herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 139/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-19 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 138/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Skowronkowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-05-08 09:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 137/19 w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej 2019-04-19 12:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 136/19 w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta za 2018 rok 2019-04-19 12:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 135/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-04-19 12:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 134/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy zbiegu ulicy Wybickiego z ulicą Solną oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-19 12:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 133/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw osób niepełnosprawnych 2019-04-19 12:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 132/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Promocji Gospodarczej 2019-04-19 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 131/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-19 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 130/19 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. Budowa węzła multimodalnego, przebudowa infrastruktury tramwajowej i drogowej dla potrzeb transportu publicznego oraz zakup taboru tramwajowego w Grudziądzu 2019-04-19 11:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 129/19 w sprawie powołania Zespołu ds. projektu pn. Budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru autobusowego w Grudziądzu 2019-04-19 11:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 128/19 w sprawie informacji o stanie mienia komunalnego gminy – miasto Grudziądz według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. 2019-04-19 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 127/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej 2019-04-19 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 126/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-04-24 11:25
dokument ZARZĄDZENIE NR 125/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-19 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 124/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2019-04-19 11:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 123/19 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Droga Topolowa 3a 2019-04-19 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 122/19 w sprawie sposobu zapłaty należności z tytułu ceny sprzedaży nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Parkowej 56a 2019-04-19 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 121/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-04-19 11:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 120/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonych na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-04-24 11:19
dokument ZARZĄDZENIE NR 119/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz 2019-04-19 11:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 118/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza – Oficera Rowerowego 2019-04-19 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 117/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bora Komorowskiego, zabudowanej pawilonem handlowym oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 116/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-19 11:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 115/19 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 2019-04-19 11:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 114/19 zmieniające uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok 2019-04-19 11:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 113/19 w sprawie powołania Pełnomocnika Prezydenta Grudziądza do spraw Jarmarku Spichrzowego 2019-04-19 11:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 112/19 zarządzenie w sprawie powołania członków Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu kadencji 2019-2023 2019-04-19 11:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 111/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-19 11:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 110/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-04-19 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 109/19 w sprawie ustalenia składu i zasad powoływania członków Rady Sportu gminy – miasto Grudziądz oraz ustalenia regulaminu jej działania 2019-04-19 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 108/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu, przeznaczonej do zbycia 2019-04-19 11:07
dokument ZARZĄDZENIE NR 107/19 w sprawie określenia zasad rozpatrywania wniosków oraz przyznawania i rozliczania dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2019 roku 2019-04-19 11:06
dokument ZARZĄDZENIE NR 106/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2019-04-19 11:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 105/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Portowej, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 11:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 104/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy Placu Miłośników Astronomii, z przeznaczeniem pod letni ogródek gastronomiczny oraz w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 11:03
dokument ZARZĄDZENIE NR 103/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia 2019-04-19 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 102/19 w sprawie ogłoszenia wyników otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz turystyki i krajoznawstwa 2019-04-19 11:02
dokument ZARZĄDZENIE NR 101/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-19 11:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 100/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych 2019-05-08 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 99/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2019-05-08 09:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 98/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2019-05-08 09:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 97/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu 2019-05-08 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 96/19 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania rozstrzygnięć w sprawach świadczenia dobry start 2019-05-08 09:32
dokument ZARZĄDZENIE NR 95/19 w sprawie regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro 2019-04-19 10:58
dokument ZARZĄDZENIE NR 94/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność gminy-miasto Grudziądz prawem służebności przesyłu 2019-05-08 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 93/19 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa prawem służebności przesyłu 2019-05-08 09:28
dokument ZARZĄDZENIE NR 92/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonych w Grudziądzu przy ulicy Chełmińskiej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 10:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 91/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Grudziądzu przy ulicy Paderewskiego, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 10:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 90/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Cegielnianej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2019-04-24 11:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 89/19 w sprawie oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Młyńskiej (nad Trynką) oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 10:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 88/19 w sprawie oddania w dzierżawę w trybie przetargowym na czas nieoznaczony nieruchomość stanowiącą własność gminy-miasto Grudziądz, położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej, oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 10:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 87/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Dębowej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 10:04
dokument ZARZĄDZENIE NR 86/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Konarskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 10:00
dokument ZARZĄDZENIE NR 85/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Śniadeckich oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 09:59
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Kraszewskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 09:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 83/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sobieskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2019-04-19 09:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 82/19 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Sienkiewicza oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżaw 2019-04-19 09:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 81/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zbycia 2019-04-05 11:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 80/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-04-08 07:26
dokument ZARZĄDZENIE NR 79/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-04-05 11:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 78/19 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2019-04-05 11:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 77/19 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy-miasto Grudziądz. 2019-04-05 11:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 76/19 w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy-miasto Grudziądz 2019-04-05 11:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 75/19 zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2019 rok 2019-04-05 11:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 74/19 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2019-04-05 11:39