herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 46/13 zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

ZARZĄDZENIE NR 46/13
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 18 lutego 2013 r.

 

zmieniające Zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie procedury zlecania
przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 510/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, wprowadza się następujące zmiany:

1)      w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Termin realizacji zadania określony w umowie nie może być wcześniejszy, niż termin zawarcia umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.”;

2)      w § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W przypadku, gdyz harmonogramu realizacji zadania wynika, iż zadanie ma charakter ciągły i realizowane jest przed zawarciem umowy, termin realizacji zadania może być wcześniejszy niż termin zawarcia umowy.”;

3)      w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. W przypadku, gdyz harmonogramu realizacji zadania wynika konieczność realizacji zadania przed zawarciem umowy, termin realizacji zadania może być wcześniejszy niż termin zawarcia umowy, przy czym wydatki na realizację zadania poniesione przed terminem zawarcia umowy uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione ze środków własnych lub z innych źródeł do wysokości określonej w umowie.”;

4)      w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Weksel służy zabezpieczeniu ewentualnych roszczeń Zleceniodawcy do czasu wypełnienia przez Zleceniobiorcę wszystkich zobowiązań wynikających z umowy.”;

5)      w § 11 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zwrot weksla następuje po upływie okresu, do którego Zleceniobiorca zobowiązany był przechowywać dokumentację związaną z realizacją zadania publicznego.”;

6)      w § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W rozliczeniu uwzględnia się wyłącznie wydatki:

1)        zapłacone w terminie realizacji zadania określonym w umowie, z zastrzeżeniem § 10 ust. 5.

2)        udokumentowane;

3)        ujęte w kosztorysie realizacji zadania;

4)        w przypadku wydatków pokrytych z dotacji:

a)      wydatki do wysokości określonej w kosztorysie realizacji zadania, z uwzględnieniem dopuszczalnych przesunięć, o których mowa w § 12 ust. 4,

b)     wydatki poniesione po terminie zawarcia umowy, z wyłączeniem zadań o charakterze całorocznym, o których mowa w § 10 ust. 4.”.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Grudziądzu i jednostek organizacyjnych gminy – miasto Grudziądz, zlecających w imieniu gminy – miasto Grudziądz realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.).

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Deptuła 21-02-2013 10:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 22-02-2013 09:25