herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 395/18 w sprawie: upoważnienia do czynności organu w sprawach związanych z wykorzystaniem dróg w sposób szczególny, w tym wydawania zezwoleń, o których mowa w art.65 i n. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 2018-11-19 09:43
ZARZĄDZENIE NR 394/18 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 130 a ust. 10 h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 2018-11-19 09:41
ZARZĄDZENIE NR 393/18 w sprawie: upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych na podstawie art. 130 a ust. 10 h ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym. 2018-11-19 09:36
ZARZĄDZENIE NR 392/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-11-05 10:36
ZARZĄDZENIE NR 391/18 w sprawie odwołania Dyrektora Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu 2018-11-06 08:48
ZARZĄDZENIE NR 390/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-11-05 10:35
ZARZĄDZENIE NR 389/18 w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Chełmińskiej 2018-11-05 10:34
ZARZĄDZENIE NR 388/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 2018-11-05 10:33
ZARZĄDZENIE NR 387/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-11-05 10:27
ZARZĄDZENIE NR 386/18 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu wynagrodzenia za przeniesienie prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Grudziądzu przy ul. Kochanowskiego 11-13 2018-11-05 10:26
ZARZĄDZENIE NR 385/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-05 10:25
ZARZĄDZENIE NR 384/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-05 10:22
ZARZĄDZENIE NR 383/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-05 10:17
ZARZĄDZENIE NR 382/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 2018-11-16 10:58
ZARZĄDZENIE NR 381/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-05 10:16
ZARZĄDZENIE NR 380/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-11-05 10:11
ZARZĄDZENIE NR 379/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00035994/9 na rzecz Skarbu Państwa. 2018-10-31 09:49
ZARZĄDZENIE NR 378/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00015934/5 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2018-10-31 09:20
ZARZĄDZENIE NR 377/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie prawa odkupu nieruchomości 2018-10-31 09:19
ZARZĄDZENIE NR 376/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-10-31 09:18
ZARZĄDZENIE NR 375/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pt. "Prowadzenie Centrum Wspierania Rodzin (CWR) w ramach projektu partnerskiego pn. Rodzina w Centrum 2, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego" 2018-10-31 09:17
ZARZĄDZENIE NR 374/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ulicy Chryzantemowej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-10-31 09:16
ZARZĄDZENIE NR 373/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-10-31 09:00
ZARZĄDZENIE NR 372/18 zmieniające ZARZĄDZENIE NR 322/18 PREZYDENTA GRUDZIĄDZA w sprawie przeprowadzenia konkursu na opracowanie szczegółowej wizualizacji przestrzennej 3D (film i zdjęcia) i multimedialnej, celem utworzenia Centrum Edukacji Przeciwpożarowej w JRG Nr 2 Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przy ul. Strażackiej 1, dla dzieci i młodzieży "OGNIK", obrazującej zagrożenia i skutki związane z pożarami 2018-11-05 10:01
ZARZĄDZENIE NR 371/18 w sprawie aktualizacji wartości gruntów stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz oraz zmiany wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego 2018-10-31 08:58
ZARZĄDZENIE NR 370/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy ul. Miłej, ul. Zimowej, przeznaczonych na cele rekreacyjne oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2018-10-31 08:57
ZARZĄDZENIE NR 369/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2018-10-31 08:55
ZARZĄDZENIE NR 368/18 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych 2018-10-31 08:54
ZARZĄDZENIE NR 367/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-10-31 08:53
ZARZĄDZENIE NR 366/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-10-31 08:51
ZARZĄDZENIE NR 365/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-10-31 08:50
ZARZĄDZENIE NR 364/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-10-31 08:49
ZARZĄDZENIE NR 363/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-10-31 08:48
ZARZĄDZENIE NR 362/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-10-31 08:44
ZARZĄDZENIE NR 361/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-10-31 08:42
ZARZĄDZENIE NR 360/18 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa i udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego 2018-10-31 08:41
ZARZĄDZENIE NR 359/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz 2018-10-16 08:41
ZARZĄDZENIE NR 358/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Aleja 23 Stycznia 26 oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-31 08:40
ZARZĄDZENIE NR 357/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych o oddania w dzierżawę 2018-10-16 08:24
ZARZĄDZENIE NR 356/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-10-16 08:39
ZARZĄDZENIE NR 355/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-10-16 08:38
ZARZĄDZENIE NR 354/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-10-16 08:38
ZARZĄDZENIE NR 353/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00027597/7 na rzecz gminy – miasto Grudziądz 2018-10-16 08:35
ZARZĄDZENIE NR 352/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-10-16 08:36
ZARZĄDZENIE NR 351/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-16 08:33
ZARZĄDZENIE NR 350/18 w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Grudziądza konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-10 08:11
ZARZĄDZENIE NR 349/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Grudziądza na lata 2018 – 2022" 2018-10-10 08:15
ZARZĄDZENIE NR 348/18 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie "Programu współpracy gminy – miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok" 2018-10-10 08:13
ZARZĄDZENIE NR 347/18 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2018 rok 2018-10-10 08:15
ZARZĄDZENIE NR 346/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-10 08:18
ZARZĄDZENIE NR 345/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Alei Nad Trynką oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-10-31 08:39