herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 221/23 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych

ZARZĄDZENIE NR 221/23

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 14 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) oraz § 6 ust. 2 pkt 1, § 7 pkt 9 lit. bi § 9 ust. 1 Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku zarządzam, co następuje:


Rozdział 1
Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

§ 1. 1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych, zwanego dalej „zadaniem”. 

 1. Zadanie mieści się w zakresie priorytetowych zadań publicznych wskazanych w § 7 pkt 9 lit. b Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku.
 2. Celem zadania jest rozwój sprawności fizycznej, propagowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu oraz zwiększenie możliwości udziału społeczności lokalnej w aktywności sportowej poprzez organizację imprez sportowych w Grudziądzu w sportach lotniczych, w których weźmie udział co najmniej 40 zawodników, w tym minimum 50 % zawodników zagranicznych.

§ 2. 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi 300.000,00 zł.

 1. Zastrzega się możliwość rozdysponowania kwoty niższej, niż kwota wskazana w ust. 1.

Rozdział 2
Zasady przyznawania dotacji

§ 3. 1. O przyznanie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w zakresie objętym konkursem.

 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji, jak również nie gwarantuje przyznania dotacji we wnioskowanej wysokości.
 2. W przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana, oferent w terminie wskazanym przez Wydział Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, zwany dalej „Wydziałem”, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych od dnia poinformowania o przyznaniu dotacji:

1) dokonuje aktualizacji oferty w formie elektronicznej, poprzez generator ofert, uwzględniając:

    1. wysokość przyznanej dotacji,
    2. procentowy udział przyznanej dotacji w sumie wszystkich kosztów realizacji zadania, który nie może być wyższy niż wnioskowany w ofercie,
    3. limit wydatków na koszty administracyjne, o którym mowa w § 4 ust. 12,
    4. ewentualne uwagi komisji konkursowej lub Prezydenta dotyczące przeznaczenia dotacji lub sposobu realizacji zadania,

oraz, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej skan wydruku potwierdzenia złożenia aktualizacji oferty wygenerowanego z systemu, zgodnego z wersją elektroniczną aktualizacji oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, lub

2) informuje Wydział w formie pisemnej o rezygnacji z realizacji zadania.

Rozdział 3
Termin i warunki realizacji zadania

§ 4. 1. Zadanie należy zrealizować w okresie od 1 czerwca 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 1. W przypadku, gdy z oferty realizacji zadania publicznego wynika konieczność rozpoczęcia realizacji zadania przed zawarciem umowy, termin rozpoczęcia zadania może być wcześniejszy niż data zawarcia umowy, przy czym wydatki na realizację zadania poniesione przed datą zawarcia umowy uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli zostały poniesione ze środków innych niż dotacja.
 2. W ramach zadania zleceniobiorca jest zobowiązany zorganizować imprezę sportową o charakterze międzynarodowym w sportach lotniczych, w której weźmie udział co najmniej 40 zawodników, w tym minimum 50 % zawodników zagranicznych.
 3. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania, pod warunkiem, że zleceniobiorca prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego.
 4. Zleceniobiorca zgodnie z zapisami art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) przy realizacji zadania będzie zobowiązany do spełnienia określonych w treści umowy warunków służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy.
 5. Wydatki dotyczące realizacji zadania uznaje się za kwalifikowalne, jeżeli:

1) są niezbędne dla realizacji zadania;

2) są racjonalne i efektywne;

3) zostały faktycznie poniesione w okresie wskazanym w umowie;

4) zostały udokumentowane w okresie wskazanym w umowie;

5) zostały przewidziane w kalkulacji kosztów.

 1. W kosztach realizacji zadania nie uwzględnia się wydatków niezwiązanych bezpośrednio z realizacją zadania (koszty niekwalifikowalne), w szczególności wydatków na:

1) podatek od towarów i usług (VAT), jeżeli zleceniobiorca ma możliwość jego odliczenia w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.);

2) finansowanie kosztów działalności gospodarczej;

3) amortyzację;

4) leasing;

5) odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;

6) kary i grzywny;

7) zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.

 1. Wkład własny niefinansowy zleceniobiorcy w realizacji zadania mogą stanowić:

1) wkład osobowy – świadczenia wolontariuszy lub praca społeczna członków organizacji;

2) wkład rzeczowy – przedmioty służące realizacji zadania.

 1. W przypadku wkładu własnego osobowego w realizacji zadania przyjmuje się aktualne stawki rynkowe z zastrzeżeniem, że stawka godzinowa nie może być niższa niż 22,80 zł (w okresie do 30 czerwca 2023 r.) i 23,50 zł (w okresie od 1 lipca 2023 r.) i nie wyższa niż 100,00 zł.
 2. W przypadku wkładu własnego rzeczowego w realizacji zadania uwzględnia się wyłącznie wkład w takim zakresie, w jakim jest on wykorzystywany do realizacji zadania i przyjmuje się aktualne ceny rynkowe.
 3. Wkład rzeczowy to przedmioty służące realizacji zadania, zasób udostępniony lub usługa świadczona na rzecz organizacji przez inny podmiot nieodpłatnie planowane do wykorzystania w realizacji zadania.
 4. Koszty administracyjne realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % sumy wszystkich kosztów realizacji zadania (do kosztów administracyjnych zalicza się np.: koszty obsługi księgowej, koszty działań o charakterze administracyjnym, koordynacyjnym, nadzorczym i kontrolnym, koszty telekomunikacyjne, koszty zakupu materiałów biurowych używanych w ramach realizacji zadania, część kosztów ogólnych zleceniobiorcy, np. czynsz, media, opłaty pocztowe i opłaty bankowe).
 5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane, bez konieczności aneksowania umowy:

1) przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości nieprzekraczającej 20 % danego kosztu pokrytego z dotacji;

2) zmiany w zakresie poszczególnych działań i terminu ich realizacji, o ile nie zmieniają istoty zadania i nie naruszają terminu realizacji zadania określonego w umowie;

3) zmiana numeru rachunku bankowego zleceniobiorcy.

 1. W uzasadnionych przypadkach zleceniobiorca może wystąpić w trakcie realizacji zadania o aneksowanie umowy, w szczególności w zakresie:

1) przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów działania oraz pomiędzy działaniami określonymi w kalkulacji kosztów realizacji zadania w wysokości przekraczającej 20 % danego kosztu pokrytego z dotacji;

2) utworzenia nowej pozycji kosztów w kalkulacji kosztów realizacji zadania;

3) istotnych zmian w zakresie poszczególnych działań, w tym wprowadzenia nowych działań i/lub rezygnacji z zaplanowanych działań,

pod warunkiem, że zmiany te nie wpływają na warunki realizacji zadania i kryteria oceny oferty określone w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Zleceniobiorca, w terminie do 30 dni od daty zakończenia realizacji zadania, składa w formie elektronicznej, poprzez generator ofert, sprawozdanie końcowe z wykonania zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 5 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).
 2. Zleceniobiorca załącza do sprawozdania w formie elektronicznej zestawienie dokumentów księgowych (faktur, rachunków, list płac itp.) dotyczących realizacji zadania, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
 3. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeżeli zleceniobiorca zrealizuje działania określone w ofercie, a rezultaty wskazane w ofercie (w sposób umożliwiający ich zmierzenie) zostaną osiągnięte na poziomie nie niższym niż 80 % w stosunku do zaplanowanych.
 4. W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie równym lub wyższym niż 50 % i niższym niż 80 %, zleceniobiorca:

1) będzie zobowiązany do wyjaśnienia przyczyn nieosiągnięcia rezultatów;

2) może być zobowiązany do zwrotu dotacji proporcjonalnie do stopnia realizacji zadania publicznego.

 1.  W przypadku, gdy założone rezultaty zostaną osiągnięte na poziomie niższym niż 50 %, zleceniobiorca będzie zobowiązany do zwrotu całości dotacji.
 2.  Przy ocenie stopnia realizacji zadania, zleceniodawca weźmie pod uwagę w szczególności czy nieosiągnięcie rezultatów:

1) nastąpiło z winy zleceniobiorcy czy z przyczyn obiektywnych;

2) ma wpływ na koszty jednostkowe zadania;

3) spowodowało niezrealizowanie celu zadania.

    21. Szczegółowe warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy zleceniodawcą (gminą-miasto Grudziądz) a zleceniobiorcą (organizacją pozarządową), sporządzonej zgodnie z ramowym wzorem określonym w załączniku nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

    22. Umowę uznaje się za wykonaną z dniem zaakceptowania sprawozdania końcowego przez zleceniodawcę.

Rozdział 4
Termin składania ofert

§ 5. 1. Oferent składa ofertę w formie elektronicznej poprzez generator ofert, sporządzoną zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

2. Oferent jest zobowiązany zawrzeć w ofercie:

1) w części III pkt 6 – informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania i sposobu ich monitorowania;

       2) w części IV pkt 2 – sposób wyceny wkładu osobowego i/lub rzeczowego, jeżeli planuje jego wniesienie w ramach realizacji zadania;

       3) w części VI:

 1.                    a. opis sposobu zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zleconego zadania dotyczący dostępności:
 • architektonicznej – przystosowanie obiektów, budynków i pomieszczeń, w których będzie realizowane zadanie publiczne,
 • informacyjno-komunikacyjnej – np. dostępność materiałów informacyjnych, zapewnienie alternatywnych sposobów komunikowania się,
  1. informację o proponowanym terminie przekazania dotacji,
  2. informację o liczbie imprez o zasięgu ogólnopolskim, zorganizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat na terenie Grudziądza.
 1. Oferent składa ofertę poprzez generator ofert, udostępniony na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do dnia 9 maja 2023 r. do godz. 23:59:59.
 2. Oferent załącza w formie elektronicznej załączniki do oferty:

1) skan statutu lub w przypadku stowarzyszeń zwykłych – regulaminu działalności (nie dotyczy oferentów, którzy w 2022 roku realizowali zadania publiczne na rzecz gminy-miasto Grudziądz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, a w statucie nie dokonano żadnych zmian);

2) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – skan aktualnego zaświadczenia lub wypisu z właściwego rejestru lub ewidencji, niezależnie od tego kiedy został wydany (obowiązek nie dotyczy podmiotów wpisanych do rejestrów lub ewidencji prowadzonych przez Prezydenta Grudziądza);

3) w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne, niż uprawnione do reprezentacji oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji – skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej (złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,00 zł; zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu o numerze 80 1020 5040 0000 6802 0085 9595 z adnotacją „Opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa”; opłaty skarbowej nie uiszczają uczniowskie kluby sportowe i podmioty mające status organizacji pożytku publicznego).

 1. Oferent, po złożeniu oferty, pobiera z generatora ofert wydruk potwierdzenia złożenia oferty, zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty. Wydruk podpisuje osoba lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.
 2. Oferent, po odblokowaniu przez pracownika Wydziału dostępu w generatorze ofert, załącza w formie elektronicznej do złożonej oferty skan wydruku, o którym mowa w ust. 5, w terminie do 3 dni roboczych od dnia odblokowania oferty.
 3. Za datę złożenia oferty uważa się datę złożenia oferty w generatorze ofert.
 4. Przed złożeniem oferty dodatkowych informacji i wyjaśnień oferentom udzielają:

1) w sprawach merytorycznych dotyczących konkursu – pracownicy Wydziału pod numerami telefonów 56 45 10 348 lub 56 45 10 359 oraz drogą elektroniczną pod adresami e-mail l.froncek@um.grudziadz.pl, p.sternicka@um.grudziadz.pl, a.tadych@um.grudziadz.pl;

2) w sprawach technicznych związanych z obsługą generatora ofert – pracownicy firmy Witkac.pl drogą elektroniczną pod adresem e-mail bok@witkac.pl.

Rozdział 5
Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

§ 6. 1. Oferta spełnia wymogi formalne, jeżeli:

1) została złożona poprzez generator ofert;

2) została złożona w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 3;

3) została złożona przez oferenta uprawnionego do jej złożenia, prowadzącego działalność statutową w zakresie objętym konkursem;

4) jest zgodna z warunkami ogłoszenia o konkursie, w szczególności dotyczącymi celu i terminu realizacji zadania publicznego;

5) została wypełniona w sposób kompletny, nie zawiera istotnych błędów i ma prawidłowo wypełnione wszystkie oświadczenia;

6) zawiera załączniki w formie elektronicznej, określone w § 5 ust. 4;

7) zawiera skan wydruku potwierdzenia złożenia oferty, zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną oferty i podpisanego przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta, zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji albo pełnomocnictwem.

 1. Oferent ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia oferty zawierającej uchybienia wskazane w ust. 1 pkt 5 – 7, w zakresie i w terminie wskazanym przez Wydział.
 2. Oferty, które nie spełniają wymogów formalnych, w tym również nieuzupełnione we wskazanym zakresie lub terminie, nie podlegają ocenie merytorycznej.
 3. Oceny merytorycznej ofert dokona komisja konkursowa, powołana przez Prezydenta Grudziądza.
 4. Ocena merytoryczna ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

Lp.

Ustawowe kryteria oceny oferty

Liczba punktów

1

Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta

0-2

2

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0-2

3

Proponowana jakość wykonania zadania publicznego i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie

0-2

4

Planowany przez oferenta udział środków finansowych własnych lub pochodzących z innych źródeł (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):

1. oferent nie planuje wkładu finansowego – 0 pkt,

2. oferent planuje wkład finansowy w wysokości niższej lub równej 50 % sumy kosztów zadania – 1 pkt,

3. oferent planuje wkład finansowy w wysokości wyższej niż 50 % sumy kosztów zadania – 2 pkt

0-2

5

Planowany przez oferenta wkład rzeczowy i osobowy:

1. oferent planuje i wycenił wkład rzeczowy – 1 pkt,

2. oferent planuje i wycenił wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków – 1 pkt

0-2

6

Ocena realizacji zadań publicznych zleconych przez gminę-miasto Grudziądz w latach 2020-2022, w tym rzetelność, terminowość i sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (możliwość wyboru jednej odpowiedzi):

1. oferent nieprawidłowo realizował zlecone zadania – 0 pkt,

2. oferent dotychczas nie realizował zadań zleconych przez miasto – 1 pkt,

3. oferent prawidłowo realizował zlecone zadania – 2 pkt

0-2

Minimalna liczba punktów umożliwiająca przyznanie dotacji

6

Lp.

Dodatkowe kryteria oceny oferty

Współczynnik

1

Planowana liczba zawodników (co najmniej 40 osób, w tym minimum
50 % zawodników zagranicznych)

0,50

2

Liczba imprez o zasięgu ogólnopolskim zorganizowanych przez oferenta w ciągu ostatnich 3 lat na terenie Grudziądza

0,45

   1. 3

Kryterium ustawowe – waga liczby zdobytych punktów kryterium
ustawowego. Zdobyte punkty za kryterium ustawowe:

od 7 do 9 pkt = 1 pkt

od 10 do 12 pkt = 2 pkt

 

 

0,05

       
 1. Prezydent Grudziądza, w formie zarządzenia, podejmie decyzję w sprawie wyboru oferentów i wysokości przyznanych dotacji.
 2. Zarządzenie w sprawie ogłoszenia wyników konkursu lub unieważnienia konkursu zostanie zamieszczone w terminie do dnia 31 maja 2023 r. w następujących miejscach:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.bip.grudziadz.pl;

2) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl;

3) na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu.

 1. Wydział poinformuje oferentów, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub poprzez generator ofert, o sposobie rozpatrzenia złożonych ofert i wysokości przyznanej dotacji.
 2. W przypadku, gdy oferent załączył do oferty skan pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany dostarczyć do Wydziału oryginał pełnomocnictwa albo kserokopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem.

Rozdział 6
Zadania publiczne zrealizowane w roku poprzednim i w roku ogłoszenia konkursu

§ 7. W roku bieżącym zadanie będące przedmiotem konkursu nie jest realizowane. W 2022 roku zadanie będące przedmiotem konkursu Prezydent Grudziądza zlecił Grudziądzkiemu Klubowi Balonowemu, przekazując na realizację zadania dotację w wysokości 100.000,00 zł.

 

 

Rozdział 7
Przepisy końcowe

§ 8. 1. Zapraszam organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazywania osób do udziału w pracach komisji konkursowej.

 1. W pracach komisji konkursowej nie mogą uczestniczyć osoby wskazane przez organizacje pozarządowe i podmioty biorące udział w konkursie.
 2. Członkowie komisji konkursowej wykonują swoje obowiązki społecznie, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.
 3. Pisemne zgłoszenia, sporządzone zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym, w terminie do dnia 9 maja 2023 r. należy:

1) dostarczyć do Biura Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1 (do godz. 13:30) albo

2) przesłać w formie skanu pocztą elektroniczną na adres ngo@um.grudziadz.pl.

§ 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Zarządzeniu mają zastosowanie przepisy:

1) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;

3) rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań;

4) Uchwały Nr LXIX/577/22 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie Programu współpracy gminy-miasto Grudziądz z organizacjami pozarządowymi w 2023 roku;

5) Zarządzenia Nr 632/21 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę-miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

§ 10. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorom Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu oraz Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Górska 14-04-2023 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Górska 14-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Anna Górska 14-04-2023 13:47