z zakresu spraw wojskowych;

9) wydaje upoważnienia do wglądu w informacje niejawne o klauzuli zastrzeżone pracownikom Urzędu oraz osobom wykonującym czynności zlecone na rzecz Urzędu;

10) dowodzi ochroną ludności;

11) przewodniczy komitetowi przeciwpowodziowemu;

12) przedkłada uchwały Rady organowi nadzoru;

13) przedkłada uchwałę budżetową Regionalnej Izbie Obrachunkowej;

14) udziela upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych w swoim imieniu;

15) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;

16) sprawuje kontrolę zarządczą w Urzędzie i w jednostkach organizacyjnych.

 

§ 22. W czasie nieobecności Prezydenta lub w przypadku jego niezdolności do sprawowania swojej funkcji zastępuje go upoważniony Wiceprezydent.

 

§ 23. 1. Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta nadzorują pracę podporządkowanych im komórek organizacyjnych.

2. Prezydent w drodze okólnika ustala zakres podporządkowania komórek organizacyjnych Wiceprezydentom, Sekretarzowi Miasta i Skarbnikowi Miasta.

 

§ 24. Do zadań Wiceprezydentów należy:

1) udzielanie aprobaty dla materiałów kierowanych na Kolegium Prezydenta, sesje Rady, oraz posiedzenia komisji Rady;

2) nadzór nad wykonywaniem uchwał Rady oraz rozpoznawaniem wniosków komisji Rady przez podległe komórki organizacyjne;

3) dokonywanie oceny działalności jednostek organizacyjnych;

4) pełnienie funkcji reprezentacyjnych w imieniu Prezydenta;

5) uczestniczenie w posiedzeniach Rady i komisjach Rady;

6) dokonywanie ostatecznej aprobaty w sprawach przekazanych do Prezydenta;

7) przyjmowanie mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.

 

§ 25. Sekretarz Miasta w szczególności nadzoruje pracę Urzędu pod względem organizacyjnym, koordynuje działalność komórek organizacyjnych oraz dba o zapewnienie prawidłowych warunków organizacyjnych i materialnych dla wykonywania zadań Urzędu.

 

§ 26. Sekretarz Miasta w uzgodnieniu z Prezydentem tworzy i realizuje politykę kadrową i płacową w Urzędzie.

 

§ 27. Sekretarz Miasta wykonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec Prezydenta, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustalaniem wysokości wynagrodzenia.

 

§ 28. Do zadań Sekretarza Miasta należy w szczególności:

1) dbanie o odpowiedni stan organizacji biurowości;

2) nadzór nad właściwym trybem pracy Urzędu;

3) zapewnienie sprawności działania Urzędu;

4) kontrola przestrzegania czasu pracy i dyscypliny pracy w Urzędzie;

5) planowanie i racjonalne gospodarowanie funduszem płac pracowników Urzędu;

6) kontrola wykorzystywania w Urzędzie w sposób prawidłowy środków osobowych i rzeczowych;

7) dbanie o odpowiedni poziom fachowy kadr, organizowanie szkoleń;

8) nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu;

9) dokonywanie ostatecznej aprobaty pod względem formalnym spraw przekazywanych do Prezydenta;

10)nadzór pod względem formalnym nad przygotowywanymi projektami uchwał Rady, okólników i zarządzeń Prezydenta;

11) nadzór nad terminowym składaniem odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych i komisji Rady, przygotowywanie materiałów informacyjnych i sprawozdawczych w tym zakresie;

12) prowadzenie i aktualizacja zbioru przepisów prawa gminnego.

 

§ 29. 1. Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu.

2. Głównym zadaniem Skarbnika Miasta jest nadzór nad przygotowaniem projektu budżetu i czuwanie nad prawidłowością jego wykonania.

 

§ 30. Do zakresu zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:

1) nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny budżetowej;

2) nadzór nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3) wykonywanie dyspozycji środkami budżetowymi;

4) udzielanie kontrasygnaty czynnościom prawnym powodującym dla miasta powstanie zobowiązań pieniężnych;

5) uczestniczenie w negocjacjach dotyczących umów o szczególnym znaczeniu dla miasta;

6) analiza zasadności i celowości wydatków budżetowych;

7) ekonomiczna analiza planów finansowych jednostek organizacyjnych;

8) nadzór nad prawidłowością rozliczania jednostek organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu miasta;

9) sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat;

10) nadzór nad ściąganiem należności;

11) nadzór nad przygotowaniem sprawozdań okresowych i rocznych z wykonania budżetu;

12) opracowanie projektu przepisów wewnętrznych z zakresu prowadzenia rachunkowości, w szczególności planu kont, obiegu dokumentów, kontroli dokumentów, kontroli dokumentów księgowych i instrukcji w zakresie przeprowadzania inwentaryzacji.

 

§ 31. 1. Kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą sprawy należące do zakresu właściwości komórek i nadzorują wykonywanie zadań przez podległych im pracowników, kierują pracą tych komórek zgodnie z przepisami prawa i zaleceniami przełożonych.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują też czynności nadzorcze, kontrolne w jednostkach organizacyjnych, w miejskich instytucjach kultury, w zakresie właściwości merytorycznej komórki.

 

§ 32. Kierownicy komórek organizacyjnych wykonują zadania w zakresie:

1) wykonywania poleceń wydanych podczas Kolegiów Prezydenta;

2) bezpośredniego nadzoru służbowego nad podległymi im pracownikami;

3) należytego organizowania pracy w komórce organizacyjnej;

4) koordynowania pracy Referatów w komórce organizacyjnej;

5) kontroli przestrzegania przepisów prawa;

6) kontroli funkcjonalnej nad działalnością komórki;

7) ustalania zakresu czynności podległych im pracowników.

 

§ 33. Kierownik komórki organizacyjnej odpowiada za:

1) merytoryczną i prawną prawidłowość podejmowanych i aprobowanych przez niego rozstrzygnięć;

2) jednolitość rozstrzygnięć i zgodność z poleceniami Prezydenta;

3) informowanie Prezydenta o sprawach tego wymagających;

4) przekazywanie poleceń Prezydenta podległym pracownikom;

5) sprawowanie kontroli funkcjonalnej w komórce;

6) przestrzeganie zasad kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w zakresie zadań wykonywanych przez komórkę organizacyjną;

7) przekazywanie sprawozdań na temat realizacji zaleceń pokontrolnych z przeprowadzonych w komórce kontroli wewnętrznych i zewnętrznych;

8) informowanie o przeprowadzonych kontrolach w jednostkach organizacyjnych w ramach wykonywanego przez komórkę nadzoru.

 

§ 34. Kierownik Referatu odpowiada za:

1) należytą pracę Referatu;

2) należyte rozłożenie pracy na poszczególnych pracowników;

3) zapoznanie pracowników z przepisami;

4) stronę merytoryczną i prawną załatwiania spraw, celowość i zgodność ze wskazaniami przełożonych;

5) oszczędność, sprawność i upraszczanie trybu załatwiania spraw;

6) podejmowanie wobec przełożonych inicjatywy co do spraw, których załatwianie jest konieczne z punktu widzenia stosunków faktycznych i prawnych;

7) przestrzeganie przepisów prawa.

 

§ 35. Kierownik Referatu lub Biura, o którym mowa w § 10 ust. 2 niniejszego zarządzenia, oraz osoba zajmująca samodzielne stanowisko pełni również funkcję prowadzącego sprawę, tj. załatwia merytorycznie daną sprawę i przechowuje dokumentację sprawy w trakcie jej trwania.

 

§ 36. Urzędnicy wykonują swoje obowiązki zgodnie z przydzielonym im zakresem czynności ustalonym przez Kierownika komórki organizacyjnej.

 

§ 37. Urzędnicy ponoszą odpowiedzialność za:

1) sprawne załatwianie spraw przy uwzględnieniu szybkości, ekonomiki i prostoty postępowania;

2) ścisłe stosowanie przepisów prawa materialnego oraz proceduralnego;

3) precyzyjne przytaczanie w dokumentach w szczególności dat, nazwisk, obliczeń liczbowych;

4) dokładne gromadzenie materiału potrzebnego do załatwienia sprawy, ustalenie stanu faktycznego, przedstawienie sprawy w zakresie swego działania;

5) dokładną znajomość przepisów obowiązujących w zakresie swego działania;

6) należyte przechowywanie dokumentów, akt, prowadzenie ewidencji.

 

§ 38. Urzędnicy wykorzystujący specjalistyczne dziedziny wiedzy ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość załatwienia sprawy zgodnie z daną dziedziną oraz zobowiązani są do przestrzegania wszystkich reguł dotyczących innych urzędników.

 

§ 39. Odpowiedzialność, która ciąży na urzędnikach nie zwalnia ich przełożonych od odpowiedzialności za pracę podległych im pracowników z wyjątkiem Naczelnika Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego, który nie ponosi odpowiedzialności za pracę Architekta Miejskiego.

 

 

Rozdział 5

Zasady podpisywania pism

 

§ 40. Do podpisu Prezydenta są zastrzeżone w szczególności:

1) zarządzenia Prezydenta;

2) okólniki Prezydenta;

3) pisma kierowane do naczelnych i centralnych organów administracji rządowej, terenowych organów administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego;

4) odpowiedzi na wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, senatorów, posłów i radnych;

5) kierowane do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa;

6) sprawy dotyczące organizacji i zasad funkcjonowania Urzędu;

7) opinie o nadsyłanych przez władze centralne projektach aktów prawnych;

8) sprawy o zasadniczym znaczeniu dla funkcjonowania społeczności lokalnej i interesu państwa;

9) sprawy skarg na działalność Urzędu i jego pracowników;

10) sprawy osobowe;

11) sprawy sporne między urzędami.

 

§ 41. Prezydent może zastrzec do swojego podpisu inne kategorie spraw lub poszczególne sprawy.

 

§ 42. W czasie nieobecności Prezydenta lub gdy Prezydent nie może z innych przyczyn podpisać dokumentów obowiązek ten przechodzi na Wiceprezydentów.

 

§ 43. 1. Skarbnik Miasta udziela kontrasygnaty na dokumentach powodujących dla miasta powstanie zobowiązań pieniężnych.

2. W czasie nieobecności Skarbnika Miasta kontrasygnaty może udzielić inna osoba upoważniona przez niego na piśmie.

 

§ 44. Skarbnik Miasta podpisuje i przedstawia Prezydentowi projekt budżetu miasta oraz projekty zmian w budżecie.

 

§ 45. 1.Kierownicy komórek organizacyjnych podpisują z upoważnienia Prezydenta pisma należące do właściwości komórek organizacyjnych, którymi kierują oraz aprobują projekty rozstrzygnięć zastrzeżonych dla Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta.

2. W komórkach organizacyjnych, w których działają Referaty Kierownik Referatu aprobuje projekty rozstrzygnięć zastrzeżonych dla Prezydenta, Wiceprezydentów, Sekretarza, Skarbnika lub Kierownika komórki organizacyjnej.

3. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego oraz jego Zastępca podpisują pisma w swoim imieniu na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 46. Aprobata wstępna przełożonego następuje przez złożenie skrótu podpisu z imienną pieczątką pod projektem pisma w lewym dolnym rogu.

 

§ 47. 1. W czasie nieobecności Kierownika komórki organizacyjnej lub niemożności wykonywania obowiązków zastępuje go wyznaczony pracownik.

2. W przypadku zamiaru wyznaczenia pracownika nie zajmującego stanowiska kierowniczego, Kierownik komórki organizacyjnej powinien uzyskać akceptację Sekretarza Miasta.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. samodzielne stanowiska) nie wyznacza się osoby zastępującej Kierownika komórki organizacyjnej.

 

§ 48. Pracownicy Urzędu podpisują pisma należące do ich zakresu czynności, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu oraz udzielonymi upoważnieniami.

 

§ 49. Kopie pism powinny być zaopatrzone w odręczną i czytelną adnotację pracownika opracowującego projekt pisma, zawierającą skrót „Opr.”, a także imię i nazwisko, stanowisko służbowe tego pracownika (z lewej strony pod treścią pisma) lub skrót podpisu z imienną pieczątką oraz datę sporządzenia pisma.

 

§ 50. 1. Projekty umów zawieranych przez Prezydenta oraz projekty decyzji administracyjnych wydawanych przez Prezydenta wymagają uzgodnienia formalno-prawnego z radcą prawnym.

2. Projekty powtarzających się umów, decyzji administracyjnych wymagają uzgodnienia z radcą prawnym pierwszego egzemplarza, stanowiącego wzór dla pozostałych projektów.

 

 

Rozdział 6

Zasady opracowywania aktów prawnych

 

§ 51. 1. Projekty aktów prawnych sporządzają właściwe merytorycznie komórki organizacyjne zgodnie z zasadami określonymi w odrębnym zarządzeniu Prezydenta.

2. Projekty aktów w swej formie i treści powinny być zgodne z zasadami techniki prawodawczej.

3. Forma językowa aktów powinna uwzględniać postulaty jasności, jednoznaczności i zwięzłości przepisów.

 

§ 52. 1. W przypadku, gdy wynika to z przepisów prawa lub też wymaga tego charakter i waga normowanej sprawy należy projekt aktu uzgodnić z zainteresowanymi komisjami Rady lub z zainteresowanymi podmiotami.

2. W przypadkach przewidzianych ustawą z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych projekt aktu powinien być uzgodniony z właściwymi władzami związków zawodowych.

3. Projekty aktów w sprawach wywołujących skutki finansowe dla miasta powinny być uzgodnione ze Skarbnikiem Miasta.

 

§ 53. Projekty aktów wymagają pisemnego uzgodnienia formalno-prawnego z radcą prawnym.

 

§ 54. Urząd prowadzi zbiór przepisów prawa gminnego, który jest dostępny do powszechnego wglądu.

 

§ 55. W sprawach kierownictwa wewnętrznego Prezydent wydaje okólniki.

 

 

Rozdział 7

Tryb przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków

 

§ 56. 1. Prezydent sprawuje zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

2. Sekretarz Miasta – we współpracy z Wiceprezydentami i Skarbnikiem Miasta, przy pomocy Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, sprawuje nadzór oraz kontrolę nad przyjmowaniem, rozpatrywaniem i załatwianiem skarg i wniosków.

 

§ 57. Centralny rejestr skarg i wniosków prowadzi w Urzędzie Wydział Organizacyjny.

 

§ 58. 1. Przedstawiciele kierownictwa Urzędu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz w innych sprawach w każdy wtorek, w godzinach od 9:00 do 16:00.

2. Cotygodniowe, wtorkowe przyjęcia interesantów przez przedstawicieli kierownictwa Urzędu odbywają się w obecności pracowników Wydziału Organizacyjnego lub pracowników innych właściwych rzeczowo komórek organizacyjnych, do obowiązków których należy w szczególności prowadzenie ewidencji wnoszonych w tym trybie spraw.

3. Ewidencja, o której mowa w ust. 2 powinna wskazywać:

1) liczbę porządkową przyjęcia;

2) datę przyjęcia;

3) imię i nazwisko przyjętego interesanta;

4) adres przyjętego interesanta;

5) kto i w czyjej obecności przyjął interesanta;

6) przedmiot wniesionej przez interesanta sprawy;

7) w jaki sposób przyjmujący załatwił wniesioną przez interesanta sprawę (tzn. jakie rozstrzygnięcia podjął przyjmujący lub jakie i komu wydał polecenia albo jakich informacji udzielił interesantowi, itp.);

8) uwagi.

 

 

Rozdział 8

Organizacja kontroli i audytu

 

§ 59. Kontrolę w Urzędzie, w jednostkach organizacyjnych oraz w miejskich instytucjach kultury sprawuje Prezydent.

 

§ 60. W zakresie powierzonych im zadań kontrolę sprawują również:

1) Wiceprezydenci, Sekretarz Miasta i Skarbnik Miasta;

2) Kierownicy komórek organizacyjnych i ich zastępcy, a także kierownicy Referatów Urzędu;

3) pracownicy Wydziału Finansowego w ramach kontroli finansowej;

4) pracownicy Wydziału Organizacyjnego;

5) inni pracownicy Urzędu na podstawie udzielonego przez Prezydenta upoważnienia.

 

§ 61. Szczegółowe zasady przeprowadzania i dokumentowania kontroli określają odrębne zarządzenia Prezydenta.

 

§ 62. Audytor Wewnętrzny przeprowadza audyt wewnętrzny w Urzędzie i jednostkach organizacyjnych miasta oraz w miejskich instytucjach kultury w myśl przepisów ustawy o finansach publicznych, jej rozporządzeń  oraz zgodnie ze standardami audytu wewnętrznego.

 

 

Rozdział 9

Przepisy końcowe

 

     § 63. Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr 25/11 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 stycznia 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu;

2) Zarządzenie Nr 507/12 Prezydenta Grudziądzaz dnia 15 listopada 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

 

     § 64. Dotychczasowe akty prawa wewnętrznego wydane na podstawie Regulaminu zachowują moc do czasu wydania nowych.

     § 65. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.

     § 66. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2013 r.           

  

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Magdalena Walczak 07-01-2013 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 10-01-2013 09:29