herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota ? Roweckiego w Grudziądzu

                                                 Grudziądz, 15.04.2015 r.

PP-II.6721.1.2015

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o przystąpieniu do opracowywania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu

położonego przy ul. gen. Grota – Roweckiego w Grudziądzu

 

   Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 46 pkt 1 w/w ustawy, zawiadamiam o przystąpieniu do opracowywania prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota – Roweckiego w Grudziądzu.

   Przedmiotem opracowywanego dokumentu będą wyniki analiz i ocen dotyczących wpływu w/w planu miejscowego na środowisko przyrodnicze wraz z przedstawieniem rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą ewentualnego negatywnego oddziaływania na środowisko oraz rozwiązań alternatywnych       do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie.

  Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. gen. Grota – Roweckiego w Grudziądzu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1 w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 21-04-2015 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 21-04-2015
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2015 09:38