herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

Protokół z XXVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza odbytej w dniu 24 września 2008 r.

Protokół

z XXVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza

odbytej w dniu 24 września 2008 r.

 

 

XXVIII  sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto o godz. 13:00, zakończono o godz. 17:30.  W posiedzeniu udział wzięło 19 radnych.

 

/Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu/

 

Ad. 1 a

            XXVIII sesję Rady Miejskiej Grudziądza rozpoczęto hymnem państwowym. Następnie Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel dokonała otwarcia, wypowiadając słowa: „otwieram obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”. Powitała radnych, prezydentów, sekretarza, skarbnika, zaproszonych gości, kierowników wydziałów, przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz mieszkańców Grudziądza.

 

            Sekretarzem obrad był radny Michał Czepek

 

Ad. 1 b

            Przedstawienie porządku obrad

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja mam 2 uwagi do porządku obrad z tym, że skupię się może teraz w kilku zdaniach na tej pierwszej a mianowicie wnioskowałbym, zanim przystąpimy do omawiania porządku obrad ażeby zapoznać się ze zmianą tej uchwały, którą omawialiśmy 2 dni temu na wspólnym posiedzeniu. Jako, że jednak ona była szeroko omawiana i w wyniku tej dalszej dyskusji poniedziałkowej należy się spodziewać, ze ta uchwała, ona zresztą jak widać, projekt uległ radykalnej zmianie a więc wnioskowałbym o przerwę 15 minutową załóżmy bo chyba tyle wystarczy aby kluby mogły się zapoznać z tą zmianą uchwały jako, że otrzymaliśmy to dopiero dokładnie w tej chwili i chciałbym w związku z tym wnioskować o 15 minutową przerwę ażeby zapoznać się ze zmianą tej uchwały. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo Radni. Ta uchwała, poprawka, została dostarczona przed chwilą ale dokładnie była omawiana w poniedziałek o godz. 16:00 w trakcie spotkania, na którym analizowano gospodarkę odpadami. Dokładnie była omawiana. To tak gwoli ścisłości.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Prezydencie, no troszkę się dziwię jako, że ja na tym posiedzeniu byłem obecny a pana nie było i ja twierdzę zdecydowanie, że należy nam się czas ażebyśmy mogli dowiedzieć się czy to, co zostało uzgodnione na naszym wspólnym posiedzeniu poniedziałek ma odbicie tu i bez względu na to co Pan mówi, niech Pan nie wprowadza w błąd, załóżmy i niech nam Pan tu nie buduje, że… bo ja chcę jako radny dokładnie wiedzieć, jeżeli mam głosować, uważam, że wszyscy tu siedzący chcą wiedzieć, czy to jest adekwatne do tego co powiedziałem było. W dalszym ciągu podtrzymuję prośbę o przerwę.

 

Wniosek radnego Witolda Kraśniewskiego został w drodze głosowania jednomyślnie przyjęty po czym Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel ogłosiła 15 minutową przerwę. Przerwa trwała od godz. 13:10 do 13:25. Po przerwie Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel ponownie spytała o uwagi do porządku obrad.

 

Radny Witold Kraśniewski

Szanowni Radni, chciałbym powiedzieć, że po zapoznaniu się z projektem tejże uchwały my nie kwestionujemy jako klub ażeby ta uchwała była dzisiaj w punkcie porządku obrad jednakże nie w tej wersji ale z tym, że dyskusję przeprowadzimy w tym punkcie.

Mam jeszcze jedną propozycję. Otóż proszę Państwa chciałbym ażeby dzisiaj do porządku obrad wnieść wniosek Komisji kultury i sportu, który został wypracowany przez te Komisję.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Panie Radny, momencik, ten wniosek będzie dyskutowany przy budżecie. Zawsze przy budżecie wnioski do budżetu.

 

Radny Witold Kraśniewski

Dobrze, zgadzam się. To nie będzie oddzielny punkt, tylko przy budżecie.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Czy są inne uwagi do porządku obrad? Nie ma uwag, dziękuję bardzo. Porządek obrad, tak jak na wstępie, jest ustalony.

 

/Porządek obrad stanowi załącznik Nr 2 do protokołu/.

 

Ad. 1 c

            Przyjęcie protokołu z XXV sesji

 

W wyniku głosowania protokół z XXV sesji przyjęto jednogłośnie (19 za).

 

            Przyjęcie protokołu z XXVI sesji

 

W wyniku głosowania protokół z XXVI sesji przyjęto jednogłośnie (19 za).

 

            Przyjęcie protokołu z XXVII sesji

 

W wyniku głosowania protokół z XXVII sesji przyjęto jednogłośnie (19 za).

 

Ad. 2

Informacje Prezydenta

            Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni. Informacja dotyczy w dużym, skrótowym zakresie, okresu lipiec do chwili obecnej. Z najważniejszych spraw, to chciałbym przede wszystkim zauważyć, że znajdujemy się w nowo wyremontowanej Sali sesyjnej. Jeszcze będą dołączone u góry na stałe rzutnik i opuszczany ekran. To tak na marginesie.

Jeżeli chodzi o sprawy merytoryczne. W ramach funduszy unijnych mieliśmy                  5 projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Są podpisane            4 preumowy. Przypominam tę umowę podpisał szpital na pracownię hemodynamiczną, podpisały wodociągi na modernizację sieci wodociągowej. To byli beneficjenci spoza Urzędu Miasta. Urząd Miasta podpisał 2 preumowy. Pierwszą na projekt modernizacji sieci tramwajowej. Przypominam Państwu 12,5mln euro w tym jest 50% dofinansowanie czyli 6,25 mln euro. Projekt ten obejmie modernizację torowisk i trakcji. Likwidacja mijanek, wprowadzenie linii dwutorowych, np. na ulicy Legionów, Chełmińskiej oraz od ulicy Południowej do Kraszewskiego. Obejmie również wyciszenie torowisk w obrębie śródmieścia. Będą to tzw. szyny szepczące na podkładach gumowych, na ulicach Legionów, Wybickiego, na Starówce aż do Placu Stycznia. Będzie przebudowa przystanków, peronów i przebudowa pętli w Tarpnie. Zastaną wprowadzone również inteligentne systemy transportowe, czyli tzw. „zielona fala”, informacja pasażerska i dyspozytornia na Placu Stycznia. Przewidujemy również zakup zmodernizowanych tramwajów niskopodłogowych około 10 zestawów. Jeżeli chodzi o terminy to rozpoczęcie robót przewidujemy na wiosnę 2010 r. Przyszły rok, będzie zgłoszenie wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego. Czyli musi być pozwolenie na budowę, wszystkie pozwolenia czyli sprawy formalne.

Będzie drugi projekt, który podpisany został z projektów kluczowych, tj. modernizacja ulicy Hallera od skrzyżowania z Aleją Solidarności do skrzyżowania z ulicą Dworcową czyli będzie to modernizacja łącznie z wiaduktem. Dzisiaj się udało przed sesją podpisać umowę z panem Marszałkiem. Wartość tego zadania wynosi około 8mln euro. Dofinansowanie w ramach Unii Europejskiej 50% czyli 2,45mln euro.  Planowane rozpoczęcie robót to połowa przyszłego roku. Konstrukcja wiaduktu po ekspertyzie okazała się że jest w stanie nieco lepszym niż to na początku wyglądało. Wymaga tylko pewnego wzmocnienia. Zaplanowano wymianę chodników, nawierzchni. Zakres robót zbliżony tak jak przy innych podobnych inwestycjach drogowych.

Jeżeli chodzi o inne sprawy to średnicówka, drugi etap. Mamy dokumentację projektową. Mamy studium wykonalności. Ogłoszony został konkurs. Konkurs, termin zgłaszania wniosków jest do 10 listopada. Chciałbym przypomnieć, że w ramach tego projektu infrastruktura i środowisko na całość zagadnień drogowych z tego konkursu jest 300 mln euro. My szacujemy koszt ten inwestycji, czyli tego drugiego etapu jezdni dwupasmowych i budynku wiaduktu nad ulicą Warszawską na około 110mln zł Chciałbym wspomnieć, że 3 etap czyli zjazd z autostrady i wpięcie się w ulicę Toruńską w całości wybuduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Odbyło się w tym celu oczywiście cały szereg rozmów i wizyt w Warszawie, w ministerstwie, u Wojewody itd. Także ta sprawa jest finansowana nie z budżetu miasta a z budżetu ministra infrastruktury poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. My projektujemy węzeł przy przejściu ze zjazdu z autostrady w ciągu ulicy Konstytucji 3 Maja. Będzie zjazd w kierunku ulicy Konstytucji 3 Maja i w Mazowiecką.

Jeżeli chodzi o Łąkową to jesteśmy przed ostatnią płatnością. Wszystkie wnioski były dobrze przygotowane, podziękowania tutaj w tym momencie dla Wydziału Funduszy Europejskich, który już się wprawił w tego typu działaniach. Chciałbym tylko przypomnieć Państwu, że całkowity i ostateczny koszt projektu ulicy Droga Łąkowa wynosi 33.590.859 zł z czego koszty kwalifikowane 32.480.926 zł. Dofinansowanie do tego projektu wynosiło 75% czyli 24.360.695 zł. Jesteśmy w trakcie akceptacji ostatniej płatności na kwotę 5.953.638 zł. Mamy jeszcze problemy natury prawnej. Mianowicie sprawa związana z wykupami. Państwo radni pewnie słyszeliście, z wykupami pod teren ten trasy Łąkowej.

Jesteśmy również w trakcie reformy rozkładów jazdy. Nowe rozkłady jazdy uważam, że wprowadzono z powodzeniem. Uwag i poprawek, których się spodziewaliśmy jest mniej. Ostatecznie będzie można powiedzieć o powodzeniu lub nie dopiero po paru miesiącach gdyż będzie można to ocenić dopiero wpływy ze sprzedaży biletów.

Kolejna duża inwestycja to budowa szpitala. Ukończonych jest już kilka pięter. VI, V. Trwają prace ostateczne, czyszczące, na IV, III i V piętrze. Niżej trwa biały montaż. Chcemy to zakończyć wszystkie prace do połowy listopada a pozostałe dni tego roku przeznaczyć na odbiory i na ewentualne poprawki. Wszystkie prace zostaną zafakturowane do 10 grudnia. Wzrost kosztów materiałów i usług spowodował konieczność pewnych korekt w harmonogramie. Teraz już wiadomo, że trzeba będzie niektóre roboty zewnętrzne odłożyć na później: parkingi, lądowisko, patia ale mogę potwierdzić, że wszystkie oddziały łóżkowe i wszystkie sale operacyjne będą skończone. Jesteśmy w trakcie rozmów na wyposażenie szpitala w sprzęt.

Kolejna sprawa: mieszkania socjalne. Przy ul. Lipowej została podpisana z wykonawcą umowa, to była firma Rem-Bud, chciałbym przypomnieć, że jest już umowa na dofinansowanie 30% całkowitych kosztów. Czyli na całkowity koszt 5.600tys.zł mamy dofinansowanie 1.756 tys. zł. Zakończenie tych prac i oddanie do użytku 88 mieszkań odbędzie się pod koniec roku 2009. Budynek przy ul. Nadgórnej 51 zostanie skończony w terminie być może wcześniej. Liczymy, że to będzie pod koniec października. I będzie zasiedlony. Tam mamy 28 mieszkań. Chciałbym Państwu również powiezie, że jesteśmy w trakcie rozmów z syndykiem Stomilu o przejęciu budynku administracyjnego po Stomilu z przeznaczeniem również na mieszkania socjalne. Ze spraw mieszkaniowych to rozpocznie się za chwilę budowa 2 budynków w ramach TBS gdzie będą po 32 mieszkania czyli w sumie nie 62 a 64 mieszkania.  To w TBS-ie zakończenie budowy mieszkań w ramach TBS-u w przyszłym roku. Tam już jest lista. Pracowała specjalna komisja. Zgodnie z regulaminem TBS-u i są już przydziały na określone mieszkania.

Jeżeli chodzi o inne sprawy inwestycyjne to przebudowa ulicy Parkowej zgodnie z harmonogramem mamy termin do końca roku jak najbardziej realny. Udało się ukończyć wszystkie zaplanowane w terminie mosty a więc na ulicy Miłoleśnej już funkcjonuje od 10 lipca. Na ulicy Lipowej przebudowa mostu jest już zakończona i do 15 listopada zostanie zakończony most na Trynce w ciągu ulicy Szarotkowej. Cały szereg chodników jest wykonywanych i już zakończonych, np. przy ul. Lipowej, przy Zespole Szkół Rolniczych, przy ul. Waryńskiego. Pewnie Państwo Radni zauważyliście zmiany organizacji ruchu przy ul. Groblowej o co wiele osób, mieszkańców i Państwa Radnych też zwróciła uwagę.

Jeżeli chodzi o budowę obiektów sportowych to trwa realizacja boiska w ramach projektu „Orlik” 2012 na Strzemięcinie. Za chwileczkę powinna się rozpocząć na Olimpii. Jesteśmy po przetargu, trwają prace związane z odwołaniem się jednego z oferentów. Jest realizowane boisko w ramach boisk sportowych, boisko wielofunkcyjne przy szkole sportowej Nr 18. Przy okazji chciałem Państwu powiedzieć, że nie udały się przetargi na place zabaw. Te przetargi to jest prawdziwa zmora w tej chwili. Na niektóre inwestycje są ogłaszane po 3 razy. I nie dochodzą te przetargi do skutków. Nie dochodzą również jeżeli chodzi o dokumentacje projektowe ze względu na ogromne obłożenie biur projektowych. To jest pewien kłopot.

Jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną to w tej chwili na ukończeniu jest projekt wykonania ogrodu botanicznego. Koszt 200tys.zł z czego około 30tys.zł to dofinansowanie zewnętrzne. Wyremontowany został cmentarz wojenny. Tu całkowite środki pochodziły z Komitetu Ochrony Miejsc Pamięci i Męczeństwa. Zakupiono około 150 kompletów na plastik i na szkło z kredytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Zakończyła się akcja, moim skromnym zdaniem udana akcja, chipowania psów w lecznicach w naszym mieście. Zachipowano około 1600 psów. Chcemy tę akcję kontynuować w roku 2009.

Jeżeli chodzi o mniejszej remonty to odbyła się jak zwykle w szkołach w ramach remontów wakacyjnych odbyła się termomodernizacja szkoły Nr 15. Zakończono budowę dachu w CKU, budowę dróg pożarowych w Bursie na ulicy Hallera i cały szereg jeszcze innych zadań oświatowych.

Kontynuujemy z pewnymi trudnościami badania archeologiczne na Górze Zamkowej. 8 września została podpisana umowa na kontynuację badań z instytutem archeologii UMK. Wcześniej, jak wiadomo, nagle zmarł prowadzący te badania archeolog pan Pawłowski z Kwidzyna. Odsłonięto już skrzydło południowe, odkryto fundamenty całego zamku właściwego. Prace postępują bardzo szybko. Zachęcam Państwa do obejrzenia jak to wygląda na Górze Zamkowej.

Na zakończenie chciałem powiedzieć z innych spraw. Gościliśmy na przełomie lipca i sierpnia ekipę filmową pana Andrzeja Wajdy, który był tutaj zauroczony Grudziądzem. Ekipa realizowała film „Tatarak” na podstawie powieści Jarosława Iwaszkiewicza i 20-21 sierpnia mieliśmy XX Zjazd Kawalerzystów RP. W ramach tego zjazdu została odsłonięta rzeźba „Ułan i dziewczyna”.

W dużym skrócie to wszystko.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja miałbym może więcej pytań ale zapytam tylko o takie rzeczy, które być może da się wyjaśnić jeśli nie od razu to na piśmie. Będę chciał interpelować w tej sprawie bo być może ta sprawa jest prostsza być może uda się wcześniej odpowiedzieć.

            Dwie rzeczy: w wystąpieniu Prezydenta nie było informacji o tym co dzieje się w jednej z miejskich spółek jaką jest Geotermia Marusza. Z tego co wiem, tam się coś dzieje, tzn. odbywają się zgromadzenia wspólników, prawda itd. Ja ostatnio, w poniedziałek, prosiłem o jakąś informację na temat tego, ponieważ te głosy, które dochodzą są bardzo niepokojące. Z tego by wynikało, że przez te 2 miesiące, czy prawie 3, nic się tam nie wydarzyło więc być może, nie wiem,  jestem tutaj niedoinformowany – to jest jedna rzecz.

            Druga, to być może będzie wymagało pisemnej jakiejś informacji. Ja bardzo bym prosił o wskazanie mi dokumentów, które…bo tu cały czas pojawia się informacja, że Generalna Dyrekcja Budowy Dróg i Autostrad wybuduje zjazd, drogę od zjazdu autostradowego do miasta, i ja miałem okazję być nawet dwukrotnie w Generalnej Dyrekcji – interesowały mnie tam m.in. zadania drogowe. No niestety tam były tylko takie ponad 300-milionowe, także tam Grudziądza nie było wśród zadań. Ale przy okazji próbowałem się dopytać o to, z czego to wynika, o jakiś dokument, który by to potwierdzał i szczerze mówiąc wszyscy moi rozmówcy robili duże kwadratowe oczy nie wiedząc szczerze mówiąc o co chodzi. Więc ja bym bardzo prosił, ponieważ ja w najbliższym czasie wybieram się tam jeszcze raz, ponieważ załatwiam pewną taką już zupełnie pozamiejską sprawę. Więc chciałbym wiedzieć do kogo się zwrócić o szczegóły tej transakcji bo tak jak powiedziałem wśród dyrektorów z którymi miałem okazję rozmawiać w Generalnej Dyrekcji nikt na temat tego nie wiedział a przejrzałem w Generalnej Dyrekcji chyba wszystkie projekty Generalnej Dyrekcji do roku 2013. Więc tam takiego zadania nigdzie nie ma. Dlatego prosiłbym tutaj o bardziej szczegółowe informacje. Jeżeli teraz to teraz a jeżeli nie to na piśmie. I najlepiej żeby to były namiary na konkretnego człowieka. Ja się po prostu do niego zgłoszę i nie będę musiał błądzić i szukać po omacku.

 

Prezydent Robert Malinowski

Ja bym prosił o sprecyzowanie. Rozumiem, że co się dzieje w Geotermii to dotyczy spraw ekonomicznych a nie spraw kadrowych bo sprawy kadrowe są kompetencją organu wykonawczego Czyli ja rozumiem, że chodzi o sprawy ekonomiczne w Geotermii.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Panie Prezydencie chodzi mi o jedno i drugie bo to, że prezesa Geotermii powołuje Prezydent Grudziądza to nie świadczy, że Rada nie powinna być informowana o zamianach kadrowych tego typu. To jest dosyć poważna funkcja jak zmiana jednej z grudziądzkich spółek. Ona musi mieć jakieś powody i myślę, że nie tylko radni ale wręcz mieszkańcy powinni o tego typu sprawach być informowani tym bardziej, że sprawa dotyczy spółki dosyć wrażliwej, takiej z którymi mieszkańcy 2 lata temu wiązali ogromne nadzieje niemal na zmianę charakteru miasta. W związku z tym narazili się radnym taka informacja i taka informacja należy się mieszkańcom. Bo ostatecznie dla nich pracujemy i Pan pracuje.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Panie Prezydencie czy Pan od razu odpowie na te pytania czy poczeka Pan?

 

Prezydent Robert Malinowski

Nie, ja pokażę dokumenty bo tu oczywiście jeżeli chodzi o Generalną Dyrekcję Budowy Dróg Krajowych i Autostrad to oni mają swoich przełożonych w Ministerstwie Infrastruktury i stosowny dokument jest z Ministerstwa Infrastruktury.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Pan Kraśniewski, bardzo proszę.

 

Radny Witold Kraśniewski

Szanowni Radni, moje pytanie nie będzie miało takiego ciężaru gatunkowego jak pytanie mojego przedmówcy. Ale chciałbym się spytać pana Prezydenta jako, że w budżecie zaplanowaliśmy środki na wykonanie, no remont raczej, drogi - ulicy Łyskowskiego; mówimy o budżecie 2008 roku, no jak na razie dziś jest 24 wrzesień – koniec III kwartału, nie widzę, żeby tam się coś działo z tą inwestycją.

I pytanie mniejszej zdecydowanie wagi. Wspomniał Pan w swoim wystąpieniu, że realizowane są chodniki przy ulicy Waryńskiego. Jako, że tam w pobliży mieszkam chciałbym, żeby Pan Prezydent przybliżył nam tę inwestycję czy ten dużej wagi remont. Jako że chyba o tym była mowa, bo później Pan przeszedł do wykonywania remontów, jak Pan zaznaczył, o mniejszej wadze. Rozumiem, że ta na Waryńskiego była tą o większej wadze i proszę mi powiedzieć jaki to remont jako, że na jednej z poprzednich sesji powiedział Pan, że nie będą realizowane remonty kapitalne na ulicy Waryńskiego gdyż tam przewiduje się w 2009 roku remont całej tej ulicy. Prosiłbym w związku z tym przybliżenie mi o jakich remontach na ulicy Waryńskiego, jakie ma Pan na myśli.

 

Prezydent Robert Malinowski

Mówiąc o remontach właśnie ten remont chodnika czy ułożenie chodnika miałem na myśli jako drobniejsze, pomniejsze i tak było powiedziane. Ulica Waryńskiego jest od samego początku od Mikołaja z Ryńska aż do ulicy Lipowej i chodnik był i został zrealizowany, w tej chwili jest kończony od ulicy Granicznej w stronę ulicy Łyskowskiego. Jak idziemy od ulicy Granicznej prawą stroną aż do ulicy Łyskowskiego o ile mnie pamięć nie myli to była kwota około 140 tys. zł. To ten chodnik, tam już część została ułożona tam w tej chwili przy samym skrzyżowaniu trwają prace z ulicą Graniczną.

I drugie pytanie było, ulica Łyskowskiego, wydajemy się … Panie Prezydencie Sikora proszę odpowiedzieć, tam jest chyba sprawa dokumentacji.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo Radni, ulica Łyskowskiego, dokumentacja była tworzona w tym roku więc ona jest gotowa. Został ogłoszony przetarg na wykonawcę tego odcinka. Prawdopodobnie jeśli nie będzie odwołań zostanie on wyłoniony na początku października. W połowie października ekipy wykonawcze powinny wchodzić na tę ulicę. Zgodnie  naszymi ustaleniami powinni zaczynać od ulicy Piłsudskiego. Pójdą w stronę ulicy Kurpiowskiej, Trasy Średnicowej tą Łyskowskiego. Natomiast jeśli Pan Radny zobaczyłby budżet to zadanie jest przewidziane jako zadania dwuletnie więc początek w tym roku. Koniec tego zadania w przyszłym roku. Natomiast jakbym mógł Panie Prezydencie uzupełnić trasę Średnicową. Dyrektor Lech Jaworski, zastępca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oddział Bydgoszcz bezpośrednio tę sprawę nadzoruje. Prace projektowe na zlecenie Generalnej Dyrekcji wykonuje Scott Wilson firma projektowa oddział Poznań. Prace projektowe mają być zakończone koło czerwca przyszłego roku. Równolegle my jako miasto ustalamy się. Wczoraj został rozstrzygnięty przetarg na węzeł Konstytucji 3 Maja w ciągu trzeciego etapu. Jesteśmy w bieżącym kontakcie z dyrektorem Jaworskim. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, m.in. dzisiaj z dyrektorem rozmawiałem to być może na wiosnę przyszłego roku ruszy budowa. Jest kwestia w tej chwili decyzji środowiskowej. Czy należy wykonywać raport oddziaływania na środowisko czy nie. Jesteśmy na bieżąco.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Pani Przewodnicząca, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Ja mam pytanie dotyczące Góry Zamkowej. Odwiedzałem ostatnio to miejsce dość często i nie widzę jakby kontynuacji działania doktora Pawłowskiego. W odpowiednim czasie zostały wycięte drzewa na Górze Zamkowej gdyż na tym terenie miały się odbywać odkrywki, wykopaliska. Okazuje się, że w tej części południowej kopie się w tej chwili zupełnie gdzie indziej. Już jest chęć przejścia na stronę północną i nie widać jakby kontynuacji działania doktora Pawłowskiego. Dlatego prosiłbym na piśmie z zaznaczeniami na planie gdzie i w jakim terminie mają być te odkrywki robione.

 

Prezydent Robert Malinowski

Rozumiem, że jesteśmy w punkcie interpelacje.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

To nie jest interpelacja bo to jest związane z tym co było przedstawiane w informacjach prezydenta.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Znaczy tutaj Pan Prezydent ma rację. Proszę Państwa zadajemy pytania do sprawozdania pana Prezydenta, który przedstawił radnym. Jeśli macie Państwo dodatkowe pytania wynikające z bieżących prac radnych to bardzo proszę, zgodnie z porządkiem obrad na koniec sesji.

 

Radny Witold Kraśniewski

Tak, proszę Państwa, do wypowiedzi Pana Wiceprezydenta Sikory ale i przy okazji do ostatnie wypowiedzi Pani Przewodniczącej. No Pani Przewodnicząca no chyba jako radni musimy przynajmniej awizować czy zaalarmować przynajmniej ten fakt, że nie wszystkie istotne elementy, które powinny być w moim odczuciu jako radnego ujęte w sprawozdaniu pana Prezydenta a powinny być, miejscami są pomijane. W związku z tym my zwracamy na to uwagę i między innymi tu, aczkolwiek nie było mowy tam o ulicy Łyskowskiego no to jednak uważam, że jest to tak duża inwestycja, że o niej należy przynajmniej powiedzieć, że nie została rozpoczęta. A dlaczego ja to mówię. Bo pan Wiceprezydent Sikora mija się z prawdą udzielając nam wszystkim tu wyjaśnień. Otóż chcę powiedzieć, będę musiał się odwołać znowu do protokołu z ostatnich posiedzeń rady, że na, nie wiem którym posiedzeniu, chyba w maju, była mowa, że roboty związane z modernizacją tejże ulicy rozpoczną się o ile dobrze pamiętam chyba z dniem 1 października 2008, i tak późno. Ja wiem, że to jest zakładany plan dwuletni. A więc patrząc, nie: słysząc, to co Pan Wiceprezydent mówi to ja widzę, że jesteście Państwo projektów, przetargów, które wychodzą, wiecie jak ciężko się nam te przetargi udają, że prawdopodobnie tuż tuż zima i oczywiście wówczas będą czynniki obiektywne no i nie zdążymy. Rozpoczniemy w marcu 2009, jak pójdzie dobrze, a może w kwietniu a może w maju i się przesunie to na 2010. Stąd moja uwaga. Ja bym prosił w ogóle w swoich wystąpieniach ażeby nas informować uczciwie taki jest mój apel do Prezydenta i Wiceprezydentów. Dziękuję.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Szanowni Państwo. Wracając do swojej wypowiedzi. Nie kwestionuję treści żadnego zapytań zadawanych na tej sali. Każdy może zadawać pytania o dowolnej treści i w dowolnej sprawie. Natomiast przypominam, że jesteśmy w punkcie „informacje Prezydenta”. I do tych informacji proszę zadać pytanie. Macie Państwo wykaz zarządzeń Prezydenta i na podstawie tego wykazu zarządzeń również można zadawać pytania. Natomiast przypominam wszystkim radnym, że w punkcie „interpelacja”, „zapytania”, „oświadczenia”, „wolne głosy”, można zadawać pytań bez liku. Bez liku, w każdej ważnej sprawie. I ten punkt sesji nie jest w żadnym stopniu mniej istotny, mniej ważny niż pierwsze punkty, które właśnie rozpoczynamy. Udzielam głosu panu Radnemu Mizerze. Bardzo proszę.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo ja tutaj przychylając się do uwagi Pani Przewodniczącej podaruję sobie kwestię Solanek ponieważ uważam, że na to będzie potrzeba mnóstwo czasu. Kilku godzin przynajmniej, może jałowej dyskusji jak dotychczas ale uważam, że będzie potrzeba i przejdę do meritum sprawy. Otóż ja również miałem przyjemność rozmawiania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad i nie trafiłem może na dyrektora ale trafiłem na panią, która tłumaczyła mi, że ta koncepcja, która jest tam przygotowywana przez Ministerstwo to nie jest trzeci etap Trasy Średnicowej stąd moje pytanie dlaczego on tutaj jest tak przedstawiany a jest to droga dojazdowa po śladzie ewentualnie istniejących dróg. Stąd moje pytanie na podstawie czego właśnie jeżeli słyszymy, że to jest dopiero projektowane jakiej koncepcji my mówimy tutaj o jakimkolwiek trzecim etapie Trasy Średnicowej.

 

Prezydent Robert Malinowski

Oczywiście Panie Radny odpowiem Panu ze wskazaniem dokumentów. Tu rzecz nie w nazwie a jedynie w wybudowaniu tego i zapłaceniu. Miasto oszczędzi na tym, tak jak powiedziałem wcześniej, kilkadziesiąt milionów złotych dlatego, że dostanie dofinansowanie ze środków państwowych. A stosowne dokumenty przedstawimy, pokserujemy, damy Państwu. Chcę powiedzieć również, że moje sprawozdanie, panu radnemu Kraśniewskiemu i wszystkim Państwu, sprawozdanie prezydenta jest według tego co ja uważam za najważniejsze a nie według tego co Państwo uważacie za najważniejsze. Możemy tu się w tym różnić i sprawozdanie jest rzetelne i uczciwe, uczciwie przedstawione. A rzeczywiście może być tak, że nie wszystkie inwestycje i sprawy, które Państwo uważacie za sprawy ważne są w moim sprawozdaniu przedstawione.

 

/Wykaz zarządzeń Prezydenta stanowi załącznik Nr 3 do protokołu/

 

Ad. 3

            Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008r.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Jesteśmy w punkcie trzecim uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2008 r. Przypominam, że otrzymaliście Państwo ten projekt uchwały z autopoprawką. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa. Wpłynął wniosek. Wniosek z Komisji kultury. Brzmi on tak (odczytam z protokołu): „Pan Witold Kraśniewski wypowiedział się na temat wyjazdu chóru męskiego »Echo« na występ do Rimini we Włoszech. Chór męski wystąpił do pana Prezydenta o przydzielenie środków na wyjazd. Odpowiedź była negatywna z uwagi na brak środków w budżecie miasta na 2008 rok. Pan Kraśniewski postawił wniosek o dofinansowanie w wysokości 6tys. zł wyjazdu chóru »Echo« na konkurs do Włoch. Wywiązała się dyskusja, głosy były podzielone. Ostatecznie głosownie wyglądało tak: za wnioskiem 4 osoby, przeciwko 2. Wniosek został wnioskiem Komisji.” Szanowni Państwo jest tylko problem formalny Panie Radny. Bo Pan wnioskował ale ostatecznie jest to wniosek Komisji. A problem formalny brzmi tak. Statut § 19 Regulaminu Rady Miejskiej. Proszę Państwa, projekt uchwały, który może wywołać skutki finansowe dla budżetu miasta powinien zawierać opinię Skarbnika Miasta bądź opinię Prezydenta w przypadku gdy nie jest on wnioskodawcą. Natomiast jest tu jeszcze jeden problem. Nie jest wskazane źródło finansowania tych 6tys.zł i jest jeszcze jeden problem – być może da się to rozwiązać ale jest. 16 maja upłynął drugi termin na składanie wniosków do budżetu, wniosków do budżetu i wtedy Komisja rozpatrywała wnioski (czytam z protokołu). Udzielenie dotacji poza trybem konkursu jest nieuprawnione i nieuzasadnione. Jest to wypowiedź kierownika Wydziału Kultury. Proszę bardzo otwieram dyskusję nad wnioskiem z zaznaczeniem, że ten wniosek jest niekompletny. Proszę bardzo Panie Radny.

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja tylko uzupełnię w dwóch zdaniach. Mi się wydaje, że tu nie ma kilka problemów ażeby tych nędznych 6tys. zł wyasygnować z kasy. Natomiast jest jeden problem, jedyny: nie ma woli. Koniec dyskusji można by powiedzieć. Ale nie zakończę jeszcze. Proszę Państwa, śmiechu warte. Zaproszenie zostało dostarczone chórowi „Echo” w miesiącu sierpniu. Jak on mógł wystąpić w maju – nie mogło. Zostali wyróżnieni. Co to jest chór „Echo” o tym Państwu nie muszę mówić. Wpisany jest w pejzaż miasta Grudziądza od lat ponad 90. Nie dość, że kwalifikuje się do różnych konkursów, nie tylko w Polsce ale i w Europie bo uczestniczy od 2000 roku w kilku tego rodzaju konkursach i dlatego został zaproszony. Po prostu został wyróżniony i dlatego zgłosił się do Rady Miasta, zresztą zawsze zwracał się bo wyjeżdża prawie co roku na jakiś konkurs. O tym tu chyba wszyscy wiedzą. I zawsze znalazły się środki. Tylko dzisiaj nie ma woli. Byli u Prezydenta bo ja znam od podszewki sprawę. Byli u Pana Prezydenta no i Pan Prezydent, oczywiście zaszedł razem z dyrygentem, który tam pod skrzydła swoje wziął ktoś ze Spółdzielni Mieszkaniowej. No niestety nie znaleźli Ci ludzie zrozumienia jako, że w budżecie nie ma 6tys. zł.  Proszę Państwa, to jest żenujące. Chór „Echo” jakby nie było w jakiś sposób promuje nasze miasto i nie przyznanie 6 tys. zł gdy tymczasem- nie będę służył przykładami bo to nie jest miejsce, gdy się marnuje dużo większe pieniądze, jeśli ktoś chce wiedzieć to wskażę. Przyznanie temu chórowi, skoro zawsze dotychczas, co roku jakieś skromne pieniądze otrzymywał, nie przyznanie to znaczy, że nie ma woli. I ja prosiłbym szanownych Radnych, żeby jednak nie poszli po myśli Pana Prezydenta, który odmówił dofinansowania tym ludziom, którzy swój wolny czas poświęcają, tracą swój czas obsługują proszę Państwa nasze imprezy, czy to z okazji wyzwolenia Grudziądza, mówię oczywiście nie o marcowym a o odzyskaniu niepodległości w styczniu czy o święcie 3 Maja czy o święcie Wojska Polskiego, o 11 Listopada, obsługują nasze uroczystości. I dla tych ludzi, niektórych już w podeszłym wieku w mieście nie ma 6 tys. zł. Skandal.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja oczywiście nie kwestionuję zasług tego chóru. Natomiast w związku z tym, że działają już tyle lat dziwię się, że nie próbują pozyskiwać środków w różnego rodzaju konkursach, które są ogłaszane czy to w mieście czy przez Marszałka. Można naprawdę pozyskać całkiem spore środki na tego typu działalność. Natomiast tego typu działanie ad hoc bo miasto musi dać jakieś pieniądze bo zawsze dawało to nie wydaje mi się rzeczą normalną, że tak powiem, jak to powinno wyglądać. Dziękuję bardzo.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, oczywiście tu nie ma mowy o kwestionowaniu osiągnięć tego chóru czy innego chóru. Zaproszeń na występy chórów przychodzi mnóstwo od Meksyku, poprzez Hiszpanię, Włochy i Niemcy. To nie podlega dyskusji. Ja natomiast mówię o wniosku formalnym. Wniosek formalny wskazujący czy proponujący jakiekolwiek dodatkowy wydatek musi wskazywać źródło pokrycia. Nie wskazuje, wniosek jest nieformalny i z tego powodu nie może być przyjęty, tylko dlatego. I druga sprawa. Chcę zwrócić Państwu uwagę, że większość wniosków, prawie wszystkie wnioski muszą przechodzić przez komisję konkursową. Ja apeluję do wszystkich stowarzyszeń, organizacji, żeby w tym roku spróbowali przewidzieć zwoje działania w przyszłym roku i w porę to zgłosić. Bo problem jest naprawdę duży. Bo to nie chodzi naprawdę o kwotę, tylko o zasadę: komu ściągnąć te środki, żeby przeznaczyć na występ chóry. Czyli: wniosek nieformalny i kwestia konkursu.

 

Radny Witold Kraśniewski

Panie Prezydencie a więc chcę powiedzieć po pierwsze, chyba Pan nie słyszał co mówiłem, że wniosek, zaproszenie wpłynęło w sierpniu. To jest pierwsza wypowiedź moja. Chyba jednak Pan nie słyszał. A druga to chcę powiedzieć, że na komisji, i teraz cytuję, na stronicy 106 „Wykonania budżetu” za półrocze, Ci, co byli na Komisji to wiedzą powiedziałem skąd wziąć te środki. Te zaś, odwołuję się, „Wykonanie budżetu” strona 106: „niwelacja terenu i wykonanie muru oporowego ulica Chełmińska 40, poz. 3, pkt. 3. Plan 25.000 przewidywał w budżecie, powtarzam, żeby nie było niedomówień, o tym była mowa na Komisji gdzie padł ten wniosek. Wykonanie przewiduje się 0. 25.000 mamy, z normalnego wyliczenia wynika, że mamy bo nie będziemy realizować tego wydatku. Czyli mamy 25.000 ……../koniec strony A kasety Nr 1/

 

/Strona B kaseta Nr 1/

… wszystko musi być wolą. Nie będę dyskutował, bo jak nie ma woli, to nie. Ale uważam, że my o tym decydujemy a nie Pan Prezydent. Proszę Państwa musi być wola i nic więcej. Powiedziałem, ze jeżeli nie ma woli, i na komisji tak mówiłem, i to koleżanki i koledzy potwierdzą, no to można wziąć z rezerwy ogólnej, która wynosi, ja nie będę powtarzał do znudzenia, 4mln. a wykonanie za pierwsze półrocze 1,820tys zł i coś. Czyli jeszcze mamy na drugie półrocze ponad 2mln zł. Jeszcze zrezygnowano z realizacji tych 25tys.zł a jeżeli nic z tego to mówiłem; z promocji. No przecież jakaś promocja jest. Tylko trzeba chcieć po prostu. Ale u nas nie chce się po prostu i dlatego pan będzie się bronił, Pan Prezydent. Ja w każdym razie z uwagi na to, że wniosek został przegłosowany uważam, że powinien tu dzisiaj znaleźć tu odbicie wśród szanownych radnych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Szanowni Państwo, to jest w sumie mój apel, wniosek do wszystkich radnych, którzy uczestniczą w posiedzeniu komisji, które są protokołowane. Bardzo proszę przeglądać te protokoły. Bo one jednak mają różny kształt i różne brzmienie, żeby wnosić uwagi do tych protokołów jeśli są niekompletne lub nie zawierają wszystkich treści, które Państwo zawarli w swoich wypowiedziach. Bo w takim razie powstaje problem. Ja nie będę rozsądzała co zostało wypowiedziane a co nie zostało powiedziane bo nie byłam uczestnikiem tego posiedzenia. Nie jestem członkiem tej Komisji po prostu. Natomiast jest protokół, z którego wynika taka treść jaką przeczytałam i bardzo proszę o zainteresowanie się posiedzeniami w znaczeniu ich finału. Co jest zawarte w protokole. Bo ten protokół zawiera taką o to treść, którą zaprezentowałam i nie jest wskazane źródło finansowania a więc wniosek de facto, co by nie mówić, jest niekompletny Panie Radny.

 

Radny Witold Kraśniewski

Pani Przewodnicząca ja mam pytanie do Pani: czy z mojego powodu on jest niekompletny, no nie z mojego powodu. A jeżeli są jakieś wątpliwości, to na tej sali, jeżeli się chce to można wyjaśnić. Ci ludzie z Komisji tu siedzą. Przewodniczący tu jest. No może potwierdzić. Co Państwu uważają, że ja idę śladami innych, którzy wprowadzają w błąd tu? Ja na ogół mówię o faktach a nie o jakichś „widzimisiach” i jest Przewodniczący i proszę spytać. I dziękuję.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Proszę Państwa z obecnych na sali jest Pan Michał Czepek, Witold Kraśniewski, Tomasz Smolarek i Przewodniczący Ryszard Szczepański. Proszę bardzo.

 

Radny Ryszard Szczepański

Mam pytanie, protokoły w jakim terminie powinny trafić do komisji? Po naszych posiedzeniach.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Proszę Pana mówi się „niezwłocznie”.

 

Radny Ryszard Szczepański

Niezwłocznie, tydzień temu miałem dyżur, w ubiegłą środę, nie było tego protokołu. Gdyby był protokół na pewno wniósłbym poprawkę, że były wskazane środki skąd należy wziąć na wyjazd chóru „Echo”. Rzeczywiście, na fakcie polegam, że Radny Kraśniewski wskazał środki, zresztą członkowie Komisji mogą to potwierdzić. I prosiłbym bardzo, jeśli to ma być w szybkim tempie, to niech te protokoły w szybkim tempie docierają do nas do Komisji i znajdują się w segregatorze.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

To już jest rola Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący Komisji pilnują swoich dokumentów.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przysługuję się tej dyskusji troszeczkę z niedowierzaniem ponieważ wydaje mi się, że naszą rolą jest właśnie wspieranie takiej działalności. Wspieranie jej z pomocą tego o to urzędu, który jest organem pomocniczym Pana Prezydenta i tak jak Pani Przewodnicząca zauważyła, ten wniosek musi zaopiniować Skarbnik, Pan Prezydent i widząc takie braki i to o czym powiedział pan Radny Kraśniewski przy odrobinie woli można niektóre rzeczy w bardzo łatwy sposób sprostować albo wytłumaczyć nam dlaczego „nie” dlaczego postąpimy w inny sposób. Ja taką sytuacją nie do końca jestem w stanie się zgodzić z prostego powodu. Z tego, który powiedział pan Radny Kraśniewski. My potrafimy łatwą ręką, brzydkie słowo ale uważam, że zmarnować publiczne pieniądze. Ci ludzie pracują na wizerunek miasta. Ja w pełni ten wniosek podzielam. Promują go a uważam, że w naszym mieście z promocją nie jest tak cudownie i nie jesteśmy najlepszym miastem, najbardziej rozpoznawanym miastem w tym kraju i w Europie. Więc łapanie się każdego możliwego rozwiązania za tak niewielkie pieniądze jest słuszne. Ja uważam, że Ci ludzie wspierają Grudziądz swoim talentem. Ja będę złośliwy, niestety, ale uważam, że jakby poszli i odwodnili pryzmę na wysypisku śmieci to by zarobili na ten swój wyjazd i wtedy byłyby środki dofinansowania ich wycieczki. Dziękuję serdecznie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pani Przewodnicząca, szanowni Państwo Radni. Uchwała budżetowa, którą Państwo podjęliście to jest jedyna uchwała za którą odpowiedzialność ponosi jeden człowiek. Ten człowiek, Prezydent Grudziądza, ma z tego absolutorium. Do mnie taki wniosek nie trafił i ja na zmianę kwalifikacji firanowych muszę się zgodzić. Mamy, proszę pamiętać, że mamy nasz budżet z deficytem. Deficyt jest kilkanaście milionów zaciągnięty w banku. I ja mówię co do zasady. Chóry jeżdżą co roku za granicę, wszystkie, mówię: od Meksyku, poprzez Hiszpanię i Włochy i bez trudu można sonie zaplanować. Ja się zgadzam, ta ideologia, że to jest znakomity chór itd. to wszyscy tu wiedzą i niepotrzebnie tu na tej sali to mówimy. Bo to jak jeden mąż tu siedzący i żona to wiedzą. Natomiast co do metody: w sierpniu na wrzesień. I to nie jest proszę Państwa jeden wniosek, i to nie jest jak mówi pan Radny Kraśniewski, „jedynie” 6tys. zł .Państwo Radni doskonale wiecie, tu na sprzęt, tu na wyjazd, takich wniosków indywidualnych jest „x”. Bez przerwy te wnioski dochodzą. Myślę, że Pan Radny Wiśniewski dokładnie wie, że tak było. Co chwilę o coś tu jest wnioskowane, proszę Państwa. Nie ma możliwości by te wszystkie wnioski spełnić. Nie ma możliwości.

 

Radny Witold Kraśniewski

Pani Przewodnicząca, no ja bardzo przepraszam, no zmusza mnie znów do zabrania głosu wypowiedź Pana Prezydenta. No kuriozalnie to brzmi. Pan Prezydent cały mi bóg odpowiada za finanse a my proszę Państwa jesteśmy od tego, żeby pana Prezydenta widzimisię wysłuchiwać. Przepraszam bardzo, ja chcę powiedzieć. My jesteśmy od tego czego najlepszym dowodem, że dzisiaj w tym punkcie mówimy o zmianach w budżecie. My o tym decydujemy. Nie kto inny, nie Panie Prezydencie, nie Pan. My decydujemy tu jak siedzimy o zmianach w budżecie a Pan będzie realizował, ja Panu przypominam, bo często nasi Prezydenci nie wiedzieli o tym, i tak samo się zachowywali niektórzy jak Pan, ja oświadczam, że jak my zadecydujemy to Pan będzie wykonywał to, czego my sobie życzymy jako Radni bo nas upoważnili do tego mieszkańcy tego miasta. Dziękuję.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Dziękuję za przypomnienie obowiązków radnym.

 

Prezydent Robert Malinowski

Ja oczywiście chciałbym zakończyć tą polemikę ale wyjaśniam różnice. Zmiany w budżecie są na mój wniosek – osoby odpowiedzialnej za realizację budżetu a nie na wniosek radnego, który nie odpowiada za realizację budżetu. Za realizację budżetu odpowiada Prezydent.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Proszę Państwa, wszyscy wiemy, bardzo proszę, emocje niech na sekundę opadną. Wszyscy wiedzą, kto kreuje budżet, kto go uchwala, wszyscy znamy swoje obowiązki i bardzo bym prosiła żeby tę dyskusję na tym etapie zakończyć Panie Radny. Jesteśmy na etapie wniosku, który złożyła Komisja Kultury choć w formie pisemnej jest nieformalny. Jednak Przewodniczący Komisji przyznaje, że Radny Kraśniewski złożył do wniosku, wskazał źródło finansowania w związku z czym Szanowni Państwo w mojej krótkiej naradzie z przewodniczącymi uznaliśmy, że ten wniosek ma znamiona wniosku formalnego. Formalnego do budżetu. Bardzo proszę.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja rozumiem, że pan radny wskazał inwestycję, która nie jest realizowana, natomiast tutaj mam pytanie do Pana Prezydenta lub do Skarbnika. Bo Komisja chyba nie wie, może nie wiedzieć tego czy te środki nie zostały już zagospodarowane w inny sposób. To, że jakaś inwestycja nie została zrealizowana no budżet musi się jakoś bilansować i to nie jest tak, że jak coś nie zostało zrealizowane, to te pieniądze po prostu wiszą sobie w powietrzu i są w każdej chwili do wykorzystania. Dziękuję.

 

Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał

Szanowni Państwo, budżet tak dużej jednostki samorządu terytorialnego jak Grudziądz szczególnie sprawozdanie z wykonania pierwszego półrocza zawiera wiele pozycji na których znajdują się oszczędności lub potencjalne oszczędności i zawiera wiele pozycji, które są w swoim wykonaniu zarówno w zakresie wydatków jak i dochodów zagrożone. Ja nie do końca rozumiem, ponieważ samo wskazanie, znaczy ja rozumiem, że wskazanie dopełnia warunku formalnego, natomiast szczerze mówiąc komisja, która obradowała, nie obejmuje zagadnień z zakresu tego gdzie ta oszczędność wystąpiła. Także trudno byłoby mi tu odpowiedzieć czy … poza tym budżet też jest dynamiczny. Sprawozdania z pierwszego półrocza jest stanem na 30 czerwca i od tego czasu mogły zajść już spore zmiany w zakresie wykonania, przynajmniej no tego fragmentu.

 

Radny Andrzej Witkowski

Czy mogę mieć pytanie do Pana Skarbnika? Czy budżet się zawali jeżeli te 6 tys. zł byśmy przyznali?

 

Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał

Ja na wstępie powiedziałem, że budżet tak dużej jednostki samorządu terytorialnego jak miasto Grudziądz na pewno się nie zawali tylko jest pytanie o pewne zasady konstruowania tego budżetu. Czy istnieje pewien porządek czy tego porządku nie ma. Ja rozumiem, ja w ogóle merytorycznie nie chcę się do tego ustosunkowywać bo ja się nie znam na działalności chórów. Ja tylko mówię jak się konstruuje. Zresztą sami Państwo widzicie, że problem chyba też jest generalnie z procedurą. Bo ja przepraszam najmocniej, jeżeli ten wniosek jest formalny to czy nie wymaga on, tak jak Państwo wspomnieli, podpisu Prezydenta i podpisu Skarbnika. Jeżeli ten podpis miał być złożony to ja mam takie pytanie czy ja mam to zrobić teraz?

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Nie, nie wymagam tego od Pana, żeby Pan to zrobił teraz. Powiem szczerze, że ten wniosek jest dość dużym kłopotem dla mnie. Ambiwalentne odczucia rodzi. Po pierwsze potwierdza Przewodniczący Komisji Kultury, że wskazał Pan Radny Źródło finansowania. Pan Radny dzisiaj mówi, ze 2 źródła wskazał: jedna to jest ta nie wykonana drobna inwestycja, druga to rezerwa. Nie mam podpisu na wniosku Prezydenta i Skarbnika. Wniosek szczerze powiem do mnie trafił dzisiaj więc powiem szczerze, ze jestem w dużym kłopocie. A do tego Rimini czy ktoś wie kiedy chór wyjeżdża w ogóle? … To praktycznie pojutrze. Nie no przepraszam, „praktycznie” pojutrze. Mogą już pakować walizki no bo 7 października to za moment. Jest praktycznie koniec września. Szanowni Państwo, jest kłopot do którego tutaj myślę wszyscy jakoś się przyznajemy no bo w takim znaczeniu ..no nie mogą trafiać takie wnioski. Chcielibyśmy, żeby chór pojechał być może ..ja nie wiem. Nie przesądzam. Wniosek, nie obejrzał go ani Prezydent ani Skarbnik, ja go zobaczyłam dzisiaj. Protokół jest niekompletny i tak to właśnie niestety wygląda. To są fakty. Proszę Państwa zarządzam 5-minutową przerwę.

/Przerwa trwała od godziny 14:20 do 14:30/

 

Radca prawny Joanna Dubieszko

Pierwszy termin upłynął z dniem 31 grudnia, kolejny termin z dniem 16 maja. Ten warunek formalny nie został spełniony no w związku z czym, no jak gdyby, wniosek jest post fatum i jest po terminie. Trudno nawet jest ocenić czy chór, co to jest za powiedziałabym podmiot, czy jest to stowarzyszenie, czy działa na podstawie, na podstawie jakich przepisów w ogóle działa czy jest to organizacja pożytku publicznego czy podlega tej ustawie czy nie podlega bo dopiero te kwestie są rozpatrywane właściwe z dniem złożenia wniosku o przyznanie tego typu dotacji. Także jak gdyby nasza wiedza tutaj na ten temat jest znikoma jeżeli chodzi też o formę prawną na podstawie której ten chór działa. I są określone zasady i przepisy i te warunki formalne no muszą być niestety spełnione. Nie będę się tutaj wypowiadała ze strony merytorycznej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Szanowni Państwo ja jeszcze jedną rzecz powiem. Ja zapytałam czy chór, zresztą pan Radny Kraśniewski potwierdzał, ale nie mniej zapytałam czy chór to jest jakiś jednorazowy wyjazd. Raz na 10-tki lat, raz na ileś lat. Okazuje się, że to jest rokroczny wyjazd a więc dający się zaplanować wyjazd. Choć nie do konkretnego miejsca i nie w konkretnym terminie. Ale z informacji, które uzyskałam od kierownika Wydziału wynika, że rokrocznie chór wyjeżdża i rokrocznie uczestniczy w konkursach, przeglądach i szacuje środki, które będą niezbędne na dany rok kalendarzowy do tego by móc w ogóle uczestniczyć w tego rodzaju przedsięwzięciu. Proszę Państwa to nie są takie dziwne rzeczy bo powiem Państwu, że – jeśli mogę użyć takiego porównania -  nie dalej jak w tygodniu zwrócił się do mnie szef szachistów. Planując na rok przyszły wydatki. Rok przyszły – daleka droga, powiedziałby ktoś a wcale nie jest tak odległy. On wie w której lidze będą, ile będą mieli rozgrywek. Pewnie, że nie co do grosza, nie co do złotówki ale jest w stanie oszacować wydatki na rok 2009. I oczywiście nie przyszedł do mnie po to, żebym ja mu te pieniądze dała tylko żebym wskazała co on ma zrobić żeby te środki uzyskać. Gdzie ma złożyć wniosek, jak ten wniosek ma wyglądać itd. A więc jest w stanie, w tym przypadku akurat pan Jan Noga, oszacować co w roku przyszłym szachiści reprezentujący Grudziądz, będą robić i jaki rząd wielkości będzie im niezbędny do tego, żeby uczestniczyli w rozgrywkach. Ale to jest na marginesie sprawy. Powiem Państwu, że ja naprawdę mam kłopot. Ten wniosek jest tak: wyciąg w protokołu, protokół jest dość dramatycznie napisany…momencik Panie Prezydencie … i tutaj co prawda pan Radny Kraśniewski potwierdza wypowiedź Przewodniczący Komisji źródło finansowania wskazuje na 2, tak, rezerwa budżetowa i ta niewykonana inwestycja przy Chełmińskiej ale tego, nie wiem, słowo daję, jestem w kłopocie.

Panie Prezydencie, jeszcze mam pytanie do Pani Radcy. Oprócz tego faktu, który Pani poruszyła, że chór nie zgłosił się w tym terminie w tym drugim do końca maja czy do któregoś maja – no nieistotne. A otrzymam zaproszenie w sierpniu i zakładam z dobrej woli, że mógł przewidzieć, że otrzyma takie zaproszenie. To proszę mi powiedzieć na podstawie tego dokumentu, który Pani posiada czy on zawiera znamiona dokumentu, który jest formalnym wnioskiem i może być przyjęty do głosowania, nie rozstrzygając jak ono się odbędzie, na dzisiejszym posiedzeniu z wielu powodów. Bo jak my będziemy go rozstrzygać w grudniu to raczej październik minie. I to nie ma znaczenia, nie przesądzam głosowania.

 

Radca prawny Joanna Dubieszko

No moim zdaniem nie, ponieważ określone warunki formalne przewidziane ustawą muszą być spełnione a one nie są spełnione. Niestety wniosek został złożony po terminie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Szanowni Państwo, tu oczywiście nie chodzi o chór „Echo” tu chodzi o pewne zasady w konkretnym przypadku. Jeszcze raz chcę powiedzieć tak, ja za chwilę zaproponuję rozwiązanie tego tematu bo tu szkoda Państwa czasu, żeby tutaj nad taką drobną sprawą debatować godzinę. Ja jeszcze raz będę się czepiał tego, co jest obowiązkiem Wójta, Burmistrza, Prezydenta. Jedyną uchwałę, którą musi złożyć Wójt, Burmistrz, Prezydent, nikt inny, jest uchwał budżetowa. Jedyna. Nikt inny takiej uchwały nie składa. I na wszelkie zmiany do tej uchwały budżetowej, którą składa tylko i wyłącznie Wójt, Burmistrz, Prezydent musi wyrazić wnioskodawca zgodę. Ja tego nie widziałem. Proszę Państwa, to tylko taka uwaga co do przyszłości.

Ja rozwiążę ten problem, rzeczywiście Szanowni Państwo, on formalnie jest na dzień dzisiejszy jest nie do przyjęcia. Formalnie. Ja zwracam się z prośbą do Pana Przewodniczącego o wycofanie tego wniosku. Ja go spróbuję rozwiązać ze źródeł być może częściowo promocji. W tej sekundzie nie wiem jak tam są środki promocyjne a w połowie ze środków sponsorskich czyli środków pozabudżetowych.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Czy takie rozwiązanie, że Prezydent bierze ten wniosek na siebie i będzie sam autorem ..sekundę, ja zauważyłam, że Pan się zgłasza, tak jest, jest Pan widoczny (W. Kraśniewski). Proszę Państwa…dzisiaj szczególnie jest Pan widoczny. Proszę Państwa czy takie rozwiązanie, że Prezydent będzie autorem tej poprawki do budżetu tak, żeby chór skutecznie odbył podróż do Rimini Państwo przyjmujecie i wycofujecie ten wniosek?

 

Radny Witold Kraśniewski

Szanowni Państwo, ja nie wycofuję tego wniosku. Powiem tylko jeszcze dosłownie dwa zdania. Już nie będę zabierał głosu bez względu na to, co tu padnie. Czy ta głupota będzie na tym poziomie czy będzie pływała na wysokości tego sufitu? To jest już nie będę zabierał czasu Państwa. Powiem tylko tyle. Proszę Państwa wnioskodawcą była Komisja a nie że wnioskodawcą był Pan Prezydent. Pan Prezydent ma być z nami. Pan Prezydent ma inicjatywę uchwałodawczą ale mają też i Radni. No ma ją Komisja. I mają jak Państwo wiedzę 5 radnych taką inicjatywę uchwałodawczą. I tu w tej chwili Panie Prezydencie, Pan mi nie mówi, Pan nie wciska ciemnotę, że wnioskodawca nie podpisał. …. Mnie interesuje to, że jest wniosek i on powinien być…nie wycofuję, ja się nie zgadzam….on powinien być przegłosowany. No nie mogę proszę Państwa oprzeć się jednemu wrażeniu, no ostatnie zdanie….Proszę Państwa był kiedyś taki Pan, powinien być Państwu znany, nazywał się Kisielewski, słynny Kisiel, …ale ja muszę to powiedzieć: dyktatura ciemniaków w 89 roku się skończyła ale niestety zauważyłem, że nie. Dziękuję bardzo.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Niech Pan znajdzie jeszcze adresata do tych swoich wypowiedzi to będziemy Panu wdzięczni. Pani Radny Szczepański, bardzo proszę.

 

Radny Ryszard Szczepański

Szanowni Państwo, sądzę, że nad taką błahą sprawą, tyle czasu zajmujemy, żądamy, przerwy itd. Ja proponuję taką rzecz, żeby i wilk był syty i owca cała. Pan Prezydent powiedział, że będą pieniądze na to. Obojętnie skąd te pieniądze będą pochodziły więc ja uważam, ze powinniśmy wycofać ten wniosek. Jak będą pieniądze. I to jest najważniejsze. To jest moje zdanie takie. Nie wiem czy ogół akceptuje to ale nie będziemy w nieskończoność walczyli dzisiaj i nie będziemy się przepychać.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Bardzo dziękuję. To nie jest taka błaha sprawa Panie Radny. Dzisiaj mówimy o 6tys. zł za chwilę o 1mln 800tys. zł Super zadanie, które jest bardzo ważne ale bardzo proszę o wypełnianie prostych rzeczy. Prostych rzeczy, które są oczekiwane, wymagane przez machinę jaką jest Urząd. Mówię o zasadach a nie o ważnych rzeczach jakimi są promocja i wyjazd i Rimini i chór „Echo”. Wniosek nie ma znamion wniosku formalnego. Jest wyczytany z protokołu treścią. Pomijam, jak jest napisany. Pan Prezydent powiedział, co zostało zaprotokołowane, że znajdzie źródło sfinansowania tego wyjazdu do Rimini. I uznajemy, że jest to załatwiona sprawa. Szanowni Państwo jesteśmy w punkcie „zmiana do budżetu” czy ktoś zgłaszał się do dyskusji w tej sprawie? Proszę bardzo Pan Radny Mizera.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, szanowni Państwo, są dwie sprawy w tej uchwale, w tej zmianie, które nie do końca mi odpowiadają. Pierwsze to zmiany związane z przekazaniem aportu do wodociągów i to jest jasne i o tym porozmawiamy za pewne za chwilę w następnym punkcie. A druga sprawa to te nieszczęsne „orliki”, o których rozmawialiśmy z Panem Wiceprezydentem. I o tyle używam, sformułowania „nieszczęsne”, że zainspirował mnie Pan Wiceprezydent stwierdzeniem, że muszą w ten projekt brnąć. I ja tak jak mówiłem na Komisji i będę to podtrzymywał chciałbym jasną wizję tego jak Olimpia będzie się rozwijać. Czy będzie tu budowane całe duże boisko o normalnych rozmiarach, jak połączyć tu infrastrukturę, ewentualnie z „orlikiem” czy z innym rozwiązaniem, ponieważ Pan Prezydent nas na Komisji poinformował, że pan Prezydent wraz z całym kolegium będzie szukał innych rozwiązań na budowę tych zespołów czy tych miejsc rekreacji dla młodzieży i sportu, ponieważ te „orliki” nie do końca spełniają nasze oczekiwania finansowe. Jak wiemy z 1mln zrobiło się 1,5mln w tym przypadku trzeba do tego jeszcze odpowiednią sumę pieniędzy dołożyć. Fakt, że inna jest trochę budowa, inne możliwości infrastruktury tam i doprowadzenia wody. Ja to wszystko rozumiem. Ale mimo wszystko cały koszt jest mimo wszystko wyższy i w przyszłości jeśli jest możliwość znalezienia innego, tańszego rozwiązania nawet bez tego zaplecza czy łączenia tego zaplecza z inną infrastrukturą czy też budowania samego boiska  a nie zespołu boisk to uważam, ze byłoby to dużo lepsze rozwiązanie.  Nie przekonały mnie również słowa Pana Wiceprezydenta odnośnie tego, ze nie wypada nam się z tego wycofać. Ja uważam, że wypada bo jeżeli z zakładanych na początku 1mln zł robi nam się prawie 1mln700tys.zł to uważam, ze spokojnie możemy powiedzieć, że nie stać nas na to czy też stać nas na znalezienie tańszych i lepszych rozwiązań. Dziękuję serdecznie.

 

Radny Witold Kraśniewski

Czyżbym miał do końca już milczeć na tych sesjach? Ja odnośnie zwiększania wydatków na utrzymanie zieleni, punkt 20, na utrzymanie zieleni 252tys.zł  No powiem tak: no aż mnie trzęsie. Dzisiaj jest październik prawie, że, no już jesień. A my chcemy wydać, proszę Państwa, dodatkowo 252tys.zł i mamy przejść do porządku dziennego. Bo trzeba zakupić drzewa, przy ulicy Sikorskiego, o których mówiłem ja notabene, że schną, na Warszawskiej – też mówiłem.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

No czyli Pana wniosek jest realizowany.

 

Radny Witold Kraśniewski

No, ale zakup kwietników w tej chwili za 20tys.? Proszę państwa: „przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych na terenie ogrodu botanicznego”182tys.zł. No i fajnie: milczeć, podnieść rękę i jest. No proszę Państwa, to o tym ogrodzie botanicznym nie było wiadomo wcześniej? Czy było wiadomo? Tak idą te pracy, o czym wszyscy tu siedzący wiedzą, jak idą wszystkie remonty i wszystkie inwestycje czyli wiecie jak: fatalnie. Proszę Państwa, ogród botaniczny, który powinien być no zrealizowany no nie wiem, no miesiąc, nie jest otwarty do dzisiaj, kostkę położono bo to firma prywatna położyła i nic więcej. Kostka była, ławek nie było. I dzisiaj mamy dodać dodatkowo 252tys.zł w zimę. Dobrze, że nie w styczniu. I ja bym prosił w każdym razie o wyjaśnienie bliżej tego wszystkiego. Czy to nie jest czasem Państwa, powiem bardzo delikatnie, żeby nie znaleźć się w sądzie, robione „pod kogoś”? Dziękuję bardzo.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Nic nie zrozumiałam Panie Radny, bo lepiej nie zrozumieć. Proszę bardzo Pan Prezydent odpowie.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, odnośnie „orlików” to jest tak, że rzeczywiście 1mln50zł ma to kosztować sama infrastruktura, taki schemat tych boisk bez mediów zewnętrznych i bez prac terenowych i niwelacyjnych. I na te 1mln 50tys.zł otrzymujemy, chciałbym przypomnieć 660tys. w prezencie. Więc to nie jest wydatek miasta. I koszt „orlika” jest w zależności od infrastruktury zewnętrznej czyli od prac niwelacyjnych i stąd np. na Strzemięcinie to wyszło 1.260tys.zł w tym 660 mamy środki zewnętrzne a na Olimpii wyszło 1.700tys., żeby w szczegóły nie wchodzić. I na Olimpii są sprawy niwelacyjne jako, że jest różnica terenu i są sprawy związane z mediami. Ja jestem zwolennikiem, żeby korzystać z prezentu w wysokości 660tys.zł i realizować te boiska.

Panie radny tu chodzi o realizację ogrodu botanicznego i o przeniesienia wewnątrz. Nie o dodatkowe środki a o szczegóły proszę Panią Kierownik Maję Banasik, która wyjaśni wszystkie szczegóły związane z przeniesieniami 252tys.zł w dziale 900, rozdział 9004.

 

Kierownik Wydziału GK Maja Banasik

Tutaj gdyby Pan Radny był uprzejmy doczytać dalej to jest przeniesienie bo tu chodziło o przeksięgowanie z inwestycji na bieżące wydatki. To tylko formalność w dziale księgowym. Tam jest zwiększenie ale zaraz potem mamy zmniejszenie. Czyli de facto jest tylko zwiększenie o zakup kwietników. Na Państwa prośbę przygotowujemy się do kolejnego roku i chcemy ilość kwietników zwiększyć. Natomiast to jest sprawa czysto formalna, księgowa. Mamy i zwiększenie i kawałek dalej jest zmniejszenie. To jest tylko korekta księgowa między paragrafami. Nie ma dodatkowych środków. To co jest zaplanowane jest realizowane.

 

Radny Witold Kraśniewski

Może jeszcze Pani tak poczeka chwileczkę tak? Bo ja chciałbym, bo Pani ustosunkowała się odnośnie technicznej sprawy czyli tylko przeniesienia ale może mi Pani przybliży wydatkowanie usuniętych z ulicy Sikorskiego nasadzeń w wysokości 50tys.zł Proszę Państwa na Sikorskiego, co chcecie tam robić. Tam jest ja wiem ile drzew, bo ja mówiłem o tym, o wyschniętych drzewach na Sikorskiego i o Warszawskiej. Tam jest 5 czy 6 drzew i to ma kosztować 70tys.? To o pomstę do nieba woła. No proszę Państwa, zastanawialiśmy się nad 6 tys. uważam byłyby słusznie wydatkowane pieniądzach, a tu nasadzenia na ulicy Sikorskiego gdzie drzewa stoją, 5 wyschło dlatego, że zostały źle przycięte. I Warszawska tak samo, 5 czy 6 drzew bo też na to zwróciłem uwagę. I teraz to ma kosztować dziesiątki tysięcy złotych. No gdzie my jesteśmy. Liczmy.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Panie Radny ja bym prosiła, żeby Pan na sekundę wyłączył emocje. Otrzyma Pan wyjaśnienie na wszystko i ja się bardzo cieszę, że Pana wnioski są realizowane.

 

Kierownik Wydziału GK Maja Banasik

Tutaj czytam 50tys. zł jako uzupełnienie, ulica Sikorskiego, oraz kontynuacja nasadzeń przy ulicy Warszawskiej. Większość tej kwoty będzie jako kontynuacja przy ulicy Warszawskiej oczywiście a przy ulicy Sikorskiego to jest usunięcie tego, co wymagało usunięcia. Zakup kwietników 20tys. zł a 182tys.zł to jest przeniesienie wydatków z inwestycyjnych na bieżące.

 

Skarbnik Miasta Mariusz Sczubiał

Przepraszam ale ja w ferworze tych ostrych słów chciałbym zwrócić uwagę, że na stronie 3 jest dokładnie zapisane, że 182tys.zł jest to przeniesienie z wydatków inwestycyjnych na bieżące.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Ale Pani Kierownik o tym mówiła.

 

Skarbnik Miasta Mariusz Szczubiał

Ja wiem Pani Przewodnicząca ja bym tylko chciał uwagę na to zwrócić, że w materiałach jest to wyczerpująco napisane.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Dziękuję bardzo. Ja wiem, że materiały są wyczerpująco opisane i nawet było posiedzenie Komisji i nie było ani jednego pytania w związku ze zmianami do uchwały budżetowej. Ale rozumiem, ze radni przeczytali i teraz chcieliby zadać pytania.

 

Kierownik Wydziału GK Maja Banasik

Pani Przewodnicząca jeszcze w uzupełnieniu. Też dostaliśmy, jako Wydział, polecenie od Państwa na posiedzeniu którejś z Komisji dotyczącej cmentarza komunalnego dokonanie kolejnych nasadzeń drzew, niestety kwoty na zieleń wymagają finansów. Znajdujemy w tym momencie kontynuację tego co jest na Warszawskiej. Mam nadzieję, że uda nam się zaplanować w przyszłym roku i zrealizować Państwa polecenia jako Radnych nasadzenia drzew na cmentarzu komunalnym. Jestem całym sercem za. Dziękuję.

 

Radny Witold Kraśniewski

Chciałbym podziękować za wyjaśnienie. Może ono mnie nie do końca przekonuje ale dziękuję Pani bardzo. Jako, że chciałbym jeszcze wiedzieć czy już został przetarg ogłoszony bo jeżeli nie został to domyślam się, że będziemy sadzić w grudniu. Dziękuję.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Najpierw chciałbym sprostować Pani Przewodniczącej, że na ten temat prowadziłem rozmowy z Panem Wiceprezydentem Markiem Sikorą, nie było Pana Prezydenta stąd moje pytania do Pana Prezydenta na sesji a temat podjąłem już na Komisji. Tak gwoli wyjaśnienia bo pani Przewodnicząca chyba przeoczyła ten fragment naszej rozmowy na Komisji i teraz chciałbym ustalić panie Prezydencie bo dostaję sprzeczne sygnały. Na Komisji Pan Marek Sikora, Wiceprezydent Grudziądza, tłumaczył mi, że za 3 tygodnie będziecie szukali innych rozwiązań niż „orlik”. Dzisiaj Pan Prezydent tłumaczy, że 600tys. zł, które dostajemy, ja to rozumiem, naprawdę dostaliśmy wyczerpujące opowieści na ten temat już wcześniej, ja to naprawdę rozumiem, jestem zadowolony, tylko tak jak powiedziałem na samej Olimpii istnieje przynajmniej, tak słyszałem, istnieją plany budowania, w mojej ocenie bardzo potrzebnego, boiska normalnego, o pełnym wymiarze, treningowego. I zastanawiam się czy w związku z tym nie można by połączyć infrastruktury tego boiska  z tym „orlikiem”. Czy jakiekolwiek plany takie istnieją? Czy nie można tego zrobić w inny sposób? I pragnę tu zauważyć Panie Prezydencie, że ja tego nie wymyśliłem tylko usłyszałem na Komisji, że Państwo za 3 tygodnie czy za miesiąc będziecie szukali innych, tańszych rozwiązań w tej sprawie. Dziękuję.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pani Przewodnicząca, Panie Radny. W innym miejscu jeżeli chodzi o lokalizację na stadionie Olimpii „orlika 2012” nie można zlokalizować inaczej. Tylko i wyłącznie z tej strony. I to jest ta sprawa związana z budżetem. Natomiast pytanie dotyczy szerszej przyszłości Olimpii rozumiem? Niezbędne dla celów Olimpii i również dla celów wychowawczych, nie tylko sportowych, jest boisko wyremontowanie, zmodernizowanie boiska dużego, którego jest obok kortów tenisowych. Aktualnie poszukujemy środków na to żeby się znalazły w budżecie roku 2009. Gdyż jeżeli tego boiska nie będzie trudno o jakikolwiek rozwój klubu sportowego. Taka jest prawda. Dzisiaj mamy o godzinie 18:30 za chwilę będzie o godzinie 17:00 ciemno i ćwiczyć może tylko 2 drużyny a nie 12. Więc tu nie będę tego uzasadniał. Musimy to zrobić. Natomiast skąd środki. W projektach zewnętrznych, konkursowych na razie tego typu inwestycji nie ma.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Jest to tekst wraz z autopoprawką.

 

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska przyjęła przedmiotową uchwałę większością głosów (za 15, przeciw 3; jedna radna nie uczestniczyła w głosowaniu, wyszła z sali zanim rozpoczęto głosowanie).

 

/Uchwała Nr XXVIII/89//08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 4 do protokołu/

 

Ad.4

Uchwała w sprawie zamiaru wniesienia aportu rzeczowego w postaci Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Zakrzewo do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Przypominam, że otrzymaliście Państwo inny tekst uchwały dziś i w związku z tym była przerwa. Zgłoszenia do dyskusji.

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Nie dla tego, że są dzisiaj kamery. Właściwie nie chciałbym i nie będę powtarzał wszystkich argumentów, których użyłem w poniedziałek podczas posiedzenia Komisji. Natomiast chciałbym jeszcze raz zaapelować o to abyśmy szanowali powagę Rady 100tys.miasta i nie podejmowali tego tylu uchwał. Rozmawiamy o rzeczy niezmiernie ważnej o jednym z najważniejszych urządzeń komunalnych jakim jest składowisko odpadów. I nie chciałbym dziś również toczyć dyskusji, która i tak prędzej czy później wróci. Wróci za miesiąc, za 2 tygodnie czy za 2 miesiące być może również w kontekście jakichś dochodzeń prokuratorskich bo myślę, że do tego się kwalifikuje. Ale powtórzę jeszcze, że na miejskim wysypisku śmieci doszło w ostatnim okresie do ogromnych dewastacji. Obawiam się również, ze doszło również do poważanego być może skażenia środowiska. Jakby jednak na sprawę nie patrzeć Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie jest jednym z tych problemów z którymi gmina na pewno musi się zmierzyć. Natomiast wydaje się, że próba gorączkowego szukania jakichś rozwiązań tymczasowych wynika z faktu ucieczki przed odpowiedzialnością za to, co na tym ważnym obiekcie gminnym dokonało się w ciągu ostatniego okresu. Oczywiście problematyka gospodarki odpadami jest dużo szersza. Wymaga ona rzeczywiście być może jakiejś generalnej debaty na ten temat i dlatego przyjmowanie jakichkolwiek rozwiązań tymczasowych jest w tym wypadku niewskazane. Nie widzę, żadnych powodów, podczas posiedzenia Komisji również mi ich nie przedstawiono dla których byłoby uzasadnione wnoszenie aportu do Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni. Jedynym w zasadzie powodem, który rozumiem i który poniekąd też podzielam, jest osoba pana Krzysztofa Dąbrowskiego – prezesa spółki Wodociągi, którego bardzo cenię i szanuję ale przyznacie Państwo, że dla wykonania tak poważnego ruchu majątkowego i decyzji zarządzania komunalnym mieniem jak wniesienie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Zakurzewie do Wodociągów jest to argument nie wystarczający. Żartując mówiłem w poniedziałek, że gdyby pan Krzysztof Dąbrowski był Dyrektorem Szkoły to prawdopodobnie Szkoła też zostałaby obdarowana majątkiem wysypiska śmieci. No bo jest człowiek, który wie co z tym zrobić. Podczas tych dyskusji, które się tu toczyły pada tu czasem argument, no tak, niby to wszytko racja tylko właściwie co można dzisiaj zrobić. Tak, w takiej sytuacji, pod taką presją nigdy Rada Miejska Grudziądza nie powinna podejmować żadnej decyzji a nie na pewno tak ważnej. Dlatego uważam, że należy rozważyć, że jeżeli rzeczywiście jedyną osobą, która wie jak to zrobić jest osoba Krzysztofa Dąbrowskiego no to proponuję, żebyśmy rozważyli jakąś formę powierzenia czy zlecenia miejskiej spółce jaką są Wodociągi i Oczyszczalnia zarządzania tym, co nazywa się dziś wysypiskiem śmieci. Ponadto w tym projekcie, który przed chwilą otrzymaliśmy jest zapisane całe mnóstwo decyzji, w §2, które nijak się mają do §1, ponieważ §1 ma wyraźnie charakter intencyjny: „wyraża się zamiar wniesienia w formie aportu rzeczowego”. „Zamiar” się wyraża, nic konkretnie nie wnosi się, nie dokonuje się aportu nie. Wyraża się „zamiar”. Natomiast §2 mówi o całym szeregu konsekwencji, które będzie miał nie ten zamiar wyrażony w §1 tylko, które może mieć wniesienie tego aportu i tu się już mówi o pieniądzach, o zapisach w budżecie mających niwelować czy jakby rekompensować jakieś straty, które z tego aportu mają wynikać. A może należałoby te „straty” oszacować przed wniesieniem tego aportu. Mówi się o tym, że jeżeli wniesienie tego aportu wpłynie negatywnie na wynik dobrej spółki, która ma dzisiaj dobry wynik finansowy to trzeba pomyśleć jak jej te straty zrekompensować. /Koniec kasety nr 1/

 

/Kaseta Nr2 strona A/

….może spróbować wyprostować sprawę unieszkodliwiania odpadów i miejskiego wysypiska śmieci jako niezależnego podmiotu bo jest to sprawa na tyle ważna, że łączenie jej z Wodociągami, z OPEC-em czy z czymkolwiek jest nieuzasadnione. Tym bardziej, że jest tak wiele wątpliwości co do tego w jakim stanie ten Zakład się dzisiaj znajduje. Uważam, że żebyśmy mogli podejmować odpowiedzialne decyzje w sprawie wysypiska to my najpierw musimy otrzymać wiarygodny raport o tym, co tam się stało i jak ta sytuacja wygląda. Podczas ostatniej Komisji ja z pewnym niepokojem znając charakter jakby dyskusji jakie toczą się na temat unieszkodliwiania odpadów, ekologii itd. usłyszałem z jakąś nonszalancją, powiedziałbym, że: „...a nie działa” w takim razie nic nie działa na tym wysypisku ale to, że nie działa węzeł segregacji to tam właściwie wielkiego znaczenia nie ma, to tam 2% czy ile, nie wiem 2 czy 5. W tych sprawach liczy się każdy procent. Natomiast ja nie wiem, ja sam miałem mnóstwo wątpliwości gdy ten węzeł był tam budowany. No ale on jest tam. Na niego wydano kupę milionów. Jeżeli dzisiaj mówimy, że kasujemy sobie bo to właściwie jest niepotrzebna inwestycja. No ludzie, no, tam wydano, nie wiem, 5 czy ile to dzisiaj wyrzucamy to do kosza, nie wiemy co z tym zrobić i nie będziemy mieli żadnego pomysłu. Bo to o 2% raptem niweluje czy zagospodarowuje te śmieci. Przecież na budowę tego obiektu wzięto kredyty, wzięto dotacje, które były obwarowane tym, że ten węzeł będzie działał. On musi pracować i trzeba mieć na to pomysł i nie jest pomysłem ucieczka: a bo tam jest prezes, który sobie z tym poradzi. Nie, problem jest dużo poważniejszy niż Państwo mówią. W tej uchwale wszystko jest domniemane. My podejmując tak ważną decyzję. Śmieci, proszę Państwa gospodarka śmieciami, kto wie czy to nie jest najważniejsza sprawa jaką ma do załatwienia samorząd. Ja nie wiem czy mamy coś większego. I to nie jest zabawa. A my tutaj po prostu tym tematem się zabawiamy. I teraz tutaj słyszymy o konsekwencjach finansowych, widzimy jakieś zobowiązania do zapewnienia w budżecie finansowania tego interesu. Mamy tu informację, że punkty 1- 3 będą finansowane z dochodów własnych gminy. I ja wiem proszę Państwa co tu się kręci i planuje. I uważam, że to jest też coś, co mnie przeraża kiedy myślę, że ktoś w ten sposób może myśleć o tym mieście. Wodociągi mają na kilka, spłacają miastu, swoje zobowiązania, swoją wierzytelność z tytułu zakupu Oczyszczalni ścieków. Proszę państwa na te czasy w jakich żyjemy kiedy cała Polska zabiega o wygospodarowanie jakichkolwiek środków inwestycyjnych po to by je pomnożyć przez pieniądze unijne, my utopimy pieniądze, bo tak się stanie, taka będzie konsekwencja tego, nie wiem czy zwolnimy Wodociągi z płacenia rat tego kredytu czy jakoś inaczej, bo do tego będzie to zmierzało i utopimy to w różnych przedsięwzięciach podczas gdy, proszę Państwa, ja wiele razy powtarzam, te 25mln zł to jest posag, który na tę kadencję miasto ma po to by za te pieniądze zrobić inwestycje warte 3 razy więcej. I tylko teraz mamy taką okazję. I nie wolno tego przeznaczyć na cokolwiek innego. I dlatego myślę, że podejmowanie decyzji….ja nie wiem, ta uchwała kompletnie…nie wiem kto ją redagował, kto ją pisał, w ogóle zwyczaj dostarczania go na 2 minuty przed sesją to jest kuriozalna rzecz gdzie mamy decydować o rzeczach naprawdę ważnych. A tu się mówi o konkretnych pieniądzach, o konkretnych konsekwencjach, o możliwych stratach, o pokrywaniu tych strat, mówi się o jakiejś bliżej nieokreślonej spółce, którą będzie się tworzyć, którą Wodociągi będą tworzyć z jakimś partnerem (właściwie nie ma z jakim), ze jakiegoś doboru drugiego udziałowca do tej transakcji. Jakiego udziałowca? Kto to będzie? Czy już jest wiadoma firma czy dopiero szukamy? Czy to ma być, nie wiem, poważny inwestor czy to ma być jakaś firma, która walczy w okolicznych miastach o rynek wywozu odpadów. Ja bym chciał takie rzeczy wiedzieć zanim będę podejmował i podnosił rękę w sprawie, w jednej z najważniejszych jakie tego miasta dotyczą. Gospodarka śmieciami to nie jest zabawa, proszę Państwa. I podjęcie tej uchwały będzie dowodziło jednego, że po prostu nie myślimy o mieście za które powinniśmy czuć się odpowiedzialni. I uważam, że tej uchwały nie powinniśmy podjąć. To, co należy zrobić to przygotować solidny raport na temat tego w jakim stanie znajduje się wysypisko z konkretnymi decyzjami. Być może, i od tego nie jestem, bo sobie bardzo wysoko cenię wiedzę i umiejętności prezesa Dąbrowskiego. Być może należy zlecić Wodociągom poprowadzenie, wyprowadzenie na prostą czy przygotowanie jakiegoś pomysłu na to, co dalej z gospodarką śmieciową w mieście. Natomiast nie powinniśmy podejmować pochopnych decyzji uzasadniając tylko tym, że ktoś nie ma pomysłu co zrobić z jednym z poważnych problemów. I dlatego apeluję o to, abyśmy tej uchwały nie podejmowali ponieważ jest ona dla miasta po prostu szkodliwa.

 

Radny Kazimierz Cichiński

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, jeżeli przegłosujemy tę uchwałę to wówczas na barki Wodociągów spadnie duży ciężar. Ja nie usłyszałem, że Pan Prezes Wodociągów zgadza się na te dodatkowe obciążenia. Nie słyszałem, że się po prostu zgadza na te dodatkową robotę. Z drugiej strony obciążenie i prezesa i całego zakładu muszą mieć jakieś stanowisko związków zawodowych jeśli istnieją w tym zakładzie. Ciekaw jestem jakie to stanowisko jest. Jeżeli te związki zawodowe istnieją tam. Poza tym, w tym zakładzie wzrośnie zatrudnienie, nie wiemy o ile to zatrudnienie wzrośnie i jakie będą koszty tego zatrudnienia. Poza tym zakład oczyszczalni powinien zmienić nazwę zakładu nie oczyszczalnie ale i te obowiązki, które mu dajemy podejmując tę uchwałę. Wydaje mi się, że to wszystko powinno być w uchwale i ta uchwała troszkę jest tak niedopracowana. W związku z tym, że jeżeli niniejsza uchwała zostanie przyjęta, taki stawiam wniosek: zobowiązuje się prezesa Wodociągów i Oczyszczalni do składania corocznego sprawozdania o działalności wysypiska śmieci przed Radą Miejską począwszy od października przyszłego roku. To jest mój wniosek do uchwały proponowanej.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Panie wniosku, wnioski należało złożyć na Komisji, ja tego wniosku nie mogę przyjąć. Przypominam, że w tej sprawie spotykaliśmy się 2 razy, dwukrotnie w środę tydzień temu i w poniedziałek wielogodzinna dyskusja tylko na ten temat. Rozumiem, że są to przemyślenia między poniedziałkiem a środą. Proszę przypomnieć sobie statut miasta, który państwo uchwalali. I jeśli jest uchwała „statut miasta” wraz z regulaminem Rady to nie będziemy sami swojej uchwały mniej więcej z częstotliwością niż co 3 minuty łamać. Proszę o wnioski w takim razie do statutu, będziemy go zmieniać tak, żeby się spotykać, że będziemy się spotykać na każdy punkt odrębnie czy osobno jak sobie Państwo winszują. Ale proszę nie składać wniosków w momencie kiedy ich przyjąć nie można bo Panie Radny też są ambiwalentne odczucia. Wniosek być może zasadny, nie analizując jego treści ale nie do przyjęcia.

 

Radny Kazimierz Cichiński

Jeżeli nie będzie przyjęty to nie mam pretensji. Ale wniosek powinien być złożony 3 dni wcześniej. W poniedziałek myśmy dyskutowali a dziś jest środa, też nie ma 3 dni.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

W środę, tydzień temu, też spotkaliśmy się na Komisji. Bardzo proszę Pan Radny Mizera.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, szanowni Państwo, ja oprócz tych uwag, które zgłosił Pan Radny Wiśniewski chciałbym zwrócić Państwa uwagę na kilka innych spraw, które mamy przy okazji tej uchwały intencyjnej niejako w jej tle. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na formę w jakiej ją otrzymaliśmy, bo zgadza się tydzień temu zaczęliśmy rozmowę na Komisji o tej uchwale. Po ciężkich bojach udało się zorganizować poniedziałkowe spotkanie i rozszerzyć zakres tego o czym dzisiaj mamy mówić. I tam niestety Szanowni Państwo, wyszło jasno, że my nie rozmawiamy dzisiaj jasno, że wkładamy majątek warty 2,5mln zł  ile dobrze pamiętam w postaci wysypiska do Wodociągów ale tez robimy pewnego rodzaju zobowiązanie. Sytuacja w Wodociągach to jest, jak doskonale Państwo wiecie, to jest następne 2,5mln zł na dzień dobry żeby przywrócić działanie wysypiska w miarę normalny, funkcjonujący sposób to jest 2,5mln zł na dzień dobry. I tutaj oprócz 800mln, które mamy pozostała część jest dla mnie niewiadomą i tutaj się nie oszukujmy i na tym tak naprawdę się nie kończy bo to co dostajemy tu podpisane niżej świadczy o tym i trzeba mieć w pełni świadomość tego jakie zobowiązanie podejmujemy na przyszłość. Tak jak wcześniej zauważył pan Radny Wiśniewski, ten węzeł do segregacji ręcznej kosztował o ile dobrze pamiętam 4.800tys.zł W dzisiejszej technologii, w dzisiejszych czasach, nie jesteśmy w stanie za podobne pieniądze wybudować. Więc to po pierwsze. Wodociągi nie będą inwestowały swoich pieniędzy. Po pierwsze nie mogą, po drugie nie powinny w wysypisko. Z tego względu, że mają dużo ważniejszych spraw w obecnym czasie do robienia. Mają swoje wnioski. Modernizują nam sieć i uważam, że z tego wywiązują się bardzo dobrze. Ten wniosek wziął się stąd, o wprowadzenie tego do spółki, w mojej ocenie żeby zamieść temat pod dywan. Rozwiązaliśmy Miejski Zakład Użyteczności Publicznej. Teraz trzeba zrobić coś z tymi ludźmi. Czas ucieka, bo to słyszeliśmy, że trzeba ich zatrudnić. Ktoś musi coś z tym zrobić. I tak naprawdę to nie są żadne argumenty. A już na pewno argumentami dla mnie nie są argumenty tego typu, że w Wodociągach są specjaliści, którzy z powrotem uruchomią system biogazów. Jeżeli Ci specjaliści byli to byli od 2 lat. I pytam się gdzie? Dlaczego przez te 2 lata nikt nie poprosił chociażby o konsultacje. I od 2 lat ten biogaz by działał. Także to, ze mamy dobrych automatyków w Wodociągach to chyba nie po to, żeby im wrzucać na głowę wysypisko. Wysypisko wiąże się jeszcze z jednym wielkim problemem, przynajmniej dla mnie i ja nie nazywałbym tego katastrofą ekologiczną od razu, może delikatniej. Na pewno dużym zobowiązaniem finansowym. Przez lata działo się na tym wysypisku nie najlepiej ale skutki ostatnich 2 lat dały nam się mocno we znaki. I to przyznał sam pan prezes wypowiadając się, że chociażby trzeba odwodnić jedną z tych pryzm i ja się pytam kto ponosi odpowiedzialność za to, że zostaną tam włożone duże nakłady finansowe  żebym przywrócić ją do porządku. Wcześniej o ile dobrze sobie przypominam to ta pryzma nie była zalana szlamem a stało się tak w ostatnim czasie. Były odpowiednie wnioski komisji rewizyjnej no ale tak jak bywa w tej kadencji z wnioskami Komisji – były i poszły sobie. Także … Następna sprawą, na którą chciałbym Państwu radnym zwrócić uwagę to kwestie kontroli nad tym wysypiskiem bo o ile Komisja Rewizyjna była ostatnio na tym wysypisku, jakieś działania mogła na nim prowadzić, mniej lub bardziej skuteczne. O tyle wprowadzając tę część do majątku spółki możemy zdać się jedynie na Radę Nadzorczą, która w tej spółce jest organem kontrolnym. Ale my będziemy mieli dość mocno ograniczone możliwości kontroli tego, co się dzieje naprawdę z ogromnymi pieniędzmi, które przypuszczam, że częściej niż 2 razy w roku będziemy do tej spółki przekazywać, do spółki córki. Bo tak naprawdę nie wiemy jakie są pomysły na tą działalność. Następną sprawą, na którą powinniśmy zwrócić uwagę w tym naszym pośpiechu jest to czy odpowiadają nam te technologie, czy to jest ten rozwój, ten XXI wiek, o który nam chodzi. Ponieważ za chwilę okaże się, że to, co mamy proponowane przestanie spełniać swoje funkcje tak samo jak przestał ten węzeł, który mamy dzisiaj. I my nie wiemy do końca bo myślę, że nikt z nas na tej sali nie jest specjalistą od śmieci i od ich odzysku. Czy lepsze będzie współspalanie czy ta spalarnia plazmowa w jakiejś formie czy podobne nierealne budowy za 0,5mld zł spalarni przez wszystkie samorządy w województwie. O tyle dla mnie ta intencja włożenia wysypiska do Wodociągów jest to zamiecenie problemu pod dywan i przychodzenie co jakiś czas od tej Rady i tłumaczenie, że ze względu na obecną sytuację, która grozi uzasadnionymi stratami oraz uzasadnioną jakąś kolejną katastrofą potrzebne jest 1mln zł 1,5mln 5mln zł. Czy w zależności od tego, co b będziemy ronili może nawet uzbiera się 10 mln. Więc ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem takiego rozwiązania. Uważam, że miasto powinno się zająć tym problemem samo i samo wygenerować rozwiązania. Uważam, że współpraca z Wodociągami bo to czego doświadczyłem na tej Komisji poniedziałkowej, zwołanej w trybie natychmiastowym to naprawdę duża fachowość i duża precyzja wypowiedzi ze strony pana prezesa Wodociągów więc uważam, ze pomoc  Wodociągów w tej kwestii byłaby wskazana ale uważam, ze to miasto powinno się tym tematem zająć. I na koniec chciałbym Państwu zwrócić uwagę kwestia, która może przeszła obok a ja ją bardzo zauważyłem, mocno mnie zdziwiła. To uchwały, w której Państwo mówią o maksymalnej wysokości opłaty za odpady w naszym mieście bo taka możliwość jest, jak wiemy, bo to również trzeba jasno powiedzieć: podniesienie opłaty za przyjmowane, za tonę przyjmowanych śmieci na wysypisku w Zakurzewie jest nieuniknione. To wiąże się z podwyżką opłat za śmieci i taka jedna drobna refleksja, no w ustach akurat niektórych z  Państwa, ingerencja w wolny rynek i nakładanie sztywnych barier finansowych wydaje mi się troszeczkę dziwna. Dziękuję.

 

Radny Piotr Jezierski

W imieniu klubu radnych Platformy Obywatelskiej proszę o 15-minutową przerwę.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel zarządziła 15-minutową przerwę od godziny 15:25 – 15:40. Po przerwie salę opuścił 1 radny, pozostało 18 radnych.

 

Radny Witold Kraśniewski

Szanowni Radni. Ja generalnie zgadzam się z tym, co mówili moi koledzy-przedmówcy. I tu w zasadzie z uwagi, że Państwo się wypowiedzieli ja zgadzam się w zupełności ale niestety jeszcze muszę dopowiedzieć. A do tego zmusza mnie to, że ten projekt uchwały, który dzisiaj otrzymaliśmy rano, który w ocenie, znaczy, zgodnie z wypowiedzią Pan Prezydenta, jest zbieżny z tym o czym była mowa na naszym wspólnym posiedzeniu tu, jest chybiony, nietrafny. I mówię bardzo delikatnie. I postaram się Państwu udowodnić, że to o czym była mowa i gdzie było zapewnienie obecnego tu Wiceprezydenta, że tak, będzie to w poprawce uwzględnione, to ja chcę Państwu powiedzieć, że bardzo chytrze. Bo inaczej tego nie można nazwać, dokonano takiej tylko niby kosmetycznej zmiany a ja trochę w finansach siedziałem i pozwolę sobie Państwu uwypuklić to jak to wygląda. Otóż siedzący tu no być może przyszły spadkobierca tego inwentarza z Zakrzewa czyli pan Prezes Wodociągów proponował, otóż, ja cytuję: „przyjmuje się, że jeżeli w okresie dostosowania składowiska odpadów do przyjętych założeń programowych, mówimy o tych wojewódzkich założeniach programowych – to jest mój dodatek, na wyżej wymienionej działalności powstanie uzasadniona strata, pokryje ją miasto Grudziądz”. Proste, oczywiste. W okresie dostosowania składowiska odpadów do przyjętych założeń. Jak to brzmi, że miała być zbieżność. Uwzględniliśmy wszystkie życzenia a ja przeczytam Państwu ten punkt teraz, jak brzmi. Państwo macie przed sobą, otóż: „§2, pkt.3 zobowiązuje się Prezydenta miasta, jako przedstawiciela ..to już jest mniej ważne itd. do szczegółowej analizy wyników spółki po zrealizowaniu aportu wymienionego w §1, pkt.1 w przypadku ujemnego wpływu tej operacji, zwracam uwagę, na wynik finansowy spółki do przedsięwzięcia czynności związanych z pokryciem powstałej z tego powodu straty. A więc jeszcze raz powtarzam. Pan, może przyszły prezes tejże spółki, mówił o wyniku w okresie dostosowania składowiska odpadów a tu mówi mi w wyniku wniesienia aportu. To proszę Państwa, w wyniku wniesienia aportów to nie powstaje żaden koszt nie powstaje. Tu nie ma żadnej działalności jeszcze. To jest pewien fakt: wnosimy aport i koniec. Chce powiedzieć jednoznacznie. I w wyniku zrealizowania aportu, nie ma żadnego wyniku. Jest przeniesienie majątku. Koniec dyskusji. A więc to się ze sobą zasadniczo kłóci. A Pan mówi o zupełnie, pan prezes mówił, rzeczywiście o czym innym o zasadniczej oczywiście sprawie, która będzie miała wpływ na wynik finansowy. To jest jedna sprawa. I druga sprawa. Proszę zwrócić uwagę. Ja nie jestem prawnikiem ale proszę zwrócić uwagę. Uchwała o zamiarze o czym zdawkowo mówił pan Andrzej Wiśniewski. O zamiarze wniesienia. A w tym punkcie, który cytowałem mówi się po zrealizowaniu aportu wymienionego itd. Mnie to się kłóci jakby Państwo nie mówili, jeszcze powiem o trzecim aspekcie i kończę. No bo my mówimy o zamiarze a tu pisze „po zrealizowaniu” to znaczy, że już należy przypuszczać, że sprawa jest dokonana, no bo to nie jest fakt, zamiar. Proszę państwa i po trzecie, ja nie widzę tu podpisu… nie no jest pani radca prawny. Ja bym sobie pozwolił, ja jestem czasem wścibski proszę Państwa, no może często nawet i mam często, no może dzisiaj mniej często mam kontakty z biurem prawnym Wspólnoty. Pozwoliłem sobie przedzwonić, ja osobiście, do wspólnoty i do biura radców prawnych i prosiłbym w związku z tym ewentualnie o ustosunkowanie się pani prawnik odnośnie zamiaru podjęcia przez nas takiej a nie innej uchwały, rozmawiałem z panią prawnik, nie z mężczyzną, to nieistotne, której mówiłem, że mamy podjąć uchwałę i cytowałem zamiar wniesienia aportu, itd. Uzyskałem taką odpowiedź, że trudno im powiedzieć czy to jest zgodne z literą prawa ale że to jest niezgodne to niech się Wojewoda martwi ale jak długo pracuje w tej wspólności to dla niej jest kuriozalne, że głosuje się nad zamiarem i ja mogę tu podać telefon do tego biura prawnego, i w związku z tym wydaje mi się, no biuro prawne Wspólnoty bądź co bądź, które siedzi w sprawach związanych z jednostkami samorządu terytorialnego. A więc wydaje mi się, no trudno mi w tej chwili postawić wniosek bo uważam, że nawet jeśli przegłosujemy chociaż wątpię w stosunku do tego, co zostało tu powiedziane, że niech się zajmuje ewentualnie tym ktoś inny bo do tego Wojewoda ma swoje służby. I chciałbym jeszcze zaakcentować tylko to, że chyba, pomijając wszystkie kwestie, o których tu dzisiaj, w tej chwili mówiłem to chyba należałoby jednak przemyśleć to, o czym mówił Pan Radny Andrzej Wiśniewski, czy musimy rzeczywiście dzisiaj odnieść się do tego, żeby ten problem rozwiązać go dzisiaj i w takiej formie kiedy chyba czy nie zastanowić się nad inną formą oczywiście ale żeby jednak w dalszym ciągu zarządcą, bo tak bym zaproponował, była ta a nie inna osoba, bo ta osoba, czyli pan prezes Wodociągów daje gwarancje, że na pewno my możemy spokojnie spać bo sobie doskonale poradzi, żeby ewentualnie nie dać w zarząd, administrację temu przedsiębiorstwu. Czy da się panu Dąbrowskiemu i tyle chciałem powiedzieć, Dziękuję.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja trochę z mieszanymi uczuciami słucham tej wypowiedzi bo z jednej strony wychwala się pana prezesa bardzo mocno i uważa, że jest to właściwy człowiek do podjęcia tego typu działań a z drugiej strony no neguje się, że trzeba takie działania podjąć. Proszę Państwa to nie jest żadna ucieczka od problemu to jest dopiero początek działań żeby tę sprawę rozwiązać i tak naprawdę podstawowym celem tej uchwały jest to, żeby prezesowi Wodociągów dać jakiekolwiek umocowanie do tego, żeby mógł się w tą sprawę zaangażować, żeby mógł nam przedstawić za jakiś czas jak wygląda sytuacja na wysypisku, co trzeba tam zrobić jakie trzeba podjąć działania. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnych umocowań i tak naprawdę ani prezes ani pracownicy formalnie nie powinni się tym zajmować. Więc to jest podstawowa sprawa i taka jest przed wszystkim intencja tej uchwały. Ja myślę, że, taka mała dygresja, mamy wspaniałych dyrektorów szkół, i cieszę się, że pan Prezydent Malinowski nie wpadł na pomysł, żeby którejś szkole podłączyć to wysypisko bo to byłoby dość kuriozalne. No ale cóż, no są prezydenci, którzy mają racjonalne pomysły, są tacy, którzy mają dość śmieszne. Proszę Państwa, co do zapisów tej uchwały, czy propozycji uchwały, te zapisy są intencjonalne. To nie jest napisane, że będzie ujemny wynik finansowy, tylko o ile będzie ujemny wynik finansowy to wtedy będą podjęte określone działania bo nikt chyba nie ma wątpliwości, że na początku ta działalność i tak nie będzie przynosiła dochodów. Z czasem może tak rzeczywiście będzie.  Ale na początku sami to wszystko przyznaliśmy trzeba ponieść określone nakłady żeby tą sytuację poprawić. Nawet jeżeli będzie taka potrzeba, żeby zawiązać spółkę z innym podmiotem. I dużo lepsza będzie rozmowa czy na dużo lepszej pozycji będzie stał prezes Wodociągów jeżeli sytuacja na wysypisku będzie dużo lepsza a nie taka, jaka jest na dzień dzisiejszy. I myślę, że nie ma sensu wracać do tego co było bo na to pewnie przyjdzie czas. I jeśli ktoś stwierdza, że tam są właściwie zarzuty prokuratorskie to powinien to był dawno zrobić. Niektórzy właściwie takie deklaracje składali. Nie wiem czy coś za tym poszło. Także moim zdaniem ta uchwała powinna być przyjęta. Jest to uchwała intencyjna i nie jest uchwałą ostateczną. Będziemy jeszcze mieli wystarczająco dużo czasu na podjęcie ostatecznej decyzji. I wtedy jak będziemy podejmowali ostateczną uchwałę, ostateczną decyzję to dostaniemy myślę już przygotowaną przez Prezesa Wodociągów i spółkę Materiały co do faktycznej sytuacji jak ma tam miejsce. Mam jeszcze pytanie do twórców uchwały czy w §2 pkt.1 jest zapis „zaleca się wykonanie niezbędnych koncepcji” czyli powinno być zleca się. Dziękuję

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Chciałabym sobie udzielić głosu jeśli Państwo pozwolą. I jest pan drugi raz w tej samej sprawie więc zgodnie z naszym statutem, w kolejce.

Szanowni Państwo chciałabym też odnieść się do tej dyskusji w zasadzie już dzisiaj, która to czy się niewątpliwie w ważnej i tu podzielam zdanie wszystkich, którzy na ten temat się wypowiadali. Składowisko odpadów w Zakurzewie niewątpliwie jest jednym z najważniejszych problemów jakim miasto powinno się zając i to nie ulega kwestii myślę, że na ten temat sporów ani dyskusji toczyć nie warto bo wszyscy wiemy o co chodzi. Nie dość, że jest problematyczny, kosztochłonny, nie dość, że jest ważny i potrzeby dla miasta, mamy przykład miast w Europie, które zostały zasypane śmieciami z powodów różnych, już nie wnikam jakich więc nie ulega kwestii, że ten temat jest istotny. Natomiast chwilami miałam wrażenie, że byliśmy na różnych posiedzeniach w poniedziałek, nie mylić posiedzenia sprzed tygodnia kiedy rzeczywiście dosyć krótko na ten temat dyskutowaliśmy. Teraz przypominam sobie, że prezes pan Krzysztof Dąbrowski prezentował, nie zalecał, prezentował jak składowisko odpadów w Zakurzewie, jak mogłoby funkcjonować, jakie, że tak powiem technologie składowania tych odpadów, degradacji czy też spalania są proponowane czy funkcjonują w Europie jak on to widzi, nie wskazując tak naprawdę na żadne z tych rozwiązań do końca. Wszystko jest w sferze koncepcji przemyśleń i rozważań ale proszę Państwa dyskusja na temat ile tam osób będzie pracowało, jakie technologie, zatrudnienie czy związki zawodowe o fachowości. Myślę, że to jest dyskusja, która jest rzeczywiście ważna ale w tym momencie trochę dziwna. Powiem dlaczego. Ta uchwała niewątpliwie jest uchwałą intencyjną i to jakby widać po pierwszych zapisach i to zresztą wynika też z wypowiedzi i z uzasadnienia, które jest integralną częścią tej uchwały. Spodziewam się, że gdyby gdzieś w grudniu, w jakimkolwiek innym terminie stanęła na posiedzeniu Rady uchwała, która nie byłaby już intencyjna to oczywiście wówczas oczywiście moglibyśmy i powinniśmy oczekiwać jaki jest status prawny tego kto przyjmie, kto to ma być, w jaki sposób będzie zarządzał, jakie technologie będzie realizował na składowisku odpadów i jaki aport przyjmuje czyli faktycznie raport o tym, co tam się faktycznie znajduje ile wymaga to nakładów. Tylko pytam, gdyby w tej intencji wyrażonej dzisiaj w formie uchwały nie przekazać wskazanemu podmiotowi jakim są Wodociągi a pan prezes ze swoimi fachowcami, trudno mi określić z jakim zespołem zabrałby się za to za chwilę zapytalibyśmy jakim prawem, dlaczego Pan się zabiera jak myśmy nawet zamiaru takiego nie mieliśmy nawet. Zamiar musi być wyrażany, moim zdaniem, czy taki czy inny, czy wskażemy inny podmiot, wskazujemy ten podmiot jako właściwy do zajęcia się problemem. Jest to quasi zlecenie, co nie zamyka problemu tak naprawdę ale pozwala uruchomić środki na realizację takich przedsięwzięć jakim jest oszacowanie tego problemu jakim jest składowisko odpadów w Zakurzewie. Oszacowanie w wielu wymiarach tego składowiska i tym czy ono zostało zdewastowane czy nie zostało zdewastowane, ilu wymaga nakładów uporządkowanie tego składowiska, ile będzie wymagało nakładów zajęcie się tym na lata kolejne, wdrożenie technologii itd. I proszę Państwa w moim pojęciu jest to właściwy podmiot a więc tutaj jesteśmy zbieżni co do wskazania podmiotu i osoby, którą podmiot, spółka miejska Wodociągi jest zarządzana i sądzę, że to jest dobre wskazanie. Takie jest moje zdanie na ten temat. Udzielam głosu panu radnemu Andrzejowi Wiśniewskiemu.

 

 

 

Radny Andrzej Wiśniewski

Ja odnoszę cały czas takie wrażenie, że my tutaj wszyscy albo co niektórzy przynajmniej ciągle mówimy o zupełnie dwóch rzeczach. Nie będę się właściwie odnosił do tego, o czym mówił pan Ślusarski no ponieważ myślę pomylił Pan wszystko ze wszystkim. To jest akurat, ja cały czas mówię, że to co jest niedopuszczalne i niewłaściwe to jest mieszanie tak ważnych sfer działalności komunalnej za którą odpowiada gmina, bo odpowiada i za oczyszczalnię i składowanie śmieci i za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Mieszanie, które temu tu przyświecają bo naraz wszystko się rozjechało i ktoś nie wie co z tym dalej zrobić. Nie należy też tego robić pod żadną osobę czy to jest prezes taki czy inny, przy całym, mówię, moim uznaniu dla pana prezesa Dąbrowskiego. Również nie zgadzam się z tym i nie jest prawdą Pani Przewodnicząca, że ta uchwała ma charakter zlecenia, nie. Gdyby taki miała to byśmy pewnie o to się nie kłócili. Ona mówi o aporcie kolosalnego majątku. Przecież na tym majątku od 20 lat dokonywane są ogromne nakłady i wnoszenie tego uważam, że to jest w każdym wypadku doraźne. Wnoszenie tego do podmiotu dobrze funkcjonującego ale działającego jakby zupełnie na innym majątku jest niewskazane. Nawet jeżeli kieruje tym prezes, który wie jak to zrobić. I my dzisiaj nie, to jest posiedzenie Rady Miejskiej, a nie posiedzenie komisji konkursowej, która ma wyłonić prezesa Miejskiego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Bo gdyby tak było to po przedstawionych tu koncepcjach ja obiema rękami bym się za tym prezesem podpisał. Ale tak nie jest. Wreszcie, proszę Państwa, ostatnia rzecz, bo ja mówię, no nie chciałbym się powtarzać. Ja uważam, ze to jest zła decyzja i nie wolno jej podjąć ale zrobicie jak chcecie, ja chciałbym powiedzieć jeszcze jedną rzez. Przy całej znajomości, cenieniu, docenianiu pana prezesa Dąbrowskiego, myślę, że kiedy mieliśmy okazję współpracować to często z nikim właściwe nie tyczyliśmy tak wielu sporów jak z prezesem Wodociągów. Dlaczego. Bo jakkolwiek Wodociągi są stuprocentową spółką Miasta to Miasto jest pojęciem większym niż Wodociągi. I te interesy nie zawsze są tożsame i ja sobie ceniłem to, że mam prezesa, który myśli o spółce i za to bierze pieniądze i tak ma być. Bo ja chcę mieć takiego partnera, który będzie pilnował interesu spółki ale to wcale nie znaczy, że ten interes zawsze musi być tożsamy z miastem, ponieważ miasto działa w różnych sferach. I nie chciałbym tu, ja myślę, że dochodzi tu do różnych, do pewnego rodzaju, dokonując tak kolosalnego transferu majątkowego jakim jest wniesienie tego aportu, bo to naprawdę są duże pieniądze, do spółki, z którą miasto prowadzi interesy. Dajemy majątek o czym wiemy dzisiaj i o czym ta uchwała dowodzi jest jak gąbka, która będzie piła pieniądze. Bo wiadomo, ze tam muszą być zainwestowane pieniądze. Pomijam czy dlatego, że ktoś tam coś źle zrobił czy dlatego, że ten problem wymaga jakiegoś tam rozwiązania. Dajemy majątek, który będzie pił pieniądze inwestycyjne jak dąb. Natomiast Wodociągi są partnerem dla miasta jako podmiot, który nabył od nas inny ważny obiekt jakim jest oczyszczalnia ścieków i ma wielomilionową wierzytelność w stosunku do miasta. Przyłączenie tego rodzaju dwóch majątków w podmiocie, w którym my jako miasto, jako gmina prowadzimy ja myślę, że jest w tym zawarte pewne ryzyko. To nie jest główny powód dla którego nie dokonywałbym tego transferu majątkowego ale nie dokonywałbym też. A te dwadzieścia ileś milionów, które jeszcze zostały, bo 5 już „zjedliśmy” to jest ciągle tak jak powiedziałem posag dla Grudziądza pod możliwości jakie daje nam Unia Europejska. Jeżeli go stracili no to tak jak byśmy zrezygnowali z możliwości ściągnięcia tu naprawdę dużych inwestycyjnych pieniędzy. I nad tym proponuję się zastanowić. I myślę, że ten problem naprawdę wymaga poważnego podejścia ale nie jest rozwiązaniem na łapu capu wprowadzenie, dokonywanie tak dużego transferu majątku do tej właśnie miejskiej spółki. Uważam, że to jest bardzo zła decyzja i apeluję, o to żeby takiej decyzji nie podejmować.

 

 

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja również odnoszę wrażenie, ze nie byliśmy na tej samej Komisji w poniedziałek ponieważ ja tam wyraźnie słyszałem, że ekspertyzy za ciężkie pieniądze zamówione przez Urząd obejmują niemieckie technologie i z opowieści, które słyszałem nie obejmują na przykład spalania plazmowego więc nie mówmy o tym, że pewne rzeczy się nie zamykają i pewne technologie nie przepadają idąc tą stroną. I następna sprawa ja naprawdę z całą stanowczością Państwu przypomnę i będę przypominał cały czas, że to jest zamiatanie pod dywan. Bo proszę Państwa, chronologia tych zdarzeń jest jasna. Tam trafił człowiek bez konkursu na stanowisko, które obejmowało m.in. Zakurzewo. To co się stało to było również państwa udziałem, bo wy mieszaliście przy statucie spółki i wy na końcu zamieszaliście tak, że ten zakład został zlikwidowany. I nie mówmy dzisiaj, że miasto nie miało możliwości czy nie ma możliwości, żeby zabrać się za temat samodzielnie. To jest zamiatanie sprawy pod dywan. Tam, tak jak powiedział, pan radny Wiśniewski, tam będzie gąbka do której tutaj będziemy lali z tej Sali będą przelewane pieniądze a nie będzie znowu odpowiedzialności. I to jest temat, o którym powinniśmy pomyśleć jak to się stanie, że włożymy codo Wodociągów i znowu nie będzie winnych. Znowu nie będzie winnych…wiem, ze dla Pani to jest śmieszne…,

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Wypowiedź mnie trochę rozbawiła. Przepraszam, ale to jest moja ocena. Mam prawo do oceny.

 

Radny Łukasz Mizera

            Ja Pani nie przeszkadzam. Oceniam sobie Pani wypowiedzi, Pani zachowanie w myślach a mam takie wrażenie, że się otruwamy tutaj także … nie mam pojęcia. Ja jestem daleki od takich zachowań ale widzę, że Pani Przewodniczącej są bliskie. Dobrze skoro tak, no to ja sobie podaruję bo widzę, że rozmowa nie ma sensu. Państwo mają jasno sprecyzowane poglądy. Mają większość i ma Pani rację. M.in. Pani będzie odpowiadała za to, co się z tym majątkiem będzie działo po przesuwaniu.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Ale proszę nie przerywać. Ma Pan jeszcze 2 minuty i proszę mówić do wszystkich radnych. Ja tu jestem tylko jedna.

 

Prezydent Robert Malinowski

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Oczywiście ja w zdecydowanie krótszej. Nie będę takiego słowotoku tu przedstawiał, mógłbym to powiedzieć: prokurator, dewastacja, ucieczka przed odpowiedzialnością itd. Proszę zgłosić do prokuratury to, co tam się uważa. Macie Państwo takie prawo. Ja chcę powiedzieć, że Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska nie miała uwag do prowadzenia wysypiska odpadów. Że od lipca w naszym województwie, od tego lipca, w tym roku funkcjonuje Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami. Gdzieś 91 dokładnie wysypisk w naszym województwie 22 są zakwalifikowane jest w tym nasze, że od lipca nasze wysypisko nie jest tylko gminnym a międzygminnym wysypiskiem odpadów i proszę Państwa odnoszę się oczywiście do wypowiedzi Pana radnego Wiśniewskiego w największym tutaj skrócie. Pan Radny Andrzej Wiśniewski dzisiaj, tutaj we wrześniu 2008 roku, że bardzo zła decyzja z punktu widzenia ekonomicznego wnoszenia aportem chociaż uchwała jest zupełnie o czymś innym. To jest tragedia. Niedopuszczalne mieszanie sfer działalności gminy czyli rozumiem, że Wodociągi i Kanalizacja nie powinny mieć absolutnie nic wspólnego z gospodarką odpadami. Niedopuszczalne mieszanie sfer działalności gminy. Proszę Państwa w maju 2006 ówczesny radny będąc Prezydentem zmienił umowę spółki Wodociągów, zmienił umowę spółki, rozszerzając ją o gospodarkę odpadami. Nosił się wówczas z wprowadzeniem wysypiska odpadów do Wodociągów. Tak, jak jest to w wielu wodociągach w Polsce. W maju 2006 wprowadził to do umowy spółki jako właściciel na zgromadzeniu wspólników, że Wodociągi mogą coś takiego zrobić. Przecież nie zrobił tego z sufitu ani z księżyca. Miał takie plany, które dzisiaj mówi, to jest niedopuszczalne, że to jest fatalna decyzja z punktu widzenia ekonomicznego. Wtedy taka nie była. Proszę sobie wyobrazić, że niedopuszczalne jest mieszanie sfer działalności gminy. Pan Prezydent poprzedni zmienił umowę spółki OPEC-u wprowadzając w umowę eksploatację wysypiska Rataja. Dzisiaj z zupełnie innych powodów no jak to można nazwać? Chyba cynizmem i obłudą. 25mln zł posagu. Proszę Państwa w innym momencie przedstawię Państwu ile ten posag kosztował mieszkańców miasta dodatkowo. Ile ten „posag” kosztował. Mam na myśli wszystkie oprocentowania. Do Pana Radnego Mizery. Oczywiście to nie jest zamiatanie tematu pod dywan to jest /Koniec kasety 2 strony A/…

 

/Kaseta 2 strona B/

… oczywiście, gospodarka odpadami zmieniła się od tego, co było w zeszłym roku. W tym roku mamy plan gospodarki odpadami, który zmienia podejście gmin wszystkich gmin do tego tematu. To jest zupełnie inna sytuacja. Chciałbym Panu Radnemu Cichońskiemu opowiedzieć, że oczywiście to, co Pan Radny tutaj wnioskuje, żeby była taka informacja z Wodociągów to pewnie będzie ale po wniesieniu aportu. Jeżeli Wodociągi będą gospodarzem tego wysypiska to Państwo możecie mieć taką informację jak przedstawia się sytuacja wysypiska odpadów. Szanowni Państwo uchwała intencyjna ona wyraża zamiar. Zamiar co powinien robić prezes, zarząd Wodociągów i co powinien robić Prezydent Grudziądza i to jest tylko tyle. Na tej podstawie będą określone szczegółowe działania. Państwo otrzymacie koncepcję: jak ta koncepcja nadzoru wysypiska odpadów ma wyglądać, jak ma wyglądać współpraca z sąsiednimi gminami, do jakich wielkości, gabarytów, mieszkańców mogą być spalarnie a do jakich nie mogą być spalarnie. Będziemy już znacznie dalej. Apeluję bardzo gorąco o podjęcie tej uchwały. Ja myślę Pani Przewodnicząca, ja mam wrażenie, że parę szczegółów technicznych powinniśmy tutaj podać. Bardzo proszę pana Wiceprezydenta Sikorę.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Pani Przewodnicząca, Szanowni państwo radni, ja też ponieważ tu padały słowa o jakiejś dewastacji, o katastrofie, o czymś takim, chciałbym kilka rzeczy wyjaśnić. Być może nie wszyscy radni byli obecni bo było raptem 11 radnych na 23 czyli mniej niż połowa na tej Komisji. Kilka rzeczy więc tu powiem.

Pan Prezes Dąbrowski rzeczywiście wyliczył ewentualne koszty związane z tym, co należałoby w pierwszej kolejności zrobić na wysypisku. Wymienił kwotę 2,5mln zł. Na co ona miałaby być przeznaczona? Jeszcze raz powiem. Na zakup kompaktora. Czyli urządzenia, którego nigdy na tym składowisku nie było. Niektórzy radni twierdzą, że został zdewastowany. Czyli na taki duży walec z dużymi kolcami, który będzie jeździł po składowisku zmniejszał objętość śmieci. Padło tu stwierdzenie, że jakiś inny sprzęt na Komisji był zdewastowany. Tak, ze starości rozsypała się ładowarka, która miała prawie 15 lat produkcji Stalowej Woli, która tam przepracowała tysiące godzin w ciężkich warunkach atmosferycznych i chemicznych. Skorodowała, po prostu się zepsuła. No po 15 latach wypada tego typu sprzęt dokupić. Padły tu też słowa o jakimś szlamie. Chciałbym powiedzieć, ze dyrektor Matuszczyk został dyrektorem MZUP-u w połowie lutego roku 2007. Te szlam był tam jeszcze wożony od 2006 roku czyli póki jeszcze tego dyrektora tam w tym miejscu nie było. Kolejna rzecz: biogaz. Biogeneratory, które trzeba w końcu raz a porządnie je naprawić. One nie działają od początku tego składowiska. Praktycznie od oddania w połowie lat 90-tych. Tutaj poprzednia Komisja komisji rady miejskiej w poprzedniej kadencji  tam była bodajże pani przewodnicząca uczestniczyła kiedyś w oglądzie itd. Mówienie o tym, że nie było wcześniej o tym mowy. Szanowni Państwo w kwietniu na komisjach stałych Rady Miejskiej, Prezydent tu obecny już sygnalizował Państwu wniesienie ewentualne tego składowiska do spółki Miejskie Wodociągi. Na kwietniowej sesji Rady Miejskiej pan radny Andrzej Wiśniewski złożył wniosek aby zorganizować dla radnych wycieczkę na składowisko. Prezydent tego typu wycieczkę oczywiście zorganizował ale pan radny oczywiście w niej nie brał udziału bo lepiej mówić na sesji, gdy są kamery a nie gdy trzeba pracować. Kilka uwag, które przed nami stoją jako miastem. Kilka może slajdów. Nie będę może wszystkich kilkudziesięciu pokazywał, które były pokazane w poniedziałek. Skupię się naprawdę na kilku. 29 grudnia 2006 roku Rada Ministrów przyjęła Krajowy Plan Gospodarki Odpadów przyjęła go na podstawie Dyrektywy Komisji Europejskiej z 5 kwietnia tegoż roku, że każde Państwo musi co najmniej jeden plan gospodarki odpadami przyjąć. Pominę co tam jest zawarte. To wszystko było w poniedziałek na komisjach pokazywane. Natomiast najważniejsze rzeczy wynikające z tego planu, że każde województwo ma swój wojewódzki plan gospodarki odpadami ustalić. W Polsce ma być docelowo w przyszłości około 250 regionów gospodarki odpadami komunalnymi a gminy poniżej 150 tys. mieszkańców mają się zrzeszać tak, żeby takie zakłady unieszkodliwiania obejmowały obszar około 150 tys. mieszkańców. Mają takie obszary być w województwie od 5 do 15 do roku maksymalnie 2014. Pan Prezydent wspominał: 3 lipca 2008 roku zarząd województwa kujawsko-pomorskiego przyjął program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami. Było to 2,5 miesiąca temu. Więc po przyjęciu tego planu bo on wiele razy wchodził pod obrady, wiele było zgłoszonych poprawek można tak naprawdę zacząć działać. Tutaj jest wyświetlona mapa, to co Pan Prezydent wspominał: 91 składowisk dzisiaj z czego ocenionych pozytywnie 22 składowiska, w tym grudziądzkie w Zakurzewie, które jest dobrze oceniane i docelowo w roku już przyszłym od 2009 ma być przygotowany plan na raptem 14 tego typu obiektów. Co dalej z tych planów wynika. Pominę slajdy o kwestii technicznej To jest bardzo ważny slajd. Polska zobowiązała się wkraczając 1 maja 2004 roku do Unii Europejskiej, że w roku 2010 nie więcej niż 75% rzeczy, które zbiera w ogóle u swoich mieszkańców będzie składować. Resztę musi w jakiś sposób zutylizować, spalić, rozebrać, nie wiem, na makulaturę, złom. Wszystko wybrać. 2013 roku ma już 50% a w 2020 35% czyli 65% trzeba coś z tym zrobić i to jest bardzo ważna informacja. To co robimy dzisiaj nawet jeśli węzeł w mojej ocenie chybiona inwestycja za parę milionów przez 2 poprzednie kadencje samorządu prowadzona. W tej chwili na tym węźle odciągamy 2 do 3 % wszystkiego, co trafia na składowisko. A w 2010 roku mamy 25%. Gdybyśmy już, nie wiem, przygotowali na 3 zmiany czy na 4 to może 4 % byśmy uzyskali. Jeszcze by nam 16% zostało. To tak w kwestiach informacyjnych. To jest najlepszy węzeł tu na zdjęciu we Włocławku zautomatyzowany częściowo też ręczny. Oni odciągają gdzieś 7%. Więc nie ma co inwestować w ten węzeł segregacji. To co jest jeszcze ważne, do czego Minister Ochrony Środowiska został zobowiązany tą Dyrektywą Unijną a Polska jako państwo, że Rada Ministrów ma podjąć uchwałę w sprawie zwiększenia stawek za składowanie na wysypisko i 6 czerwca 2007 Rada Ministrów uchwałę podjęła. I to co najważniejsze to odpady komunalne. Tutaj ja może pokażę w pozycji z 15 zł 75 gr od 1 stycznia tego roku skoczyły na 75 zł. Ta opłata prawdopodobnie od przyszłego stycznia przyszłego roku skoczy na 120 zł docelowo ma dojść bodajże do 250 zł. Czym ta opłata skutkuje? Że za wszystko co się składa na składowisku trzeba zapłacić taką opłatę a potem do nas nie trafia tylko akurat do gminy Grudziądz i do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Więc jeżeli im mniej złożymy tym mniej kasy u nas zostaje. U nas w mieście. Czyli nie ma składowisku. Jak złożymy 50% to tylko opłata jest złożona od 50%

Jeszcze kilka kwestii, które również na Komisji były omawiane. Przed wszystkim jeszcze jedna, bardzo ważna rzecz. To, o czym rozmawialiśmy dlaczego akurat Wodociągi czemu nie inne. Rzeczywiście dobrym rozwiązaniem byłoby powołać spółkę ale która byłaby jednocześnie przewoźnikiem i jednocześnie zarządzałaby składowiskiem odpadów. W Grudziądzu w 1992 roku Prezydent Grudziądza wraz z Zarządem podjął decyzję o przekształceniu rejonowego to było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w spółkę pracowniczą. Wcześniej był zobowiązany uchwałą Rady Miejskiej z 1991 roku. Od tego praktycznie momentu większość w innych miastach nie zrobiła. W Toruniu mamy MPO, we Włocławku mamy SEKO więc są i składowisko i przewoźnik. I to co pan prezes Dąbrowski w poniedziałek mówił. Rzeczywiście tak jest, że u nas dzisiaj w Grudziądzu mamy przewoźnika, który większość tych opłat co zbiera od ludzi zostawia u siebie. I tak rzeczywiście jest. Natomiast miastu pozostało samo składowisko. I rzeczywiście tutaj trzeba przyjąć rozwiązanie na wiele lat do przodu zgodnie z tym Krajowym Programem Gospodarki Odpadami Wojewódzkimi trzeba wspólnie rzeczywiście tym się zająć. Dziękuję.

 

Radny Witold Kraśniewski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni. Ja jeszcze raz chciałbym zwrócić uwagę na to, co mówiłem w pierwszym moim wystąpieniu. Proszę Państwa domyślam się po podpisie złożonym przez pana Wiceprezydenta iż Pan jest autorem poprawki do tego projektu uchwały dzisiejszej bo Pan nie był obecny. Jeżeli Pan był obecny i Pan słuchał tego co mówił Pan Krzysztof Dąbrowski to ja chcę powiedzieć, że nie dostosował się Pan do tego, co Pan zobowiązał się przyjąć. Bo powiedział Pan głośno na tej sali, że tak przyjmujemy do zmiany projektu uchwały te uwagi, o których mówił pan prezes. Proszę Państwa. No nie przyjmujmy dzisiaj chociażby z tego powodu do czego nawołuje nas Prezydent, proszę o rozwagę, żebyśmy my przyjęli bubel prawny. Specjaliści od tego to są tam w sejmie tam siedzi 460 od bubli prawnych. Po co my mamy się do nich dostosować. Jeszcze raz proszę Państwa mówię Wam i dziwię się tu wypowiedzi Pana Radnego Ślusarskiego, który mówił, jako ekonomista, żeby przyjąć bo to tam wszystko jest ok. Proszę Państwa, jeszcze raz powtarzam, punkt 3 § 2 tych zmian wyrzucić do kosza. On nic nie mówi, to jest tak, jakby go nie było. On nie idzie po myśli tego o czym mówił pan Krzysztof Dąbrowski. Dlaczego państwo to zmienili. Dlaczego Pan Panie Wiceprezydencie to zmienił. Pytam się? Dlaczego? Ten punkt nic nie mówi. Bo jeszcze raz powtarzam: sam fakt wniesienia aportu to nie jest działalność eksploatacyjna to nie jest działalność stricte przedsiębiorstwa. To jest pewien fakt. I który nie przynosi ani ujemnego ani dodatkowego wyniku. A pan Krzysztof Dąbrowski… ten punkt jest do wyrzucenia. No proszę zrozumieć mnie. A pan Krzysztof Dąbrowski mówił o zasadniczej sprawie. I ja bym w związku z tym wnioskował, że jeżeli już mamy przyjąć, znaczy ja będę przeciwny, to żeby z tą poprawką, trzeci punkt zrobić, i wpisać ten punkt który mówi, że o ile w okresie dostosowania składowiska odpadów do przyjętych założeń programowych przyniesie wynik ujemny to miasto zobowiązuje się pokryć straty. To jest zasadnicza różnica bo to mówi o niczym a to mówi o zasadniczej sprawie. No jeżeli proszę bardzo ja się mylę ja bardzo przepraszam ale jestem przekonany na 99.99% nie chcę mówić 100% to jest na tej Sali pan prezes, który był obecny parę dni temu i chyba potwierdzi to, co ja mówiłem. Proszę nie dać się wyprowadzić w maliny proszę Państwa. Bo my się od Pana Prezydenta, bo ja osobiście od Pana Prezydenta Malinowskiego nie chcę się dać wprowadzić w maliny. Po co zmienili ten punkt. Chytrze, powtarzam. Ten punkt musi tu być jeżeli ma ewentualnie przejąć wysypisko nowy podmiot. Dziękuję bardzo.

 

Radny Kazimierz Cichiński

Proszę Państwa gospodarka odpadami i wysypisko jest w tragicznym miejscu. Ci którzy brali udział w dyskusji wszyscy mają rację . Wydaje mi się, że odrzucenie tej uchwały to jeszcze pogłębi ten bałagan. Jeżeli, całe szczęście, że znalazł się taki człowiek, który na początek chce wyprowadzić ten bałagan na dowolną drogę. Potem będziemy podejmowali inne uchwały. Potrzebne. Wydaje mi się, ze uchwała powinna być przyjęta. I chociaż nie spełnia wszystkich marzeń ale powinna być tu przyjęta.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Ja naprawdę wiele jestem w stanie znieść ale jak ktoś się chwali naszą pozycją w tym programie wojewódzkim, w którym jest jasno napisane, ze to wysypisko tą wysoką pozycję zawdzięcza sprawnej instalacji biogazu bo to słyszeliśmy na tej komisji poniedziałkowej to chyba coś jest nie w porządku. To po pierwsze. A po drugie ja się naprawdę nie dziwię temu, że przychodzi 13 radnych w poniedziałek na posiedzenie na 2 dni przed sesją, z całym szacunkiem, wywalczyliśmy sobie, na Komisji w środę bo w środę ta debata i to wszystko co tutaj na sali przerabiamy i co przerabialiśmy w poniedziałek miało ograniczyć się do lakonicznego, trzyzdaniowego uzasadnienia pod tą uchwałą intencyjną. I to bym chciał Państwu przypomnieć.

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel zarządziła 15-minutową przerwę od godz. 16:20 do 16:35.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Ja jeszcze tylko w dwóch zdaniach do pana radnego Kraśniewskiego. Ja nie powiedziałem, że tam jest wszystko w porządku, iż się z tym zgadzam od strony ekonomicznej oczywiście. Uważam, że to jest nienormalna sytuacja kiedy chcemy z jednej strony, żeby ktoś nam przedstawił jak wygląda naprawdę sytuacja na wysypisku a z drugiej strony nie dajemy mu żadnych pełnomocnych narzędzi do tego, żeby mógł osobom, które tę pracę wykonują zapłacić. Na dzień dzisiejszy można powiedzieć, że Ci ludzie powinni to robić niemal niezgodnie z prawem no charytatywnie. Domyślam  się, że Pan Prezes takie działania charytatywnie pewnie by podjął natomiast no trudno wytłumaczyć pracownikowi, żeby robił coś za darmo.

I druga rzecz do Pana Kraśniewskiego. Nawet jeśli samochód kupiony stoi i nie jeździ to jest coś takiego jak amortyzacja. Co prawda nie jest to wydatek ale jest to koszt panie Radny także z punktu widzenia ekonomicznego trochę się tutaj różnimy. Nasze zdania są różne.

           

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 12, przeciw 4, wstrzymało się 2) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/90//08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 5 do protokołu/

 

Ad. 5

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ul. Zawiłej, Drogi Krętej, przedłużeniem Drogi Krętej do Drogi Łowickiej i granicy administracyjnej miasta

 

Przed rozpoczęciem głosowania salę opuścił kolejny radny. W głosowaniu wzięło udział 17 radnych. Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/91/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 6 do protokołu/

 

Ad. 6

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami Kustronia, Parkową oraz obiektem handlowym przy ul. Nauczycielskiej

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/92/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 7 do protokołu/

 

Ad. 7

Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/93/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 8 do protokołu/

 

Ad. 8

Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicą Rydygiera, duktem leśnym od strony wschodniej i ul. Warszawską

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/94/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 9 do protokołu/

 

Ad. 9

Uchwała zamieniająca uchwałę Rady Miejskiej Grudziądza w sprawie nadania Statutu Centrum Profilaktyki i Terapii w Grudziądzu

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku reasumpcji głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/95/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 10 do protokołu/

 

Ad. 10

Uchwała w sprawie przystąpienia Centrum Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego”.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/96/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 11 do protokołu/

 

Ad. 11

Uchwała w sprawie przystąpienia Centrum Kształcenia Praktycznego w       Grudziądzu do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, Działanie 9.3 „Upowszechnianie formalnego kształcenia ustawicznego”.

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/97/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 12 do protokołu/

 

Ad. 12

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/98/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 13 do protokołu/

 

Ad. 13

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (skarga Spółdzielni „Fenix”)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/99/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 14 do protokołu/

 

Ad. 14

            Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza        (skarga p. K. Majewskiego)

 

Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/100/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 15 do protokołu/

 

 

 

 

Ad. 15

Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Grudziądza (J. Guszkiewicz, N. Zakierski)

 

W tym miejscu Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel na wniosek radnego Witolda Kraśniewskiego zarządziła 5-minutową przerwę od godz. 16:45 do 16:50.

 

Przed rozpoczęciem głosowania salę opuściło kolejny 1 radny. W głosowaniu wzięło udział 16 radnych. Nie było dyskusji, przystąpiono do głosowania. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska większością głosów (za 15, wstrzymało się 1) przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/101/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 16 do protokołu/

 

Ad. 16

Uchwała w sprawie przyjęcia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Grudziądza na II półrocze 2008 r.

 

Radny Witold Kraśniewski

Szanowni Państwo. Ja bym chciał zaproponować Państwu w stosunku do tego co pisze raczej do tego, co jest w planie ażeby nanieść dodatkowo, oczywiście za zgodą Państwa, punkt odnośnie …

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Momencik Panie Radny, nieważne co Pan powie. Na pewno będzie to ważne i istotne. Proszę sformułować wniosek na piśmie. Mieć na następną sesję. I wniesiemy poprawkę. Bardzo dziękuję.

 

Po zakończonej dyskusji przystąpiono do głosowania nad uchwałą. W wyniku przeprowadzonego głosowania Rada Miejska jednogłośnie przyjęła przedmiotową uchwałę.

 

/Uchwała Nr XXVIII/102/08 Rady Miejskiej Grudziądza stanowi załącznik Nr 17 do protokołu/

 

Ad. 17

Interpelacje

 

Nie było interpelacji.

 

Ad. 18

Zapytania i wolne głosy

 

Na pytania zadane podczas poprzedniej sesji odpowiedzi uzyskali Radni: Kazimierz Cichiński, Michał Czepek, Henryk Szram, Marek Czepek i Grzegorz Miedzianowski.

 

/Odpowiedzi stanowią załączniki od Nr 18 do Nr 24 do protokołu/

           

 

 

Radny Witold Kraśniewski

Ja tylko proszę Państwa mam jedno pytanie i proszę odpowiedzieć na piśmie odnośnie tego, kto wydał zezwolenie, przede wszystkim dlaczego, na wmontowanie okien plastikowych w kościele ewangelicko-augsburskim.

 

Radny Michał Czepek

Najpierw chciałbym się ustosunkować do poprzednich pytań czy interpelacji. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Prezydentowi i służbom podległym za zrobienie dwóch inwestycji na osiedlu Rządz, chodzi o parking przy ul. Łęgi 11 i przejście chodnik pomiędzy ulicami Sobieskiego i Zachodnią. Bardzo dziękuję.

Chciałem złożyć takie zapytanie o możliwość umieszczenia na ścieżce rowerowej na przebiegu ulicy Al. 23 Stycznia z ul. Portową słupków, które uniemożliwiałyby ścinanie zakrętu jadąc od strony Osiedla Kopernika w kierunku placu Stycznia ponieważ tam coraz częściej dochodzi do kolizji niestety z rowerzystami. To jest jedno.

Natomiast drugą mam prośbę: czy istniałaby możliwość aby przenieść słupek przystankowy przy Czarcim Młynie na ulicy Chełmińskiej ze ścieżki rowerowej na przystanek właściwy, który jest oddalony o 3m dalej. Dziękuję.

 

Radny Grzegorz Miedzianowski

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, moje pytanie dotyczy prac wykopaliskowych na Górze Zamkowej. Są odkrywane poszczególne elementy zamku jednak wydaje mi się, że nie są prowadzone one według pierwotnego planu i po prostu nie są prowadzone do końca. Są prowadzone powierzchownie i dlatego dziwi mnie, bo jeżeli są prowadzone zgodnie z planem to po co wycinano drzewa na stronie południowo-wschodniej na tym takim pagórku. I chciałbym po prostu w związku z tym, na planie Góry Zamkowej, na planie powiedzmy Jacobiego, naniesione miejsca gdzie te wykopaliska będą prowadzone i zakres prac i za jaką kasę te prace, które są w tym roku prowadzone.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, na początku tego roku pani Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 16 wystąpiła do Urzędu Miejskiego z prośbą o wykonanie miejsc postojowych. Tam sporo dzieci dojeżdża do tej szkoły, rodzice dzieci, zwłaszcza tych najmniejszych, przywożą dzieci i chcą odprowadzić je do szkoły muszą pozostawiać samochód przy ulicy. Tam ze względów bezpieczeństwa nie wjeżdża się już na teren szkoły. I to powoduje dość duże kłopoty jeśli chodzi o względy komunikacyjne, zwłaszcza gdy tych rodziców jest dużo. Przyszło pismo, przyszła odpowiedź od pani kierownik Sylwii Łazarczyk, że na ten rok nie ma środków finansowych, że będą one zabezpieczone na przyszły rok. Moja prośba jest następująca: gdyby udało się chociaż częściowo zrealizować to zadanie w tym roku byłoby to bardzo dobre bo zakładam, ze w przyszłym roku byłoby to w połowie roku najwcześniej jeśli nie później. Cały rok szkolny minie. Zbliża się zima z tym będą wiązały się utrudnienia. Jeżeli to by się nie dało to być może na razie prowizorycznie spowodować, żeby ten podjazd na pobocze był dużo łagodniejszy. Na dzień dzisiejszy tam są wysokie krawężniki i to uniemożliwia czy utrudnia znacznie zaparkowanie. Jeżeli przejściowo to podjazd łagodny żeby rzeczywiście Ci rodzice mogli tam parkować przynajmniej w tych miejscach gdzie będą przewidziane te miejsca parkingowe.

I druga sprawa. Też związana ze szkołami. Mam prośbę żeby się przyjrzeć tym okolicom gdzie są szkoły i gdzie były remontowane drogi. Tam w wielu przypadkach pasy, które były na przejściach dla pieszych gdzie dzieci rzeczywiście przechodzą bardzo często do szkoły, tych pasów prawie nie ma, może żeby je uzupełnić, żeby były widoczne i dla dzieci i przede wszystkim dla kierowców.

 

Prezydent Robert Malinowski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo Radni, ja nie mam żadnych do Państwa informacji ani uwag, tylko ponieważ tu wcześniej było przez jednego z panów radnych że trzeci etap średnicówki, no taka ścieżka rowerowa, tam po śladzie itd. pokażemy Państwu w ciągu minuty jak ma wyglądać naprawdę trzeci etap Trasy Średnicowej i co to tak naprawdę jest i o co tu chodzi.

 

Wiceprezydent Marek Sikora

Szanowni Państwo ja pozwolę sobie przejść dalej na środek. Tutaj zaraz Państwu pokażę rozwiniętą dokumentację opracowaną przez Scott Wilson to jest firma, która ma zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektuje tę trasę. Tu jest odcinek widać, no nie mam…. no wskaźnik laserowy, czyli od węzła Grudziądz aż po skrzyżowanie ulicy Rataja i Szosy Toruńskiej będzie ten odcinek budowany i finansowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Ja bym bardzo apelował, no szkoda, że nie ma radnego Wiśniewskiego, bo widzę, że kamery wyszły, on również wyszedł, natomiast żeby nie przeszkadzał. Bo rozumiem, że kolejny sukces pana Malinowskiego to jest powodem zmartwień dla pana Wiśniewskiego. Jest duża szansa żeby te pieniądze wziąć. Pokażę w tej chwili, żeby panu radnemu Mizerze wyjaśnić czym jest trasa średnicowa a czym jest to co jest tutaj zaprojektowane że to się pokrywa w 95%.

Ten kolor taki różowy, fioletowy, to jest koncepcja z przebiegu pana architekta Glapiaka z 2000 r., natomiast kolor czarny oznacza szlak drogi ….o szer.7 m dokładnie pokrywa się od strefy poboru opłat do miejsca skrzyżowania Szosy Toruńskiej…ponieważ dalej to już nie idzie górą nad Szosą Toruńską więc jest zaproponowane rondo. Sama końcówka nie pokrywa się z koncepcją. Sama koncepcja nie pokrywa się jakby, sama realizacja nie będzie się pokrywać z koncepcją w ostatnich 300 m. Natomiast pierwsze 3,5 km się pokrywa w 100%. Ja bym bardzo apelował o nie przeszkadzanie, ponieważ 2-go października będzie w Bydgoszczy zespół opiniujący inwestycje przy Generalnej Dyrekcji natomiast później to trafia do komisji oceny projektów przy Generalnym Dyrektorze w Warszawie na co również Prezydent będzie zaproszony. Jeżeli radni mają pytania to niech przychodzą do mnie bo akurat tym się zajmuję. Udostępnię wszelkie dokumenty, natomiast żeby nie przeszkadzali bo inne miasta tylko czekają, żeby nam te środki po prostu zgarnąć. W kwestii nazewnictwa czy to się będzie nazywać trzeci etap Trasy Średnicowej czy przyszła droga expressowa nr 16 czy tak jak nazywa to Generalna Dyrekcja, że będzie to połączenie miasta Grudziądza z autostradą. To nie ma znaczenia. Najważniejsze, że ta droga po prostu będzie. A jak ona będzie się nazywać to nie ma znaczenia. Dziękuję.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Bardzo dziękuję Panie Prezydencie. Cenna uwaga bo już miałam wrażenie, że czasami jest jakby było…jest takie słynne powiedzenia „im gorzej tym lepiej” ale mam nadzieję, że to powiedzenie nie znajdzie wielu zwolenników. Bardzo proszę pani Iwanowska.

 

Radna Joanna Iwanowska

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja właściwie mam prośbę do Pana Prezydenta. Sprawa dotyczy jednostronnych rogatek na przejeździe kolejowym między ulicą Narutowicza a Chełmińską gdzie właściwie można powiedzieć, że jest to środek miasta a rogatki są jednostronne, ja wiem, że to jest sprawa kolei ale wystąpienie z wnioskiem do PKP o uzupełnienie …tak, jednostronne jest … ale ja nie mówię w tej chwili o pojazdach, nawet mechanicznych bo one są zabezpieczone, ta strona ale dla pieszych są ludzie niedowidzący, niedosłyszący albo zwyczajnie zamyśleni skręcający właściwie prosto pod pociąg. Może się taka sytuacja wydarzyć i byłoby sensowne zabezpieczenie tego miejsca.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Arkadiusz Goszka

Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, ja mam tylko wniosek. Chodziłoby mi o nasz oficjalny portal miasta  internetowy o przeanalizowanie kalendarium historycznego. Tam jest wiele zdarzeń, które nie mają pokrycia w rzeczywistym stanie rzeczy. Jest wiele dat, które są mylne. No przykładem jest „4 września 1660 wystąpiła w Grudziądzu groźna epidemia przywleczona przez wojska szwedzkie”. Trwała ona, no i tu jest bardzo śmieszna sprawa, do 16 stycznia 1657.  „I pochłonęła ona około 800 osób”. A więc bardzo bym prosił o przeanalizowanie tego, bo z tego młodzież się uczy. Też jest informacja o mieście i jest naprawdę wiele rzeczy, które można by powiedzieć, dają nam zły obraz o mieście. Dziękuję bardzo.

 

Radny Łukasz Mizera

Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przede wszystkim rozumiem, ze w jakiejś wersji mniejszej, nie rozkładanej będę mógł otrzymać to, o co wcześniej pytałem, czyli o te plany i bardzo się cieszę.

Panie Prezydencie pragnę Panu uzmysłowić, że to nie jest tak, że ktoś chce przeszkadzać ale ja nauczony doświadczeniem sprzed kilku miesięcy wiem, że tu niektóre dokumenty do tego urzędu albo potrafią nie dotrzeć albo się gdzieś zgubić i stąd jak mogę się samemu coś dowiedzieć to nie chcę po prostu przeszkadzać i odrywać Was od pracy. Ale dziękuję, jeżeli wszystko dostanę to będę bardzo wdzięczny.

Kolejna sprawa z którą chciałbym się zwrócić do Pana Prezydenta i może nie na zasadzie wniosku – nie chciałbym innych tu obciążać niepotrzebnie swoimi pomysłami. Może Pani Przewodnicząca na zasadzie dla chętnych radnych już takie rzeczy też mieliśmy, byłaby możliwość spotkania się i omówienia w Geotermii, ponieważ te doniesienia prasowe, które ostatnio mnie obiegły oraz dostałem oświadczenie prezesa, które jest własnoręcznym podpisem na dole opatrzone no nie budzą optymizmem i uważam, że powinniśmy tą sprawą, oczywiście jeśli będzie wola taka pana Prezydenta, powinniśmy przedyskutować ponieważ wcześniej z ust wszystkich radnych z każdej strony i Pana Prezydenta słyszeliśmy, że jest to dość ciekawe miejsce, dość ciekawa możliwość rozwoju dla naszego miasta a przynajmniej coś, czym możemy się poszczycić, o co możemy zadbać. I w związku z tym nie chciałbym nad tym przejść tak do porządku dziennego. Więc jeżeli byłaby taka możliwość, wola Pana Prezydenta to można by to wszystko załatwić jednego dnia, nie trzeba by było zasypywać jakimiś interpelacjami czy zapytaniami.

Kolejną sprawą, o którą chciałem zapytać jest sprawa tych mieszkań socjalnych ponieważ kiedyś rozmawialiśmy z panem Wiceprezydentem, nawet miałem możliwość występować w programie publicystycznym, może nie interwencyjnym w telewizji i tam padły takie sformułowania, że na pewno tam żadnej niepokojącej sytuacji nie zastaniemy i stąd moje pytanie: Czy istnieje  jakiś oprócz tego przyjętego przez Komisję mieszkaniową, system doboru tych osób, które trafią tam do mieszkań socjalnych czyli to w jakiej sytuacji się znajdują czyli coś takiego według jakiego kryterium według którego to będzie dobierane czy istnieje czy będzie to na zasadzie dowolnej, tak jak było do tej pory, bo wiadomo, że są to duże inwestycje, ogromne nakłady no i te groźby są w miarę realne w mojej ocenie i obawy uzasadnione.

 

Radny Michał Czepek

Ja też z zapytaniem takim technicznym typowo. W związku z tym, że ulica Parkowa będzie ukończona dopiero 31 grudnia a już za miesiąc będziemy mieli 1 listopada Dzień Wszystkich Świętych. Czy na ten okres przewidziano jakieś tymczasowe parkingi. Nie wiem na jakim etapie będzie ta budowa czy będą umożliwione przejazdy dla osób.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Proszę Państwa ja mam też prośbę. Ponieważ jest miesiąc wrzesień a więc miesiąc powakacyjny kiedy zwykle radni w swoich komisjach planują prace na kolejne półrocze, no tak to się składa, że nie dzieje się to wcześniej a właśnie po wakacjach, proszę zaplanować wszystkie prace związane z tematami, które Was interesują  być może Radni po zapoznaniu się z planem pracy Komisji „X” z przyjemnością będą w tym uczestniczyć. W związku z tym nie ma powodu odrębnych debat organizować. W komisjach zwykle uczestniczą wszyscy, którzy są nam niezbędni a więc Prezydent lub Wiceprezydent lub prezes lub ktokolwiek kto ma dostarczyć informacji dla tematyki posiedzenia komisji. Przypominam, że wszyscy Radni mogą brać udział w posiedzeniu wszystkich komisji, jedynie bez prawa głosu, myślę tu o głosowaniu bo głos oczywiście zabierać mogą.

 

Radny Przemysław Ślusarski

Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, pani Przewodnicząca wywołała mnie do tablicy. Mam prośbę, temat, ja przeglądam sobie BIP i tam są posiedzenia komisji ale tylko nasze wspólne. Gdyby były umieszczane wszystkie posiedzenia komisji z tematyką to Radni mogliby się zapoznawać co będzie omawiane i Ci, którzy byliby zainteresowani mogliby przychodzić na komisje. Na dzień dzisiejszy tego po prostu nie ma. Są tylko posiedzenia przed sesyjne.

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej Małgorzata Kufel

Dobrze, to jest na pewno cenna uwaga, którą na pewno zrealizujemy od zaraz.

 

Radny Łukasz Mizera

Jeszcze jedno wypadło mi z głowy, przepraszam. Panie Prezydencie ostatnio dużo myślałem na temat tego funduszu, który wspiera odnawianie budynków w centrum miasta i stąd moje pytanie czy Pan Prezydent również coś takiego rozważał, ponieważ to co liczyłem można było rozpisać dwojako albo w sposób kwotowy albo procentowy w zależności od miejsca, w którym dany budynek jest. Moje pytanie: czy jest sens, żebym ja się tym zajmował jeżeli nie będzie woli miasta na przykład przeznaczenia, strzelam 500 tys. zł na początek, na pierwsze 3 lata w zupełności by taka kwota corocznie wystarczyła a w błyskawiczny sposób można by zmienić naprawdę wizerunek przynajmniej tej starej części miasta. To bardzo dużo te środki by pomogły i wiem, że zainteresowanie tym oczywiście zgodnie z ustaleniami Architekta i Konserwatora Miejskiego zabytków.

 

Ad. 19

Zakończenie obrad

 

            Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodnicząca Rady zamknęła obrady, wypowiadając słowa: „zamykam obrady XXVIII sesji Rady Miejskiej Grudziądza”.

 

 

                                                                 Przewodnicząca Rady Miejskiej

 

                                                                              Małgorzata Kufel

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Stellmacher 23-10-2008 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Stellmacher 23-10-2008 09:56