herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

ZARZĄDZENIE NR 487/16 zmieniające zarządzenie Nr 291/13 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę - miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

ZARZĄDZENIE NR 487/16
PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
z dnia 6 grudnia 2016 r.

 

zmieniające zarządzenie Nr 291/13 z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom

 

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie  (Dz. U. z 2016 r., poz. 176 z późn. zm.) oraz uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403) zarządzam, co następuje:              

§ 1. W Procedurze zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie oraz uchwały Nr LVIII/98/10 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 października 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę-miasto Grudziądz (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2010 r. Nr 182, poz. 2403), stanowiącej załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 291/13 Prezydenta Grudziądza z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawie procedury zlecania przez gminę – miasto Grudziądz zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom, § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do oferty należy załączyć:

1) kserokopię aktualnego wyciągu z właściwego rejestru lub ewidencji – w przypadku, gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym;

2) w przypadku, gdy ofertę podpisują inne osoby, niż uprawnione do reprezentacji i zaciągania zobowiązań finansowych w imieniu oferenta – pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu oferenta;

3) kserokopię statutu;

4) inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu o konkursie.”.

       § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Kultury, Sportu i Promocji.

       § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Tadych 06-12-2016 10:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Anna Tadych 06-12-2016
Ostatnia aktualizacja: - 06-12-2016 10:52