herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosa Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu


PP-II.6721.2.2012 Grudziądz 25.08.2016r.

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosa Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi,

ulicami Zachodnią i Strażacką w Grudziądzu

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr z 2016r. poz. 353) i uchwały Nr XXVI/98/12 Rady Miejskiej Grudziądza
z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uchwałę zmieniającą Nr XXXVII/66/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 26 czerwca 2013 r., Prezydent Grudziądza zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Południową, Szosą Toruńską, Rataja, Drogą Mazowiecką, terenami zielonymi, ulicami Zachodnią i Strażacką, w dniach od 05.09.2016r. do 03.10.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1 (pok. 305) w godz. od 800 do 1500.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.09.2016r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul. Ratuszowa 1
o godz. 1500.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.10.2016 r. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 29-08-2016 07:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 29-08-2016
Ostatnia aktualizacja: - 29-08-2016 07:23