herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie o umorzeniu postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na odnowieniu terenu zieleni - Park Miejski w Grudziądzu etap II, na działce nr 10/14 - obr. 89 zlokalizowanej przy ul. Aleja Wigury w Grudziądzu

Urząd Miejski w Grudziądzu                                                                                               wywieszono: 18.07.2016r.

Wydział Budownictwa                                                                                                           zdjęto: 02.08.2016r.

i Planowania Przestrzennego

 

PP-II.6733.9.2016                                                                                                                         Grudziądz, 18 lipca 2016 r.

 

OGŁOSZENIE

 

                      Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późn. zm.), w  związku z wnioskiem Pana Marka Iwińskiego, reprezentującego Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, działającego w imieniu Gminy-miasto Grudziądz z dnia 12 lipca 2016 r., złożonym do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na odnowieniu  terenu zieleni – Park Miejski w Grudziądzu etap II, na działce nr 10/14 – obr. 89 zlokalizowanej przy ul. Aleja Wigury w Grudziądzu, informuję że w dniu 18 lipca 2016 r. wydano decyzję o umorzeniu postępowania administracyjnego dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położona jest w/w działka Gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

               W związku z zapisem art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) o brzmieniu:

„Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, ”

W związku z faktem iż przedmiotowa inwestycja polegająca na odnowieniu  terenu zieleni zalicza się do w/w inwestycji jej realizacja nie wymaga wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z w/w zapisami, wobec zaistnienia przesłanki określonej w art. 105 § 1 k.p.a., postępowanie administracyjne dotyczące w/w sprawy jest bezprzedmiotowe.

            Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza  w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 19-07-2016 14:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 19-07-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 19-07-2016 14:17