herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka w Grudziądzu

PP-II.6721.4.2015                                                                                                                                   Grudziądz 21.07.2016r.

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu położonego

przy ul. Kossaka w Grudziądzu

 

    Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 353) oraz uchwały Nr IX/78/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Kossaka, w dniach od 01.08.2016r. do 30.08.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800 do 1500

   Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23.08.2015r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1  o godz. 1500.

   Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

   Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13.09.2016 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 25-07-2016 07:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 25-07-2016
Ostatnia aktualizacja: - 25-07-2016 07:46