herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 73/13 w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

ZARZĄDZENIE NR 73/13

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 28 lutego 2013 r.

w sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

      Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

      § 1. 1. W celu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych powołuję komisję w składzie:

1)   Beata Przybylska - przewodnicząca komisji;

2)   Marlena Kotlewska-Cegłowska - członek komisji;

3)    Aleksandra Malinowska lub Anna Guzowska (pracownik socjalny) - członek komisji;

4)    Dorota Świtajska - sekretarz komisji.

      2.    W celu rozpatrywania wniosków o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych powołuję komisję w składzie:

1)   Beata Przybylska – przewodnicząca komisji;

2)  Marlena Kotlewska – Cegłowska – członek komisji;

3)   Beata Dąbrowska – członek komisji;

4)  Dorota Świtajska – sekretarz komisji.

     3.    Z posiedzeń komisji sporządza się protokoły.

     § 2. Wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych zawierające zestawienie kosztów materiałów i robót budowlanych po wstępnym rozpatrzeniu przez komisję, o której mowa w § 1 ust. 2, podlegają weryfikacji przez pracownika Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego posiadającego uprawnienia budowlane.

     § 3. 1. Wnioski osób niepełnosprawnych o dofinansowanie:

1)  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze rozpatrywane są na bieżąco w ciągu roku;

2)  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych rozpatrywane są, nie rzadziej niż raz w miesiącu, po podjęciu przez Radę Miejską Grudziądza Uchwały w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w danym roku.

     2.    Wnioski osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty podjęcia przez Radę Miejską Grudziądza uchwały w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w danym roku.

     § 4. Ustalam następujące zasady i wysokości dofinansowania zadań:

1)  dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych – tylko dla osób niepełnosprawnych do 16 roku życia i osób niepełnosprawnych w wieku 16-24 lat uczących się i niepracujących oraz pobytu opiekunów tych osób niepełnosprawnych;

2)   dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – do 50 % kwot określonych w § 13 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), z wyjątkiem:

     a) aparatów słuchowych i wkładek usznych dla dorosłych osób niepełnosprawnych – które są dofinansowywane do kwoty odpowiednio 500,00 zł i 25,00 zł,

     b)  protez kończyn dla osób niepełnosprawnych – które są dofinansowywane w wysokości określonej w w/w rozporządzeniu;

     c)  aparatów słuchowych i wkładek usznych dla osób niepełnosprawnych w wieku do 18 roku życia lub do 26 roku życia w przypadku pobierania nauki – które są dofinansowywane w wysokości określonej w w/w rozporządzeniu;

3)  dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego  - do 30 % kosztów zakupu sprzętu;

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych - do 40 % kosztów realizacji zadania.

     § 5. Traci moc Zarządzenie nr 115/12 Prezydenta Grudziądza z dnia 23 marca 2012 r. sprawie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

     § 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Społecznych.

     § 7. Zasady dofinansowań określone w § 4 niniejszego Zarządzenia stosuje się do wniosków rozpatrywanych po dniu wejścia w życie Zarządzenia.

     § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Dąbrowska 05-03-2013 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2013
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 08-03-2013 08:03