herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 208/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZARZĄDZENIE NR 208/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 30 marca 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 6 ust. 2 pkt 1, § 7 pkt 8 i § 9 ust. 1 Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku zarządzam, co następuje:

 

Rozdział 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

§ 1. 1.  Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „zadaniem”.

 1. Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 7 pkt 8 Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 2. Celem zadania jest poszerzenie oferty kulturalnej miasta, zwiększenie zainteresowania kulturą i ożywienie życia kulturalnego mieszkańców oraz zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców na temat kultury lokalnej i historii Grudziądza poprzez organizację imprezy promującej Twierdzę Grudziądz w formie rekonstrukcji historycznej z udziałem co najmniej 50 rekonstruktorów.

§ 2. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 50.000,00 zł.

 1. Zastrzega się możliwość rozdysponowania kwoty niższej, niż kwota wskazana w ust. 1.

Rozdział 2
Zasady przyznawania dotacji

§ 3. 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 2. W konkursie zostanie wybrana jedna oferta.
 3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent w terminie wskazanym przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zwany dalej „Wydziałem”, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od dnia poinformowania o przyznaniu dotacji:

1) dokonuje aktualizacji oferty w formie elektronicznej, poprzez generator ofert, uwzględniając:)

    1. wysokość przyznanej dotacji,
    2. procentowy udział przyznanej dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania, który nie może być  wyższy niż wnioskowany w ofercie,
    3. limit wydatków na koszty administracyjne, o którym mowa w § 4 ust. 12,
    4. ewentualne uwagi komisji konkursowej lub Prezydenta dotyczące przeznaczenia dotacji lub sposobu realizacji zadania,

oraz, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej skan wydruku potwierdzenia złożenia aktualizacji oferty wygenerowanego z systemu, zgodnego z wersją elektroniczną aktualizacji oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, lub

2) informuje Wydział w formie pisemnej o rezygnacji z realizacji zadania.

Rozdział 3
Termin i warunki realizacji zadania

§ 4. 1. Zadanie należy zrealizować w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 września 2023 r.

 1. W przypadku, gdy z oferty realizacji zadania, wynika konieczność rozpoczęcia realizacji zadania przed zawarciem umowy, termin rozpoczęcia realizacji zadania może być wcześniejszy niż data zawarcia umowy, przy czym wydatki na realizację zadania poniesione przed datą zawarcia umowy uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione do wysokości określonej w umowie ze środków innych niż dotacja.
 2. Warunki realizacji zadania:

1) zadanie polega na zrealizowaniu dioram, przeprowadzeniu pokazów uzbrojenia i inscenizacji dotyczącej historycznego oblężenia Grudziądza w 1807 roku z udziałem co najmniej 50 rekonstruktorów;

2) w ramach realizacji zadania zleceniobiorca jest zobowiązany do zapewnienia:

 1. odpowiednio wykwalifikowanej kadry oraz zaplecza logistycznego niezbędnego do realizacji zadania,
 2. umundurowania rekonstruktorów charakterystycznego dla epoki,
 3. swobodnego dostępu zwiedzającym do zrekonstruowanego obozowiska. 
 1. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
 2. Zleceniobiorca, zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
 3. Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:

1) są niezbędne dla realizacji zadania;

2) są racjonalne i efektywne;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;

4) zostały udokumentowane;

5) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

 1. W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zleceniobiorca ma możliwość jego odliczenia w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);

2) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

3) amortyzację;

4) leasing;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) kary i grzywny;

7) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

 1. Wkład własny niefinansowy zleceniobiorcy w realizacji zadania mogą stanowić:

1) wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków organizacji;

2) wkład rzeczowy – przedmioty służące realizacji zadania.

 1. W przypadku wkładu własnego osobowego w realizacji zadania przyjmuje się aktualne stawki rynkowe z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa nie może być niższa niż 22,80 zł (w okresie do 30 czerwca 2023 r.) i 23,50 zł (w okresie od 1 lipca 2023 r.) i nie wyższa niż 100,00 zł.
 2. W przypadku wkładu własnego rzeczowego w realizacji zadania uwzględnia się wyłącznie wkład w takim zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do realizacji zadania i przyjmuje się aktualne ceny rynkowe.
 3. Wkład rzeczowy to przedmioty służące realizacji zadania (np. nieruchomości, środki transportu, maszyny, urządzenia), zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie (np. usługa transportowa, hotelowa, poligraficzna) planowana do wykorzystania w realizacji zadania.
 4. Koszty administracyjne realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się np.: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych zleceniobiorcy, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe).
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane, bez konieczności aneksowania umowy:

1) przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości
nieprzekraczającej 20 % danego kosztu pokrytego z dotacji;

2) zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminu ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie;

3) zmiana numeru rachunku bankowego zleceniobiorcy.

 1. W uzasadnionych przypadkach zleceniobiorca może wystąpić w trakcie realizacji zadania o aneksowanie umowy, w szczególności w zakresie:

1) przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w wysokości przekraczającej 20 % danego kosztu pokrytego z dotacji;

2) utworzenia nowej pozycji kosztów w kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) istotnych zmian w zakresie poszczególnych działań, w tym wprowadzenia nowych działań i/lub rezygnacji z zaplanowanych działań,

pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na warunki realizacji zadania i kryteria oceny oferty określone w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Zleceniobiorca, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Zleceniobiorca załącza do sprawozdania w formie elektronicznej zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, list płac itp.) dotyczących realizacji zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizuje działania określone w ofercie, a rezultaty wskazane w ofercie (w sposób umożliwiający ich zmierzenie) zostaną osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80 % w stosunku do zaplanowanych.
 4. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie równym lub wyższym niż 50 % i niższym niż 80 %, zleceniobiorca:

1) będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów;

2) może być zobowiązany do zwrotu dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania publicznego.

 1. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie niższym niż 50 %, zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości dotacji.
 2. Przy ocenie stopnia realizacji zadania, zleceniodawca weźmie pod uwagę w szczególności:

1) czy nieosiągnięcie rezultatów nastąpiło z winy zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych;

2) czy nieosiągnięcie rezultatów ma wpływ na koszty jednostkowe zadania;

3) czy nieosiągnięcie rezultatów spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

    21. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą (gminą-miasto Grudziądz) a zleceniobiorcą (organizacją pozarządową), sporządzonej zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

      22. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez zleceniodawcę.

Rozdział 4
Termin składania ofert

§ 5. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

   1.  

       2. Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

       2) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

       3) w części VI – opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności:

 1. architektonicznej – przystosowanie budynków i pomieszczeń, w których będzie realizowane zadanie,
 2. cyfrowej – dostępność stron internetowych, o ile będą wykorzystane przy realizacji zadania,
 3. informacyjno-komunikacyjnej – np. dostępność materiałów informacyjnych, zapewnie-nie alternatywnych sposobów komunikowania się.
 1. Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. do godz. 23:59:59.
 2. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:

1) skan statutu lub w przypadku stowarzyszeń zwykłych – regulaminu działalności (obowiązek nie dotyczy parafii i innych kościelnych osób prawnych);

2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza);

3) w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł; zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o numerze 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z adnotacją „Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa”; opłaty skarbowej nie uiszczają uczniowskie kluby sportowe i podmioty mające status organizacji pożytku publicznego).

 1. Oferent, po złożeniu oferty, pobiera z generatora ofert wydruk potwierdzenia złożenia oferty, zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty. Wydruk podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 2. Oferent, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej do złożonej oferty skan wydruku, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odblokowania oferty.
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty w generatorze ofert.
 4. Przed złożeniem oferty dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:

1) w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownik Wydziału pod numerem telefonu 56 45 10 474 oraz drogą elektroniczną pod adresem e-mail m.czepil@um.grudziadz.pl;

2) w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

Rozdział 5
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

§ 6. 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

1) została złożona poprzez generator ofert;

2) została złożona w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;

3) została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

4) jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu i terminu realizacji zadania publicznego;

5) została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma prawidłowo wypełnione wszystkie oświadczenia;

6) zawiera załączniki w formie elektronicznej, określone w § 5 ust. 4;

7) zawiera skan wydruku potwierdzenia złożenia oferty, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.

 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 1 pkt 5 – 7, w zakresie i w terminie wskazanym przez Wydział.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym zakresie lub terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta Grudziądza.
 4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Kryteria oceny oferty

Liczba punktów

1

Możliwość realizacji zadania publicznego

15

 1. celowość realizacji zadania:
 1. w jakim stopniu uzasadniono potrzebę realizacji zadania:
 • czy wskazano problem,
 • czy opisano jego przyczyny i skutki,
 • czy wskazano dane uzasadniające potrzebę realizacji zadania,
 • czy opisano komplementarność z innymi działaniami,
 1. adresaci zadania:
 • czy opisano adresatów zadania,
 • czy opisano sposób ich rekrutacji,
 • czy opisano sposób rozwiązania ich problemów

 

4

 

 

 

 

3

 

 1. opis działań:
 • czy zaplanowane działania są adekwatne do celów zadania,
 • czy uwzględniono i opisano wszystkie działania,
 • czy opis działań tworzy spójną całość,
 • czy harmonogram realizacji działań jest przejrzysty/ klarowny

4

 1. rezultaty realizacji zadania:
 • czy wymieniono konkretne i mierzalne rezultaty (ilościowe i jakościowe),
 • czy zakładane rezultaty przyczynią się do osiągnięcia celu zadania,
 • czy zakładane rezultaty są możliwe do osiągnięcia,
 • czy efekty po zakończeniu realizacji zadania będą trwałe

4

2

Proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

9

 •  

          1. doświadczenie oferenta w realizacji zadań w zakresie objętym konkursem:

 • czy oferent posiada doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 • czy oferent posiada doświadczenie w pracy z adresatami zadania 

4

 •  

        2. zasoby osobowe oferenta:

 • czy oferent dysponuje odpowiednimi zasobami kadrowymi (osoby zatrudnione, wolontariusze),
 • czy osoby zaangażowane w realizację zadania posiadają doświadczenie w realizacji podobnych zadań,
 • czy osoby zaangażowane w realizację zadania posiadają kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania

3

 1. zasoby rzeczowe oferenta:
 • czy oferent dysponuje odpowiednim zapleczem lokalowym niezbędnym do realizacji zadania,
 • czy oferent dysponuje odpowiednim wyposażeniem niezbędnym do realizacji zadania

2

 

3

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

16

 1. prawidłowość i przejrzystość kosztów:
 • czy zaplanowane koszty są niezbędne do realizacji zadania,
 • czy kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania jest rzetelna,
 • czy koszty są spójne z opisem działań,
 • czy wszystkie koszty są kwalifikowalne,
 • czy kalkulacja jest kompleksowa, czytelna i przejrzysta

10

 1. racjonalność kosztów:
 • czy wysokość stawek jednostkowych nie odbiega od cen rynkowych,
 • czy koszty są adekwatne do planowanych działań,
 • czy koszty są efektywne w stosunku do planowanych rezultatów 

6

4

 
 

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł oraz wkład rzeczowy i osobowy

10

 •  

       1. wkład finansowy (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):

 • oferent nie planuje wkładu finansowego – 0 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości do 10 % sumy kosztów zadania – 1 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości 10,01-20 % – 2 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości 20,01-30 % – 3 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości 30,01-40 % – 4 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości 40,01-50 % – 5 pkt,
 • oferent planuje wkład w wysokości powyżej 50 % – 6 pkt

6

 •  

       2. wkład rzeczowy:

 • oferent planuje wkład rzeczowy,
 • oferent czytelnie i przejrzyście wycenił wkład rzeczowy

2

 •  

       3. wkład osobowy:

 • oferent planuje wkład osobowy,
 • oferent czytelnie i przejrzyście wycenił wkład osobowy

2

5

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez gminę-miasto Grudziądz w latach 2020-2022, w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (możliwość wyboru jednej odpowiedzi)

4

 1. oferent nierzetelnie i nieterminowo realizował zadania i/lub nieprawidłowo rozliczył otrzymane środki

0

 1. oferent dotychczas nie realizował zadań zleconych przez miasto

1

 1. oferent rzetelnie i terminowo realizował zadania oraz prawidłowo rozliczył otrzymane środki

4

6

Kryteria dodatkowe:

6

   1. liczba zorganizowanych przez oferenta rekonstrukcji historycznych
w latach 2018-2022 (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):

 • oferent nie organizował rekonstrukcji – 0 pkt,
 • oferent zorganizował od 1 do 3 rekonstrukcji – 1 pkt,
 • oferent zorganizował powyżej 3 rekonstrukcji – 3 pkt

3

   2. gwarantowana przez oferenta liczba rekonstruktorów biorących udział w realizacji zadania (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):

 • w zadaniu weźmie udział od 51 do 75 rekonstruktorów – 1 pkt,
 • w zadaniu weźmie udział od 76 do 100 rekonstruktorów – 2 pkt,
 • w zadaniu weźmie udział powyżej 101 rekonstruktorów – 3 pkt

3

Razem

60

 1. Komisja konkursowa zarekomenduje Prezydentowi Grudziądza do przyznania dotacji oferty, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, nie mniej jednak niż 45 punktów.
 2. Prezydent Grudziądza, w formie zarządzenia, podejmie decyzję w sprawie wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji.
 3. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 30 czerwca 2023 r. w następujących miejscach:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl;

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

 1. Wydział poinformuje oferentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez generator ofert, o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert i wysokości przyznanej dotacji.
 2.  W przypadku, gdy oferent załączył do oferty skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do dostarczenia do Wydziału oryginał pełnomocnictwa albo kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Rozdział 6
Zadania publiczne zrealizowane w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu

§ 7. W latach 2022-2023 Prezydent Grudziądza zlecił zadanie publiczne z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego przekazując organizacjom pozarządowym i innym podmiotom dotacje w wysokości 70.000,00 zł w 2022 roku i 69.650,00 zł w 2023 roku (kwota przyznana), zgodnie z zestawieniem:

Lp.

Nazwa organizacji

Kwota dotacji w 2022 roku

Kwota dotacji w 2023 roku

1

  Fundacja Artystyczna Kosmos

0,00

15.000,00

2

  Fundacja imienia Piotra Janowskiego

14.650,00

15.000,00

3

  Fundacja Krzewienia Kultury i Turystyki „Nad Rzeką”

2.350,00

0,00

4

  Fundacja na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej

15.000,00

15.000,00

5

  Grudziądzkie Towarzystwo Kultury

8.000,00

9.650,00

6

  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Maksymiliana Kolbego

15.000,00

15.000,00

7

  Stowarzyszenie Fado

15.000,00

0,00

Razem

70.000,00

69.650,00

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 8. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

 1. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
 2. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 3. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do dnia 21 kwietnia 2023 r. należy:

1) dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 15:30) albo

2) przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

4) Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku;

5) Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 31-03-2023 11:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 30-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 15-05-2023 08:17