herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o naborze do bazy danych kandydatów do Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, a także ich spółek zależnych

Prezydent Grudziądza ogłasza nabór do bazy danych kandydatów do Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, a także ich spółek zależnych.

 

 1. Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie wyższe: ekonomiczne, prawnicze lub specjalistyczne branżowe,
 2. spełnienie wymogów wynikających z przepisów art. 10a ust. 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 t.j.) w związku z przepisami art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.),
 3. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu zawodowego na stanowiskach pracy związanych z działalnością gospodarczą lub finansową, obsługą prawną, zarządzaniem lub nadzorem właścicielskim,
 4. nie podleganie określonym w przepisach prawa lub wynikającym z prawomocnych orzeczeń sądowych zakazom zajmowania stanowisk członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego, w szczególności w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1467, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679 t.j.) i ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.);
 2. doświadczenie zawodowe wynikające z pełnienia funkcji lub zajmowanych stanowisk w organach spółek prawa handlowego, zwłaszcza w organach spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 1. Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej, winien przedłożyć:
 1. CV wraz z opisem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej, z której wynika co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnienie przynajmniej jednego z wymogów określonych w art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. a-k ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933, z późn. zm.),
 2. odpis lub kopię dyplomu ukończenia studiów,
 3. odpis lub kopię dokumentu potwierdzających kwalifikacje, o których mowa w art.19 ust. 1 pkt 1 lit. a-k ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1933 r. z późn. zm.), z których wynika, że kandydat:

1) posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych, oraz posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, a także spełnia przynajmniej jeden z poniższych wymogów:

a) posiada stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych,

b) posiada tytuł zawodowy radcy prawnego, adwokata, biegłego rewidenta, doradcy podatkowego, doradcy inwestycyjnego lub doradcy restrukturyzacyjnego,

c) ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA),

d) posiada certyfikat Chartered Financial Analyst (CFA),

e) posiada certyfikat Certified International Investment Analyst (CIIA),

f) posiada certyfikat Association of Chartered Certified Accountants (ACCA),

g) posiada certyfikat Certified in Financial Forensics (CFF),

h) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. poz. 202, z późn. zm.),

i) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2021 r., poz.425 i 1535),

j) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez Prezesa Rady Ministrów,

k) złożyła egzamin dla kandydatów na członków organów nadzorczych przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych;

 1. kwestionariusz osobowy kandydata na członka Rady Nadzorczej spółki, w której gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia),
 2. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz ujawnienie danych poprzez przesłanie lub inne udostępnienie (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia).

 

 1. Osoba wskazana przez Prezydenta Grudziądza na członka Rady Nadzorczej spółki, w której gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, urodzona przed dniem 1 sierpnia 1972 r., przed powołaniem na członka Rady Nadzorczej, będzie zobowiązana do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 w zw. z art. 4 ust. 40 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r., poz. 342, z późn. zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a wyżej wskazanej ustawy.

 

 1. Informacje dodatkowe:
 1. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może pozostawać w stosunku pracy ze spółką, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 2. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może posiadać akcji w spółce zależnej, z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 646 t.j.);
 3. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może pozostawać ze spółką, o której mowa w pkt. 2, w stosunku pracy, ani świadczyć pracy lub usług na jej rzecz na podstawie innego stosunku prawnego;
 4. kandydat na członka Rady Nadzorczej nie może wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami jako członka organu nadzorczego albo mogłyby wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność lub rodzić konflikt interesów wobec działalności spółki;
 5. kandydat może być powołany do Rady Nadzorczej tylko w jednej spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego pozostaje udziałowcem bądź akcjonariuszem,
 6. jednostka samorządu terytorialnego nie może wskazać jako kandydata na członka organu nadzorczego osoby, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:
  1. pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze;
  2. wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań;
  3. jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze.

 

 1. Osoby zainteresowane kandydowaniem na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje lub ich spółkach zależnych, spełniające warunki określone w treści ogłoszenia, proszone są o składanie wymaganych dokumentów na adres: Urząd Miejski w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje”, w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, w godzinach jego pracy.

 

 1. Kandydatom, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie, a nie zostali wybrani na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje (lub spółek od nich zależnych) nie przysługuje możliwość odwołania się.

 

 1. Bez rozpoznania pozostawia się zgłoszenia kandydatów, które nie spełniają wymogów formalnych.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Grudziądza ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz. Pełna informacja na temat Administratora i przysługujących Pani/Panu praw została zawarta w Klauzuli informacyjnej dla osób aplikujących do bazy kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje, załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 

 

 

 

 

Załączniki:

 1. Kwestionariusz osobowy kandydata na członka rady nadzorczej spółki, w której gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje.
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych oraz ujawnienie danych poprzez przesłanie lub inne udostępnienie.
 3. Klauzula informacyjna dla osób aplikujących do bazy kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek, w których gmina-miasto Grudziądz posiada udziały/akcje.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Woźniak 14-04-2023 13:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Beata Woźniak 14-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Beata Woźniak 14-04-2023 13:46