herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 506/10 w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy dokonywaniu wydatków z budżetu gminy - miasto Grudziądz oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu 2013-09-02 08:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 505/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2011-02-10 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 504/10 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2012-03-12 08:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 503/10 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2011-02-10 11:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 502/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2011-02-10 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 501/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu sprzedaży udziału w odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 2 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ulicy Legionów 13A. 2011-02-10 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 500/10 w sprawie powołania składu oraz ustalenia Regulaminu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Grudziądzu 2011-02-10 11:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 499/10 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środkow finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2011-02-10 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 498/10 w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie wymiaru, windykacji i poboru podatków i opłat lokalnych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2011-02-11 08:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 497/10 w sprawie wniesienia wkładu rzeczowego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp.z o.o. w Grudziądzu. 2011-02-10 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 496/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Łąkowa 102 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-02-10 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 495/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Szosa Toruńska oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2011-02-10 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 494/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz. 2011-02-10 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 493/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW 14041 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2011-02-10 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 492/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Gen. Grota Roweckiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2011-02-10 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 491/10 zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2011-02-10 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 490/10 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13. 2011-02-10 11:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 489/10 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Wieloletniego Planu Przedsięwzięć 2011-02-10 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 488/10 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1, mieszczącego się w budynku położonym w Grudziądzu przy ul. Legionów 13. 2011-02-10 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 487/10 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok 2011-02-10 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 486/10 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2011-02-10 11:17
dokument ZARZĄDZENIE NR 485/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2011 roku 2011-02-10 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 484/10 w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ul. Ludwika Waryńskiego 2011-02-10 11:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 483/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2011-02-10 11:15
dokument ZARZĄDZENIE NR 482/10 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy - miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2011-01-04 11:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 481/10 w sprawie upoważnienia Wiceprezydenta Grudziądza do składania oświadczeń woli. 2010-12-22 12:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 480/10 w sprawie powołania Wiceprezydenta Grudziądza. 2010-12-22 09:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 479/10 w sprawie nabycia na rzecz gminy – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Brzozowej 2011-02-10 11:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 478/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej 91, zabudowanej garażem blaszanym oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-12-17 12:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 477/10 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia likwidacji spalonej maszyny Sportchamp SC2 D będącej własnością Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, użytkowanej przez GKS "Olimpia" i ZSO nr 3 w Grudziądzu 2011-02-10 11:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 476/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-12-17 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 475/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-12-17 12:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 474/10 w sprawie powołania Zespołu ds. realizacji projektu "Nauczanie i wychowanie w grudziądzkich szkołach gwarancją dobrego startu i kontynuacji drogi edukacyjnej uczniów" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 2011-02-10 11:08
dokument ZARZĄDZENIE NR 473/10 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położone w Grudziądzu przy ulicy Al. 23 Stycznia oraz ul. Legionów oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę. 2010-12-17 12:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 472/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie wpisu w dziale III księgi wieczystej wpisanego w księdze wieczystej KW 20980 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-12-17 12:27
dokument ZARZĄDZENIE NR 471/10 w sprawie sporządzenia wykazów nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-12-17 12:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 470/10 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cmentarnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2010-12-14 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 469/10 zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań wymienionych w Uchwale Nr LII/14/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie określenia zadań, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku. 2010-12-09 09:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 468/10 w sprawie opracowania koncepcji funkcjonowania partnerstwa publiczno – prywatnego w gminie mieście Grudziądz 2010-12-09 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 467/10 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki przymusowej wpisanej w księdze wieczystej KW 25117 na rzecz gminy - miasto Grudziądz 2010-12-14 11:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 466/10 zmieniające zarządzenie w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego ustanowionego na rzecz Pani Barbary Koreckiej na nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w Grudziądzu przy ul. Waryńskiego 22 2010-12-14 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 465/10 zmieniające zarządzenie Prezydenta Grudziądza w sprawie ustalenia planu środkow finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2010 rok 2010-12-09 09:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 464/10 w spraie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludnosci i mieszkań w 2011 r. 2010-12-14 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 463/10 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2010-12-14 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 462/10 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2010-12-14 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 461/10 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2010-12-14 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 460/10 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej 2010-12-09 09:49