herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 445/19 w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2019-12-02 13:22
ZARZĄDZENIE NR 444/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kosmonautów oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-12-02 13:22
ZARZĄDZENIE NR 443/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-12-02 13:20
ZARZĄDZENIE NR 442/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-12-03 10:55
ZARZĄDZENIE NR 441/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-12-02 13:19
ZARZĄDZENIE NR 440/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie i przekazanie paczek żywnościowych z okazji Świąt Bożego Narodzenia dla rodzin korzystających z pomocy społecznej" 2019-12-02 13:17
ZARZĄDZENIE NR 439/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pn. "Przygotowanie kolacji wigilijnej dla ok. 450-500 osób bezdomnych i żyjących w niedostatku" 2019-12-02 13:16
ZARZĄDZENIE NR 438/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Kuntersztyn" w Grudziądzu 2019-12-02 13:16
ZARZĄDZENIE NR 437/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego "Mniszek" w Grudziądzu 2019-12-02 13:15
ZARZĄDZENIE NR 436/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-12-02 13:14
ZARZĄDZENIE NR 435/19 w sprawie powołania zespołu do opracowania i aktualizacji dokumentacji zabezpieczenia medycznego miasta Grudziądza 2019-10-29 11:30
ZARZĄDZENIE NR 434/19 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Karola Barra 2019-12-02 13:12
ZARZĄDZENIE NR 433/19 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pana Roberta Walisiewicza 2019-12-02 13:11
ZARZĄDZENIE NR 432/19 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu 2019-12-02 13:09
ZARZĄDZENIE NR 431/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2019-12-02 13:08
ZARZĄDZENIE NR 430/19 w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę – miasto Grudziądz prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu pryz ul. Jaśminowej 2019-12-02 12:59
ZARZĄDZENIE NR 429/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "wymagań, jakie powinien spełniać projekt Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego 2021" 2019-12-02 12:58
ZARZĄDZENIE NR 428/19 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2019-12-02 12:57
ZARZĄDZENIE NR 427/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-12-03 10:53
ZARZĄDZENIE NR 426/19 w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Gminy-miasto Grudziądz w postępowaniach administracyjnych o wyrejestrowanie pojazdów, które stały się własnością Gminy-miasto Grudziądz 2019-12-02 14:32
ZARZĄDZENIE NR 425/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-12-02 12:53
ZARZĄDZENIE NR 424/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-12-02 13:05
ZARZĄDZENIE NR 423/19 w sprawie: upoważnienia do reprezentowania Gminy-miasto Grudziądz w postępowaniach administracyjnych o wyrejestrowanie pojazdów, które stały się własnością Gminy-miasto Grudziądz 2019-12-02 14:29
ZARZĄDZENIE NR 422/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-12-03 10:44
ZARZĄDZENIE NR 421/19 zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz, przeznaczonych do zbycia 2019-12-02 12:44
ZARZĄDZENIE NR 420/19 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Grudziądzkim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w Grudziądzu 2019-12-02 12:43
ZARZĄDZENIE NR 419/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-12-02 12:42
ZARZĄDZENIE NR 418/19 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok" 2019-12-02 12:41
ZARZĄDZENIE NR 417/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-12-02 11:19
ZARZĄDZENIE NR 416/19 w sprawie opracowania i aktualizacji "Planu operacyjnego funkcjonowania miasta Grudziądza w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny." 2019-10-31 08:25
ZARZĄDZENIE NR 415/19 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu do prowadzenia w imieniu gminy-miasto Grudziądz negocjacji z potencjalnymi inwestorami w sprawie zbycia udziałów reprezentujących nie więcej niż 49% kapitału zakładowego spółki pod firmą Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przysługujących gminie-miasto Grudziądz 2019-10-31 08:22
ZARZĄDZENIE NR 414/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-10-31 08:20
ZARZĄDZENIE NR 413/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-12-03 10:42
ZARZĄDZENIE NR 412/19 w sprawie powołania do składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Aliny Rackiej 2019-12-02 11:15
ZARZĄDZENIE NR 411/19 w sprawie odwołania ze składu orzekającego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Agnieszki Wróbel 2019-12-02 11:14
ZARZĄDZENIE NR 410/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2019-10-31 08:19