herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Ogłoszenie Prezydenta Grudziądza informujące o wydaniu w dniu 14.11.2017r. decyzji nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę kolumbarium, na terenie cmentarza położonej przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu


Wywieszono dnia, 17.11.2017 r.

Zdjęto dnia, 01.12.2017 r.

Urząd Miejski w Grudziądzu Grudziądz, 16.11.2017r.

Wydział Budownictwa

i Planowania Przestrzennego

PP-II.6733.11.2017

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w związku ze złożonym wnioskiem przez Panią Elżbietę Smolarek - Prezes Rady Parafialnej Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
Św. Jana w Grudziądzu
, działającej z upoważnienia Księdza Marcina Pilcha - Proboszcza Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Św. Jana w Grudziądzu, ul. Cmentarna 3A, do Wydziału Budownictwa i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, na rozbudowę kolumbarium, na terenie cmentarza, na działce nr: 3/2 w obrębie nr 88, położonej przy ul. Cmentarnej w Grudziądzu, informuję, że w dniu 14.11.2017r. wydano decyzję nr 11/2017 dla w/w inwestycji.

Dla terenu, na którym położona jest w/w działka, gmina - miasto Grudziądz nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W związku z brakiem planu miejscowego, na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), inwestycja celu publicznego ustalana jest drodze decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Organ, po przeprowadzonej analizie uznaje, że wymagany do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego warunek art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, został spełniony.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Toruniu, ul. Targowa 13/15 , które należy wnieść za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza
w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna co oznacza, że podlega wykonaniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marzena Goławska 20-11-2017 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marzena Goławska 20-11-2017
Ostatnia aktualizacja: - 20-11-2017 10:40