herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr VIII/35/2018 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części Zarządzenia Nr 68/18 Prezydenta Grudziądza z dnia 28 lutego 2018 r. zmieniającego uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-04-10 09:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 68/18 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok 2018-03-07 10:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 67/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2018-04-05 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 66/18 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2018 roku 2018-03-07 10:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 65/18 w sprawie przymusowego doprowadzenia do kwalifikacji wojskowej osób z rocznika 1999 zamieszkałych na terenie miasta Grudziądza 2018-04-19 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 64/18 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ul. Konstytucji 3 Maja oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2018-03-07 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 63/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych, płożonych w Grudziądzu przy ulicy Waryńskiego 55, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-03-07 10:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 62/18 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2018-03-07 10:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 61/18 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego w Grudziądzu 2018-04-11 09:21
dokument ZARZĄDZENIE NR 60/18 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2018-02-23 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 59/18 w sprawie: kontroli realizacji zadań obronnych na terenie miasta Grudziądza 2018-03-07 10:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 58/18 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2018-02-23 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 57/18 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz uprawnień w zakresie zaciągania w 2018 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2018 2018-02-23 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 56/18 w sprawie wyrażenia zgody na wykreślenie hipoteki wpisanej w księdze wieczystej KW nr TO1U/00023318/0 na rzecz gminy-miasto Grudziądz 2018-02-23 11:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 55/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-02-23 11:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 54/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-23 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 53/18 w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej 2018-04-05 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 52/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasta Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-02-23 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 51/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2018-02-23 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 50/18 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze przetargowej nieruchomości położonych w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2018-03-07 10:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 49/18 w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy gminą – miasto Grudziądz a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasami Państwowymi 2018-02-23 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 48/18 w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego imprezy "Air Show Grudziądz" w dniu 9 września 2018 r. 2018-02-23 11:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 47/18 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2018-02-23 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 46/18 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy - miasto Grudziądz 2018-02-28 14:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 45/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-02-23 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 44/18 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium na I półrocze 2018 oraz na cały rok 2018) 2018-02-23 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 43/18 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2018-02-23 11:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 42/18 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2018-02-23 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 41/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2018 roku 2018-02-23 11:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/18 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018-02-23 11:21