herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Uchwała Nr XXVI/88/08 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

Uchwała Nr XXVI/88/08
Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 6 sierpnia 2008 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok.

          Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit.„d” i lit.„i” oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art.165, art.184, art.188 ust.1,2 i 3 oraz art.195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217, Nr 170, poz.1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249, poz.1832, z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984)

Rada Miejska
u c h w a l a:

§ 1

W Uchwale Nr XIX/172/07 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok (zmiana: Uchwała Nr XXI/4/08 RMG z 27.02.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXII/18/08 RMG z 26.03.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIII/42/08 RMG z 30.04.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXIV/57/08 RMG z 28.05.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Uchwała Nr XXV/71/08 RMG z 25.06.2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 29/08 Prezydenta Grudziądza z 31.01.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 32/08 Prezydenta Grudziądza z 05.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 64/08 Prezydenta Grudziądza z 29.02.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 100/08 Prezydenta Grudziądza z 31.03.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 152/08 Prezydenta Grudziądza z 30.04.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 190/08 Prezydenta Grudziądza z 29.05.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 240/08 Prezydenta Grudziądza z 27.06.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok, Zarządzenie Nr 273/08 Prezydenta Grudziądza z 30.07.2008 r. zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2008 rok) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1:
 
ust.1. Dochody ogółem 408.220.445,00 zł
  zastępuje się kwotą 408.897.846,00 zł
  w tym:  
    1) dochody gminy 205.645.044,00 zł
    zastępuje się kwotą 206.322.445,00 zł
    z tego:  
      - dotacje celowe na zadania własne 11.113.530,00 zł
      zastępuje się kwotą 11.790.931,00 zł
         
ust.2.   1) dochody bieżące 285.890.222,00 zł
    zastępuje się kwotą 286.567.623,00 zł
         
ust.3. Wydatki ogółem 428.131.990,00 zł
  zastępuje się kwotą 429.191.891,00 zł
  w tym:  
    1) wydatki bieżące 283.645.768,00 zł
    zastępuje się kwotą 284.781.669,00 zł
    z tego:  
      - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 122.737.207,00 zł
      zastępuje się kwotą 122.814.583,00 zł
         
    2) wydatki majątkowe 144.486.222,00 zł
    zastępuje się kwotą 144.410.222,00 zł
    z tego:  
      - wydatki inwestycyjne 140.026.222,00 zł
      zastępuje się kwotą 140.050.222,00 zł
         
ust.4 Deficyt budżetu 19.911.545,00 zł
  zastępuje się kwotą 20.294.045,00 zł
2. § 3 otrzymuje brzmienie:
„Ustala się następujące źródła pokrycia deficytu budżetu:
1) wolne środki z tytułu rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 19.691.872,00 zł
2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym – 602.173,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.”
3. § 13 otrzymuje brzmienie:
„Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 10.000.000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 382.500,00 zł.”
4. W załączniku Nr 1 „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku Nr 2 „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 7 „Plan finansowy inwestycji” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 8 „Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
9. Załącznik Nr 9 „Plan dotacji z budżetu miasta w 2008 roku” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 15 „Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2008 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Grudziądza.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Przewodnicząca Rady Miejskiej

Małgorzata Kufel
 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Szczęsna 07-08-2008 08:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-08-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 05-11-2008 14:11