herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Pozwolenia i decyzje- środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia, wycinka drzew - KATALOG -
katalog Programy, plany, uchwały związane z ochroną środowiska, decyzje środowiskowe do 2018 roku - KATALOG -
katalog Kąpieliska - KATALOG -
katalog Monitoring ruchów masowych ziemi - KATALOG -
katalog Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy-miasto Grudziądz - KATALOG -
katalog Instalacje wytwarzające pole elektromagnetyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia - KATALOG -
dokument Wykaz podmiotów odbierających nieczystości ciekłe z terenu miasta Grudziądza 2021-08-10 15:30
katalog Pozwolenia zintegrowane - KATALOG -
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Program Ochrony Środowiska dla Gminy - Miasto Grudziądz na lata 2023-2026 z perspektywą na lata 2027-2030" 2022-08-22 11:53
dokument Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zalewni Wód Polskich w Tczewie o zakończonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Pana Adama Obidowskiego, prokurenta firmy P.H.U. POLMOZBYT Toruń Holding S.A., w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych z myjni samochodowej i pomiesczeń warszatowych stacji obsługi nr 1 w Grudziądzu zlokalizowanej przy ul. Paderewskiego 29 do miejskiej kanalizacji sanitarnej 2018-03-08 13:25
dokument Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowania projektu pn: "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy-miasto Grudziądz - aktualizacja" 2017-08-08 08:05
dokument Podanie do publicznej wiadomości informacji o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa zakładu produkcyjnego SITS INDUSTRY Sp. z o.o. w Grudziądzu na działkach nr 5/7 i 5/10 obręb 0018 przy ulicy Droga Kurpiowska/Droga Graniczna w Grudziądzu". 2016-09-07 14:58
dokument Podsumowanie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz" 2015-12-23 09:51
dokument Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko dla Planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy – miasto Grudziądz 2015-11-02 14:11
dokument Program ochrony środowiska 2015-01-19 12:56
dokument Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu 2015-08-04 07:12
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie prowadzonego postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz-Pelplin. 2017-04-24 12:23
dokument Zawiadomienie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy 2022-06-01 11:06
dokument Obwieszczenie o wydaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzew gatunku oliwnik wąskolistny o obwodach pni: - 85 cm, - 70 cm, - 96, 100 cm, - 110 cm, z terenu nieruchomości położonej przy ul. Korczaka 4 (dz. nr 35/9), obręb 106 w Grudziądzu. 2019-12-16 14:40
dokument Obiweszczenie o wydaniu w dniu 16 grudnia 2019 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa gatunku jarząb szwedzki o obwodzie pnia 74 cm z terenu nieruchomości położonej przy ul. Śniadeckich 33 (dz. nr 41, obręb 106 w Grudziądzu. 2019-12-16 14:40
dokument 2018-10-16 08:20
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 12 lipca 2017 r. znak WOO.4207.80.2017.ADS.8 ? wydanie postanowienia nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedłużeniu postępowania dla przedsięwzięcia ? Niskoemisyjny transport publiczny, realizowany w Grudziądzu 2017-07-18 12:49
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 11 lipca 2017 r. znak WOO.4202.3.2016.ADS.36 "wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz Pelplin Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz Pelplin. 2017-07-25 11:15
dokument Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:38
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 maja 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu PONE dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:37
dokument Obwieszczenie Prezydenta Grudziądza z dnia 12 czerwca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu dokumentu PONE dla gminy-miasto Grudziądz 2017-06-12 13:30
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy 2017-05-29 13:52
dokument Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 25 kwietnia 2017 r. znak WOO.4202.3.2016.ADS.29 ? ponowne wystąpienie do Kujawsko-Pomorskiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku o uzgodnienie realizacji inwestycji do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. ?Budowa napowietrznej dwutorowej linii 400 kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń, na odcinku Grudziądz ? Pelplin? 2017-04-28 12:47