herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

KODEKS ETYCZNY
PRACOWNIKA URZĘDU MIEJSKIEGO
W GRUDZIĄDZU

Obowiązuje od: 28 sierpnia 2006 r.

KODEKS ETYCZNY OBOWIĄZUJE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW URZĘDU
BEZ WZGLĘDU NA ZAJMOWANE STANOWISKO CZY RODZAJ
WYKONWANEJ PRACY

Postanowienia wstępne

Ilekroć w niniejszym kodeksie jest mowa o:

Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miejski w Grudziądzu,
Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Artykuł 1
Zasady i postanowienia ogólne

§ 1

Kodeks etyczny pracownika określa zasady postępowania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

§ 2

Kodeks jest zbiorem najważniejszych wartości, którymi powinni się kierować pracownicy Urzędu przy wykonywaniu swoich obowiązków.

§ 3

Celem kodeksu jest sprecyzowanie głównych standardów codziennego zachowania się pracowników w miejscu pracy oraz zasad właściwej współpracy wewnątrz i na zewnątrz Urzędu.

Artykuł 2
Wykonywanie obowiązków

§ 1

Pracownik ma obowiązek przedstawiania rzeczywistości zgodnie z prawdą niezależnie od swoich przekonań i poglądów politycznych.

§ 2

Pracownik wykonując powierzone mu obowiązki musi podejmować decyzje i inicjatywy dla dobra mieszkańców kierując się zasadą rzetelności, sumienności oraz kompetentności.

§ 3

Pracownik ma obowiązek traktować jednakowo wszystkich przyjmowanych interesantów z zachowaniem odpowiednich zasad kultury i dobrego wychowania.

§ 4

Pracownik ma bezwzględny obowiązek poszanowania godności każdego interesanta, jego praw, dóbr osobistych, a w szczególnosci prywatności i dobrego imienia.

§ 5

Pracownik rozpatrując sprawy musi to robić zgodnie z obowiązującym prawem i bez zbędnej zwłoki.

§ 6

Pracownik ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez siebie pracy niezależnie od rangi zajmowanego stanowiska.

§ 7

Pracownik powinien unikać rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów i działań wymierzonych w powagę i autorytet swojego bezpośredniego przełożonego oraz wykonywać jego polecenia ze szczególną starannością, dobrą wolą i najlepszą wiedzą o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

§ 8

Pracownik wykonując swoje obowiązki musi kierować się zasadą otwartości i sprawiedliwości, stosując zasadę oddzielania własnych sądów i emocji od stanu rzeczywistego.

§ 9

Pracownik dba o podwyższanie kwalifikacji zawodowych, tak by swym profesjonalizmem gwarantować wysoką jakość świadczonych usług oraz przyczyniać się do zadowolenia klientów Urzędu.

§ 10

Pracownik powinien być ubrany stosownie do powagi i miejsca wykonywanego obowiązku.

Artykuł 3
Kontakty między pracownikami

§ 1

Pracownik powinien w sposób wszechstronny i odpowiedzialny współpracować z innymi pracownikami w celu wykonywania obowiązków zawodowych oraz rozstrzygać wszystkie kwestie sporne zgodnie z zasadą bezstronności.

§ 2

Pracownik ma obowiązek postępować zgodnie z zasadami solidarności, lojalności i koleżeństwa. Pracownik ma obowiązek zachowywać się godnie, uprzejmie i życzliwie wobec innych pracowników zachowując zasady kultury osobistej i dobrego wychowania.

§ 3

Pracownik nie powinien przekazywać innym pracownikom obowiązków, za które jest odpowiedzialny oraz podejmować prób przeniesienia odpowiedzialności na innego pracownika.

§ 4

Pracownik nie powinien w obecności interesanta wyrażać negatywnych opinii o pracy innych pracowników.

Artykuł 4
Świadomość antykorupcyjna

§ 1

Pracownik ma obowiązek działać w zgodzie z dobrem interesanta oraz odmawiać wszelkiego rodzaju działań niezgodnych z prawem i uczciwością.

§ 2

Pracownik nie może w związku z wykonywaniem czynności służbowych wykorzystywać stanowiska służbowego do załatwiania własnych interesów, prywatnych interesów osób trzecich, nie może także czerpać żadnych korzyści majątkowych w związku z zajmowanym stanowiskiem.

§ 3

Pracownik powinien wybierać rozwiązania najkorzystniejsze dla całej społeczności Miasta Grudziądza, z poszanowaniem praw osób indywidualnych.

Artykuł 5
Reprezentowanie Urzędu

§ 1

Pracownik, zarówno w trakcie wykonywania czynności służbowych, jak też w życiu prywatnym winien mieć na uwadze, iż swym postępowaniem współtworzy wizerunek Urzędu.

§ 2

Pracownik swą opinię w sprawach należących do Urzędu wyraża w sposób powściągliwy i rozważny unikając stwierdzeń, które w jakikolwiek sposób naruszałyby powszechnie akceptowane zasady dobrego zachowania.

§ 3

Pracownik w kontaktach zawnętrznych dba o dobre imię Urzędu, dementując informacje nieprawdziwe, nie rozpowszechnia informacji niesprawdzonych, szkodzących opinii Urzędu.

Artykuł 6
Postanowienia końcowe

§ 1

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu są zobowiązani do przestrzegania Kodeksu Etycznego.

§ 2

Za nieprzestrzeganie przepisów Kodeksu Etycznego pracownicy ponoszą odpowiedzialność przewidzianą prawem.

 

KORUPCJA POLITYCZNA Wskazówki dla przedstawicieli organów władzy wybieranych w wyborach powszechnych

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 25-02-2008 11:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-02-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 12-11-2019 13:03