herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE NR 42/19 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla przedszkoli miejskich prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2019-03-11 09:46
ZARZĄDZENIE NR 41/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-03-11 09:46
ZARZĄDZENIE NR 40/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji Grudziądza na lata 2017 - 2023" 2019-04-03 07:50
ZARZĄDZENIE NR 39/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości zabudowanych kompleksem sportowym Klubu Sportowego "STAL", płożonych w Grudziądzu przy ulicy Sportowców 3 2019-04-03 07:43
ZARZĄDZENIE NR 38/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2019-03-11 09:45
ZARZĄDZENIE NR 37/19 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Sławomiry Sacha. 2019-04-03 07:42
ZARZĄDZENIE NR 36/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Gierymskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-03-11 09:44
ZARZĄDZENIE NR 35/19 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy-miasto Grudziądz 2019-04-03 07:40
ZARZĄDZENIE NR 34/19 w sprawie udzielenia upoważnień do dokonywania czynności prawnych i składania oświadczeń woli związanych z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2019-04-03 07:40
ZARZĄDZENIE NR 33/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawierania porozumień w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków 2019-04-03 07:38
ZARZĄDZENIE NR 32/19 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla szkół podstawowych prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2019-03-11 09:42
ZARZĄDZENIE NR 31/19 w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020 dla szkół podstawowych z oddziałami sportowymi prowadzonych przez gminę-miasto Grudziądz 2019-03-11 09:41
ZARZĄDZENIE NR 30/19 zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i określenia składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-03-11 09:40
ZARZĄDZENIE NR 29/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Nadgórnej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-03-11 09:40
ZARZĄDZENIE NR 28/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-03-11 09:39
ZARZĄDZENIE NR 27/19 w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie miasta Grudziądza w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta Miasta Gdańska, Pawła Adamowicza 2019-01-22 11:51
ZARZĄDZENIE NR 26/19 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-01-22 11:43
ZARZĄDZENIE NR 25/19 w sprawie ustalenia w 2019 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2019-01-22 11:50
ZARZĄDZENIE NR 24/19 o naborze wniosków w ramach Grudziądzkiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok 2019-03-14 08:46
ZARZĄDZENIE NR 23/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy – miasto Grudziądz 2019-01-22 11:49
ZARZĄDZENIE NR 22/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta ds. sportu szkolnego 2019-03-14 08:43
ZARZĄDZENIE NR 21/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-01-22 11:47
ZARZĄDZENIE NR 20/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-01-22 11:50
ZARZĄDZENIE NR 19/19 w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Olimpii Grudziądz S.A. z siedzibą w Grudziądzu oraz powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki 2019-01-22 11:46
ZARZĄDZENIE NR 18/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2019-01-22 11:45
ZARZĄDZENIE NR 17/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-01-22 11:44
ZARZĄDZENIE NR 16/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2019-01-22 11:48
ZARZĄDZENIE NR 15/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-03-11 09:36
ZARZĄDZENIE NR 14/19 w sprawie powołania na stanowisko Dyrektora Muzeum im. ks. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu 2019-01-22 11:47
ZARZĄDZENIE NR 13/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2019-03-11 09:36
ZARZĄDZENIE NR 12/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i postępowania w sprawach zaliczek alimentacyjnych oraz wydawania decyzji administracyjnych w tych sprawach 2019-03-11 09:35
ZARZĄDZENIE NR 11/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do występowania przed sądami powszechnymi 2019-03-11 09:34
ZARZĄDZENIE NR 10/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2019-02-22 09:39
ZARZĄDZENIE NR 9/19 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach dodatków mieszkaniowych 2019-02-22 09:39
ZARZĄDZENIE NR 8/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start 2019-02-22 09:38
ZARZĄDZENIE NR 7/19 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do wykonywania czynności w imieniu gminy – miasto Grudziądz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu 2019-02-22 09:37
ZARZĄDZENIE NR 6/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2019-02-22 09:37
ZARZĄDZENIE NR 5/19 w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej 2019-02-22 09:36
ZARZĄDZENIE NR 4/19 w sprawie udzielenia upoważnień do wykonywania czynności określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 2019-02-22 09:36
ZARZĄDZENIE NR 3/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych 2019-02-22 09:35
ZARZĄDZENIE NR 2/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2019-02-22 09:35
ZARZĄDZENIE NR 1/19 w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2019-02-22 09:34