herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument ZARZĄDZENIE NR 40/17 sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu w 2017 roku 2017-03-13 08:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 39/17 w sprawie przyznania stypendiów w dziedzinie kultury i sztuki (dot. stypendium półrocznego na pierwsze półrocze 2017 r. i cały rok 2017) 2017-03-13 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 38/17 w sprawie regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Grudziądzkiej Karty Seniora 2017-03-13 08:31
dokument ZARZĄDZENIE NR 37/17 zmieniające Uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok 2017-03-13 08:33
dokument ZARZĄDZENIE NR 36/17 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu 2017-03-13 08:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 35/17 w sprawie ustalenia planu środków finansowych Funduszu Pracy przyznanych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu na 2017 rok 2017-01-30 13:53
dokument ZARZĄDZENIE NR 34/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-01-30 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 33/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-01-30 13:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 32/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-01-30 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 31/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia 2017-01-30 13:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 30/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomość położoną w Grudziądzu przy ulicy Łyskowskiego oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-01-30 13:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 29/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Bydgoskiej oraz sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę 2017-01-30 13:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 28/17 w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej na terenie gminy - miasto Grudziądz 2017-01-26 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 27/17 zmieniające zarządzenie w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego gminy – miasto Grudziądz 2017-01-26 07:41
dokument ZARZĄDZENIE NR 26/17 w sprawie objęcia udziałów w Grudziądzkich Inwestycjach Medycznych Sp. z o.o. w Grudziądzu 2017-01-26 07:56
dokument ZARZĄDZENIE NR 25/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność gminy-miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonej do zbycia 2017-01-30 13:45
dokument ZARZĄDZENIE NR 24/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Małogroblowej, przeznaczonej na cele handlowo-usługowe oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-01-26 07:55
dokument ZARZĄDZENIE NR 23/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Aleksandra Gierymskiego, przyległej do Rodzinnych Ogrodów Działkowych im dr Jalkowskiego w Grudziądzu oraz sporządzenie wykazu nieruchomości do oddania w dzierżawę 2017-01-26 07:54
dokument ZARZĄDZENIE NR 22/17 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2017-01-30 13:42
dokument ZARZĄDZENIE NR 21/17 w sprawie powołania komisji konkursowych w celu opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych 2017-01-30 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 20/17 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń wychowawczych 2017-01-26 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 19/17 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń rodzinnych 2017-01-26 07:40
dokument ZARZĄDZENIE NR 18/17 w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2017-01-26 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 17/17 w sprawie ustalenia w 2017 roku terminów wypłat wynagrodzeń pracowników jednostek budżetowych gminy – miasto Grudziądz zatrudnionych na podstawie ustawy o pracownikach samorządowych 2017-01-26 07:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 16/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-01-30 13:43
dokument ZARZĄDZENIE NR 15/17 w sprawie objęcia akcji w Olimpii Grudziądz S.A. w Grudziądzu 2017-01-26 07:50
dokument ZARZĄDZENIE NR 14/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu 2017-03-13 08:30
dokument ZARZĄDZENIE NR 13/17 w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości stanowiącej własność gminy – miasto Grudziądz 2017-01-26 07:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 12/17 w sprawie określenia wysokości podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby dzieci, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjnych na 2017 rok dla publicznych i niepublicznych szkół/placówek prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż gmina-miasto Grudziądz 2017-03-13 08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 11/17 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-26 07:49
dokument ZARZĄDZENIE NR 10/17 w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiącej własność gminy - miasto Grudziądz prawem służebności gruntowej 2017-01-26 07:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 9/17 w sprawie przejęcia na własność Gminy-miasto Grudziądz pojazdów usuniętych z dróg publicznych oraz ze stref zamieszkania i stref ruchu na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. 2017-01-30 13:41
dokument ZARZĄDZENIENR 8/17 w sprawie oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ulicy Polnej oraz sporządzenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę 2017-01-26 07:52
dokument ZARZĄDZENIE NR 7/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 2017-01-26 07:47
dokument ZARZĄDZENIE NR 6/17 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży 2017-01-26 07:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 5/17 w sprawie powołania do składu Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Grudziądzu Pani Magdaleny Becker 2017-01-26 07:38
dokument ZARZĄDZENIE NR 4/17 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia ruchomego Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu 2017-03-17 12:13
dokument ZARZĄDZENIE NR 3/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz przeznaczonych do zbycia 2017-01-26 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 2/17 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność gminy – miasto Grudziądz na prawach powiatu przeznaczonych do zbycia 2017-01-26 07:37
dokument ZARZĄDZENIE NR 1/17 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe lub działalność sportową 2017-01-26 07:36