herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu

Grudziądz, 12.12.2016 r.

PP-II.6721.5.2013

 

 

 

O G Ł O S Z E N I E

P r e z y d e n t a   G r u d z i ą d z a

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Szosą Toruńską,

Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu

 

 

            Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i 2, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353) oraz uchwały Rady Miejskiej Grudziądza Nr XLI/110/13 z dnia 27 listopada 2013 r. Prezydent Grudziądza zawiadamia  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  ograniczonego ulicami Szosą Toruńską, Drogą Mazowiecką i granicą administracyjną miasta w Grudziądzu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 23.12.2016 r. do 24.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu  ul. Ratuszowa 1 (pok. 305), od poniedziałku do czwartku w godz. od 800 do 1500, w piątek  od 800 do 1230.

  Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Grudziądzu ul.Ratuszowa 1 o godz. 1500.

  Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

  Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Grudziądza jak i w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2017 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Heyka 15-12-2016 07:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Michał Heyka 15-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Michał Heyka 15-12-2016 07:31