herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Jackowskiego 44 9dz. nr 6, obr 106) w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 11.12.2017 r.

GK-II.6131.286.2017

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49, 79 i 10 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 t. j.) w związku z art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o ochronie przyrody ( Dz. U. 2016 poz. 2134 ze zm.).

Prezydent Grudziądza

Zawiadamia wszystkie strony

 

O wydaniu w dniu 11 grudnia 2017 roku decyzji zezwalającej na usunięcie drzewa z gatunku żywotnik o obwodzie pnia 56 cm, z terenu nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Jackowskiego 44 (dz. nr. 6 obr. 106).

W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, wejście C pokój nr. 3 , w godzinach pracy Urzędu (w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach 7:00- 15:30, we wtorki w godzinach 7:30 – 16:00 oraz w piątki w godzinach 7:00 – 13:00). Tel. 56 45 10 267.

Od ww. decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Prezydenta Grudziądza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 83 a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody jeżeli liczba stron postępowania o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

W myśl art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie lub doręczenie uważa się dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Stosownie do art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Grudziądzu: www.bip.grudziadz.pl (ochrona środowiska/ pozwolenia i decyzje)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Agnieszka Schulz 11-12-2017 13:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-12-2017
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2017 13:38