herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Zakończony - Ogłoszenie na wolne stanowisko referenta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu

Poradnia Psychologiczno –Pedagogiczna                                                                              Grudziądz, dn. 29.08.2016r.

w Grudziądzu

ul. Korczaka 23

PPP.0718.40.2016

 

 

                        OGŁASZA KONKURS NA WOLNE STANOWISKO PRACY

                                                           REFERENT

                                               w pełnym wymiarze pracy

 

1.  Wymagania niezbędne określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z póź. zm.) tj.: pracownikiem samorządowym może być osoba, która:

- jest obywatelem polskim,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, cieszy się nieposzlakowaną opinią,

- posiada wykształcenie co najmniej o profilu ekonomicznym.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

- znajomość obsługi pakietu MS Office (Excel, Word, Internet),

- znajomość przepisów ustawy o zamówieniach publicznych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o ochronie danych osobowych,

- samodzielność, rzetelność, terminowość, odpowiedzialność, komunikatywność, dyskrecja,

- umiejętność analitycznego i logicznego myślenia,

- umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

- znajomość aktualnych przepisów  dotyczących administracji (instrukcja kancelaryjna - klasyfikacja akt sprawy),

- znajomość Karty Nauczyciela, ustawy o Systemie Oświaty i Kodeksu Pracy,

- przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych i wykonywania zadań określonych
  w  polityce bezpieczeństwa, a dotyczących funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji,

- wykonywanie zadań związanych z kontrolą zarządczą,

- prowadzenie dokumentacji Poradni zgodnie z aktualnymi aktami prawnymi,

- redagowanie pism zleconych przez Dyrektora,

- prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej z Poradni oraz organizowanie właściwego obiegu dokumentów,

- prowadzenie księgi przyjęć dzieci i młodzieży,

- prowadzenie rejestru badanych w Poradni,

- prowadzenie rejestru wydawanych delegacji służbowych,

- zabezpieczenie oraz archiwizacja na nośnikach komputerowych,

- przygotowywanie projektów opinii, orzeczeń, zaświadczeń,

- przestrzeganie tajemnicy służbowej,

- Inne czynności służbowe zlecone przez Dyrektora w toku bieżącej pracy.

 

4. Warunki pracy na stanowisku:

 

- główne miejsce pracy – sekretariat PPP, ul. Korczaka 23 w Grudziądzu,

- praca przy komputerze.

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : mniej niż 6%

 

5. Wymagane dokumenty:

 

- list motywacyjny,

- C.V.,

- kserokopie posiadanych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacyjnych,

- oświadczenie o niekaralności.

 

6. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

1. Termin do 7 września 2016r.

2. Sposób składania dokumentów: w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym (liczy się data wpływu do poradni).

3. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Miejsce: Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ul. Korczaka 23, 86-300 Grudziądz

    (z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko referenta w PPP w Grudziądzu".

 

7. Dodatkowe informacje

 

1. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną telefonicznie poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.

2. Informacja o wyniku naboru będzie ogłoszona na tablicy informacyjnej w siedzibie PPP w Grudziądzu, ul. Korczaka 23 oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

3. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostaną odesłane pocztą.

 

                                                                                              Dyrektor Poradni

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Kamilla Wiśniewska 24-08-2016 15:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Kamilla Wiśniewska 04-10-2016 15:24