herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

XX sesja Rady Miejskiej Grudziądza - 27 kwietnia 2016 r.

Grudziądz, 13 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady  zwołuje:

 

XX  Sesję Rady Miejskiej Grudziądza w dniu 27 kwietnia 2016 r. o godz. 11:00  w sali 301  Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, przy ul. Ratuszowej 1.

 

Porządek Obrad* :

1.   Sprawy porządkowe:

a)  otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,

b) przedstawienie porządku obrad,

c)  przyjęcie protokołu z XVIII sesji;

2. Informacje Prezydenta Grudziądza;

3. Sprawozdania z działalności za rok 2015:

 1. Powiatowego Urzędu Pracy,
 2. Państwowej Straży Pożarnej,
 3. Komendy Miejskiej Policji,
 4. Straży Miejskiej,
 5. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
 6. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 7. Prezydenta Miasta dotyczące przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
 8. Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza.

4. Sprawozdanie organizatora rodzinnej pieczy zastępczej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Grudziądzu z realizacji zadań w zakresie pieczy zastępczej w roku 2015;

5. Raport z wykonania Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2015 rok;

6.  Ocena zasobów pomocy społecznej za  2015 r.;

7. Informacja o realizacji Programu „Grudziądzka Karta Dużej Rodziny” w 2015 roku;

8.  Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Grudziądz 2008-2015 za rok 2015;

9. Informacja o wniesionych aportach w spółkach prawa handlowego, w których gmina-miasto Grudziądz jest udziałowcem za rok 2015;

10. Informacja:

 1. o zgłaszanych żądaniach, o których mowa w art. 36 ust. 1-3 i ust. 5 ustawy
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 2. o wydanych decyzjach, o których mowa w art. 37 ust. 6 i 7 ustawy;

11.  Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2016 rok;

12. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Grudziądza na lata 2016-2027;

13. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania oraz stawki opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym  jest gmina-miasto Grudziądz;

14. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów gminy-miasto Grudziądz
w spółce Grudziądzkie Towarzystwo  Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Grudziądzu;

15. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy-miasto Grudziądz na 2016 rok;

16. Uchwała w sprawie oceny działalności w 2015 roku warsztatu terapii zajęciowej prowadzonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych „TO-MY”;

17. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania członków, organizacji i trybu działania Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Grudziądzu;

18. Uchwała w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie na lata 2016-2020”;

19. Uchwała w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Aktywność fizyczna jako wczesna profilaktyka nowotworów”;

20. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Drogą Graniczną, Droga Kurpiowską, Margaretkową i Kanałem Trynka:

       a) głosowanie nad stwierdzeniem, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza,

b) stwierdzenie braku wniesienia uwag do projektu planu,

c) głosowanie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania,

d) głosowanie nad projektem uchwały;

21. Interpelacje;

22.  Zapytania i wolne głosy;

23.  Zakończenie obrad.                    

                                                                                           

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                                                                                                                                                                       Arkadiusz Goszka

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 18-04-2016 07:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-04-2016
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 18-04-2016 07:55