herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Podjęcie zawieszonego postanowieniem Prezydenta Grudziądza z dnia 1 czerwca 2016 roku, znak GK-I.6220.7.2016 postępowania administarcyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja".

Grudziądz, 02-08-2016 r.

GK-I.6220.7.2016

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA GRUDZIĄDZA

z dnia 02 sierpnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.)

zawiadamiam strony

że w dniu 01 sierpnia 2016 r. wpłynął do Urzędu Miejskiego w Grudziądzu raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja” na środowisko złożony przez Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu – wnioskodawcę.

W związku z powyższym postanowieniem z dnia 02 sierpnia 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016 zostało podjęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zawieszone postanowieniem z dnia 01 czerwca 2016 r. znak GK-I.6220.7.2016 do czasu przedłożenia raportu zgodnie z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.).

Zgodnie z art. 77 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.), wniosek strony oraz Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn. „Budowa/przebudowa drogi krajowej (DK 55) na odcinku od granic administracyjnych miasta do Węzła Konstytucji 3 Maja”, zostały przesłane do organów uzgadniających oraz opiniujących tj. Regionalnej Dyrekcji  Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Informuję, że strony powyższego postępowania na każdym jego etapie mogą zapoznać się z wnioskiem i załączonymi dokumentami sprawy w:

Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, piętro I, pokój nr 7

Urzędu Miejskiego w Grudziądzu

ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz

w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku) oraz zgłosić ewentualne zastrzeżenia
i wnioski.

 Na podstawie art. 74 ust 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z póź.zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego, przewidujący powiadomienie stron o czynnościach postępowania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 wyżej wymienionej ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, w tym do składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, budynek C, I piętro, pokój nr 7 Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, w godz. 8.00-15.00 (od poniedziałku do piątku).

Ponieważ liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej wspomnianej ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, niniejsze zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu www.grudziadz.pl/bip w zakładce ochrona środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ulica Ratuszowa 1, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

Zgodnie z art. 49 ustawy kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 21 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 02-08-2016 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-08-2016
Ostatnia aktualizacja: Agnieszka Schulz 02-08-2016 13:16