herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu

                                                                                                                                                             Grudziądz, 16.11.2015 r.

    PP-II.6721.4.2013

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami

Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek,

lasem i ulicą Południową w Grudziądzu

 

 

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XLI/109/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Rataja, osiedlem Ceynowy, osiedlem Mniszek, lasem i ulicą Południową w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 25.11.2015 r. do 23.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800 do 1500.

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.12.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul.Ratuszowa 1 o godz. 1200.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.01.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 17-11-2015 09:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 17-11-2015
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2015 09:42