herb Grudziądza
Logo BIP
Biuletyn Informacji Publicznej
gmina-miasto Grudziądz
Urząd Miejski w Grudziądzu
Logo ePUAP
panorama Grudziądza

II. Procedura tworzenia strategii rozwoju oraz jej aktualizacji

poprzednia strona

II. PROCEDURA TWORZENIA STRATEGII ROZWOJU ORAZ JEJ AKTUALIZACJI

2.1. Podstawy prawne pracy nad strategią

          Efektywne wykorzystanie planowania strategicznego powinno opierać się na spójności opracowań na wszystkich poziomach zarządzania, czyli na poziomie kraju, województwa, powiatu i gminy, tak pod względem metody sporządzania, jak i struktury problematyki. Umożliwia to zachowanie spójności i ciągłości polityki rozwoju, wpisanie ustaleń strategicznych w proces podejmowania decyzji, wprowadzenie zasad zintegrowanego planowania strategicznego oraz stworzenie mechanizmu doskonalenia metod opracowań planistycznych.
          Przepisem, który w sposób ogólny wskazuje możliwość planowania i programowania rozwoju, jest art. 18 ust. 2 pkt. 6 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), zgodnie z którym, do właściwości rady gminy należy uchwalanie programów gospodarczych.
          Podstawą prawną do opracowania strategii rozwoju miasta Grudziądza była Uchwała Nr XL/16/97 z dnia 19 marca 1997 roku w sprawie przyjęcia Deklaracji Rozwoju Miasta „Grudziądz 2010”. Zgodnie z uchwałą przyjęty dokument stał się podstawą podejmowania krótko– i długookresowych decyzji związanych z rozwojem miasta.

2.2. Przesłanki i cel aktualizacji strategii

          Pierwotna wersja strategii uwzględniała stan faktyczny na rok 2000. Najważniejszą przesłanką jaka miała wpływ na konieczność aktualizacji tego dokumentu było przystąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. Wydarzenie to w znacznej mierze zmieniło nie tylko uwarunkowania zewnętrzne, ale również przyczyniło się do zmian wewnątrz miasta. Większy nacisk położono na realizację inwestycji oraz projektów samorządowych, przy wykorzystaniu funduszy europejskich. Dało to miastu większe możliwości rozwoju, ale tym samym zmusiło do przeredagowania celów i zadań strategicznych.
          Opracowane w listopadzie 2007 roku sprawozdanie z realizacji strategii potwierdziło również, iż część zadań zawartych w poszczególnych priorytetach straciło swą aktualność i należałoby je dostosować do stanu rzeczywistego.

          Aktualizacji strategii dokonano by spełnione były zasady ustalone w pierwotnej wersji dokumentu:

 • strategia musi być zgodna z zasadami zrównoważonego rozwoju;
 • strategia musi powstawać i być weryfikowana w procesie społecznym przy aktywnym uczestnictwie lokalnych środowisk;
 • strategia musi być spójna ze strategiami wojewódzkimi i krajowymi, a także uwzględniać normy obowiązujące w UE;
 • strategia musi być dokumentem pragmatycznym, tj. określać jak przekładać „cele” na konkretne działania;
 • strategia powinna być zgodna w warstwie realizacyjnej ze schematem SMART tj. zadania są: konkretne (specific), mierzalne (measurable), uzgodnione (agreed), wykonalne (real) oraz określone w czasie (timed);
 • strategia musi być dokumentem dynamicznym;
 • wszystkie zadania wyznaczone do realizacji przez jednostki zależne od samorządu miasta muszą być podporządkowane i zgodne ze strategią miasta.
2.3. Metodologia prac nad opracowaniem strategii rozwoju Grudziądza i jej aktualizacją

          Istnieje kilka sposobów konstruowania strategii. Samorząd grudziądzki wybrał metodę samodzielnego przygotowania strategii z udziałem konsultantów zewnętrznych. W przypadku konsultacji zewnętrznych przyjęto metodę społeczno-ekspercką. Eksperci Instytutu Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej z Warszawy pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Elżbiety Wysockiej oraz konsultanci zespołu konsultacyjnego SKAN, pod kierunkiem Krzysztofa Wasilewskiego z Warszawy, przygotowali specjalistyczne materiały, uwzględniające wszystkie ustalenia warsztatów społecznych.
          Społeczny wymiar budowania strategii realizowany był w ramach ośmiu debat i warsztatów zespołów tematycznych oraz dwóch posiedzeń Rady Konsultacyjnej reprezentującej wszystkie środowiska Grudziądza. Każda z debat w formie warsztatów strategicznych poświęcona była odrębnej grupie zagadnień. W warsztatach tematycznych udział wzięli specjaliści i przedstawiciele dziedzin, jak: teleinformatyka, bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia. Dyskusje były moderowane, a w efekcie wypracowano kilka propozycji misji miasta, ponad 60 priorytetów oraz 600 wskazań podstawowych kierunków działania.

          Przyjęcie metody społecznej i moderacyjnej dało następujące możliwości:

 • zgromadzenia opinii w formie reprezentatywnej liczby ankiet od uczestników na temat kierunków działań i podstawowych celów;
 • wymiany informacji pomiędzy uczestnikami procesu planowania strategicznego;
 • zrozumienia wzajemnych relacji i stosunków oraz umiejscowienia zgłaszanych propozycji w szerszym układzie;
 • uznanie potrzeby wyboru i dostrzegania potrzeb udziału w planowaniu lokalnej społeczności, jako warunku powodzenia procesu rozwoju;
 • promocji działań strategicznych, promocji strategii wśród lokalnych środowisk;
 • zwiększenia szans na realizację strategii i jej wdrożenie;
 • wzrostu aktywności społecznej poprzez udział w publicznych debatach i warsztatach strategicznych.

          Proces aktualizacji strategii z uwagi na jego mniejszą złożoność w stosunku do opracowywania dokumentu podstawowego, nie wymagał tak szerokich prac badawczych.
          Aktualizacji dokonano więc na podstawie materiałów zebranych podczas spotkań roboczych Zespołu ds. aktualizacji strategii, a także uzyskanych z przeprowadzonych konsultacji społecznych.
          Po dokonaniu aktualizacji struktura strategii pozostała bez większych zmian. Przekształceniu uległy początkowe rozdziały dokumentu, uaktualniona została część diagnostyczna, analiza SWOT, a także zmienione zostały priorytety rozwoju miasta, a w ich ramach poszczególne cele i zadania. Dokonane zmiany nie wpłynęły jednak w znaczący sposób na układ całej strategii.

2.4. Etapy prac nad strategią i jej aktualizacją

          Cykl prac nad strategią rozwoju składał się z trzech podstawowych etapów:

 • przygotowanie i organizacja procesu, diagnoza – opracowanie raportu o stanie miasta; określenie w jakim miejscu rozwoju znajduje się Grudziądz;
 • prace analityczno-diagnostyczne – analiza uwarunkowań rozwojowych oraz formułowanie podstawowych kierunków rozwoju miasta przy współudziale Społecznej Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Miasta Grudziądza (w ten sposób rozpoczynał się proces włączenia społeczeństwa do tworzenia strategii rozwoju);
 • opracowanie strategii rozwoju miasta; formułowanie strategicznych programów gospodarczych – określanie stanów pośrednich i środków niezbędnych do ich osiągnięcia poprzez opracowanie obrazu miasta do 2015 roku.

          Jak już wcześniej wspomniano aktualizacja strategii nie wymagała tak szerokiego zakresu prac. Działania rozpoczęto więc od powołania zespołów roboczych ds. aktualizacji strategii. Zespoły te przeprowadziły spotkania konsultacyjne, podczas których metodą „burzy mózgów” wypracowano wspólną koncepcję analizy SWOT, na bazie której dokonano dalszych zmian w dokumencie. Zespół ds. aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta – Grudziądz 2008-2015 powołany Okólnikiem Nr 86/08 Prezydenta Grudziądza z dnia 17 czerwca 2008 roku na podstawie wcześniej zgromadzonych materiałów dokonał aktualizacji diagnostycznej części strategii. Podczas kolejnych spotkań konsultacyjnych wypracowano projekt uaktualnienia priorytetów rozwojowych miasta zamieszczonych w pierwotnej wersji dokumentu.
          Całość projektu poddano konsultacjom społecznym, które opierały się na zamieszczeniu wersji elektronicznej strategii na portalu miejskim. Zarówno w prasie lokalnej, jak i za pośrednictwem telewizji kablowej poinformowano mieszkańców miasta o możliwości wniesienia uwag do powstającej aktualizacji dokumentu strategicznego. Sugestie i uwagi w ten sposób zgromadzone zostały poddane weryfikacji, a następnie część z nich została uwzględniona w aktualizacji strategii.

2.5. Efekty procesu aktualizacji strategii rozwoju miasta

          Aktualizacja strategii rozwoju miasta przyniosła wymierne korzyści, którymi są:

 • urealnienie wizji przyszłości miasta;
 • ułatwienie podejmowania bieżących decyzji skutkujących w przyszłości;
 • poznanie rzeczywistego stanu miasta, a tym samym możliwość wyznaczenia konkretnych kierunków rozwojowych;
 • aktualność danych skutkująca możliwością wykorzystania strategii, jako podstawy do tworzenia innych dokumentów strategicznych i programów rozwojowych;
 • usprawnienie organizacyjne i poprawa funkcjonowania różnych organizacji (instytucji).
2.6. Wykorzystane materiały i opracowania

          W procesie opracowywania strategii i jej aktualizacji korzystano z następujących materiałów, opracowań i dokumentów źródłowych:

 • Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Bilans otwarcia, Diagnoza prospektywna, Wizja rozwoju do 2010 roku, Toruń 2000;
 • Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2020,Toruń 2005;
 • Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa, Toruń 2000;
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2001;
 • Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2015 r., Toruń 2004;
 • Strategia Polityki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2001;
 • Program strategiczny dla pomocy społecznej PN. Stymulowanie rozwoju pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim – perspektywa środowiskowa i instytucjonalna, Toruń 2002;
 • Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2003;
 • Program Ochrony Środowiska z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2003;
 • Program Ochrony Środowiska z planem gospodarki odpadami Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Aktualizacja na lata 2007 – 2010 z perspektywą na lata 2011-2014, Toruń 2007;
 • Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2004;
 • Deklaracja rozwoju – Grudziądz 2010, Grudziądz 1997;
 • Analizy porównawcze dla celów strategii rozwoju, Centrum Badań Regionalnych, Warszawa 2000;
 • Strategia Lizbońska – droga do sukcesu zjednoczonej Europy, Warszawa 2002;
 • Strategia rozwoju regionalnego i lokalnego po reformie administracyjnej państwa, E. Wysocka, J. Koziński, Warszawa 2000;
 • Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy, Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1997;
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądz, Grudziądz 1998;
 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Grudziądza, Grudziądz 2007
 • Atrakcyjność inwestycyjna miast – Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2000;
 • Pozyskiwanie wsparcia finansowego z funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Warszawa 2000;
 • Ankieta „Grudziądz 2005”, Grudziądz 1996;
 • Analiza SWOT, Grudziądz 2000;
 • Strategia rozwiązywania problemów społecznych Miasta Grudziądza w latach 2004 – 2015, Grudziądz 2004;
 • Grudziądzki Informator Statystyczny 2006, Grudziądz 2007
 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2008;
 • Strategia Rozwoju Gospodarczego Grudziądza na lata 2008-2013, Grudziądz 2007;
 • Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Warszawa 2006;
 • Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, 2001;
 • Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025, Warszawa 2005;
 • Program budowy dróg krajowych na lata 2008-2012, Warszawa 2007;
 • Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, 2005;
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Warszawa 2007;
 • Polityka ekologiczna Państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa 2002;
 • Strategia Przyciągania Inwestora, Grudziądz 2004;
 • Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 – 2013, Warszawa 2006;
 • Projekt Strategii Rozwoju Transportu do roku 2015 w Województwie Kujawsko-Pomorskim, Toruń 2005;
 • Konwencja Helsińska, 1992.

 

następna strona

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Tomasz Kopczyński 18-11-2008 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Tomasz Kopczyński 19-12-2008 09:38